ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

high-traffic-formula

Ε?ναι το site σα? ?τοιμο για να κ?νετε SEO;

Πριν ετοιμαστε?τε να ξοδ?ψετε ?να αξιοσ?βαστο ποσ? για υπηρεσ?ε? SEO, θα πρ?πει να αναρωτηθε?τε: Ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? ?τοιμη για SEO;

Γει? σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και ε?μαι ειδικ?? στο SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων. Ασχολο?μαι επαγγελματικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων απ? το 2000 και επειδ? ε?μαι ιδια?τερα αποκαλυπτικ?? στο blog που διαβ?ζετε τ?ρα, δ?χομαι κ?θε μ?ρα κ?μποσε? ερωτ?σει? σχετικ? με το SEO και το SEO Web Design. ?πω? καταλαβα?νετε η κλασικ? ερ?τηση τη? ημ?ρα? ε?ναι π?σο κοστ?ζει να αναλ?βετε την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα μου.

Θα ?θελα να επισημ?νω ?τι η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? δεν ?χει να κ?νει με διαφ?μιση και επειδ? δεν ε?μαι και εγ? προσωπικ? διαφημιστ??, μου ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να σα? διαφημ?σω την ιστοσελ?δα σα?, ?σο και αν με πληρ?νετε.

Απλ? δεν γ?νεται και σα? ζητ?ω συγγν?μη για αυτ?. Ε?μαι ?να? επαγγελματ?α? στο SEO και η δουλει? μου ε?ναι πολ? εξειδικευμ?νη, τεχνικ? και απαιτητικ? σε βαθμ? αηδ?α?. Ω? αποτ?λεσμα αναγκ?ζομαι κ?θε μ?να να απορρ?πτω του? 9 στου? 10 πελ?τε? ω? υποψ?φιου? για SEO γιατ? η ιστοσελ?δα του? δεν ε?ναι ?τοιμη για SEO.

Ναι, καλ? διαβ?σατε φ?λοι μου, αναγκ?ζομαι λ?γω επαγγελματικ?? ευσυνειδησ?α? να απορρ?πτω το 90% των υποψ?φιων πελατ?ν ? να με απορρ?πτουν εκε?νοι αντ?στοιχα γιατ? η ιστοσελ?δα του? δεν ε?ναι ?τοιμη για SEO. ?σοι με ?χετε π?ρει τηλ?φωνο ? μου ?χετε ζητ?σει αξιολ?γηση SEO, φαντ?ζομαι θα το ξ?ρετε.

Μ?λιστα με αρκετο?? απ? εσ?? επιχειρηματολογ? ?ρε? στο τηλ?φωνο, στο skype και στο email για ποιου? λ?γου? η ιστοσελ?δα ? το ηλεκτρονικ? του? κατ?στημα δεν ε?ναι ακ?μα ?τοιμο για SEO, δεν ε?ναι ακ?μα ?τοιμο να δεχτε? χιλι?δε? επισκ?πτε? και να π?ρει παραγγελ?ε? γιατ? χρει?ζεται ανακατασκευ?, αλλαγ? hosting ? αλλαγ? domain name.

Αυτ? σημα?νει ?τι κ?θε μ?να δεν βγ?ζω χιλι?δε? ευρ? γιατ? προτιμ? να μην κορο?δ?ψω τον κ?σμο και να υποσχεθ? πρ?γματα που δεν γ?νονται ?πω? πολλο? υπ?σχονται στο ?ντερνετ. Δεν ξ?ρω αν σα? ?χει τ?χει, αλλ? η κατασκευ? ιστοσελ?δων απ? ?ποψη SEO ε?ναι μια πολ? συγκεκριμ?νη εργασ?α και δεν ?χει καμ?α σχ?ση με κ?ποιον προγραμματιστ? που ?λα τα σφ?ζει και ?λα τα μαχαιρ?νει ? που κ?νει παπ?δε?.

Ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? SEO ready;

Τι εννοο?με ?μω? ?ταν λ?με η ιστοσελ?δα ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα δεν ε?ναι ?τοιμα για SEO ? για προ?θηση στην Google.

Εννοο?με ?τι:

1. Το site σα? δεν ε?ναι ?τοιμο για να δεχθε? χιλι?δε? επισκ?ψει?

Και να τι? δεχθε?, η αρχιτεκτονικ? ? η δομ? των σελ?δων ε?ναι τ?τοια που δεν θα ?χει καν?να αποτ?λεσμα. Το θ?μα που ?χετε επιλ?ξει στο site σα? δεν ε?ναι το σωστ?, τα χρ?ματα ε?ναι ακατ?λληλα, δεν υπ?ρχει σαφ?? κατε?θυνση, δεν υπ?ρχει λογ?τυπο ? δεν υπ?ρχει περιεχ?μενο.

2. Η ταχ?τητα τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι πολ? αργ?

Πρ?τα θα πρ?πει να φτι?ξουμε του? παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? και το SEO εντ?? σελ?δα? και γενικ? την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? για να π?με στο επ?μενο β?μα που ε?ναι το traffic. Η δημιουργ?α κ?νηση? δηλαδ? προ? την ιστοσελ?δα σα?. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, εκτ?? απ? παρ?γοντα? SEO ?χει να κ?νει και με το π?σο ε?κολα μπορε? να πλοηγηθε? κ?ποιο? επισκ?πτη?.

Μια πολ? αργ? ιστοσελ?δα θα αυξ?σει το ποσοστ? εγκατ?λειψη? και θα κ?νει κ?θε υποψ?φιο πελ?τη να αλλ?ξει γν?μη για το αν θα σα? π?ρει τηλ?φωνο ? ?χι για να σα? δ?σει παραγγελ?α. Στην περ?πτωση δε του e-shop, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να κ?νετε π?ληση. ?χει παρατηρηθε? ?τι για κ?θε δ?κατο του δευτερολ?πτου καθυστ?ρηση στον χρ?νο φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα?, χ?νεται το 10% των πελατ?ν.

Και μιλ?με μ?νο για ?να δ?κατο του δευτερολ?πτου, φανταστε?τε να φτ?σουμε στα δ?ο δευτερ?λεπτα καθυστ?ρηση που ε?ναι ο μ?σο? χρ?νο? καθυστ?ρηση? φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? που φιλοξενε?ται σε Ευρωπα?κ? και ?χι σε Ελληνικ? data center. Να μην πο?με για τα αντ?στοιχα αμερικ?νικα data center ?που ο χρ?νο? καθυστ?ρηση? ε?ναι στα τ?σσερα δευτερ?λεπτα συν?θω?.

Κατ? τα ?λλα υπερασπιζ?μαστε το φθην? αμερικ?νικο hosting των 2 δολαρ?ων το μ?να. ?μα μερικ? ευρ? σα? χωρ?ζουν απ? την επιτυχ?α του e-shop ? τη? ιστοσελ?δα? σα? τ?τε δεν θα πρ?πει να ?χετε απαιτ?σει? απ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα, απλ? φτι?ξτε το και αφ?στε το να δε?τε τι θα γ?νει. Προσωπικ? εγ? προτιμ? να πα?ζω τζ?κερ παρ? να φτι?χνω e-shop που δεν δουλε?ουν.

3. Η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι ποιοτικ?

Σε αυτ? δεν υπ?ρχει κ?ποιο ιδια?τερο πρ?βλημα, απλ? η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει να προσφ?ρει κ?τι στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Ε?ναι μ?νο για να ε?ναι. ?μω? το ερ?τημα που θα πρ?πει να απαντ?σετε πριν κατασκευ?σετε ? ανακατασκευ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι: Για ποιο λ?γο να επισκεφτε? κ?ποιο? την ιστοσελ?δα μου;

Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα?. Υπ?ρχουν μοναδικ?? πληροφορ?ε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?; Βρ?σκει ο επισκ?πτη? αυτ? που θ?λει και ?ταν το θ?λει;

?μα δεν υπ?ρχει λ?γο? να επισκεφτε? κ?ποιο? την ιστοσελ?δα σα?, με μαθηματικ? ακρ?βεια θα π?σετε στι? επ?μενε? σελ?δε? και ?χι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Αυτ? δεν το λ?ω εγ? αλλ? ο ανταγωνισμ??. Καθημεριν? υπ?ρχουν χιλι?δε? ν?ε? ιστοσελ?δε? που προσφ?ρουν μοναδικ?? υπηρεσ?ε?, προ??ντα και πληροφορ?ε? στον χρ?στη. Στο ?ντερνετ υπ?ρχει ?να? π?λεμο? φθορ?? και με την π?ροδο του χρ?νου ?μα δεν ?χετε κ?τι να προσφ?ρετε θα χ?σετε αυτ?ν τον π?λεμο τη? φθορ??.

4. Η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι σε WordPress

Ναι, δεν λ?ω πω? τα μοναδικ? πετυχημ?να site ε?ναι φτιαγμ?να σε WordPress. Τα πιο πετυχημ?να site στο ?ντερνετ, ?πω? αυτ? τη? Google και του Facebook δεν ε?ναι φτιαγμ?να σε WordPress και ?μω? δ?χονται καθημεριν? εκατομμ?ρια επισκ?ψει?.

Ε?ναι υποκειμενικ? η κρ?ση μου και πιστε?ω ω? επαγγελματ?α? ?τι τα καλ?τερα site γ?νονται σε τεχνολογ?α WordPress. Αποφ?σισα λοιπ?ν μετ? απ? 13 χρ?νια πορε?α? στον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων να ασχοληθ? μ?νο με WordPress και με το Woocommerce για την κατασκευ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των στο ?ντερνετ.

Η εστ?αση κ?νει την διαφορ? και δ?νει σε κ?θε επαγγελματ?α και επιχε?ρηση το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα. Αντ? να ε?μαι ?να? πολυτεχν?τη? και ερημοσπ?τη? αποφ?σισα να εστιαστ? μ?νο στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στο SEO σε WordPress.

Αυτ? σημα?νει ?τι δεν μπορ? να αναλ?βω ?λλε? ιστοσελ?δε? για προ?θηση και για SEO που δεν ε?ναι σε WordPress. Αυτ? ε?ναι ?να απ? τα αρνητικ? τη? επιλογ?? μου και τη? επιμον?? μου. ?μω? τα θετικ? ε?ναι π?ρα πολλ? γιατ? κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι ?να πολ?πλοκο ?ργο και θα πρ?πει να ξ?ρετε πολ? καλ? τι να κ?νετε κ?θε φορ? που κ?τι π?ει στραβ?. ?μα ασχολο?μουν με τα π?ντα, δεν θα ?μουνα καλ?? σε τ?ποτα.

5. Το αντικε?μενο σα? δεν ε?ναι σωστ? ? η αγορ? σα? δεν ε?ναι κατ?λληλη

Επιστρ?φουμε στο θ?μα μα? αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?τοιμη για SEO. Ο λ?γο? που κ?ποιο? κ?νει SEO στην ιστοσελ?δα του ε?ναι για να π?ρει οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google. Επισκεψιμ?τητα που θεωρητικ? ε?ναι μετατρ?ψιμη σε χρ?μα, ?ταν οι επισκ?πτε? γ?νονται πελ?τε?. Τι συμβα?νει ?μω? ?ταν ?σο SEO και να κ?νουμε η ιστοσελ?δα μα? δεν ανεβα?νει στη Google ? οι επισκ?πτε? μα? δεν γ?νονται πελ?τε?;

Αυτ? οφε?λεται στον τερ?στιο ανταγωνισμ?. Δεν ε?ναι δυνατ? να υπ?ρχουν 1.000 sites που να πουλ?νε ρολ?για, ?λα να ε?ναι βελτιωμ?να απ? ?ποψη SEO και να πιστε?ετε και σει? ?τι θα καταφ?ρετε να τα οικονομ?σετε με τον ν?ο σα? e-shop με ρολ?για. Δεν λ?ω ?τι δεν μπορε?τε να βγ?λετε λεφτ? απ? το ν?ο σα? e-shop, απλ? μην περιμ?νετε θα?ματα ?ταν υπ?ρχει τερ?στιο? ανταγωνισμ??.

Δεν ε?ναι ?λα τα e-shop ?δια και δεν ε?ναι ?λε? οι αγορ?? ?διε?. Σε κ?ποιε? πολ? ανταγωνιστικ?? αγορ?? ?πω? αυτ? των ασφαλει?ν, τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? του web hosting ε?ναι πολ? δ?σκολο να ?χετε ?μεσα αποτελ?σματα με ?να μ?να SEO. ? θα πρ?πει να αυξ?σετε τον προ?πολογισμ? σα? ? να αλλ?ξετε τι? προσδοκ?ε? σα?.

?μα π?λι ?χετε ξοδ?ψει χιλι?δε? ευρ? για SEO χωρ?? αποτ?λεσμα, τ?τε κ?τι κ?νετε λ?θο?. Μ?λλον η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι ?τοιμη για SEO ? η αγορ? σα? ε?ναι εξαιρετικ? ανταγωνιστικ?.

?Πω? να προετοιμ?σετε την ιστοσελ?δα σα? για SEO

Το ?ντερνετ μου αρ?σει, ?πω? και η υψηλ? τεχνολογ?α και ?λα τα παρελκ?μενα τη?. ?μω? κ?θε φορ? που με πα?ρνει τηλ?φωνο ?να? καινο?ριο? πελ?τη? που ?δη ?χει ιστοσελ?δα με β?ζει σε σκ?ψει? γιατ? κ?θε ιστοσελ?δα που χρει?ζεται SEO ε?ναι και μια καινο?ρια πρ?κληση για μ?να.

Ε?ναι πρ?κληση γιατ? καλο?μαι να ανασχεδι?σω ?λο το site ? το eshop, να το μεταφ?ρω σε WordPress ?μα δεν ε?ναι και να κ?νω κ?τι καλ?τερο απ? τον προηγο?μενο προγραμματιστ?.

?ταν μιλ?με δηλαδ? για προετοιμασ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? για SEO, τ?τε μιλ?με για WordPress Redesign.

Ο λ?γο? που γ?νεται ο ανασχεδιασμ?? ε?ναι για να βελτι?σουμε το SEO εντ?? σελ?δα? και να προετοιμ?σουμε την ιστοσελ?δα σα? για το εκτ?? σελ?δα? SEO.

Με την πιο απλ? τη? μορφ?, η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα μια? σελ?δα?. Η δημοτικ?τητα μια? σελ?δα? ορ?ζεται απ? των αριθμ? και των τ?πο των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται στη συγκεκριμ?νη σελ?δα. Επ?ση? ?χει να κ?νει με το τι μπορε?τε να κ?νετε εκτ?? σελ?δα? για να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ε?ναι αυτ??.

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

  1. ?χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?
  2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα
  3. ?χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε?
  4. Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??
  5. ?χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? sites να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια sites συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα sites με σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.

Το 85% τη? επιτυχ?α? στο SEO οφε?λεται στην εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση, παρ?λα αυτ? ε?ν δεν ασχοληθο?με με το κρ?σιμο 15% που καταλαμβ?νει η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση, η προετοιμασ?α δηλαδ? τη? ιστοσελ?δα? σα? για SEO, δεν θα φ?ρει αποτ?λεσμα το 85% των προσπαθει?ν σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

  • Θα συμφων?σω απ?λυτα με πολλ? απ? αυτ? που λε?, κυρ?ω? π?νω στο θ?μα του WP, το οπο?ο θεωρ? ω? χρ?νια επαγγελματ?α? blogger πω? ε?ναι η καλ?τερη blogging πλατφ?ρμα του πλαν?τη.

    Κ?τι ?μω? το οπο?ο δεν επισ?μανε? στο ?ρθρο σου, το οπο?ο αρκετ?? κ?σμο? πιστε?ει, ε?ναι πω? το SEO δεν ε?ναι οι ετικ?τε? (tags) μια? ιστοσελ?δα?. Η Google (?πω? και αρκετ?? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?) ?χουν σταματ?σει εδ? και χρ?νια να εντοπ?ζουν τι? ιστοσελ?δε? μ?σω των tags. Τα tags υπ?ρχουν για να διευκολ?νουν τον αναγν?στη να περιηγε?ται μ?σω αυτ?ν καλ?τερα σε μια σελ?δα, να βρ?σκει συγκεκριμ?να ?ρθρα κτλ. Δεν γνωρ?ζω γιατ? τ?σο? κ?σμο? πιστε?ει πω? αυτ? πα?ζουν τερ?στιο λ?γο στο SEO.

    Απ?ντηση
    • Τα tags ε?ναι σελ?δε? για το WordPress οι οπο?ε? ταξινομο?νται και στη Google και εμφαν?ζονται στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Για παρ?δειγμα https://kleitsis.com/tag/ricoh-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/ , το tag ε?ναι το πρ?το αποτ?λεσμα στην αναζ?τηση ricoh Λ?ρισα.
      Το πρ?βλημα με το τι νομ?ζουν για το τι ε?ναι SEO οι ?νθρωποι ε?ναι επειδ? μ?νο το νομ?ζουν, δεν τον ξ?ρουν και δεν ?χουν την δυνατ?τητα να το μ?θουν.

      Τ?ρα Παναγι?τη ακ?μα συνεχ?ζει? να πιστε?ει? ?τι η Google δεν δ?νει σημασ?α στα tags και στι? ετικ?τε?;

      Απ?ντηση
      • Ζητ? συγν?μη, τ?ρα που ξαν? δι?βασα το σχ?λιο μου βλ?πω πω? δεν εξ?γησα σωστ? αυτ? που ?θελα να πω. Γνωρ?ζω πολ? καλ? ?τι τα tags εμφαν?ζονται στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αυτ? που θ?λω να πω ε?ναι πω? οι περισσ?τεροι ?νθρωποι πιστε?ουν ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? εντοπ?ζουν τι? ιστοσελ?δε? ΜΟΝΟ μ?σω των tags. Κ?τι το οπο?ο ε?ναι προφαν?? λ?θο?. Και αν παρατηρ?σει?, ?νθρωποι οι οπο?οι δεν γνωρ?ζουν, γεμ?ζουν τα ?ρθρα του? με tags τα οπο?α ε?ναι παντελ?? ανο?σια με τη σημασ?α του ?ρθρου, απλ? και μ?νο γιατ? πιστε?ουν ?τι ?τσι θα τραβ?ξουν περισσ?τερο κ?σμο μ?σα στο ?ρθρο.

        Το ?διο ισχ?ει και για τα meta tags (μ?σα στον κ?δικα), με τη διαφορ? ?τι αυτ? δεν χρησιμοποιο?νται σχεδ?ν καθ?λου: https://googlewebmastercentral.blogspot.gr/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html

        Απ?ντηση
  • Πολ? σωστ? τα λε? Ιω?ννη. ?θελα να σε ρωτ?σω ?μω? και γω κ?τι. ?χω ?να blog σε blogger και ?θελα να βελτι?σω το SEO. ?μω? δεν ξ?ρω αν το blog μου ε?ναι ?τοιμο για SEO. Θα μπορο?σε? να το ρ?ξει? μια ματι?;

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍