ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

wordpress-blogging

Εισαγωγ? στο WordPress Blogging

Περιεχ?μενα

Τι ε?ναι το blog;

Το blog ε?ναι η συντ?μευση τη? αγγλικ?? λ?ξη? weblog,? που ε?ναι ?να? ?ρο? που χρησιμοποιε?ται για να περιγρ?ψει τι? ιστοσελ?δε? που διατηρο?ν το περιεχ?μενο του? σε μια χρονικ? αλληλουχ?α.

?να blog μοι?ζει με ?να ηλεκτρονικ? ημερολ?γιο που ?χει links σε ?ρθρα και σε ?λλε? ιστοσελ?δε? τα οπο?α παρουσι?ζονται με αντ?στροφη χρονολογικ? σειρ?, απ? τα καινο?ρια προ? τα παλι?. Τα blog μπορε? να ε?ναι απ? προσωπικ? ?ω? επαγγελματικ? και καλ?πτουν σ?μερα ?λο το ε?ρο? των γνωστ?ν αντικειμ?νων.

Πολλ? blogs εστι?ζονται σε ?να μ?νο αντικε?μενο, ?πω? το web design, τα σπορ, το στο?χημα ? η τεχνολογ?α. Μερικ? ε?ναι ποιο εκλεκτικ? στην επιλογ? του περιεχομ?νου του? εν? ?λλα ε?ναι πιο προσωπικ? παρουσι?ζοντα? τι? προσωπικ?? απ?ψει? του συγγραφ?α του? για την ζω? και τον κ?σμο.

Το δικ? μου SEO blog ε?ναι συνδυασμ?? ?λων των παραπ?νω. Ε?ναι επαγγελματικ? και προσωπικ? blog με σκοπ? να προβ?λει εμ?να ω? επαγγελματ?α και τι? προσωπικ?? μου επαγγελματικ?? απ?ψει?.

Γενικ? μιλ?ντα? τα blog σε WordPress ?χουνε μερικ? κοιν? χαρακτηριστικ?:

 • Μια περιοχ? με τα ?ρθρα κατηγοριοποιημ?να σε χρονολογικ? σειρ? με τα νε?τερα στην κορυφ?.
 • ?να αρχε?ο παλαι?τερων ?ρθρων.
 • Ανοιχτ? σχ?λια.
 • Μια λ?στα απ? links σε φ?λια site που λ?γεται blogroll.
 • Τα αν?λογα feeds ?πω? το RSS, Atom ? RDF αρχε?ο.

Πολλ? blogs σ?μερα ?χουνε πολ? περισσ?τερε? δυνατ?τητε? απ? τι? παραπ?νω. Μπορε?τε να δε?τε ?να πολ? ?μορφο β?ντεο που μα? εξηγε? το τι ε?ναι blog.

Blog Content

Το περιεχ?μενο ε?ναι η β?ση κ?θε ιστοσελ?δα?. Οι ιστοσελ?δε? λιανικ?? π?ληση? ? τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?χουν περιεχ?μενο με προ??ντα ? κατ?λογο προ??ντων. Τα πανεπιστ?μια περι?χουν πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? φοιτητικ?? εστ?ε?, τι? σχολ?? και τι? εγκαταστ?σει? του?. Τα ενημερωτικ? site ?χουν τα τελευτα?α ν?α τη? επικαιρ?τητα?.

Τα προσωπικ? blog ?χουν πολλ? προσωπικ? ?ρθρα, φωτογραφ?ε? και απ?ψει?. Χωρ?? φρ?σκο ενημερωμ?νο περιεχ?μενο, δεν υπ?ρχει λ?γο? να επισκεφτε?τε ?να site περισσ?τερο απ? μια φορ?.

Σε ?να blog, το περιεχ?μενο αποτελε?ται απ? ?ρθρα ( μερικ?? φορ?? λ?γονται και posts ? δημοσιε?σει?) και σελ?δε?. Μερικ? blog σ?μερα ε?ναι και eshop και μπορε? αντ? για ?ρθρα να ?χουν προ??ντα, φωτογραφ?ε? μικρ?? αγγελ?ε? και ?λλα πρ?γματα. Τα ?ρθρα αν?κουν σε ?ναν συγγραφ?α, μερικ? ?μω? ?χουν πολλο?? συγγραφε?? με τα δικ? του? post ο καθ?να?.

Το wordpress απ? μ?νο του υποστηρ?ζει πολυχρηστικ? περιβ?λλον τ?που client και server.

Comments ? Σχ?λια

Τα blogs σ?μερα ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο. Τα σχ?λια ε?ναι η συζ?τηση που γ?νεται με του? αναγν?στε? σα?. Μπορε? σε κ?ποιο ?ρθρο σα? να συμμετ?χει και ο επισκ?πτη? ? ο αναγν?στη? αφ?νοντα? την ?ποψη του, την κριτικ? του ? υποβ?λλοντα? κ?ποιο ερ?τημα.

Τα σχ?λια ε?ναι το πιο συναρπαστικ? και αναδραστικ? κομμ?τι ?λων των blogs.

Τα πιο πολλ? blogs ?χουν κ?ποια συγκεκριμ?νη μ?θοδο για να επιτρ?πουν στου? αναγν?στε? του? να αφ?νουν σχ?λια. Υπ?ρχουν ?μω? και ?λλοι τρ?ποι για να καταλ?βετε ?τι κ?ποιο? ?λλο? σα? μνημονε?ει ? σα? δ?νει ?να backlink προ? ?να ?ρθρο σα?. Αυτ? λ?γεται? “pingback” ? “trackback”. Σα? ενημερ?νουν για το π?τε κ?ποιο ?λλο blog ?χει συνδεθε? με σα?.

Ποια η διαφορ? μεταξ? Blog και CMS?

Το λογισμικ? που παρ?χει τη μ?θοδο για να διαχειριστε?τε την ιστοσελ?δα σα? και το περιεχ?μενο τη? λ?γεται CMS ? “Content Management System”. Στα ελληνικ? σημα?νει σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου. Πολλ? λογισμικ? blogging θεωρο?νται και CMS.

Παρ?χουν στον χρ?στη ?λα εκε?να τα χαρακτηριστικ? που απαιτο?νται για να δημιουργ?σει και να διατηρ?σει ?να blog. Η δημοσ?ευση περιεχομ?νου στο ?ντερνετ ε?ναι τ?σο απλ? διαδικασ?α ?σο να γρ?ψει? ?να ?ρθρο και να το κατατ?ξει? σε κ?ποια κατηγορ?α.

Εν? πολλ? προγρ?μματα CMS προσφ?ρουν μια τερ?στια γκ?μα χαρακτηριστικ?ν, ?να WordPress blog σα? παρ?χει με απλ? τρ?πο ?λα τα βασικ? εργαλε?α για να ξεκιν?σετε το blogging και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Το blogging για μ?να ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? SEO και η καλ?τερη στρατηγικ? διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

Δεν χρει?ζεται να ασχοληθε?τε ιδια?τερα με την διαχε?ριση του site σα?, παρ? να εστιαστε?τε στην βασικ? δραστηρι?τητα τη? δημιουργ?α? traffic, το blogging.

To WordPress ε?ναι το πιο ολοκληρωμ?νο και αναβαθμισμ?νο εργαλε?ο blogging και σα? δ?νει ?να πλο?σιο ρεπερτ?ριο απ? λειτουργ?ε?. Μ?σα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? μπορε?τε να κ?νετε τα π?ντα στο site σα? και να δημοσιε?σετε το πρ?το σα? ?ρθρο με το π?τημα εν?? κουμπιο?!

Μπορε?τε να προσθ?σετε β?ντεο και φωτογραφ?ε?, να διαγρ?ψετε παλι? ?ρθρα και να επεμβε?τε στον κ?δικα html ?που χρει?ζεται.

 

WordPress Blogging – Βασικ?? ?ννοιε?

Wordpress

Για να κατανο?σετε πω? δουλε?ει το συγκεκριμ?νο λογισμικ? blogging, το WordPress δηλαδ?, υπ?ρχουν μερικ?? ?ννοιε? και ?ροι που καλ? θα ?ταν να γνωρ?σετε.

Archives – Αρχε?ο

Το blog ε?ναι ?να? καλ?? τρ?πο? για να κρατ?σετε ?να αρχε?ο των δημοσιε?σεων στο site σα?. Τα περισσ?τερα blog ?χουνε ?να αρχε?ο που βασ?ζεται στην ημερομην?ε? δημοσ?ευση? ?πω? το μηνια?ο ? το ετ?σιο αρχε?ο. Η πρ?τη σελ?δα του blog σα? μπορε? να ?χει ?να ημερολ?γιο με δημοσιε?σει? που να συνδ?ονται με τα αρχε?α σα?. Τα αρχε?α σα? μπορο?ν να βασ?ζονται και να χωρ?ζονται ?μα θ?λετε σε κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε?.

Η κατηγοριοπο?ηση και η ιερ?ρχηση δεν σταματ?ει μ?νο εδ?. Μπορε?τε να ιεραρχ?σετε τα ?ρθρα σα? αν? συγγραφ?α ? αλφαβητικ?. Οι δυνατ?τητε? ταξιν?μηση? ε?ναι απερι?ριστε?. Αυτ? η ικαν?τητα του WordPress να οργαν?νει και να παρουσι?ζει τα ?ρθρα με ωρα?ο και διαφορετικ? τρ?πο ε?ναι που κ?νει το blogging ?να τ?σο δημοφιλ?? προσωπικ? εργαλε?ο ?σο και επαγγελματικ? εργαλε?ο δημοσιε?σεων.

Feeds

Το Feed ε?ναι μια ?λλη λειτουργ?α του WordPress που επιτρ?πει του? “Feedreaders” να αποκτ?σουν πρ?σβαση στο site σα? αυτ?ματα χωρ?? να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? βοηθ?ει του? αναγν?στε? σα? να μ?νουν ενημερωμ?νοι για τι? τελευτα?ε? ενημερ?σει? πολλ?ν διαφορετικ?ν ιστοσελ?δων με μια ματι?.

Τα WordPress Feeds περι?χουν RSS (το RSS σημα?νει “Rich Site Summary” ? “Really Simple Syndication”), Atom ? RDF files. Ο Dave Shea, ιδιοκτ?τη? του web design blog Mezzoblue ?χει γρ?ψει ?να εκπληκτικ? κλασικ? ?ρθρο για τα RSS Feeds.

Blogrolls

To blogroll ε?ναι μια λ?στα, πολλ?? φορ?? χωρισμ?νη σε κατηγορ?ε?, με συνδ?σμου? σε αξι?λογα site. Οι σ?νδεσμοι του blogroll αν και δεν χρησιμοποιο?νται σ?μερα ε?ναι συν?θω? σε ?λλα σχετικ? blogs. To blogroll πηγα?νει συν?θω? στη sidebar, στα πλ?για δηλαδ? του blog μα?.

Syndication

Το feed ε?ναι περιεχ?μενο που μπορε? να αναγνωσθε? απ? τα bots, συν?θω? ε?ναι γραμμ?νο σε γλ?σσα XML και περι?χει τι? τελευτα?ε? δημοσιε?σει?.

Πολλ? blogs δημοσιε?ουν ?να RSS feed. Τα rss feeds μπορο?ν να χωριστο?ν σε κατηγορ?ε? και μπορο?ν να διαμοιραστο?ν στην λ?στα σα? μ?σω του Aweber, να προωθηθο?ν σε ?λλα sites και να ενταχθο?ν στο περιεχ?μενο ?λλων blog.

Managing Comments – Σχ?λια

?να απ? τα πιο θετικ? χαρακτηριστικ? εν?? blog ε?ναι τα σχ?λια. Τα σχ?λια μπορο?ν να προστεθο?ν στο τ?λο? του ?ρθρου ? τη? σελ?δα? σα? και μπορε?τε να αποκτ?σετε πολλ? backlinks αφ?νοντα? σχ?λια σε dofollow blogs. Πολλο? προσπαθο?ν με black hat seo μεθ?δου? και λογισμικ? να αποκτ?σουν backlinks απ? το blog σα? μ?σω των ?χρηστων σχολ?ων. Αυτ? η μ?θοδο? λ?γεται spamming, spam ? spam commenting.

Για αυτ? τον σκοπ? υπ?ρχουν δι?φορα πρ?σθετα ?πω? το Growmap Anti Spambot Plugin που σα? προστατε?ουν αποτελεσματικ? απ? το spam και τα ?χρηστα Trackbacks και Pingbacks.

Κ?ποια ?λλα βασικ? χαρακτηριστικ? των σχολ?ων ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Trackbacks
 • Pingbacks
 • Verifying Pingbacks and Trackbacks
 • Comment Moderation
 • Comment Spam

Trackbacks

Τα Trackbacks αναπτ?χθηκαν αρχικ? απ? την εταιρε?α SixApart, δημιουργο?? του MovableType blog package. Η SixApart μα? δ?νει μαι πολ? καλ? εξ?γηση για τα trackbacks:

Τα TrackBack σχεδι?στηκαν ω? ?να? τρ?πο? για να δε?τε ποιοι ?χουν συνδεθε? με την ιστοσελ?δα σα? και σα? ?χουν δ?σει και ?να backlink.

Συγκεκριμ?να:

Ο Α γρ?φει ?να ?ρθρο στο blog του.

Ο Β θ?λει να σχολι?σει στο ?ρθρο του Α, αλλ? θ?λει επ?ση? να δο?νε και οι αναγν?στε? τι ?χει ?δη πει για το θ?μα που ?γραψε ο Α στο blog του.

Ο Β γρ?φει ?να ?ρθρο με backlink στον Α. Αφ?νει και ?να σχ?λιο στο ?ρθρο του Α. Συμπεριλαμβ?νει ?μω? και στο ?ρθρο του το σχ?λιο του στον Α.

O A λαμβ?νει ?να trackback που περι?χει το ?ρθρο του B καθ?? και το σχ?λιο του ?μα ?θελα να το αναφ?ρει.

Pingbacks

Τα Pingbacks σχεδι?στηκαν για να επιλ?σουν μερικ? προβλ?ματα που παρουσ?αζαν τα trackbacks. Για αυτ? η επ?σημη ορολογ?α του τι ε?ναι pingback μοι?ζει κατ? πολ? με το trackback.

Για παρ?δειγμα, ο Α γρ?φει ?να ?ρθρο.

Ο Β το διαβ?ζει και σε επ?μενο ?ρθρο απ? το blog του συνδ?εται π?σω με τον Α (backlink).

Με το pingback o Α ενημερ?νεται ?τι ο Β ?χει συνδεθε? με το συγκεκριμ?νο ?ρθρο στο blog του.

Στην πραγματικ?τητα ?μω? υπ?ρχει τερ?στια διαφορ? μεταξ? pingbacks και trackbacks: Τα Pingbacks και trackbacks χρησιμοποιο?ν διαφορετικ? τεχνολογ?α επικοινων?α? μεταξ? του?. Τα pingback χρησιμοποιο?ν XML-RPC και τα? trackback HTTP POST, αντ?στοιχα.

Κ?ποιοι θεωρο?ν σ?μερα τα trackback αν?τερα απ? τα pingback, αλλ? δεν υπ?ρχει απ? ?ποψη SEO κ?ποια ιδια?τερη διαφορ?

Αξιολ?γηση Σχολ?ων

Η αξιολ?γηση των Σχολ?ων ? η ?γκριση του απ? τον διαχειριστ? ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? που σα? βοηθ?ει να σβ?σετε το spam, τα ?χρηστα pingbacks και trackbacks και να κρατ?σετε την ιστοσελ?δα σα? καθαρ?. Με αυτ? τον τρ?πο αποφε?γεται το να καταντ?σει το site σα? ?ντρο των hackers και να μετατραπε? σε μια κακ? γειτονι?. Θα χαρακτηρισθε? και απ? την Google αν?λογα και θα υποβαθμιστε? ε?ν τα σχ?λια σα? ε?ναι ξ?φραγο αμπ?λι και ο καθ?να? μπορε? να γρ?φει ?σχετα πρ?γματα ? να αφ?νει χιλι?δε? link σε html.

Comment Spam

To Comment Spam αναφ?ρεται στα ?χρηστα σχ?λια (? trackbacks ? pingbacks) στα ?ρθρα ? και στι? σελ?δε? απ? ?να blog. Ε?ναι συν?θω? ?σχετα με το περιεχ?μενο του ?ρθρου και δεν προσφ?ρουν καμ?α αξ?α στην ιστοσελ?δα ? στον αναγν?στη. Μπορε? να εμπερι?χουν και πολλ?? φορ?? links σε τρ?τα sites.

Οι spammers χρησιμοποιο?ν το Comment Spam σαν ?να μ?σο για να αυξ?σουν την κατ?ταξη του? στη Google και για να αποκτ?σουν περισσ?τερο traffic.

Οι σημερινο? spammers ε?ναι αδ?στακτοι, χρησιμοποιο?ν π?ρα πολλ? ειδικ? λογισμικ? ?πω? το SENUKE X για να αφ?σουν χιλι?δε? ?χρηστα σχ?λια σε blog.

Υπ?ρχουν αν?λογα εργαλε?α για να καταπολεμ?σετε το spam ακ?μα και αν ε?στε αρχ?ριο?, δεν χρει?ζεται να ?χετε τεχνικ?? γν?σει? για να τα χρησιμοποι?σετε. Ε?ναι WordPress plugins και μερικ? απ? αυτ? ε?ναι τα παρακ?τω:

Growmap Anti Spambot Plugin

Sweet Captcha

Pretty Permalinks – Μ?νιμοι Σ?νδεσμοι

Τα Permalinks ε?ναι οι μ?νιμοι σ?νδεσμοι ? τα μ?νιμα URLs απ? τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα σα? στο blog σα?. Τα permalink θα πρ?πει να ε?ναι μ?νιμα για αυτ? λ?γονται και permalinks.

Πριν ξεκιν?σετε τι? δημοσιε?σει? στο WordPress blogs σα? θα πρ?πει να ρυθμ?σετε του? μ?νιμου? συνδ?σμου? στη μορφ? του ?ρθρου:

?νομα ?ρθρου http://www.comfrey-central.com/sample-post/

Και να αποφ?γετε ?λε? τι? ?λλε? ρυθμ?σει? του τ?που:

Προεπιλογ? http://www.comfrey-central.com/?p=123

Ημ?ρα και ?νομα http://www.comfrey-central.com/2014/07/20/sample-post/

Μ?να? και ?νομα http://www.comfrey-central.com/2014/07/sample-post/

Αριθμ?? http://www.comfrey-central.com/archives/123

Απ? ?ποψη SEO, θα πρ?πει να ?χετε τι? λ?ξει? κλειδι? να εμπερι?χονται στο ?ρθρο ? στη σελ?δα σα? και να ε?ναι το URL σα? ?σο πιο σ?ντομο γ?νεται και ?χι παραπ?νω απ? 70 με 80 το πολ? χαρακτ?ρε?.

Επ?ση? τα επ?πεδα β?θου? δεν βοηθ?νε και θα πρ?πει να κρατ?σετε τη δομ? του blog σα? ?σο πιο ρηχ? και επ?πεδη γ?νεται. Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: WordPress Κεφ?λαιο 4. Παραμετροπο?ηση WordPress

Blog by email

Το blog by email ε?ναι ?να εργαλε?ο που ?χει εγκαταλειφθε? και δεν χρησιμοποιε?ται σ?μερα για λ?γου? μορφοπο?ηση? του περιεχομ?νου καθ?? και για σοβαρο?? λ?γου? SEO. Υπ?ρχει αλλ? δεν προτε?νεται η χρ?ση του.

Post Slugs

?πω? αν?φερα προηγουμ?νω? στην μορφ? των μ?νιμων συνδ?σμων, θα πρ?πει να προσ?ξετε στο on page seo κ?ποια ?λλα βασικ? πρ?γματα ?πω? το post slug.

Σε πολλ?? περιπτ?σει? οι ελληνικο? χαρακτ?ρε? θα αποτελ?σουν πρ?βλημα για τι? δημοσιε?σει? και τι? κοινοποι?σει? σα? στο Facebook. Φροντ?στε να ?χετε μικρ? post slug στα λατινικ? με τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι?.

Excerpt ? Σ?νοψη

Τα Excerpts ε?ναι συμπυκνωμ?νε? περιλ?ψει? των ?ρθρων σα?. Μπορε?τε να επιλ?ξετε αν θα δε?χνετε ?λο το κε?μενο του ?ρθρου σα? στην πρ?τη σελ?δα ? την περ?ληψη του.

?λο το κε?μενο αν και θα σα? βοηθ?σει σε μερικ?? περιπτ?σει?? να βελτι?σετε το SEO σα?, δεν προτε?νεται γιατ? θα βαρ?νει την ιστοσελ?δα σα? και ?σω? να χαλ?σει την ?μορφη δομ? τη?.

Τα πιο προχωρημ?να wordpress premium themes ?χουν πολλ?? επιλογ?? εμφ?νιση? και ?μορφη? παρουσ?αση? των ?ρθρων σα?.

Plugins ? πρ?σθετα

Τα Plugins ε?ναι πολ? χρ?σιμα προγραμματ?κια που σα? βοηθ?νε να επεκτε?νετε απερι?ριστα τι? δυνατ?τητε? του WordPress site σα?. Μπορε?τε ε?κολα να εγκαταστ?σετε πρ?σθετα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? που συνδ?εται με το επ?σημο site τη? WordPress.

Με τα πρ?σθετα μπορε?τε να φτι?ξετε πολλ?? διαφορετικ?? ιστοσελ?δε?, διαφορετικο? τ?που και περιεχομ?νου. Δε?τε περισσ?τερα στο: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress.

Μπορε?τε να αυξ?σετε την ταχ?τητα του WordPress site σα?, να βελτι?σετε την ασφ?λεια του και να σχεδι?σετε την ιστοσελ?δα των ονε?ρων σα? ε?τε ε?ναι ηλεκτρονικ? κατ?στημα, forum, social media κτλ.

Παρακ?τω ε?ναι μια λ?στα με μερικ? απ? τα βασικ?τερα πρ?σθετα που χρησιμοποι? στο blog μου:

 1. WordPress SEO by Yoast – Το καλ?τερο WordPress SEO Plugin. Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: WordPress SEO
 2. Akismet GASP? – Αντ?ο Akismet, τελικ? βρ?θηκε αν?τερο plugin απ? το περ?φημο Akismet.
 3. Βackupwordpress
 4. Jetpack
 5. Αlternative digg
 6. Wordfence
 7. W3 Total Cache
 8. Pretty link lite
 9. Google Analytics for WordPress
 10. Rating-Widget: Star Rating System

 

Μερικ?? Συμβουλ?? για πετυχημ?νο blogging

 

1. Ξεκιν?στε ?να blog σε WordPress με δικ? σα? hosting και domain name.

Ξ?ρω ?τι υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? πλατφ?ρμε? blogging στο ?ντερνετ για ερασιτ?χνε? ?πω? το blogger. Δεν θα μπορ?σετε να π?τε ?μω? και πολ? μακρι?. Τα δωρ?αν blogs σε blogger, wordpress.com, typad, movable type, tumblr, livejournal, squidoo, hubpages και πολλ? ?λλα δεν ε?ναι επαγγελματικ? και ε?ναι δ?σκολο να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?. Πω? το ξ?ρω; Γιατ? τα ?χω δοκιμ?σει ?λα στην πορε?α μου να πετ?χω στο blogging!

2. Επιλ?ξτε ?να premium wordpress theme

και αν δεν ξ?ρετε να εγκαταστ?σετε το wordpress blog σα?, ζητ?στε τη βο?θεια εν?? ειδικο? ? επιλ?ξτε μια υπηρεσ?α web design απ? αυτ?? που παρ?χω. Θα γλυτ?σετε πολ?τιμο χρ?νο και κ?πο που θα τον κερδ?σετε μετ? σε χρ?νο blogging!

3. Γρ?ψτε τουλ?χιστον 100 posts για τι? πρ?τε? 100 μ?ρε? του blogging!

Η συνοχ? στη δουλει? σα? ε?ναι αυτ? που θα σα? στ?ψει νικητ? και θα δημιουργ?σει το πρ?το σα? traffic και του? πρ?του? σα? πελ?τε? σε ?τι κ?νετε! Στο blogging, το 95% ε?ναι σκληρ? δουλει? και το 5% ε?ναι ταλ?ντο και ?μπνευση ! Μην ακο?τε τι? θεωρ?ε? για την τ?χη και για επαναστατικ? προ??ντα, δεν υπ?ρχουν επαναστατικ? προ??ντα, εσε?? ε?στε το προ??ν!

4. Δημιουργ?στε προφ?λ στα περισσ?τερα social media και κ?ντε καθημεριν?? κοινοποι?σει? των ?ρθρων σα?!

Να θυμ?στε ?τι blog χωρ?? επισκεψιμ?τητα ε?ναι σαν να ανο?ξατε μαγαζ? και δεν π?τησε ψυχ?!

 

5. Χτ?στε σχ?σει? με ?λλου? bloggers ? ?λλου? επαγγελματ?ε? του ?ντερνετ!

Οι σχ?σει? θα σα? βοηθ?σουν να ανταλλ?ξετε links και να βοηθ?σετε ο ?να? τον ?λλο στην δημιουργ?α περιεχομ?νου, στην ανταλλαγ? ιδε?ν και απ?ψεων και σε πολλ? ?λλα.

6. Ξεκιν?στε ?σο πιο γρ?γορα μπορε?τε!

?να βασικ? λ?θο? που ?κανα στην αρχ? με την πορε?α μου στο ?ντερνετ ε?ναι ?τι δεν ε?χα ξεκιν?σει με το δικ? μου Blog π?σω στο 2000! Λ?θο? που πλ?ρωσα πολλ?? φορ?? μετ?, και το 2005, και το 2008, και το 2012!

7. Διασκεδ?στε με το blog σα?!

Μην τα πα?ρνετε ?λα τοι? μετρητο??, ?να blog μπορε? να μην σα? φ?ρει χρ?ματα απ? την πρ?τη στιγμ?, μπορε? ?μω? να σα? βοηθ?σει στον επαγγελματικ? σα? τομ?α, να σα? κ?νει γνωστο?? και δι?σημου? και να κ?νετε καινο?ριου? φ?λου?! Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: Αποκτ?στε το δικ? σα? internet lifestyle με το δικ? σα? blog!

WordPress Blogging- Πηγ??

 1. WordPress Codex – To online εγχειρ?διο του? WordPress και ?να ζωνταν? αποθετ?ριο ( repository ) για πληροφορ?ε? και την κωδικοπο?ηση γ?ρω απ? το WordPress.
 2. Make.WordPress –? Π?λι ?να επ?σημο site με πολ?τιμου? π?ρου? και εργαλε?α για να αναπτ?ξετε το δικ? σα? site σε WordPress.
 3. WP 101 – Ο πιο οικονομικ?? και γρηγορ?τερο? τρ?πο? για να μ?θετε να χρησιμοποιε?τε το WordPress!
 4. The 100 WordPress Related Blogs – Μια συλλογ? απ? 100 blogs σχετιζ?μενα με το? WordPress που θα τα xρειαστε?τε στη ν?α σα? ηλεκτρονικ? σταδιοδρομ?α ω? blogger.
 5. EasyWPGuide – ?να ε?κολο και χρ?σιμο εγχειρ?διο που μπορε?τε να κατεβ?σετε απ? το ?ντερνετ σχετικ? με το WordPress.
 6. iThemes Tutorials –Η εταιρε?α? iThemes ?χει μια εκπληκτικ? συλλογ? με σημαντικ?? WordPress tutorials.
 7. Introduction to Blogging. Εισαγωγ? στο blogging απ? την επ?σημη διανομ? του WordPress.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍