ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?GIATI-DEN-POULAEI-ESHOP-MOU

Γιατ? δεν πουλ?ει το eshop μου;

10 λ?γοι που το eshop σα? δεν κ?νει πωλ?σει? και τι πρ?πει να κ?νετε!

Σ?μερα το να δημιουργ?σετε ?να eshop ε?ναι το λιγ?τερο και με του? ?μπειρου? επαγγελματ?ε? που υπ?ρχουν στον χ?ρο, δεν θα χρειαστε? να κοπι?σετε και πολ? για να φτι?ξετε ?να σοβαρ? και επαγγελματικ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Αφο? ?μω? ε?ναι τ?σο ε?κολο να δημιουργ?σετε ?να eshop και δεδομ?νου ?τι τα κοστολ?για ε?ναι αρκετ? χαμηλ? σε σ?γκριση με το στ?σιμο εν?? φυσικο? καταστ?ματο?, τ?τε γιατ? δεν κ?νουν ?λοι απ? ?να eshop;

Η ερ?τηση ε?ναι ρητορικ?, γιατ? ?λοι σχεδ?ν που ?χουν μια επιχειρηματικ? ιδ?α, ?χουν φτι?ξει ?να eshop στο ?ντερνετ, το πρ?βλημα ?μω? ε?ναι ?τι το eshop απ? μ?νο του δεν πουλ?ει.

Σα? παραθ?τω 10 λ?γου? για του? οπο?ου? δεν πουλ?ει ?να eshop σ?μερα. Για να μ?θετε περισσ?τερα, διαβ?στε παρακ?τω.

1 Και η κουτσ? Μαρ?α ?χει κ?νει eshop

Αυτ? ε?ναι το επ?μενο που θα σα? ?λεγα. Με μια μικρ? ?ρευνα που ?κανα προχτ?? στη Google σχετικ? με του? λ?γου? που δεν πουλ?ει ?να eshop σ?μερα, ?πεσα τυχα?α σε ?να αποτ?λεσμα αναζ?τηση? που αναφερ?ταν σε ?να παρ?πονο εν?? πελ?τη με ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο shopify.

Η ερ?τηση του πελ?τη ?γινε στο φ?ρουμ του ecommerce university που το φιλοξενε? η εταιρε?α shopify που παρ?χει πακ?τα ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? απ? 25€ το μ?να, και ε?χε την εξ?? διατ?πωση:

Γιατ? δεν μπορ? να πουλ?σω τ?ποτα; Κ?νω κ?τι λ?θο?;

Καλησπ?ρα σε ?λου? του? ιδιοκτ?τε? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των. ?νοιξα ?να eshop στο Shopify και πουλ?ω Siberian Husky κοσμ?ματα τι? τελευτα?ε? εβδομ?δε? και μ?χρι στιγμ?? π?στευα ?τι τα ?κανα ?λα σωστ? ( ?ρευνα αγορ??, Διαφ?μιση στο facebook με στ?χευση στα σωστ? τμ?ματα τη? αγορ??, κτλ.) Αλλ? φα?νεται πω? ?,τι και να κ?νω δεν μπορ? να κλε?σω ?στω και μια π?ληση. Τι να κ?νω γιατ? αυτ? η κατ?σταση ε?ναι εντελ?? απογοητευτικ?;

Και η απ?ντηση ?ρχεται απ? ?ναν ανεξ?ρτητο σ?μβουλο e-commerce, τον Michael, που λ?ει τα εξ??:

Γει? σου Μπεν! Το γεγον?? ?τι ο καθ?να? μπορε? να ανο?ξει ?να eshop σ?μερα, οι υποψ?φιοι πελ?τε? τε?νουν να ε?ναι πολ? προσεχτικο? πριν δ?σουν τι? προσωπικ?? του? πληροφορ?ε? χρ?ωση? ?πω? (Διε?θυνση κατοικ?α?, πιστωτικ? κ?ρτα κτλ) Πηγα?νοντα? στο ηλεκτρονικ? σου κατ?στημα πρ?σεξα τα παρακ?τω:

 1. Δεν υπ?ρχουν πληροφορ?ε? σχετικ? με το που ?χει ?δρα η επιχε?ρηση ? απ? που θα αποσταλλο?ν τα προ??ντα.
 2. Δεν υπ?ρχουν στοιχε?α για τα κ?στη αποστολ? ?ω? ?του κ?ποιο? εισ?γει τι? προσωπικ?? ου πληροφορ?ε? πρ?τα.
 3. Στην σελ?δα προφ?λ, δεν υπ?ρχει καμ?α περιγραφ? σχετικ? με την επιχε?ρηση ? το προ??ν που πουλ??.
 4. Προσπαθε?? να πουλ?σει? ?να προ??ν τη στιγμ? που ?χει? 2 μ?νο προ??ντα στον κατ?λογο. Προσπ?θησε να προσθ?σει? μερικ? προ??ντα ακ?μα ? κ?ποια πακ?τα προ??ντων σε προσφορ?.
 5. Υπ?ρχει κ?ποια πολιτικ? επιστροφ?ν;

Για να συνοψ?σουμε, δεν υπ?ρχει μια μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων (Unique Selling Proposition ? USP) στα προ??ντα που πουλ??. Β?λε τον εαυτ? σου στη θ?ση των πελατ?ν σου και εξ?γησε στου? πελ?τε? σου γιατ? τα προ??ντα σου ε?ναι τ?σο μοναδικ? και τ?σο καλ? που ε?ναι ευκαιρ?α να μην τα χ?σουνε. Ακ?μα καλ?τερα θα πρ?πει να ?χει? εμφαν?? τι? τελικ?? τιμ?? μαζ? με τα μεταφορικ? ? το κ?στο? αντικαταβολ?? για να τα αποκτ?σουν σε πρ?το πλ?νο.

Τ?λο?, καλ? θα ?ταν να χρησιμοποι?σει? μοντ?λα για να δε?ξει? π?σο ?μορφα ε?ναι τα κοσμ?ματα που πουλ?? και πω? φα?νονται φορεμ?να.

?πω? καταλαβα?νετε το συγκεκριμ?νο eshop με τα 2 προ??ντα ?κλεισε και ο ιδιοκτ?τη? του δεν κατ?λαβε ?τι μπορε? να ε?ναι ε?κολο να κ?νει? ?να οποιοδ?ποτε eshop σ?μερα, ?μω? για να κ?νει? ?να eshop που πουλ?ει ε?ναι αρκετ? δ?σκολο και χρει?ζεται να επενδ?σετε σε πολλ? πρ?γματα.

Με την παραπ?νω μικρ? παραπομπ? θ?λω να σα? πω ?τι υπ?ρχουν π?ρα πολλ? eshop σ?μερα και ?τσι ε?ναι φυσικ? να υπ?ρχει αρκετ? μεγ?λο? ανταγωνισμ?? που οδηγε? στο γεγον?? ?τι κ?ποια eshop δεν θα κ?νουνε καθ?λου πωλ?σει?, εκτ?? και ?μα κ?νουν ?λα ?σα χρει?ζονται για να ξεπερ?σουν τον ανταγωνισμ?.

2 Δεν ?χετε κ?ποιο USP

Δεν υπ?ρχει μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων. Τα προ??ντα ? οι υπηρεσ?ε? σα? δεν ε?ναι μοναδικ? ? δεν ?χουν κ?ποιο ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα στην τιμ?, στο κ?στο? αποστολ??, στην συσκευασ?α, στην ποι?τητα, στον σχεδιασμ? ? διακριτ? χαρακτηριστικ? που τα διαφοροποιο?ν σημαντικ? απ? τον ανταγωνισμ?.

?μα ε?στε και εσε?? ?να ακ?μα eshop τη? σειρ?? ? ακ?μα ?να eshop στο skroutz, τ?τε θα ?χετε τη μο?ρα του μ?σου eshop στο skroutz η οπο?α ε?ναι να ?χετε μ?τρια αποτελ?σματα.

Φροντ?στε να διαφοροποιηθε?τε απ? τον ανταγωνισμ? και να ξεχωρ?σετε απ? το πλ?θο? για να αποκτ?σετε πελ?τε? που θα αγορ?ζουν απ? εσ?? γιατ? ?χετε το κ?τι παραπ?νω.

3 Δεν ?χετε αρκετο?? επισκ?πτε?

Η επισκεψιμ?τητα του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ?μα θ?λετε να αυξ?σετε τι? πωλ?σει?, μπορε?τε να το κ?νετε βελτι?νοντα? μ?νο δ?ο μεταβλητ??, την επισκεψιμ?τητα και το ποσοστ? μετατροπ??.

Για να υπ?ρξουν ?μω? μετατροπ??, θα πρ?πει πρ?τα να υπ?ρξει επισκεψιμ?τητα στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα για να γ?νει τζ?ρο?.

Η επισκεψιμ?τητα χωρ?ζεται σε τ?σσερι? βασικ?? κατηρογορ?ε?:

 • την πληρωμ?νη επισκεψιμ?τητα ? την επισκεψιμ?τητα απ? διαφημ?σει? ?πω? Google Adwords, Facebook Ads, διαφ?μιση στον Χρυσ? Οδηγ?, κτλ
 • την οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?,
 • τα απεθε?α? κλικ στο site και
 • την επισκεψιμ?τητα απ? συστ?σει? (referral traffic) που ?χει να κ?νει με την επισκεψιμ?τητα απ? τα social media χωρ?? διαφ?μιση, απ? τρ?τα sites χωρ?? να ?χουμε β?λει διαφ?μιση και απ? τι? εν?ργειε? μ?ρκετινγκ ?πω? email marketing, ειδοποι?σει? στον browser κτλ.

?σο πιο πολλο?? επισκ?πτε? ?χετε τ?σο το καλ?τερο, γιατ? θα ?χετε πολ? μεγαλ?τερε? πιθαν?τητε? να πετ?χετε στο ?ντερνετ. Επ?ση? θα ?χετε πολ? μεγ?λο στατιστικ? δε?γμα για να κ?νετε βελτι?σει? και πειρ?ματα για να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν και να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?.

4 Αυξ?στε το ποσοστ? μετατροπ?ν

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? στην Αμερικ?νικη αγορ?, το μ?σο ποσοστ? μετατροπ?? για το 2017 σε ?να πετυχημ?νο ηλεκτρονικ? κατ?στημα λιανικ?? ε?ναι περ?που 3%.

Αυτ? β?βαια μπορε? να μεταβληθε? απ? αγορ? σε αγορ? αν?λογα με το διαθ?σιμο εισ?δημα, εν? στην Ελλ?δα τη? κρ?ση? το ποσοστ? αυτ? μπορε? να κυμα?νεται απ? 0,2% ?ω? και 2% για κ?ποιο πετυχημ?νο eshop.

Αν δεν ?χετε κ?ποιο τ?τοιο ποσοστ? μετατροπ?? εν? ?χετε επισκεψιμ?τητα, θα πρ?πει να αρχ?σετε να ανησυχε?τε γιατ? χρει?ζεται να κ?νετε αλλαγ?? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ?στε να βελτι?σετε σταδιακ? το ποσοστ? μετατροπ?ν.

Η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?ν (Conversion rate optimization) ε?ναι ολ?κληρη επιστ?μη και ?χει να κ?νει με π?ρα πολλ? πρ?γματα που μπορε?τε να διορθ?σετε ? να κ?νετε καλ?τερα. Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι:

5 ?χετε υψηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, το μ?σο ποστοστ? εγκατ?λειψη? των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των (bounce rate) στην τριετ?α 2015-2017 ?ταν περ?που 33,9% με πτωτικ?? τ?σει?.

Συγκεκριμ?να, οι μ?σοι ?ροι του ποσοστο? εγκατ?λειψη? ε?ναι οι παρακ?τω για τον χ?ρο των eshop, γιατ? κ?θε κατηγορ?α ιστοσελ?δα? (ειδησεογραφικ? ιστοσελ?δα, εταιρικ? site, κτλ) αλλ? και κ?θε κλ?δο? eshop ?χει διαφορετικ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?:

 • Ελ?χιστο Bounce Rate – 14.3%
 • Μ?γιστο Bounce Rate – 68%
 • Μ?σο Bounce Rate – 33.9%

Η κατ?σταση ?μω? στα μεγ?λα e-commerce sites, ?πω? το ebay, amazon και πολλ? ?λλα ε?ναι λ?γο διαφορετικ? με το μ?σο ποσοστ? εγκατ?λειψη? να διαμορφ?νεται στο 9,4%. Ο μ?σο? χρ?νο? που ο πελ?τη? ε?ναι ενεργ?? στο site ε?ναι μ?λι? 70 δευτερ?λεπτα σε σ?γκριση με τα 200 δευτερ?λεπτα που περν?νε σε ?να μικρ? eshop, που σημα?νει ?τι βρ?σκουν αμ?σω? αυτ? που ζητ?νε και δε?τερον ο server ε?ναι ταχ?τερο?.

ESHOP-BOUNCE-RATE-1

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να μει?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ε?ναι να αλλ?ξετε server ? να αναβαθμ?σετε το hosting σα? τ?ρα και να π?τε σε κ?ποιο πακ?το VPS ? στον δικ? σα? server.

Και για να σα? αποδε?ξω του λ?γου το αληθ??, σα? παραθ?τω την παραπ?νω εικ?να απ? ?να eshop με δερμ?τινα ε?δη στο οπο?ο το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ?πεσε απ? το 45% στο 10% με την μεταφορ? και μ?νο απ? διαμοιρασμ?νο hosting σε ιδι?κτητο Server.

Το συμπ?ρασμα εδ? ε?ναι πω? για να γ?νεται μεγ?λο site θα πρ?πει να ?χετε αρχικ? ιδι?κτητο server ? τουλ?χιστον VPS.

6 Ακατ?λληλη σελ?δα προ??ντο?

Η σελ?δα με το προ??ν σα? ε?ναι ?σω? ο σημε?ο ?που ο υποψ?φιο? επισκ?πτη? θα π?ρει την απ?φαση αγορ?? ? ?χι. ?τσι θα πρ?πει να φροντ?σετε να ?χετε πολ? σωστ? στημ?νε? σελ?δε? προ??ντων και ?τσι θα πρ?πει να ?χετε φροντ?σει για τα παρακ?τω:

 1. Θα πρ?πει να ?χετε? υψηλ?? ποι?τητα? φωτογραφ?α ? φωτογραφ?ε? του προ??ντο? χωρ?? ?μω? να καθυστερο?ν τη φ?ρτωση
 2. Θα πρ?πει να υπ?ρχει ακριβ?? και αναλυτικ? περιγραφ?
 3. Θα πρ?πει να τον?ζονται οι εκπτ?σει? σε συνεφ?κι
 4. Θα πρ?πει να ?χετε μεγ?λο κουμπ? προσθ?κη στο καλ?θι
 5. Θα πρ?πει να ε?ναι εμφαν?? η δωρε?ν αποστολ?
 6. Θα πρ?πει να υπ?ρχουν reviews πελατ?ν
 7. Θα πρ?πει να εμφαν?ζονται προτειν?μενα προ??ντα απ? κ?τω
 8. Θα πρ?πει να μην αποστ?ται η προσοχ? του πελ?τη απ? ασ?μαντε? πληροφορ?ε?.
 9. Θα πρ?πει να υπ?ρχει σωστ? δομ? τη? σελ?δα? του προ??ντο?

Για να δε?τε τι ακριβ?? θα πρ?πει να βελτι?σετε π?ρτε για παρ?δειγμα τι? σελ?δε? πωλ?σεων των πετυχημ?νων μεγ?λων site ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, παρατηρε?στε ?λα τα παραπ?νω καθ?? και τα β?ματα που απαιτο?νται για να φτ?σει ο πελ?τη? στο checkout.

7 Δεν ?χετε δωρε?ν μεταφορικ?

Τα δωρε?ν μεταφορικ? ε?ναι σημαντικ?? λ?γο? για τον οπο?ο θα αγορ?σει ? ?χι κ?ποιο? απ? το eshop σα? και ειδικ? στι? περιπτ?σει? ?που τα μεταφορικ? ε?ναι υψηλ? ? το κ?στο? αντικαταβολ?? απαγορευτικ?, μ?λλον ο πελ?τη? θα το ξανασκεφτε? για το ?μα θα αγορ?σει απ? εσ?? και ?σω? τελευτα?α στιγμ? να εγκαταλε?ψει το καλ?θι αγορ?ν.

Π?ρτε για παρ?δειγμα μερικ? eshop στο skroutz που εμφαν?ζονται με β?ση την τιμ? των προ??ντων του?. Ο πρ?το? διαφημιζ?μενο? φα?νεται να ?χει ανταγωνιστικ?τερη τιμ? προ??ντο?, ?μω? τα μεταφορικ? και η αντικαταβολ? τον καθιστ?ν ακριβ?τερο απ? πολλο?? ?λλου?.

Γενικ? μιλ?ντα?, τα δωρε?ν μεταφορικ? απ? το πρ?το κι?λα? ευρ? σε ?λη την Ελλ?δα αποτελο?ν σημαντικ? κ?νητρο πωλ?σεων. ?μα θ?λετε λοιπ?ν να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?, ?ρθε μ?λλον η ?ρα να μει?σετε τα μεταφορικ? σα? ? να τα εξαλε?ψετε εντελ??.

8 ?χετε υψηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?ν

Η εγκατ?λειψη του καλαθιο? αγορ?ν σε ?να eshop ε?ναι ?λλη μια μεγ?λη μ?στιγα που θα πρ?πει να την καταπολεμ?σετε εν τη γεν?ση τη?.

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? το μ?σο ποσοστ? εγκατ?λειψη? καλαθιο? αγορ?ν ε?ναι 69% και αυτ? ?πω? το αντιλαμβ?νεστε ε?ναι αρκετ? ανυσηχητικ? για ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Παρακ?τω σα? δ?νω ενδεικτικ? τι? 10 συνηθ?στερε? αιτ?ε? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?ν:

 • Το 44% εγκαταλε?πει λ?γω υψηλ?ν μεταφορικ?ν
 • Το 41% δεν ε?ναι ?τοιμο να αγορ?σει
 • Το 25% θεωρε? ?τι η τιμ? ε?ναι ακριβ?
 • Το 24% θ?λει να ξαναδε? τα προ??ντα και δε?τερη φορ?
 • Το 22% δεν αντιλ?φθηκε ακριβ?? τα μεταφορικ? κ?στη
 • Το 14% εγκαταλε?πει γιατ? απαιτε?ται εγγραφ? για αγορ?
 • Το 12% θ?λει περισσ?τερη πληροφ?ρηση
 • Το 11% βρ?σκει την διαδικασ?α αγορ?? πολ?πολοκη
 • Το 11% θεωρε? ?τι το eshop σα? ε?ναι πολ? αργ?
 • Το 8% ανακαλ?πτει ?τι υπ?ρχουν επιπλ?ον φ?ροι

Θα πρ?πει να κ?νετε ?τι μπορε?τε πρ?τον για να μ?θετε την αιτ?α τη? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?ν για το δικ? σα? eshop και δε?τερον για να βρε?τε τρ?που? να την μει?σετε.

9 Το brand σα? ε?ναι ?γνωστο?στον πολ? κ?σμο

To brand name σα? τ?σο του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? ?σο και των προ??ντων που πουλ?τε σε αυτ? ε?ναι παντελ?? ?γνωστα στο ευρ? κοιν?. ?τσι ε?ναι δ?σκολο κ?ποιο? να σα? εμπιστευτε? και να γ?νει πελ?τη? σα?.

Δεν χρει?ζεται να πο?με ?τι ?σο πιο γνωστ? το brand σα? και το eshop σα?, τ?σο πιο ε?κολα θα επιτυγχ?νεται η π?ληση.

Η στρατηγικ? που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ε?ναι στρατηγικ? για να γ?νετε γνωστο? σε πρ?τη φ?ση και μετ? στο να πουλ?σετε. Θα βοηθο?σε π?ρα πολ? να τοποθετ?σετε και μια προσφορ? γνωριμ?α? σε δελεαστικ? τιμ? για να γνωρ?σει ο κ?σμο? τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

10 Ακατ?λληλα προ??ντα

?να? τελευτα?ο? λ?γο? που ?σω? να μην πουλ?ει το eshop σα? ε?ναι ?τι δεν ?χετε τα κατ?λληλα προ??ντα ? ?χετε αυτ? που δεν τα ζητ?ει η αγορ? ? ε?ναι no name και αμφιβ?λου ποι?τητα? ? προ?λευση?.

Μπορε? π?λι να ?χετε το καλ?τερο προ??ν που να ?χει τυφλ? ζ?τηση και να πουλ?ει απ? μ?νο του αλλ? να μην ?χετε το κατ?λληλο eshop, και π?λι ?μω? θα κ?νετε κ?ποιε? πωλ?σει?. ?μω? ?μα ?χετε το κατ?λληλο eshop με ακατ?λληλα προ??ντα ? μη πιασ?ρικα προ??ντα, δεν θα πετ?χετε καμ?α π?ληση.

Η λ?ση εδ? ε?ναι απλ?, θα πρ?πει να προσθ?σετε προ??ντα και υπηρεσ?ε? που ζητ?ει σ?μερα ο κ?σμο? για να μπορ?σετε να αυξ?σετε τι? πωλ?σει?.

Αντ? επιλ?γου θα ?θελα να σα? πω ?τι ?μα ?χετε προσπαθ?σει επαλειμμ?να να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? απ? το eshop σα? στο παρελθ?ν χωρ?? κ?ποιο αποτ?λεσμα, θα πρ?πει να ζητ?σετε τη γν?μη των ειδικ?ν.

Μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα? σ?μερα για να βρο?με για εσ?? τι? καλ?τερε? λ?σει? α?ξηση? των πωλ?σεων και για να κ?νουμε το eshop σα? να πουλ?ει!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? πωλ?σει? και το eshop σα?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Ο δεκ?λογ?? σα? ε?ναι ουσι?δη? και οι παρατηρ?σει? σα? σωστ?? για οποιοδ?ποτε κρ?το? …εκτ?? τη? Ελλ?δα?.
  Μετ? απο π?ντε χρ?νια e-shop με ανδρικ? ρο?χα και αρκετ? χρ?ματα στον κουβ? τη? Google, μ?νο καθοδικ?? μ?χρι απ?κρημνε? τ?σει? ?χω να σα? αναφ?ρω…
  Σα? ευχαριστ? για την δωρε?ν ενημ?ρωση και σημει?νω οτι αρκετ?? παρατηρ?σει? σα? δεν τι? ε?χα σκεφτε?…

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα,

  Μ?α φ?λη μου πρ?τεινε να γραφτ? στο newsletter σα? για ενημ?ρωση σχετικ? με τα ?ρθρα που δημοσιε?ετε.

  Ευχαριστ?,

  Δ?μητρα

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍