ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

blog-commenting

Δωρε?ν Backlinks

Δημιουργ?στε δωρε?ν backlinks ? συνδ?σμου? στα ελληνικ? για τη σελ?δα σα? με δ?ο βασικο?? τρ?που?:

  • μ?σω guest posting ?
  • σχολιασμο? ?ρθρων στην ιστοσελ?δα μου.

?λοι σα? γνωρ?ζετε την αξ?α που ?χουν οι σ?νδεσμοι, τα backlinks στη σελ?δα σα?. Π?ρα απ? την κ?νηση που δημιουργο?ν αυτο? οι σ?νδεσμοι, ασκο?ν και επιρρο? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, προσθ?τοντα? ψ?φου? υπ?ρ σα?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να η Google αναλ?ουν του? συνδ?σμου? προ? τη σελ?δα σα? και αν?λογα με την βαρ?τητα αυτ?ν, βαθμολογε?ται και η σπουδαι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Κ?θε σ?νδεσμο? προ? τη σελ?δα σα? ε?ναι ?να? ψ?φο? προ? εσ??.

?τσι δημιουργ?ντα? συνδ?σμου? σε dofollow blogs ?πω? το δικ? μου θα μπορ?σετε να αυξ?σετε το PageRank τη? σελ?δα? σα? και να βελτι?σετε τη θ?ση σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. To PageRank κυμα?νεται απ? 0 ?ω? 10.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? επισυνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? SEO πρ?τη σελ?δα? ε?ναι αυτ??.

Ποιοι ε?ναι οι ποιοτικο? σ?νδεσμοι;

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

  1. ??χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?
  2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα
  3. ??χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε? ? meta tags
  4. ?Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??, ?ρα ?χουμε διασπορ? server, hosting, domain και IP
  5. ??χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? web sites να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια sites συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα ιστολ?για σε σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.

Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ποια και με ποιο τρ?πο sites συνδ?ονται π?σω με σα?.

Σχολι?στε Στο Blog Μου

Αν θ?λετε να αποκτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? προ? τη σελ?δα σα?, δεν ?χετε παρ? να σχολι?σετε στο blog μου.

Οπ?τε τα β?ματα που πρ?πει να ακολουθ?σετε ε?ναι:

1. Διαλ?ξτε ?να απ? τα ?ρθρα μου ? και περισσ?τερα που σχετ?ζονται ?στω και λ?γο με τη σελ?δα σα? και γρ?ψτε ?να καταπληκτικ? σο?περ σχ?λιο που θα αφ?σει εποχ? και θα προσφ?ρει στην συζ?τηση.

2. Μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στη σελ?δα μου και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Guest Posting

Μι? ?λλη εξαιρετικ? μ?θοδο? SEO Πρ?τη Σελ?δα ε?ναι το guest posting. Απλ?? γρ?ψτε ?να σο?περ ?ρθρο 500 ?ω? 2500 λ?ξεων με τουλ?χιστον 2 συνδ?σμου? κειμ?νου με τι? λ?ξει? κλειδι?? προ? την ιστοσελ?δα σα?. Το θ?μα πρ?πει να ε?ναι καλογραμμ?νο και να ε?ναι σχετικ? με το θ?μα τη?? ιστοσελ?δα? μου. Μπορε?τε να γρ?ψετε και ?ρθρα μεγαλ?τερα των 2500 λ?ξεων αλλ? σε καμ?α περ?πτωση μικρ?τερα των 500.

Να ?χετε κατ? νου ?τι τα τηλεγραφ?ματα δεν αρ?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Φροντ?στε να μην ?χει ορθογραφικ? λ?θη και να ?χετε συμπεριλ?βει μια φωτογραφ?α ? β?ντεο διαστ?σεων 640×400.

Επ?ση? γρ?ψτε και ?να μικρ? προφ?λ για εσ?? με φωτογραφ?α και συμπληρ?στε τα πεδ?α παρακ?τω.

?λα τα ?ρθρα θα αξιολογηθο?ν και θα ληθφο?ν υπ?ψη για την τελικ? δημοσ?ευσ? του?.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Τι? φωτογραφ?ε? προφ?λ και ?ρθρου ? το β?ντεο σα? στε?λτε τα ω? επισυναπτ?μενα αρχε?α στο email: xanthogenous at gmail.com

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

registration-button

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍