ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

facebook-page-website

Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site

Πω? να ξεφ?γετε απ? τον ερασιτεχνισμ? και να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? επαγγελματ?α? στο ?ντερνετ

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μ?α πολ? κουραστικ? εβδομ?δα σχεδι?ζοντα? καινο?ρια site και αφο? ?φτασα στα ?ρια τη? υπερκ?πωση?, επιτ?λου? σ?μερα βρ?κα την ευκαιρ?α να γρ?ψω ?να ?ρθρο για ?να θ?μα που ε?ναι πολ? γνωστ? σε ?λου? μα?.

?λοι εσε?? που ε?στε καινο?ριοι στο ?ντερνετ το αντιμετωπ?ζετε ? θα το αντιμετωπ?σετε.

Και αυτ? ε?ναι να φτι?ξετε μια σελ?δα στο Facebook ? να φτι?ξετε το δικ? σα? site;

Γνωρ?ζω ?τι π?ρα πολλο? απ? εσ?? δεν γνωρ?ζετε τη διαφορ? τη? σελ?δα στο Facebook απ? μια δικ? σα? ιστοσελ?δα και ?τσι αφιερ?νω αυτ? το ?ρθρο σε αυτ? το θ?μα για να σα? διαφωτ?σω.

Τι ε?ναι η σελ?δα στο Facebook;

Η σελ?δα στο Facebook ε?ναι μια παρουσ?αση σε ?να subdomain στο facebook μια? επιχε?ρηση?, εν?? προ??ντο? ? εν?? οργανισμο? ? προσ?που. Η σελ?δα μπορε? να δημιουργηθε? απ? κ?θε χρ?στη του Facebook αρκε? να ?χετε ?να λογαριασμ? στο facebook και ε?ναι δωρε?ν.

Μπορε?τε να ορ?σετε διαχειριστ?? παραπ?νω απ? ?ναν εκτ?? απ? εσ??. Δημοσιε?σει? μπορο?νε να κ?νουνε μ?νο οι διαχειριστ?? εν? κοινοποι?σει? και like ?λοι ?σοι ε?ναι μ?λη στη σελ?δα σα?. Μ?λο? γ?νεται κ?ποιο? που κ?νει like στη σελ?δα σα?.

Προσωπικ? ?χω π?νω απ? 5 σελ?δε? στο facebook και τι? χρησιμοποι? για 2 λ?γου?:

 • Για λ?γου? SEO
 • Για να π?ρω επισκεψιμ?τητα απ? το Facebook γενικ?.

 

Μειονεκτ?ματα τη? Facebook Page

facebook-page-website

Καταρχ??, θα ?θελα να αναφερθ? σε ?να πολ? σημαντικ? θ?μα. Πολλο? απ? εσ?? συγχ?ουν την ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ με τη σελ?δα στο Facebook. Θ?λω να σα? πω ?τι δεν ?χουν καμ?α σχ?ση η μ?α με την ?λλη.

Η σελ?δα στο Facebook ? Facebook Fanpage δεν ?χει καμ?α σχ?ση με την ιστοσελ?δα σα?.

Η ιστοσελ?δα σα? απαιτε? τεχνικ?? γν?σει? Web Design, SEO και γραφιστικ?? και ?χει κ?ποιο κ?στο? για να σχεδιαστε?, εν? η Facebook Page δεν απαιτε? καμ?α γν?ση και ε?ναι δωρε?ν.

Δεν ?χετε καμ?α ιδιοκτησ?α

Η σελ?δα του Facebook δεν ε?ναι δικι? σα? αλλ? του facebook και ο λ?γο? που σα? επιτρ?πει να την κ?νετε δωρε?ν το Facebook ε?ναι για να μπε?τε στο πρ?γραμμα διαφημ?σεων ? Facebook Ads. ?λα τα ?σοδα του facebook προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει? και ?πω? καταλαβα?νετε για να αυξ?σει την πελατειακ? β?ση το FACE ?κανε τη σελ?δα κοινωνικ? αγαθ? ?πω? το ψωμ? και το γ?λα.

Τ?λο? θα πρ?πει να ε?στε προετοιμασμ?νοι για π?ν ενδεχ?μενο ?πω? το να σα? κλε?σει την σελ?δα το Facebook για οποιαδ?ποτε λ?γο. Σε αυτ? δεν μπορε?τε να κ?νετε τ?ποτα απολ?τω?, ε?ναι μια διαδικασ?α που γ?νεται αυτ?ματα και μου ?χει συμβε? πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν.

Μ?χρι τ?ρα με ?χουν διαγρ?ψει απ? το Facebook 6 φορ?? τα παλαι?τερα μου προφ?λ χωρ?? προειδοπο?ηση, με ?χουν κατεβ?σει αρκετ?? φορ?? σελ?δε? στο Facebook χωρ?? ποτ? να ξ?ρω το λ?γο ? να με ρωτ?σουν και με ?χουν μετατρ?ψει πολλ? προφ?λ σε σελ?δα χωρ?? να μπορ? να κ?νω κ?τι.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? το facebook χρησιμοποιε? ρομπ?τ για να κρ?νει αν η σελ?δα σα? ? το προφ?λ σα? ε?ναι ?ποπτο ? αν παραβι?ζει του? καν?νε? και τι? πολιτικ?? απ? το ?διο το Facebook. Δεν ε?ναι ?νθρωποι αυτο? που κλε?νουν προφ?λ και ρ?χνουν σελ?δε? αλλ? ρομπ?τ, υπολογιστ?? και ?πω? καταλαβα?νετε τα περιθ?ρια σφ?λματο? ε?ναι μεγ?λα.

Καθημεριν? το facebook και τα αυτ?ματα bot για να καταπολεμ?σουν το spam και τα ψε?τικα προφ?λ ρ?χνουν εκατομμ?ρια σελ?δε? και προφ?λ αν? τον κ?σμο. Α?ριο μπορε? να ε?ναι το δικ? σα?. Ζονγκ@! ?ντε μετ? να βρει? το δ?κιο σου!

Φανταστε?τε να ?χετε πληρ?σει χιλι?δε? ευρ? για να χτ?σετε την β?ση των θαυμαστ?ν σα? στο Facebook στη σελ?δα σα? και μετ? εντελ?? ξαφνικ? και απροειδοπο?ητα να χ?σετε ?λα ?σα χτ?σατε και πληρ?σατε για να χτ?σετε. Ζονγκ!

?χετε περιορισμ?νε? δυνατ?τητε?

Δεν ?χετε σχεδ?ν καμ?α επιλογ? στο σχεδιασμ? παρ? μ?νο να αλλ?ξετε τη φωτογραφ?α σα? και τη φωτογραφ?α του εξ?φυλλου. Παρ?λληλα δεν μπορε?τε να προσθ?σετε υποσελ?δε? ? να ?χετε ?λεγχο στο πω? θα φα?νονται οι δημοσιε?σει? σα?. Το πω? θα φα?νεται η σελ?δα σα? στον κ?σμο ε?ναι αποκλειστικ? δουλει? του facebook

Δεν μπορε?τε να δημοσιε?ετε ?τι θ?λετε

?χι β?βαια, γιατ? το facebook ?χει συγκεκριμ?νου? ?ρου? χρ?ση?, πνευματικ? δικαι?ματα κτλ. Κατ? καιρο?? ε?χε ταρ?ξει στο παρελθ?ν την παγκ?σμια κοιν?τητα με του? ισχυρισμο?? του περ? πνευματικ?ν δικαιωμ?των.

Προσ?ξτε λοιπ?ν τι λ?τε και τι δημοσιε?ετε στο Face, το face καταγρ?φει τα π?ντα, δεν ξεχν?ει ποτ? και εκτ?? αυτο? πα?ζει και το ρ?λο του αστυφ?λακα! Ζονγκ!

?χετε μηδενικ? ? πολ? περιορισμ?νη ορατ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Σ?μφωνα με τη Google, οι σελ?δε? στο facebook ?χουνε ορατ?τητα και ταξινομο?νται απ? τη μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google. Μπορε?τε να δε?τε δηλαδ? σε κ?ποιε? αναζητ?σει? να εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και δι?φορε? σελ?δε? απ? το Facebook.

Αυτ? ?μω? δεν ε?ναι σ?γουρο και δεν σα? εξασφαλ?ζει κανε?? ?τι η σελ?δα σα? στο Face θα ταξινομηθε? και θα ανταγωνιστε? ?λα τα ?λλα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στη Google. Οι παρ?γοντε? που η Google εμφαν?ζει και κ?ποιε? σελ?δε? απ? το Face στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? δεν ε?ναι ευρ?ω? γνωστο?, αλλ? και να ?ταν δεν ε?ναι σταθερο? και μεταβ?λλονται αναλ?γω? τον ανταγωνισμ?.

?χι ?τι αποτελε? μυστ?ριο ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google, αλλ? οι παρ?γοντε? που τον απαρτ?ζουν μεταβ?λλονται συνεχ?? ασταμ?τητα.

Με ?λλα λ?για κανε?? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? ?τι με τη σελ?δα σα? στο Face θα σα? βλ?πουν και στη Google.

Αν τ?ρα μιλ?σουμε για επισκεψιμ?τητα ? για ορατ?τητα τη? ?δια? καθεαυτ?? σελ?δα? στο facebook, τ?τε τα πρ?γματα δεν ε?ναι και τ?σο ενθαρρυντικ? μετ? τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο του Facebook.

Πολλ?? εταιρικ?? σελ?δε? μεγ?λων ονομ?των ε?δαν την ορατ?τητα των σελ?δων του? να π?φτει ?ω? και 90%!

Χαρακτηριστικ? ε?ναι το παρ?δειγμα τη? AUDI USA που σημε?ωσε θεαματικ? πτ?ση 94,77% Ζονγκ!!!

?χετε μηδενικ?? πωλ?σει? ? μετατροπ?? απ? επισκ?πτε? σε πελ?τε?

Το επ?μενο μεγ?λο ελ?ττωμα τη? σελ?δα? ε?ναι ?τι δεν ?χει σχεδ?ν καθ?λου μετατροπ?? ? πωλ?σει?. Αυτ? δεν ε?ναι ?μω? απ?λυτο. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? περιπτ?σει? που πολλ?? σελ?δε? πουλ?νε πρ?γματα ειδικ? στα χειροπο?ητα κοσμ?ματα και στα μεταχειρισμ?να ρο?χα και αξεσου?ρ. Μιλ?με ?μω? για την κατηγορ?α πωλ?σεων των 2 ?ω? 25 ευρ?.

Και ε?ναι μ?νο απ? ερασιτ?χνε? και ?χι απ? επιχειρ?σει? με φυσικ? παρουσ?α.

Για μεγαλ?τερα και πιο πολ?πλοκα ε?δη θα χρειαστε?τε μια πιο σοβαρ? και πειστικ? παρουσ?α στο ?ντερνετ. Φανταστε?τε ?να επιφαν?? δικηγορικ? γραφε?ο να βασ?ζεται μ?νο στη σελ?δα στο Facebook και να μην διαθ?τει μια επιβλητικ? παρουσ?α στο ?ντερνετ.

Δεν ?χετε καμ?α εγγραφ? στη λ?στα σα?

Το σημαντικ?τερο στοιχε?ο του ενεργητικο? σε κ?θε ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση ε?ναι η λ?στα με τα email.

To email marketing ευθ?νεται ?ω? και για το 93% των πωλ?σεων και ε?ναι πρ?το απ? ?ποψη μετατροπ?ν ? αλλι?? conversion rate. Δε?τερο ?ρχεται το β?ντεο μ?ρκετινγκ με 80%.

?τι και να κ?νετε με τη σελ?δα σα? στο Facebook, ?σα plugin και να β?λετε για να συνεργαστε? με την email list, δεν υπ?ρχει περ?πτωση να ?χετε κ?ποια εγγραφ?.

?χω δοκιμ?σει δι?φορα πρ?σθετα για τη δημιουργ?α τη? λ?στα? ?πω? το Aweber Facebook Plugin αλλ? δεν ?φερε καν?να αποτ?λεσμα.

Δεν ?χετε το πρεστ?ζ που θα ?χει ?να επαγγελματικ? site

Δεν πιστε?ω να χρει?ζεται μεγαλ?τερη αν?λυση αυτ? το θ?μα. Φυσικ? και θα πρ?πει να ?χετε την προσωπικ? σα? σελ?δα στο Facebook και σε ?λα τα ?λλα social media, αλλ? μ?νο του δεν επαρκε? για να πε?σετε ?τι ε?στε επαγγελματ?α?.

?να? επαγγελματ?α? ?χει τα αν?λογα επαγγελματικ? εργαλε?α. Η Ιστοσελ?δα σα? ε?ναι και αυτ? ?να επαγγελματικ? εργαλε?ο που θα σα? φ?ρει με τι? τεχνικ?? του Personal Branding μπροστ? στα μ?τια των υποψ?φιων πελατ?ν σα? ω? τον ειδικ?.

Δεν ?χετε αξι?πιστο e-shop

FBStore-facebook-commerce

Μπορε? να υπ?ρχουν πολλ?? λ?σει? στο Facebook για ηλεκτρονικ? κατ?στημα, τα λεγ?μενα Facebook e-shops ? Facebook Stores. Επ?ση? υπ?ρχουν πολλ?? λ?σει? για F-commerce ? Facebook Commerce ?που μπορε?τε να φτι?ξετε το δικ? σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο facebook.

Μερικ?? απ? αυτ?? ε?ναι οι παρακ?τω:

Πολλ?? αν?φερα; Και δεν τι? αν?φερα ?λε?. ?μω? ?τι και να κ?νετε π?λι το facebook store δεν θα ε?ναι στην ιδιοκτησ?α σα? και επ?ση? δεν θα ?χετε τα ?δια αποτελ?σματα αν φτι?χνατε το δικ? σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε WordPress φυσικ?.

Το Facebook Store θα πρ?πει να ε?ναι συμπληρωματικ? του πραγματικο? σα? e-shop.

Τι ε?ναι η δικ? σα? ιστοσελ?δα;

Η δικ? σα? ιστοσελ?δα ? website ε?ναι η δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση ?που μπορε?τε να πουλ?τε προ??ντα ? υπηρεσ?ε? σε ?λο τον κ?σμο. Η ιστοσελ?δα σα? μπορε? να ε?ναι ηλεκτρονικ? κατ?στημα, blog, forum, directory ? συνδυασμ?? των παραπ?νω. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress

Η ιστοσελ?δα σα? αποτελε?τε απ? το δικ? σα? ?νομα στο ?ντερνετ, το δικ? σα? πακ?το φιλοξεν?α? και τη δικ? σα? κατασκευ? ?πω? τη θ?λετε στα μ?τρα και τι? απαιτ?σει? τη? αγορ?? σα?.

Σα? αν?κει 100% και μπορε?τε να την κ?νετε ?τι θ?λετε ?ποτε θ?λετε.

Αν δεν ?χετε ιστοσελ?δα και σκ?φτεστε να ξεκιν?σετε σ?μερα μια, μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να απ? τα πακ?τα SEO Web Design.

Ολοκληρ?νοντα?, ξ?ρω ?τι δεν σα? ?χω καλ?ψει 100%. ?μω? μπορε?τε να υποβ?λλεται τι? απορ?ε? σα? ? τι? ερωτ?σει? σα? κ?τω απ? το ?ρθρο στα σχ?λια. Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να και θα απαντ?σω σε ?λε? τι? απορ?ε? σα?.

Μπορε?τε ακ?μα να επικοινων?σετε μαζ? μου στο τηλ?φωνο 6972.364.387. Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων.

Δε?τε Περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ργο? Φωτι?δη?
  27 Φεβρουαρ?ου 2015 12:43 πμ

  Καλησπ?ρα, ?χω ?δη κ?νει ?να site (μ?σω wix). Θ?λω να δημιουργ?σω απ? την αρχ? ?να ν?ο, αυτ? την φορ? e-shop κατ?στημα. Σκ?φτομαι να το κ?νω με wordpress και να χρησιμοποι?σω για το e-shop κομμ?τι την ecwid. Ξ?ρω πω? υπ?ρχουν δωρε?ν ?λλα e-shop, αλλ? ?χι χωρ?? χρ?ωση ?ταν τα εισ?γει? στην σελ?δα σου στο Facebook. Δεν ξ?ρω, αλλ? μου φα?νεται ε?κολο (αν και λ?γο ακριβ?, 25 € το μ?να) αλλ? μπορε?? να το εγκαταστ?σει? ε?κολα στο Facebook και να ?χει? απευθε?α? πωλ?σει? μ?σα απ? εκε? (χωρ?? να αναγκ?ζεται ο πελ?τη? να μεταφερθε? υποχρεωτικ? στην επ?σημη ιστοσελ?δα για να ολοκληρ?σει την παραγγελ?α, κ?τι πολ? σημαντικ?!!) Απ? ?σα ?χω δει μ?νο μ?σα απ? την Ecwid υπ?ρχει αυτ? η αμεσ?τητα, ? μ?πω? κ?νω λ?θο???
  Ευχ?? για μια ?μεση απ?ντηση !!!!!! Ευχαριστ?!!

  Απ?ντηση
  • Το Ecwid δεν ε?ναι σωστ? απ? ?ποψη SEO, βασ?ζεται σε κ?δικα που ενσωματ?νει?, παρ? σε περιεχ?μενο. Επ?ση?, δεν ε?ναι δικ? σου το e-shop, αλλ? τη? ecwid.

   Τ?ρα δεν θυμ?μαι και γω ακριβ?? πω? γ?νεται η ολοκλ?ρωση τη? παραγγελ?α?.Θα πρ?πει Γι?ργο να ρωτ?σει? του? ?διου?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍