ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΡΩΤΗ-ΣΕΛΙΔΑ-GOOGLE-ΣΕ-2-ΩΡΕΣ-2

Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε?

Π?ρα πολλο? θεωρο?νε την κατ?ταξη στη Google πυρηνικ? επιστ?μη, ?λυτο μυστ?ριο ? το κυν?γι για το ?γιο δισκοπ?τηρο. Κι ?μω? κατευθε?αν απ? τα εργαστ?ρια του ParaMarketing SEO labs θα σα? αποδε?ξω πολλ?? φορ?? μ?λιστα το αντ?θετο, ?τι κ?ποιο? μπορε? σε μ?νο 2 ?ρε? ? και λιγ?τερο να ε?ναι στην πρ?τη θ?ση τη? Google .

Δοκιμ?στε και μ?νοι σα?, ανο?ξτε σε ?να παρ?θυρο τη μηχαν? αναζ?τηση? Google και πληκτρολογ?στε την φρ?ση κλειδ?: ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ? ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Και στι? δ?ο περιπτ?σει?, θα δε?τε να βγα?νει στην πρωτη θ?ση και μ?λιστα μ?σα σε 2 ?ρε? το ParaMarketing Blog, με το ?ρθρο που δημοσ?ευσα πριν απ? λ?γε? μ?ρε? ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Αξιοσημε?ωτο ε?ναι ?τι το ?ρθρο βγα?νει πρ?το ανταγωνιζ?μενο ?λλα 64.700 αποτελ?σματα απ? σελ?δε? με μεγαλ?τερο PageRank και παλαι?τητα. (Σημει?στε ?τι λ?γω νε?τητα? τη? σελ?δα? το PageRank του ParaMarketing Βlog ε?ναι ακ?μα μηδενικ?) Τυχα?ο; Δεν νομ?ζω!

Δεν νομ?ζω γιατ? αυτ? το πρ?γμα το ?χω επιτ?χει πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν, να βγω στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?? με λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι?.

 

ΠΡΩΤΗ-ΘΕΣΗ-GOOGLE-ΣΕ-2-ΩΡΕΣ-1

Πω? να βγε?τε πρ?τοι στην Google σε 2 ?ρε? με φρ?σει? κλειδι?? (long tail keywords)

Τ?ρα να π?με και σε λ?γη εκπα?δευση. Ε?ν θ?λετε και σει? να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? θα μπορ?σετε να φιγουρ?ρετε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να δρ?ψετε ?λα τα οφ?λη τη? επισκεψιμ?τητα? απ? την Google, τ?τε θα πρ?πει να συμβουλευθε?τε του? ειδικο??. Υποβ?λετε τη σελ?δα σα? για ?ναν δωρε?ν αξιολ?γηση SEO αξ?α? 29€

Μια υπηρεσ?α αξ?α? 29€, που εσε?? ?μω? την πα?ρνετε σ?μερα εντελ?? δωρε?ν.

Ε?ν π?λι δεν ?χετε σελ?δα, ζητ?στε μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?.

Μην ξεκιν?σετε να φτι?ξετε ιστοσελ?δα ? e-shop πριν να π?ρετε τη γν?μη του ειδικο?. Φτι?χνω σελ?δε? απ? το 2000, μ?χρι σ?μερα ?χω κατασκευ?σει π?νω απ? 400 ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? ?χουν βγ?λει για του? πελ?τε? του? χιλι?δε? ευρ?.

?ταν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? ν?α και δεν ?χετε ακ?μα προλ?βει να δημιουργ?σετε αρκετ? backlinks για να δε?χνουν π?σω σε αυτ?ν, ε?ναι λ?γο δ?σκολο οι μηχαν?? αναζ?τηση? να δο?νε ?λο το site σα? και να ταξινομ?σουν ?λε? τι? σελ?δε? και υποσελ?δε?, ειδικ? ?ταν αυτ?? δεν συνδ?ονται με ?λλε? σελ?δε? ? ιστοσελ?δε? εκτ?? απ? τη δικ? σα?.

Εν? δεν μπορε?τε να ανταγωνιστε?τε τα ?λλα site με βασικ?? λ?ξει? κλειδι?, μπορε?τε να τα ανταγωνιστε?τε με δευτερε?ουσε? λ?ξει? κλειδι? τι? λεγ?μενε? φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords.

Τα long tail keywords ε?ναι οι λεγ?μενε? φρ?σει? κλειδι?. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Αυτ? ακριβ?? ?κανα και εγ? στο β?ντεο που βλ?πετε παραπ?νω και κατ?φερα με το ν?ο μου site να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με μη ανταγωνιστικ?? φρ?σει? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍