ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ELLINIKO-SEO-GREEK-SEO-1-B

100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ SEO- GREEK SEO

Πω? θα μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να βγει πρ?τη στο Google.gr με χειρουργικ? ακρ?βεια!

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα μιλ?σουμε για ?να θ?μα που αφορ? ?λα τα Ελληνικ? sites και ?λα τα sites εκε?να που απευθ?νονται στην Ελληνικ? ? την Ελλην?φωνη αγορ?. – Ξ?ρω ?τι το ελληνικ?? γρ?φεται με μικρ? ?ψιλον αλλ? προτιμ? το κεφαλα?ο γιατ? τιμ?ω την πατρ?δα μου. –

Οι αν?γκε? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στην Ελληνικ? αγορ? και γενικ? οι αν?γκε? προ?θηση? εν?? Ελληνικο? site ε?ναι διαφορετικ?? απ? την προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? στο εξωτερικ?.

?ταν λ?με προ?θηση στην Ελληνικ? αγορ? εννοο?με το Google.gr ? το Bing.gr και το Yahoo.gr ? ?ποιε? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? υπ?ρχουν. Μην το ψ?χνετε δεν υπ?ρχουν ακ?μα ?λλε?, η διατ?πωση ε?ναι απλ?? και μ?νο σχ?μα λ?γου και το δανε?στηκα απ? τον πρωθυπουργ? μα?.

Παρακ?τω θα σα? δ?σω μερικ?? απτ?? συμβουλ?? ?στε η ιστοσελ?δα σα? ? το eshop σα? να μην αντιμετωπ?σει κ?ποιο πρ?βλημα στην ?νοδο του στην Ελληνικ? Google και να παγιωθε? ε?κολα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Η εταιρε?α μου ασχολε?ται εδ? και χρ?νια με την προ?θηση ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ? καθ?? και σε ?λε? σχεδ?ν τη? εθνικ?? αγορ?? παγκοσμ?ω?.

Οι συμβουλ?? που θα σα? δ?σω δεν ε?ναι θεωρητικ?? αλλ? βασ?ζονται στην προσωπικ? εμπειρ?α, στα λ?θη που ?χουμε κ?νει ?λα αυτ? τα χρ?νια και φυσικ? στι? διορθ?σει? που μα? ?φεραν στην πρ?τη σελ?δα εμ?? και του? πελ?τε? μα? σε πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Τι χρει?ζεται να κ?νετε ?μω? για να κυριαρχ?σετε στην Ελληνικ? αγορ? στο SEO;

Τα β?ματα ε?ναι τα παρακ?τω:

1 Επιλ?ξτε domain name σε .gr

2 Επιλ?ξτε Ελληνικ? hosting σε Ευρωπαικ? datacenter

3 Ρυθμ?στε το site σα? στην να δε?χνει ω? γλ?σσα τα Ελληνικ?

4 Δημιουργ?στε Ελληνικ? backlinks

5 Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? Ελληνικο?? Οδηγο??

6 Δημιουργ?στε προφ?λ στο Google My Business

7 Π?ρτε ?να backlink απ? το Υπουργε?ο

Για να τα αναλ?σουμε ?στε να γ?νουν κατανοητ? σε ?λου? εσ?? που θ?λετε π?ντα το καλ?τερο για την επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ.

1 Επιλ?ξτε domain name σε .gr

Η επιλογ? ον?ματο? χ?ρου με εθνικ? κατ?ληξη ε?ναι στρατηγικ?? σημασ?α? για να μπορ?σετε να βγα?νετε στα Ελληνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Η Google και ?λε? οι εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? πριμοδοτο?ν τα εθνικ? domain names και τι? εθνικ?? καταλ?ξει? γιατ? τα συσχετ?ζουν ?μεσα με την Ελληνικ? αγορ? ? την Ελλην?φωνη αγορ?.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τα domain names στα ?ρθρα:

2 Επιλ?ξτε Ελληνικ? hosting σε Ευρωπαικ? datacenter

Το θ?μα web hosting ? φιλοξεν?α ιστοσελ?δων το ?χουμε καλ?ψει διεξοδικ? πολλ?? φορ?? στο εταιρικ? μα? blog με δεκ?δε? τεχνικ? αλλ? και προσωπικ? ?ρθρα.

Το web hosting ε?ναι βαρ?μετρο για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? π?ρα πολλο? παρ?γοντε? κατ?ταξη? που ε?ναι ?μεσα εξαρτ?μενοι απ? το web hosting.

Μερικο? απ? αυτο?? ε?ναι:

 • Χρ?νο? up-time, χρ?νο? που η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι στον α?ρα και δεν ?χει π?σει για ?λλου? λ?γου?
 • Ταχ?τητα φ?ρτωση? του web hosting που εξαρτ?ται ?μεσα απ? την επεξεργαστικ? ισχ? που σα? ?χει δ?σει η εταιρε?α hosting
 • Γεωγραφικ? θ?ση του server, ?σο πιο κοντ? στην Ελλ?δα τ?σο πιο μικρ? ping ?χει, δηλαδ? καθυστ?ρηση σ?ματο?
 • Διαφορετικ? Class C IP απ? τα ?λλα Ελληνικ? sites που θα αποκτ?σετε backlink.

Επ?ση? θα χρειαστε?τε σ?γουρα τεχνικ? υποστ?ριξη 24 ?ρε? το 24ωρο στα Ελληνικ? απ? ?λληνε? τεχνικο?? γιατ? σ?γουρα θα ?χετε να αντιμετωπ?σετε δυσκολ?ε? και ασυμβατ?τητε? και ?σο πιο πολ? θα μεγαλ?νει το site σα?, τ?σο πιο πολ? θα αυξ?νονται και οι απαιτ?σει? σα? για πιο εξειδικευμ?νη υποστ?ριξη.

Φανταστε?τε να ?χει π?σει το site σα? για ?γνωστου? λ?γου? και να μην μπορε?τε να βρε?τε λ?ση ο?τε μ?σω τηλεφ?νου, ο?τε μ?σω email με το κ?ντρο υποστ?ριξη? τη? εταιρε?α? hosting που ε?στε, ε?τε επειδ? ?χετε π?ρει hosting στο εξωτερικ? ε?τε για λ?γου? κ?στου? ?χετε π?ρει κ?ποιο φθην? hosting με φτωχ? support.

3 Ρυθμ?στε το site σα? στην να δε?χνει ω? γλ?σσα τα Ελληνικ?

Η ρ?θμιση τη? Ελληνικ?? γλ?σσα? για τη Google και τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? γ?νεται προσθ?τοντα? μια γραμμ? κ?δικα του τ?που:

<link rel="alternate" hreflang="el" />

Αυτ? γ?νεται ?ταν ?χω πολλ?? γλ?σσε? στο site και ?χω και Ελληνικ? ?κδοση, εν? για αυτ? καθεαυτ? Ελληνικ? χρησιμοποιο?με τον κ?δικα στην κεφαλ?δα τη? ιστοσελ?δα? μα?:

<html lang="el" prefix="og: http://ogp.me/ns#">

?μα δεν ρυθμ?σουμε ? δεν δηλ?σουμε τη γλ?σσα στη Google, δεν θα υπ?ρξει κ?ποιο ιδια?τερο πρ?βλημα, αφο? η Google ε?ναι ανεκτικ? στα σφ?λματα και τι? παραλε?ψει? του κ?δικα και δεν θα μα? τιμωρ?σει αλγοριθμικ?.

Το πρ?βλημα συν?θω? ξεκιν?ει ?ταν ?χουμε πολ?γλωσσα sites με μηχανικ?? μεταφρ?σει? και τι? γλ?σσε? να βρ?σκονται σε subdomains. Αυτ? σημα?νει ?τι ?χουν μικρ?τερη ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ε?ναι δ?σκολο να κερδ?σουν καλ?τερε? θ?σει? απ? τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν κ?ρια domains.

Δεν λ?ω ?τι ε?ναι ακατ?ρθωτο, αλλ? ?τι ε?ναι δυσκολ?τερο να ανεβ?σετε ?να site που βρ?σκεται σε subdomain του τ?που gr.site.com τη στιγμ? που ο ανταγωνισμ?? ε?ναι με κ?ρια domains του τ?που site.gr.

Σε περ?πτωση δε που ?χετε ιστοσελ?δα σε κ?ποιο CMS ? σε WordPress, τ?τε θα πρ?πει να προτιμ?σετε απευθε?α? Ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress. ?μα δεν ?χετε κ?νει απευθε?α? Ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress τ?τε θα πρ?πει να γυρ?σετε τη γλ?σσα τη? εγκατ?σταση? στα Ελληνικ? ακ?μα και ?μα σα? βολε?ουν τα αγγλικ? στο κ?ντρο διαχε?ριση?.

Δεν θα πρ?πει να γ?νεται η παραν?ηση ?τι επειδ? απευθυν?μαστε στην Ελληνικ? αγορ? και ?χουμε Ελληνικ?? λ?ξει? κλειδι? ?τι θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε και Ελληνικ? permalinks.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε λατινικ? permalinks για να μην ?χουμε πρ?βλημα κωδικοπο?ηση? στι? κοινοποι?σει? μα? στο Facebook και στην δημιουργ?α backlinks με την απ?λυτη διαδρομ? του link τη? σελ?δα? προορισμο?.

Για ?σου? δεν το κατ?λαβαν, εννο? ?τι ?μα ?χουμε Ελληνικ? permalinks ? Ελληνικ? URLs ? Ελληνικ? slugs τ?τε θα εμφαν?ζονται πολλ?? φορ?? Αραμα?κα ? αλαμπουρν?ζικα.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

4 Δημιουργ?στε Ελληνικ? backlinks

Το επ?μενο β?μα αφο? ?χουμε κ?νει ?λα τα παραπ?νω ε?ναι να ξεκιν?σετε με χαρ? και φιλοδοξ?α να δημιουργ?σετε backlinks σε Ελληνικ? sites, με Ελληνικ? domain names του τ?που:

 • .gr
 • .edu.gr
 • .com.gr
 • .net.gr
 • .gov.gr

? να δημιουργ?σετε?Ελληνικ? backlinks σε Ελλην?φωνα sites και blogs ακ?μα και αν ?χουν ξ?νε? καταλ?ξει? του τ?που .com, .net, .org

To κεφ?λαιο Ελληνικ? backlinks ε?ναι ?σω? το σημαντικ?τερο απ? ?λα τα παραπ?νω β?ματα γιατ? τα Ελληνικ? backlinks ε?ναι υπε?θυνα κατ? 70% για την κατ?ταξη σα? στη Google και στη Google.gr

Εδ? θα πρ?πει να εργαστε?τε σκληρ? για να κερδ?σετε backlinks με ?ποιον τρ?πο μπορε?τε απ?:

 • Ελληνικ? blogs
 • Ειδησεογραφικ? sites
 • Ελληνικ? forum
 • Κλαδικ? blogs
 • Απ? τα site των ανταγωνιστ?ν σα?

Οι τρ?ποι διασ?νδεση? ? απ?κτηση? backlinks ε?ναι πολλο? και μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στα παρακ?τω ?ρθρα:

5 Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? Ελληνικο?? Οδηγο??

Η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ, και πιστ?ψτε με θα πρ?πει να βρ?σκεστε παντο?, ?ταν λ?με παντο?, εννοο?με παντο? γιατ? ?σο πιο πολλ? backlinks ?χετε απ? διαφορετικ? ?μω? domain names τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νετε στην Google.

Αυτ? το κριτ?ριο τη? διασπορ?? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? για την ?νοδο σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? μετρ?ει π?ρα πολ?.

Ε?ναι πιο σημαντικ? να ?χω 10 backlinks απ? 10 διαφορετικ? domain names παρ? 1000 απ? 1. Πιστε?ω να καταλαβα?νετε το γιατ?.

6 Δημιουργ?στε προφ?λ στο Google My Business

Τ?λο?, ?μα διαθ?τετε φυσικ? παρουσ?α ? θ?λετε να εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google, τ?τε καλ? θα ?ταν να καταχωρηθε?τε στο Google My Business εντελ?? δωρε?ν.

?ταν δωρε?ν και θα με?νει δωρε?ν ασχ?τω? π?σα καταστ?ματα ? υποκαταστ?ματα ?χετε και εντ?λει δεν συμμετ?χει το Google My Business στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? του βασικο? αλγορ?θμου τη? Google παρ? μ?νο το backlink που θα π?ρετε απ? το Google My Business και δε?χνει την ιστοσελ?δα σα?.

Στην συν?χεια θα πρ?πει να επαληθε?σετε με το ταχυδρομε?ο την φυσικ? σα? διε?θυνση ? το κινητ? σα? τηλ?φωνο και μετ? να προσθ?σετε κε?μενα, δημοσιε?σει?, ωρ?ριο λειτουργ?α? και φωτογραφ?ε? ?στε να ε?στε ορατο? στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google.

7 Π?ρτε ?να backlink απ? το Υπουργε?ο

Την καλ?τερη συμβουλ? την κρ?τησα για το τ?λο?, την οπο?α με την εκμυστηρε?τηκε ο Γι?ννη? Βαρουφ?κη?, ο πρ?ην Υπουργ?? και λ?γεται π?ρε ?να backlink απ? το Υπουργε?ο και θα δει? το site σου να εκτοξε?ετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Τ?ρα μετρ?νε ?λα τα links απ? ?λα τα Υπουργε?α;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι, ?μω? χ?ριν σχετικ?τητα? με το αντικε?μενο σα?, θα πρ?πει να αποκτ?σετε backlink απ? το πιο σχετικ? Υπουργε?ο προ? το αντικε?μενο σα?.

Για παρ?δειγμα ?μα ?χετε ιστοσελ?δα με αγροτικ? εφ?δια θα πρ?πει να π?ρετε backlink απ? το Υπουργε?ο Αν?πτυξη?, εν? ?μα ?χετε εμπορικ? eshop θα σα? β?λευε πιο πολ? το Υπουργε?ο Αν?πτυξη? ? η Γενικ? Γραμματε?α Εμπορ?ου.

Δε?τε περισσ?τερα για το Ελληνικ? SEO και το Greek SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍