ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

email-marketing-greece-success-1

Email Marketing 21 Συμβουλ?? για απ?στευτα αποτελ?σματα

Ε?στε ?τοιμοι να στε?λετε ?να email στην email list σα?. Διαβ?ζετε για πολλοστ? φορ? την κ?θε πρ?ταση, τον τ?τλο που πριν τον αποφασ?σετε ?σω? απορρ?ψατε 10 ?λλου? τ?τλου? και ελ?γχετε το call to action που ?χετε β?λει για το ?ρθρο ? προ??ν που προωθε?τε. Πατ?τε Αποστολ? και ξεφυσ?τε με ανακο?φιση!

?πειτα απ? τρει? μ?ρε? ?μω? που κοιτ?τε τα στατιστικ? σα?, παρατηρε?τε ?τι τελικ? τα αποτελ?σματα δεν ?ταν τα αναμεν?μενα, το click-through rate ε?ναι σχεδ?ν απογοητευτικ? αφο? κοντε?ει να φτ?σει στο μηδ?ν και το να ανο?ξουν οι παραλ?πτε? τα μην?ματ? σα? αποτελε? πλ?ον μ?α μεγ?λη υπ?θεση!

Στην πραγματικ?τητα, ?μω?, ο στ?χο? σα? δεν ε?ναι τ?σο δ?σκολο?. Χρει?ζεται απλ?? να ακολουθ?σετε κ?ποιε? απλ?? συμβουλ?? τι? οπο?ε? θα δο?με παρακ?τω στο απ?στευτο ?ρθρο για το email marketing.

Πριν προχωρ?σετε στη δημιουργ?α εν?? email, αναρωτηθε?τε: εσε?? οι ?διοι, περιμ?νετε περισσ?τερο να φτ?σει στο mailbox σα? ?να email απ? κ?ποιο καλ? σα? φ?λο ? απ? μ?α απρ?σωπη μεγ?λη επιχε?ρηση; Και ποιο απ? τα δ?ο απολαμβ?νετε περισσ?τερο να διαβ?ζετε;

Η απ?ντηση που θα δ?σετε στον εαυτ? σα? θα σα? κατευθ?νει σχετικ? με τον τ?νο που θ?λετε εσε?? να υιοθετ?σετε ?ταν απευθ?νεστε σε ?ναν μεγ?λο αριθμ? ανθρ?πων, εν δυν?μει καταναλωτ?ν, που επιδι?κετε να σα? φ?ρουν κ?ρδη. Ε?ν θ?λετε οι παραλ?πτε? σα? να προσμ?νουν τα μην?ματ? σα?, αρχικ? θα σα? συμβουλε?αμε να αρχ?σετε να του? προσεγγ?ζετε περισσ?τερο ω? φ?λο? παρ? ω? πωλητ??.

Στο internet, αν το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα!

Email Marketing: Η προσωπικ? επαφ? μετρ?ει

1. Συμπεριλ?βατε το ?νομ? σα?? στο πεδ?ο του αποστολ?α. Β?λτε σε πρ?τη γραμμ? την προσωπικ? σα? φ?μη, δ?νοντα? προσωπικ? χροι? στο μ?νυμ? σα?.

2. Γρ?ψτε σε δε?τερο ενικ? πρ?σωπο, σαν να στ?λνατε το μ?νυμ? σα? σε ?να μ?νο ?τομο, ενισχ?οντα? τον προσωπικ? τ?νο στην προσ?γγισ? σα?. Προσ?ξτε ?μω? να μην το παρακ?νετε, στο email marketing δεν ε?στε και κολλητ?ρια με του? πελ?τε? σα?!

3. Μη σπαταλ?τε το χρ?νο των αναγνωστ?ν σα?. Στ?λνετε emails μ?νο ?ταν ?χετε κ?τι πραγματικ? σημαντικ? ? και δελεαστικ? να του? πε?τε.

4. Να ε?στε ειλικρινε?? και να ε?στε ο εαυτ?? σα?. Επιτρ?ψτε στου? εν δυν?μει παραλ?πτε? των emails σα? να γνωρ?ζουν εξ αρχ?? ?τι κ?νοντα? εγγραφ? για τι? ενημερ?σει? σα? πρ?κειται να λαμβ?νουν και προωθητικ? μην?ματα.

5. Φανε?τε χρ?σιμοι. Μη στ?λνετε μην?ματα στου? χρ?στε? σα? μ?νο ?ταν θ?λετε κ?τι απ? εκε?νου?. Να ε?στε γαλαντ?μοι προσφ?ροντα? πληροφορ?ε? για θ?ματα που του? ενδιαφ?ρουν? και ?σω? προβληματ?ζουν και μην προσπαθε?τε να πουλ?σετε απ? την πρ?τη στιγμ?!

 1. Τμηματοποι?στε τι? λ?στε? σα?. Κρατ?στε λ?στε? παραληπτ?ν αν?λογα με τη θεματολογ?α των emails που στ?λνετε. Αυτ? θα σα? βοηθ?σει να στ?λνετε π?ντα στο κοιν? σα? περιεχ?μενο συναφ?? με τα ενδιαφ?ροντ? του?. Η τμηματοπο?ηση τη? λ?στα? email θα σα? αυξ?σει τα εισοδ?ματα σα? κατακ?ρυφα!
 2. Χρησιμοποι?στε μια επαγγελματικ? υπηρεσ?α email marketing ?πω? η aweber! ?χω δοκιμ?σει 11 περ?που υπηρεσ?ε? email marketing
 3. Η Π?μπτη ε?ναι η καλ?τερη μ?ρα για την αποστολ? των email. Δ?στε β?ση στην ημ?ρα και ?ρα που θα στε?λετε τα emails σα? και κρατ?στε τη σταθερ?. Συν?θω? τα υψηλοτ?ρα open rates ε?ναι στα μ?σα τη? εβδομ?δα?? και τι? μεσημεριαν?? ?ρε? 14:00-18:00, καθ?? η ανταπ?κριση του κοινο? ε?ναι μεγαλ?τερη.
 4. Κρατ?στε στατιστικ?. ?πω? και στο marketing, ?τσι και στο email marketing θα πρ?πει να ?χετε επαγγελματικ? στατιστικ? για να παρακολουθε?τε την πορε?α τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?. Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι και μια επιχε?ρηση και ?τσι θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζετε!

Η μεγ?λη αλ?θεια ε?ναι, ?μω?, ?τι ?σο ενδιαφ?ρον και προσωπικ? να ε?ναι ?να email, ε?κολα μπορε? να περ?σει απαρατ?ρητο και να π?ρει κατευθε?αν status Mark as Read χωρ?? τελικ? ο παραλ?πτη? να επενδ?σει χρ?νο να ανακαλ?ψει το περιεχ?μεν? του. Για να εξασφαλ?σετε ?τι οι αναγν?στε? των emails σα? τα ανο?γουν και τα διαβ?ζουν, ?σω? θα πρ?πει να αναρωτηθε?τε πρ?τα: εσε?? οι ?διοι π?σα emails λαμβ?νετε καθημεριν? στο mailbox σα? και π?σα απ? αυτ? τελικ? ανο?γετε και διαβ?ζετε;

Η σημαντικ?τερη και πιο σταθερ? πηγ? παθητικο? εισοδ?ματο? στο ?ντερνετ ε?ναι το email marketing!

Γρ?ψτε ?ναν καταπληκτικ? τ?τλο στο email σα?!

Ε?ν το πρ?το που θα σα? περν?ει απ? το μυαλ? με αυτ? την ερ?τηση ε?ναι ο ρ?λο? που πα?ζει ο τ?τλο? του μην?ματο? και π?? μπορε? αυτ?? να γ?νει ελκυστικ??, τα παρακ?τω tips θα σα? φανο?ν χρ?σιμα:

10. Χρησιμοποι?στε ελκυστικ?? μην πω σεξουαλικ?? λ?ξει? σε σ?ντομε? φρ?σει?, που θα κιν?σουν το ενδιαφ?ρον, αλλ? αποφ?γετε τι? επιτηδευμ?νε? φρ?σει?.

11. Συμπεριλ?βετε αριθμο??. Οι αριθμο? β?ζουν το περιεχ?μενο σε ?να πλα?σιο στο μυαλ? του παραλ?πτη και ?χει παρατηρηθε? ?τι ?ταν κ?ποιο? διαβ?ζει ?ναν τ?τλο ? ?να μεγ?λο κε?μενο, το μ?τι του σκαλ?νει στου? αριθμο??. Επ?ση?, οι μη-στρογγυλο? αριθμο? φα?νεται να κινο?ν την περι?ργεια ακ?μα περισσ?τερο.

Email Marketing | Το Περιεχ?μενο Μετρ?ει

12. Μην γρ?φετε μακρυν?ρια. Να ε?στε λακωνικο?! Γρ?ψτε τι? πληροφορ?ε? που θ?λετε να συμπεριλ?βετε και μετ? διαβ?στε το κε?μεν? σα? με καθαρ? μ?τι και κ?ψτε ?ποια πληροφορ?α θεωρε?τε περιττ?. Φροντ?στε η κ?θε πρ?τασ? σα? να ?χει ν?ημα και να δ?νει αξ?α στο γενικ? κε?μενο. Πολλ?? φορ?? λαμβ?νω email 8 σελ?δε?! Ποτ? δεν τα διαβ?ζω!

13. Κ?ντε ερωτ?σει?, ?στω και ρητορικ??. Φανταστε?τε ?τι ?χετε μ?α προσωπικ? συζ?τηση με τον κ?θε παραλ?πτη σα? ξεχωριστ?. Σε αυτ? την περ?πτωση, δεν θα προ?κυπταν και μ?α-δ?ο ερωτ?σει?;

14.Μην αυτοματοποιε?τε του? χαιρετισμο?? σα?. Με συνηθισμ?νε? και τυποποιημ?νε?? εκφρ?σει? ?πω? Ευχαριστο?με!, Καλ? αν?γνωση! θα χ?σετε την αμεσ?τητα με τον αναγν?στη. Προσπαθ?στε να προσθ?σετε ?να δικ? σα? στοιχε?ο, για παρ?δειγμα μ?α ?κφραση που σα? χαρακτηρ?ζει!

15. Φροντ?στε να μ?θετε απ? του? καλ?τερου?! Εγγραφε?τε σε μεγ?λα, αναγνωρισμ?να sites για να λαμβ?νετε τι? ενημερ?σει? του? και μελετ?στε το στυλ που ακολουθο?ν. Σ?γουρα θα βρε?τε ?τι υπ?ρχουν τακτικ?? του? που μπορε?τε να υιοθετ?σετε κι εσε??, προσαρμ?ζοντ?? τε? σ?μφωνα με το δικ? σα? περιεχ?μενο και κοιν?.

16. Προσαρμ?στε τα email σα? στι? κινητ?? συσκευ??! Σιγουρ?ψτε ?τι τα emails σα? διαβ?ζονται απ? smartphones και tablets.

 1. Δημιουργ?στε πρ?τα ?να test email και στε?λτε το στον εαυτ? σα? ? σε κ?ποιο φ?λο. Επιβεβαι?στε ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι ευαν?γνωστο και τα links σα? δουλε?ουν ?ταν κ?ποιο? ανο?γει το μ?νυμ? σα? απ? διαφορετικο?? browsers και απ? smartphone ? tablet, ?πω? αναφ?ρουμε και παραπ?νω.

Το τελευτα?ο που θ?λετε να συμβε? ε?ναι να ?χετε ακολουθ?σει ?λε? τι? παραπ?νω διαδικασ?ε? σωστ? και στο τ?λο? να αποδειχτε? ?τι υπ?ρχε κ?ποιο τεχνικ? θ?μα που δεν εντοπ?σατε εγκα?ρω?. Αυτ? γ?νεται πολ? ε?κολα με μια υπηρεσ?α ?πω? η Aweber!

To Email Marketing ?χει να κ?νει με το Marketing!

email-marketing

18. Εστι?στε στα πλεονεκτ?ματα. Μην επιδι?κετε να πε?σετε το κοιν? σα? να περ?σει κατευθε?αν σε κ?ποια αγορ?. Δ?στε β?ση στα πλεονεκτ?ματα που η προσφορ? θα ?χει για τον παραλ?πτη, τον?στε τα και αφ?στε τον ?διο τον παραλ?πτη να αποφασ?σει να πραγματοποι?σει την αγορ?.

19. Τοποθετ?στε ?να καθαρ? call to action, σε περ?οπτη θ?ση. Να ε?στε ξεκ?θαροι σχετικ? με τα επ?μενα β?ματα που πρ?πει να κ?νουν οι παραλ?πτε? σα? για να προχωρ?σουν στην επιθυμητ? για εσ?? εν?ργεια, δηλαδ? στην αγορ?, και υπενθυμ?στε του? σε αυτ? το σημε?ο γιατ? θα επωφεληθο?ν απ? την προσφορ? που προωθε?τε.

20. Β?λτε ?να υστερ?γραφο! Μπορε? να σε κ?ποιου? να φα?νεται ω? λεπτομ?ρεια ? δευτερε?ουσα? σημασ?α? στοιχε?ο, αλλ? το υστερ?γραφο αποτελε? την τελευτα?α πληροφορ?α που θα με?νει στο μυαλ? του αναγν?στη. Η πληροφορ?α αυτ? μπορε? να αφορ? στο χρονικ? ?ριο τη? προσφορ?? ? να τον?ζει τι θα “χ?σει” ο αναγν?στη? αν δεν εκμεταλλευθε? την προσφορ? που του προωθε?τε.

 1. Μην κ?νετε SPAM! Δ?στε στου? παραλ?πτε? σα? την επιλογ? διαγραφ?? απ? τη λ?στα σα? και την επιλογ? εγγραφ?? δ?ο φορ??! Αυτ? ε?ναι υποχρεωτικ? σ?μφωνα με του? Ν?μου? του Opt-In στην Ευρ?πη και την Αμερικ?. Μην παιδιαρ?ζεται με το νομικ? πλα?σιο! Και μην κ?νετε SPAM!

Φ?το?, το 2014 ?χουν καταφ?γει στο SPAM EMAIL MARKETING πολλ?? μεγ?λε? και αξιοσ?βαστε? επιχειρ?σει? και οργανισμο? λ?γω κακ?ν συμβο?λων. Τ?τοιε? ε?ναι Το Επιμελητ?ριο Λ?ρισα? και ο Χρυσ?? Οδηγ??!

Αν κ?ποιο? θελ?σει να σταματ?σει να λαμβ?νει τι? ενημερ?σει? σα?, μην αγχ?νεστε. Ναι, ?σω? να συνειδητοπο?ησε ?τι δεν λαμβ?νει τελικ? απ? εσ?? το περιεχ?μενο που περ?μενε ?ταν εγγρ?φηκε στη λ?στα σα?, μπορε? ?μω? να υπ?ρχουν ?λλοι λ?γοι για του? οπο?ου? εσε?? δεν ευθ?νεστε σε καμ?α περ?πτωση.

Email Marketing Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη συγχαρ?τηρια για το αρθρο. Πιστευω οτι περικλυει τα βασικ? βηματα που ομω? δεν ειναι οντω? πολ? βασικ? και κατανοητ? για του? περισσ?τερου?.
  Ηθελα να σε ρωτ?σω σχετικ? με το υφο? του email δηλαδ? τον τρ?πο γραφ?? απ? το subject μεχρι και το κε?μενο .

  Υπ?ρχει μια τ?ση απ? μικρ?? και μεγ?λε? εταιρ?ε? να μιλ?νε με υφο? casual αν μπορ? να το π? ?τσι. Δηλαδ? να επαναφ?ρουν το ανθρωπινο στοιχε?ο στο email .

  Πιστε?ει? οτι αυτ? ?χει να κ?νει με το κοιν? που απευθ?νεσαι ? ε?ναι μια γενικ? φ?ρμα / στρατηγικ? που καλ? ε?ναι να ?χει παρουσ?α παντο? και σε ?λα τα email
  ανεξαρτ?τω? προ?ντο? ? υπηρεσ?α? που αναφ?ρεσαι ?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍