ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

10000-kanonas-epityxia-internet

Επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν

?χετε μ?λι? φτι?ξει το ν?ο σα? site στο ?ντερνετ ? τη ν?α σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και περιμ?νετε του? πρ?του? σα? πελ?τε?, αλλ? δεν συμβα?νει και τ?ποτα. Ξαφνικ? κ?νετε ?να γρ?γορο search στη Google για να δε?τε ?λλε? πετυχημ?νε? επιχειρ?σει? στον χ?ρο σα? και ανακαλ?πτετε ?λλα sites και ?λλε? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει? που κ?νουν χιλι?δε? ευρ? τζ?ρο απ? το ?ντερνετ.

Ξ?ρω πω? αισθ?νεστε, σαν να σα? προσπερν?ει η ζω?, σαν να κατουρ?σατε στο πηγ?δι ? γενικ? σαν να ?χετε χ?σει κ?τι και δεν ξ?ρετε τι. Το ?διο συμβα?νει σε ?λη σα? τη ζω?. Μ?λι? ?χετε αγορ?σει το ν?ο σα? Toyota Auris, μετ? βασ?νων και κ?πων ?χετε μαζ?ψει τα λεφτ? και ξαφνικ? μ?λι? φε?γετε απ? την αντιπροσωπε?α, σα? προσπερν?ει ?να καινο?ριο Lexus ? μια ολοκα?νουρια mercedes!

Το ξ?ρω ?τι το Auris σα? αρ?σει και αυτ? θ?λατε να αγορ?σετε, ?μω? μ?πω? θα μπορο?σατε να πετ?χετε περισσ?τερα και να αποκτ?σετε και σει? μια mercedes;

Πω? γ?νεται κ?ποιοι ?νθρωποι να πετυχα?νουν, κ?ποιοι ?λλοι να πετυχα?νουν πολ? και κ?ποιοι ?λλοι να αποτυχα?νουν συνεχ??. Τι ε?ναι τελικ? αυτ? που διαχωρ?ζει του? πετυχημ?νου? απ? του? μη πετυχημ?νου? ακ?μα;

Δεν εστι?ζομαι μ?νο στα υλικ? αγαθ?, μια και ο πλο?το? ?τσι ?πω? μετρι?ται στα δυτικ? πρ?τυπα ε?ναι λε? και ε?ναι το μοναδικ? πρ?γμα που υπ?ρχει στη ζω?.? ?μω? επειδ? τα υλικ? αγαθ? ε?ναι μετρ?σιμα, για αυτ? σα? φ?ρνω τ?τοια παραδε?γματα.

Ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν

Στο βιβλ?ο του Outliers ο Malcolm Gladwell αναφ?ρει ?τι υπ?ρχει ?να φρ?γμα που διαχωρ?ζει του? πετυχημ?νου? απ? του? μη πετυχημ?νου? και αυτ? ε?ναι το φρ?γμα των 10.000 ωρ?ν. 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? σε μια τ?χνη ? στο επ?γγελμ? σα? για να γ?νετε πετυχημ?νο? σε αυτ?!

Ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ε?ναι ?τι χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? για να επιτ?χετε σε οτιδ?ποτε.

Για να πετ?χετε λοιπ?ν στο ?ντερνετ χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? εξ?σκηση?, πειραμ?των και δοκιμ?ν π?νω σε αυτ?.

Σε αντ?θεση με ?τι πιστε?ει ?να μεγ?λο ποσοστ? του πληθυσμο?, ?τι δηλαδ? το ταλ?ντο ε?ναι αποκλειστικ???παρ?γοντα? που καθορ?ζει
την εξ?λιξη εν?? ανθρ?που σε ?να τομ?α ο Δρ.?ρικσον ?ρθε με τη θεωρ?α του να ανατρ?ψει τα π?ντα.

?χοντα? κ?νει μελ?τε? σε κορυφα?ου? μουσικο??, σκακιστ??, καλλιτ?χνε?, επιχειρηματ?ε?,? αθλητ?? κ.τ.λ. κατ?ληξε ?τι απαιτο?νται τουλ?χιστον 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? σε ?να τομ?α, για?χρονικ? δι?στημα?τουλ?χιστον 10 ετ?ν, ?στε να γ?νει κ?ποιο? ειδικ?? ? κορυφα?ο? σε αυτ?ν.

Μπορε?τε να δε?τε την σχετικ? ?ρευνα του Δρ. ‘Ερικσον: Expert Performance and Deliberate Practice και να π?ρετε μια ιδ?α απ? την πηγ? για τον καν?να των 10.000 ωρ?ν.

Τα φρ?γματα των 10.000 – 5.000 – 2.000 και 1.000 ωρ?ν

Το βασικ? πε?ραμα? ?ταν να κ?νει μ?α κατ?ταξη σε μουσικο?? σε τρ?α επ?πεδα:

  • εξαιρετικο??
  • καλο?? και
  • μ?τριου?

Ε?δε ?τι υπ?ρχει στατιστικ? σημαντικ? σχ?ση?στι? ?ρε? που ε?χαν δαπαν?σει στην ενασχ?λησ? του? με τη μουσικ? του? εξ?λιξη. ?τσι τα ?ρια των 10.000 – 5.000 και 2.000 ωρ?ν ?ταν τα ?ρια για να γ?νει κ?ποιο? εξαιρετικ??, καλ?? ? μ?τριο?.

Το ?ριο των 1.000 ωρ?ν ?τανε το ?ριο για να μπορ?σει κ?ποιο? να ξεπερ?σει το φρ?γμα του αρχαρ?ου και να αναπτ?ξει τι? βασικ?? ικαν?τητε? επιτυχ?α?.

Π?? εξηγε? η θεωρ?α την εξ?λιξη που ?χουν τα παιδι? θα?ματα;

Αναφορικ? με?τα παιδι? θα?ματα, η εξ?γηση ε?ναι ?τι ?χουν κ?νει την σχετικ? δουλει? τι? ?ρε? πτ?ση? στον τομ?α του? σε πολ? μικρ? ηλικ?α.

Δεν υπ?ρχουν παιδι? θα?ματα, αλλ? παιδι? που ?χουνε νωρ?? αναπτ?ξει τι? δεξι?τητε? σε ?ναν τομ?α. Στα 32 μου αποφ?σισα να ασχοληθ? με ?να ?θλημα γιατ? ε?χα βαρεθε? την αεροβικ? στο γυμναστ?ριο. Επ?λεξα την π?λη γιατ? μου ?ρεσε επειδ? βελτ?ωνε δραματικ? την φυσικ? σου κατ?σταση και αποκτο?σε? και τρομερ? ευλυγισ?α που ποτ? δεν ε?χα.

Μετ? απ? 2 χρ?νια στην παλα?στρα και με κ?ποιε? μικρ?? διακοπ?? συν?ντησα τον Σ?ργιο. ?δια κιλ?, ?δια κατηγορ?α, ?δια ηλικ?α ?διο σ?μα π?νω κ?τω με μ?να. Με μια σημαντικ? διαφορ?. Ο Σ?ργιο? ?τανε παγκ?σμιο? πρωταθλητ?? ελληνορωμα?κ?? στην Ουκραν?α. ?κανε π?λη απ? 7 ετ?ν και ε?χε προβ?δισμα απ? εμ?να 25 ετ?ν!

Δεν υπ?ρχε λαβ? ? αντ?παλο? να νικ?σει το Σ?ργιο, ε?τε ?σουνα 120 κιλ? ε?τε ?ξερε? καρ?τε και Ζ?ου Ζ?τσου, ο Σ?ργιο? με εκπληκτικ? αυτο?λεγχο και αταραξ?α σε πετο?σε σαν χ?ρτινο αεροπλαν?κι.

Μετ? απ? αυτ?ν την εμπειρ?α δεν σταμ?τησα να κ?νω π?λη, αλλ? συν?χισα με πιο γρ?γορου? ρυθμο?? και ?χω δει πολ? μεγ?λη βελτ?ωση στον εαυτ? μου. Δεν ?χω φτ?σει στο επ?πεδο του Σ?ργιου, αλλ? ?χω προσωπικο?? στ?χου? υγε?α? και ευεξ?α? και ε?μαι μ?σα στου? στ?χου? μου.

Αρκε? μ?νο? ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν για να πετ?χετε στο ?ντερνετ;

Οι ειδικο? π?λι κρο?ουν τον κ?δωνα του κινδ?νου ?τι δεν ε?ναι αρκετ?? μ?νο? ο καν?να? τη? εξ?σκηση? των 10.000 ωρ?ν για να γ?νει κ?ποιο? πετυχημ?νο?. Χρει?ζεται να ?χετε και ?να? στ?χο πρ?τα και να κ?νετε αυτ? που σα? αρ?σει.

Χρει?ζεστε δηλαδ? ?να ευρ?τερο ?ραμα για την εσ?? και τον εαυτ? σα?. Το ?ραμα σα? και το π?θο? σα? θα τροφοδοτ?σει το εγ? και το θ?λω σα? και θα γ?νει η κινητ?ρια δ?ναμη για να μην τα παρατ?σετε σε ?λη την διαδρομ? των 10.000 ωρ?ν.

?λλοι επιστ?μονε? και ερευνητ?? ?χουν παρατηρ?σει ?τι κ?ποιοι πετυχα?νουν περισσ?τερα σε λιγ?τερο χρ?νο εξ?σκηση?, για παρ?δειγμα κ?ποιο? μουσικ?? κατ?φερε να φτ?σει στο επ?πεδο που κ?ποιο? ?λλο? ?κανε 26 χρ?νια σε 2 μ?νο χρ?νια.

Δεν αρκε? μ?νο η εξ?σκηση, ?πω? δεν αρκε? ο?τε το ταλ?ντο. Χρει?ζεται να συνδυ?σετε και τα δ?ο. Χρει?ζεται να καλλιεργ?σετε τα ταλ?ντα σα? για να πετ?χετε σε αυτ? που επιθυμε?τε.

?μα θ?λετε να γ?νετε ο επ?μενο? Michael Jordan και ε?στε μ?νο 1.75 μ?λλον δεν θα τα καταφ?ρετε. Πρ?πει να βρε?τε κ?ποιο ?λλο ?θλημα για να διαπρ?ψετε αν?λογα με τα φυσικ? ταλ?ντα και τη φυσικ? ροπ? σα?.

 

Το ?ντερνετ και πω? πετυχα?νει κ?ποιο? σ?μερα στο ?ντερνετ;

O ?διο? ο θρ?λο? του κουνγκ φου Bruce Lee, ε?χε παλι?τερα πει: Δεν φοβ?μαι αυτ?ν που εξασκ?θηκε σε 10.000 κλωτσι?? μια φορ?, αλλ? αυτ?ν που εξασκ?θηκε 10.000 φορ?? σε μ?α κλωτσι?!

Σε ?να internet business blog ?πω? το δικ? μου χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? περ?που blogging για να γ?νετε πετυχημ?νοι. Μπορε? να μην ε?ναι ?λα τα site στο ?ντερνετ blogs, ?λλα να ε?ναι εταιρικ? sites, ?λλα να ε?ναι e-shops ?μω? ο χρυσ?? καν?να? των 10.000 ωρ?ν παραμ?νει σε ?τι κ?νει.

Θ?λετε να γ?νετε καλ?? στο SEO; Αφιερ?στε 10.000 ?ρε? στο να κ?νετε SEO για την ιστοσελ?δα σα?. Θ?λετε να γ?νετε ειδικ?? στο traffic, αφιερ?στε 10.000 ?ρε? για να γ?νετε καλ?? στο να φ?ρνετε traffic στην ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που οι αποτυχημ?νοι κ?νουν τα πρ?γματα αργ? στη ζω? του?. Η αν?λυση του? παραλ?ει σε βαθμ? που του? προσπερν?ει η ?δια η ζω? και η επιτυχ?α. ?τσι σπαταλ?νε τι? 10.000 ?ρε? του? που χρει?ζονται στο να γ?νουν καλο? σε ?λα αυτ? που χρει?ζονται για να πετ?χουν στο ?ντερνετ, στι? επιχειρ?σει?, στη δουλει? του?.

Σκεφτε?τε το ξαν?, ε?μαστε οι συν?θειε? μα?. ?μα ?χετε ξοδ?ψει 10.000 ?ρε? να π?νετε καφ? στην παραλ?α, συγχαρητ?ρια ?χετε γ?νει ?να? ειδικ?? στον τομ?α σα?!

Κανε?? δεν μπορε? να πιει τον καφ? καλ?τερα απ? σα? βλ?ποντα? την ανατολ? και το ηλιοβασ?λεμα! ?χετε π?ρει το πρωτ?θλημα στην αργοπορ?α και στην καθυστ?ρηση.

?μα ?μω? αντ? να κ?θεστε ?λη μ?ρα και να σκ?φτεστε τι να κ?νετε και ?τι δεν υπ?ρχουν δουλει??, γ?νετε καλ?? σε κ?τι και οι δουλει?? θα ?ρθουν μετ?!

?χω πολλο?? πελ?τε? που σκ?φτονται εδ? και τρει? μ?νε? να κ?νουν ?να καινο?ριο site ? να ανασχεδι?σουν το παλι? του? site. Μπορε? να ε?ναι γ?ρω στου? 10 αυτ?ν την δεδομ?νη χρονικ? στιγμ?. Το παλι? του? site δεν δουλε?ει σωστ? ? ?χει πολλ? προβλ?ματα. Το πρ?βλημα δεν ε?ναι ?τι το site του? δεν δουλε?ει ? δεν ?χει γ?νει ακ?μα.

Ξ?ρετε ?μω? ποιο ε?ναι το πραγματικ? πρ?βλημα; ?τι ακ?μα σκ?φτονται να κ?νουν ?να καινο?ριο site ? να ανασχεδι?σουν το παλι? του? site. Μ?σα σε τρει? μ?νε? ?χουν χ?σει πολ?τιμο χρ?νο που θα μπορο?σαν να ε?χαν ?δη το ν?ο του? site και να κ?νουν πωλ?σει?.

Η αναβλητικ?τητα και η αργοπορ?α θα μετατρ?ψουν το ταξ?δι των 10.000 ωρ?ν προ? την επιτυχ?α στο ?ντερνετ σε ?πιαστο ?νειρο.

Οι 3 σημαντικ?τεροι λ?γοι αποτυχ?α? στο ?ντερνετ

Οι 3 σημαντικ?τεροι λ?γοι αποτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι:

  1. Η ?λλειψη στ?χου
  2. Η ?λλειψη των πυρηνικ?ν δεξιοτ?των για την επιτυχ?α
  3. Η αναβλητικ?τητα στην απ?κτηση αυτ?ν των πυρηνικ?ν δεξιοτ?των

(Σημε?ωση: τον ?ρο πυρηνικ?? δεξι?τητε? ? core competencies τον δανε?στηκα απ? το στρατηγικ? μ?νατζμεντ για να σα? δ?σω μια ν?τα επιστημονικο? μ?νατζμεντ, ω? μ?λο? αν?τατου επιπ?δου του Chartered Management Institute)

Για να αποκτ?σετε πυρηνικ?? δεξι?τητε? στο ?ντερνετ, χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? εξ?σκηση σε αυτ??. Θ?λετε να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? blogger; Χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? blogging. Θ?λετε να γ?νετε πετυχημ?νο? web designer; Χρει?ζεστε να σχεδι?σετε μερικ?? χιλι?δε? websites.

Τα π?ντα ξεκιν?νε απ? την ?παρξη εν?? στ?χου κατ? προτ?μηση γραπτο?. Η ?λλειψη σκοπο? και στ?χου στο ?ντερνετ ? στην κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? δεν θα σα? οδηγ?σουν πουθεν?. Χρει?ζεστε να ?χετε λοιπ?ν και τα τρ?α παραπ?νω. ?ναν ξεκ?θαρο στ?χο για το τι θ?λετε να πετ?χετε, ?λε? εκε?νε? τι? δεξι?τητε? για να πετ?χετε αυτ?ν τον στ?χο και μαζικ? δρ?ση (massive action) για να μπορ?σετε να πετ?χετε τον στ?χο σα?.

Η προσωπικ? μου επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν

Π?ντα απ? μικρ?? ονειρευ?μουνα ?να πρ?γμα. Πω? να γ?νω συγγραφ?α? best seller σε παγκ?σμιο επ?πεδο. Απ? μικρ?? ?γγραφα απ?στευτε? εκθ?σει?, ποι?ματα, μικρ?? ιστορ?ε? επιστημονικ?? φαντασ?α? και με συν?ρπαζε ?λο? αυτ?? ο κ?σμο? τη? φαντασ?α? και τη? τεχνολογ?α?.

Στο γυμν?σιο και στο λ?κειο, ε?χα ιδια?τερη ?φεση στην ?κθεση και στο πανεπιστ?μιο ?γγραφα τι? εργασ?ε? στο laptop μου εν ?ρα παραδ?σεω? μ?σα στην τ?ξη μ?σα σε 8 ?ρε?! Στη συν?χεια, οι υπ?λοιποι συμφοιτητ?? μου πα?ρνανε την εργασ?α μου και την αντιγρ?φανε για να περ?σουν το μ?θημα.

Στην επαγγελματικ? μου καρι?ρα π?ντα με μ?γευε η ιδ?α να μπορ? να βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Με γο?τευε η ιδ?α ?τι μπορ? να κατακτ?σω τον κ?σμο μ?σα απ? τον υπολογιστ? μου, χωρ?? να χρει?ζεται να βγω ?ξω απ? το σπ?τι μου για να π?ω στη δουλει? και να ψ?χνω να βρω πελ?τε?.

Μετ? απ? 14 χρ?νια πορε?α? στο ?ντερνετ μετ? απ? πολλ?? διακοπ?? και καθυστερ?σει?, ?χω σπ?σει το φρ?γμα των 10.000 ωρ?ν εδ? και κ?μποσο καιρ?.? Υπολογ?ζω ?τι ?χω περ?σει χονδρικ? 14.000 ?ρε? στο ?ντερνετ. ?μω? δεν ?τανε και οι 14.000 ?ρε? στην σωστ? κατε?θυνση και δεν αν?πτυξα ?λε? τι? δεξι?τητε? που χρει?ζονται για να φτ?σω στο επιθυμητ? αποτ?λεσμα.

Δεν ?γινα ακ?μα ?να? δι?σημο? συγγραφ?α?, ο?τε π?ρα το Ν?μπελ Λογοτεχν?α?, τουλ?χιστον ?χι ακ?μα, αλλ? ?γινα ?να? πετυχημ?νο? blogger, ?να? πετυχημ?νο? επαγγελματ?α? του ?ντερνετ που ζω απ? το επ?γγελμ? μου.

Μην χ?νετε χρ?νο, μην αναβ?λετε, ξεκιν?στε σ?μερα το δικ? σα? πετυχημ?νο site στο ?ντερνετ!

Για να πετ?χω στο ?ντερνετ χρει?ζομαι 10.000 ?ρε?;

Σ?γουρα ?χι. Το ορ?σημο των 10.000 ωρ?ν δεν ε?ναι απ?λυτο και εξαρτ?ται απ? τον ανταγωνισμ? και τι κ?νατε πριν ξεκιν?σετε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

Μπορε? να αρκο?νε λιγ?τερε? ?ρε? γιατ? και οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν επενδ?σει λιγ?τερο χρ?νο απ? τι? 10.000 ?ρε? στον τομ?α ? στην αγορ? σα?. Επ?ση?, ?μα ε?στε επιχειρηματ?α? και ?χετε υπαλλ?λου? αυτ?? οι 10.000 ?ρε?, μπορο?ν να λειτουργ?σουν προσθετικ?. ?μα ε?στε 4 στην επιχε?ρηση σα? μπορε? να β?λετε ?λοι μαζ? 10.000 ?ρε? για να πετ?χει η επιχε?ρηση σα?.

Το σημαντικ?τερο β?μα ε?ναι να ξεκιν?σετε και να κ?νετε ?λα αυτ? που χρει?ζονται για να πετ?χετε επειδ? σα? αρ?σουν και επειδ? το θ?λετε κι?λα?.

Η προσωπικ? μου εμπειρ?α μου ?χει δε?ξει ?τι υπ?ρχουν πετυχημ?νε? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει? και με 1.000 ?ρε?, αλλ? και με 100 ?ρε?, αν?λογα το επ?πεδο επιτυχ?α? που ε?ναι επαρκ?? για σα?. Μπορε? να ε?στε ικανοποιημ?νοι με 1.000 ευρ? το μ?να και να μην στοχε?ετε σε διεθν? καρι?ρα.

Αν π?λι θ?λετε να γ?νετε ο επ?μενο? Billy Gates και να φτι?ξετε το επ?μενο Facebook, τ?τε θα χρειαστε?τε παραπ?νω και απ? 10.000 ?ρε?.

Ξ?χασα κ?τι; Αν ναι μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να με στε?λετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν πηγ??:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍