ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

CLICK HERE SEO-KLIK EDO-1

Γιατ? δεν πρ?πει τα links σα? να ε?ναι κ?ντε κλικ εδ? ? click here

Πω? πρ?πει να ε?ναι το anchor text των links σα? για να ανεβε?τε στη Google

Αν και φα?νεται ?να ασ?μαντο λ?θο?, ο σ?νδεσμο? με την λ?ξη κλειδ? κ?ντε κλικ εδ? ? στα αγγλικ? click here, ?μω? μπορε? να κ?νει πολ? μεγ?λη διαφορ? στην κατ?ταξη σα? στη Google με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Και αν νομ?ζετε ?τι δεν πα?ζει ρ?λο στην κατ?ταξη το πω? συνδε?μαστε με ?λλα site αλλ? και τι ε?δου? εσωτερικ? links ?χουμε μ?σα στο ?διο μα? το site, μπορε?τε να κ?νετε μια απλ? αναζ?τηση στη Google με τον ?ρο click here.

CLICK-HERE-SEO-GOOGLE-2

Αν και η Google μα? εμφαν?ζει προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? και δεν ε?ναι δυνατ? να βλ?πουμε ?λοι τα ?δια αποτελ?σματα, λ?γο πολ? ?μω? κ?ποια αποτελ?σματα αναζ?τηση? παραμ?νουν σταθερ? και ?τσι μπορο?με να καταλ?βουμε τι θ?λω να σα? επισημ?νω με αυτ? το παρ?δειγμα.

Στα πρ?τα 5 οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google υπ?ρχουν κ?ποια sites και κ?ποια β?ντεο που ?χουν ω? βασικ? λ?ξη κλειδ? το click here εσκεμμ?να. ?μω? ?πω? θα δε?τε απ? το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? νο?μερο 6 ?ω? και το νο?μερο 9 το click here εμφαν?ζεται ακο?σια γιατ? κατ? λ?θο? ?χει χρησιμοποιηθε? ω? anchor text (λ?ξη κλειδ? στον σ?νδεσμο) το click here.

Παλαι?τερα η κατ?σταση ?ταν χειρ?τερη γιατ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? περιε?χαν πολ? περισσ?τερε? ιστοσελ?δε? που περιε?χαν ακο?σια τον σ?νδεσμο κειμ?νου click here με σημαντικ?τερο το παρ?δειγμα τη? Adobe με το link για την μεταφ?ρτωση του adobe flash player.

Η ?δια κατ?σταση επικρατε? και στον ?ρο αναζ?τηση? κ?ντε κλικ εδ? στην Ελληνικ? Google.

Για ποιου? λ?γου? δεν θα πρ?πει να χρησιμοποιο?με το κ?ντε κλικ εδ?;

Οι βασικο? λ?γοι ε?ναι οι παρακ?τω:

1 Απ?κτηση ?σχετου traffic

Η κ?νηση ? η επισκεψιμ?τητα που αποκτι?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ταν χρησιμοποιο?με ?σχετε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι μη στοχευμ?νη, χαμηλ?? στ?θμη? και δεν θα επιφ?ρει καν?να αποτ?λεσμα στην ιστοσελ?δα μα?.

2 Σφ?λμα στην σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα?

?να απ? τα δ?ο βασικ? κριτ?ρια για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? μα? στη Google ε?ναι:

  • η σχετικ?τητα και?
  • η σημαντικ?τητα ? ποι?τητα

Η σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? η Google και ?λε? οι σωστ?? μηχαν?? αναζ?τηση? προσπαθο?ν να μα? κατατ?ξουν με β?ση την αγορ? μα? και για αυτ? οι αρ?χνε? τι? Google, διαπερν?ν το site μα? και διαβ?ζουν τα links και ?λε? τι? σελ?δε? που ?χουμε, το περιεχ?μενο, τι? κεφαλ?δε? κτλ.

Στην προσπ?θεια του? να μα? κατατ?ξουν στην αν?λογη αγορ? στ?χο, δ?νουν ιδια?τερη βαρ?τητα στα backlinks μα? και στι? λ?ξει? κλειδι? με τα οπο?α συνδε?μαστε εσωτερικ? και εξωτερικ?.

Αν τα backlinks μα? δεν περι?χουν λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι σημαντικ?? ? ορ?σημα για την αγορ? στ?χο μα? και ε?ναι παντελ?? ?σχετα, τ?τε δεν βοηθ?με τη Google να μα? ανεβ?σει στην αγορ? που στοχε?ουμε αλλ? και στι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? στοχε?ουμε.

Πω? θα πρ?πει να συνδε?μαστε σωστ?;

Στο ?ρθρο μου Link Building:?Ο Απ?λυτο? Οδηγ??, αναφ?ρω ?λου? του? πιθανο?? τρ?που? διασ?νδεση? με την χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν σε ?σο το δυνατ?ν καλ?τερα site με υψηλ? domain authority.

?σον αφορ? τ?ρα τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? θα πρ?πει να συνδε?μαστε δεν θα πρ?πει και αυτ?? να ε?ναι 100% ?διε? αλλ? καλ? θα ?ταν να υπ?ρχει μια διασπορ? με φρ?σει? κλειδι? γ?ρω απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα, αν η λ?ξη κλειδ? μα? ε?ναι η:

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τ?τε θα πρ?πει να ?χουμε και μερικ?? παραλλαγ?? απ? αυτ? την λ?ξη κλειδ? ?πω?:

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ GOOGLE

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ SEO

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑ

Καλ? θα ?ταν να ?χουμε 10 περ?που παραλλαγ?? ? συμφραζ?μενου? ? ταυτ?σημου? ? παρ?μοιου? ?ρου? αναζ?τηση? με β?ση την βασικ? λ?ξη κλειδ? μα? ?στε να μην περν?με στη Google το μ?νυμα ?τι κ?νουμε spam.

Επ?ση? ?τσι, εξασφαλ?ζουμε την ομαλ? διασπορ? των λ?ξεων κλειδι?ν μα? που ε?ναι παρ?γοντα? SEO για τη Google αλλ? καταφ?ρνουμε να βγο?με για περισσ?τερε? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Α? μην ξεχν?με ?τι οι φρ?σει? κλειδι? και ?χι οι λ?ξει? κλειδι? ευθ?νονται για το 90% του συνολικο? ?γκου των αναζητ?σεων που γ?νονται καθημεριν? στη Google. Αυτ?? οι αναζητ?σει? οδηγο?ν σε κ?ποιο site, το θ?μα ε?ναι να φροντ?σετε αυτ? το site να ε?ναι το δικ? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για backlinks και συνδ?σμου?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍