ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να κ?νετε επιτυχημ?νο E-Mail Marketing

PETYXIMENO-EMAIL-MARKETING
Πω? να κ?νετε επιτυχημ?νο E-Mail Marketing Μ?θετε απ? που προ?ρχεται το 90% των πωλ?σεων στο ?ντερνετ και γιατ? οι επιτυχημ?νοι επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ ?χουν μεγ?λε? λ?στε? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου Δεν ε?ναι κοιν? μυστικ? ?τι το καλ?τερο καν?λι πωλ?σεων στο ?ντερνετ ?που οι ?ροι ε?ναι διαφορετικο? με το παραδοσιακ? φυσικ? εμπ?ριο, ε?ναι…

Email Marketing 21 Συμβουλ?? για απ?στευτα αποτελ?σματα

email-marketing-greece-success-1
Email Marketing 21 Συμβουλ?? για απ?στευτα αποτελ?σματα Ε?στε ?τοιμοι να στε?λετε ?να email στην email list σα?. Διαβ?ζετε για πολλοστ? φορ? την κ?θε πρ?ταση, τον τ?τλο που πριν τον αποφασ?σετε ?σω? απορρ?ψατε 10 ?λλου? τ?τλου? και ελ?γχετε το call to action που ?χετε β?λει για το ?ρθρο ? προ??ν που…

Πω? να φτι?ξετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου

email-list-1
Πω? να φτι?ξετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου Καλησπ?ρα φ?λοι μου, σε αυτ? το μικρ? β?ντεο θα σα? δε?ξω π?? μπορε?τε να φτι?ξετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και να βγ?λετε χρ?ματα? απ? την ιστοσελ?δα σα? σε τρ?α απλ? β?ματα: Το πρ?το β?μα ε?ναι να εγγραφε?τε στη σελ?δα μου? για να π?ρετε…

7 συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε μια τερ?στια λ?στα

7-symvoules-lista-email
? 7 συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε μια τερ?στια λ?στα στο ?ντερνετ απ? email χρηστ?ν και πω? να ξεκιν?σετε το email marketing ?μα το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ε?ναι τεστ και δοκιμ??, τ?τε τα λεφτ? στο ?ντερνετ ε?ναι στη λ?στα σα?! Συγκεκριμ?να ε?ναι στην λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? στην email λ?στα σα?! Γιατ?…

email-marketing-hellas

EMAIL MARKETING

Γνωρ?στε τα μυστικ? του email marketing και αυξ?σετε κατακ?ρυφα τι? online πωλ?σει? σα? και την επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?!

Το email marketing σ?μερα ε?ναι ?να εργαλε?ο πωλ?σεων που ?μα το αξιοποι?σετε σωστ? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? και την επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα? κατακ?ρυφα.

?μα ε?στε στην φ?ση που μ?λι? τ?ρα ?χετε τελει?σει με το web design τη? ιστοσελ?δα? και θα θ?λατε να αυξ?σετε το κοιν? σα?, τ?τε θα πρ?πει να σκεφτε?τε σοβαρ? να χρησιμοποι?σετε το email marketing απ? την πρ?τη στιγμ?.
Σ?μφωνα με ?ρευνε? ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ το email marketing ε?ναι πρ?το σε ποσοστ? μετρατροπ?ν αγγ?ζοντα? ω? καν?λι πωλ?σεων το 93% ακολουθο?μενο απ? το β?ντεο μ?ρκετινγκ με ποσοστ? 80% τη στιγμ? που τα μ?σα ποσοστ? μετατροπ?ν σε ?να eshop στο ?ντερνετ κυμα?νονται απ? 1% ?ω? 15%.

Τα δε ποσοστ? μετατροπ?? σε ?λλα καν?λια προερχ?μενα απ? τα social media ?πω? το Facebook και το Twitter φθ?νουν απ? 1 τοι? χιλο?? ?ω? 3 τοι? χιλο??! Ναι τα ποσοστ? μετατροπ?? στο Facebook σ?μερα ε?ναι σχεδ?ν μηδενικ? και ε?ναι ασ?μφορο σ?μερα να τρ?ξει κ?ποιο? μια διαφημιστικ? εκστρατε?α στο Facebook ? στο Google Adwords.

Τα στατιστικ? του email marketing

To εμαιλ μ?ρκετινγκ ε?ναι παρακλ?δι του επιστημονικο? μ?ρκετινγκ σ?μερα και ?πω? κ?θε τι στο επιστημονικ? μ?ρκετινγκ για να ε?ναι επιστημονικ? και ?γκυρο θα πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμο.

Μην απορε?τε δηλαδ? ?μα θα συναντ?σετε δυσν?ητε? και προηγμ?νε? μαθηματικ?? εξισ?σει?, ειδικ? στατιστικ?? στο επιστημονικ? μ?ρκετινγκ.

?λα ε?ναι θ?μα αριθμ?ν και θα πρ?πει π?ντα να κρατ?με στατιστικ? με το τι στε?λαμε στη λ?στα μα? καθ?? και π?σα κλικ ?γιναν, τι ποσοστ? ανο?γματο? ε?χαμε κτλ.

aweber_stats

?να πολ? καλ? ηλεκτρονικ? εργαλε?ο για να στε?λετε email, να δημιουργ?σετε διαφορετικ?? φ?ρμε? εγγραφ?? και να διαχειριστε?τε ε?κολα και χωρ?? μεγ?λο κ?πο τη λ?στα σα? χωρ?? να επιβαρ?νετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το Aweber.

To Aweber δεν ε?ναι δωρε?ν και ?ρχεται με δοκιμαστικ? κ?στο? τον πρ?το μ?να στο ?να ευρ? και μετ? ?χει κ?ποιο κ?στο? κ?θε μ?να αν?λογα με του? συνδρομητ?? που ?χετε.

Υπ?ρχουν και ?λλε? υπηρεσ?ε? που παρ?χονται εντελ?? δωρε?ν για να ξεκιν?σετε ?πω? το Mailchimp ?μω? δεν ?χουν τα χαρακτηριστικ? τη? πληρωμ?νη? ?κδοση? που ε?ναι οι αυτ?ματοι απαντητ??, η αλληλουχ?α με τα email, το split testing κτλ.

Γενικ? θα πρ?πει να κρατ?σετε στο μυαλ? σα? ?τι τζ?μπα δεν γ?νεται email marketing και θα πρ?πει ειδικ? ?μα βρ?σκεστε στην αρχ? και δεν ?χετε καν?ναν συνδρομητ? στη λ?στα με τα email σα? να επενδ?σετε χρ?νο και χρ?ματα για να αναπτ?ξετε την λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα? σε τουλ?χιστον μερικ?? χιλι?δε? συνδρομητ?? το μ?να και φυσικ? θα πρ?πει να στ?λνετε τακτικ? email μ?α φορ? την εβδομ?δα ? τουλ?χιστον δ?ο φορ?? τον μ?να.

Π?ρα πολλο? internet marketers στην Αμερικ? ?χουν αξιοποι?σει τ?σο καλ? την λ?στα του? που ?χουν αποδ?σει? 1ευρ? για κ?θε συνδρομητ? τον μ?να! Που σημα?νει ?τι ?μα ?χετε μια σωστ? δομημ?νη λ?στα με 10.000 συνδρομητ??, θα μπορ?σετε να φτ?σετε στα 10.000 ευρ? το μ?να ?μα αξιοποι?σετε σωστ? αυτ? το καν?λι πωλ?σεων που λ?γεται email marketing.

Γενικ? ?μω? τα νο?μερα αυτ? δεν ισχ?ουν για ?λε? τι? αγορ?? και για ?λε? τι? βιομηχαν?ε? και π?ντα υπ?ρχουν παρεκκλ?σει? προ? τα κ?τω συν?θω?.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍