ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

e-commerce-seo-google-eshop-1

E-commerce SEO: Bγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με το eshop σα?!

Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ?χει δελε?σει π?ρα πολλο?? παραδοσιακο?? επιχειρηματ?ε? λ?γω του χαμηλο? κ?στου? εισ?δου σε αυτ?ν την αγορ? και του συν?θω? χαμηλο? κ?στου? δημιουργ?α? και συντ?ρηση? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Β?βαια στην πορε?α προ? την επιτυχ?α, θα πρ?πει γ?νουν π?ρα πολλ? πρ?γματα και συν?θω? η προ?θηση του eshop σα? να ε?ναι πιο δ?σκολη απ? ?σο φα?νεται.

Παρ?λαυτ?, υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ακ?μα περιθ?ρια για να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Παρακ?τω σα? δ?νω 7 μοναδικ?? συμβουλ?? για το e-commerce SEO που για κ?ποιου? θα αποδειχθο?ν σωτ?ριε? και για κ?ποιου? πολ? προσοδοφ?ρε?.

1 Μην προσπαθε?τε να κερδ?σετε το skroutz και το bestprice

?μα θ?λετε να ξεπερ?σετε σε θ?σει? το skroutz ? το Amazon σε περ?πτωση που απευθ?νεστε στην αγορ? του εξωτερικο?, τ?τε δ?νετε μια μ?χη φθορ?? που δεν θα την κερδ?σετε μακροπρ?θεσμα.

?λα τα μεγ?λα e-commerce sites ?τσι και το skroutz, το πλα?σιο, το public και το eshop ?χουν παγκ?σμια? κλ?ση? backlinks και πολ? υψηλ? domain authority. Ε?ναι σαν να πα?ζει τελικ? ο Παναιτωλικ?? με την Manchester United.

Σ?γουρα κ?ποιε? φορ?? μπορε? να γ?νει η ανατροπ?, αλλ? γιατ? να αναλ?βετε τ?τοιο τερ?στιο φ?ρτο και να στοχε?ετε τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? με τον skroutz και το πλα?σιο και να θ?λετε να του? ξεπερ?σετε;

Αυτ? που σα? συμβουλε?ω να κ?νετε ε?ναι να βρε?τε λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι φρ?σει? κλειδι? για τι? οπο?ε? δεν στοχε?ουν οι μεγ?λοι του e-commerce.

Πω? μπορε?τε να βρε?τε αυτ?? τι? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?;

Απλο?στατα κ?ντε ?ρευνα αγορ?? μ?σα στο ?διο το skroutz. Δε?τε για ποι?? λ?ξει? κλειδι? δεν υπ?ρχουν αποτελ?σματα μ?σα στο ?διο το skroutz και κατ?πιν βελτιστοποι?στε την ιστοσελ?δα σα? με β?ση αυτ?? τι? φρ?σει? κλειδι?.

2 Δημιουργ?στε το δικ? σα? market niche

Το market niche ε?ναι το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? αγορ??. Για παρ?δειγμα η αγορ? των αυτοκιν?των χωρ?ζεται σε π?ρα πολλ?? μικρ?? κατηγορ?ε? (market niche) ?πω?:

  • Αγορ? cabrio αυτοκιν?των
  • Αγορ? παλαι?ν συλλεκτικ?ν αυτοκιν?των
  • Αγορ? των mini van

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μ?νοι σα? την αγορ? σα? ? να στοχε?σετε σε μικρ?τερα τμ?ματα τη? αγορ?? ε?ναι για να αποφ?γετε τον απευθε?α? ανταγωνισμ? με του? μεγ?λου? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Το μ?ρκετινγκ εμπλ?κεται π?ρα πολ? στο e-commerce SEO και θα η στρατηγικ? αυτ? στο μ?ρκετινγκ λ?γεται στρατηγικ? διαφοροπο?ηση? απ? τον ανταγωνισμ? ? στρατηγικ? κυριαρχ?α? σε μικροτμ?μα τη? αγορ??.

Σκεφτε?τε για παρ?δειγμα τον Γερμαν? ο οπο?ο? ?ταν ξεκ?νησε δυνατ? το μ?ρκετινγκ ω? εταιρε?α πριν απ? 30 χρ?νια εξειδικευ?ταν αποκλειστικ? στι? μπαταρ?ε? και σε ?λα τα ε?δη μπαταρι?ν για αυτ? και χρησιμοποιο?σε το slogan, για ?σου? το θυμο?νται η ρεκλ?μα του Γερμανο? τ?τε ?ταν μπαταρ?ε? απ? ?να ρολ?ι ?ω? ?να ελικ?πτερο.

Germanos-e-commerce-seo-1997

Ο λ?γο? τ?ρα που σα? προτε?νω να επιλ?ξετε ?να μικρ?τερο τμ?μα τη? αγορ?? και να το κυριαρχ?σετε ε?ναι γιατ? τα μεγ?λα τμ?ματα τη? αγορ?? κυριαρχο?νται απ? μεγ?λε? εταιρε?ε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου που ?χουν πολ? μεγ?λου? διαφημιστικο?? προυπολογισμο?? και ?δη ?χουν χτ?σει το brand name του? πληρ?νοντα? εκατομμ?ρια κ?θε χρ?νο.

Το ?διο το brand name του? και η προβολ? του οδηγε? σε αναζητ?σει? του ?διου του brand στην Google και ?τσι ανεβα?νουν απ? μ?να του? στην πρ?τη θ?ση τη? Google. Επ?ση? τα απευθε?α? κλικ που πα?ρνουν στι? ιστοσελ?δε? του? τα μεγ?λα brands αποτελο?ν ?να πολ? δυνατ? σ?μα κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

 

?σο μη ποιοτικ? και να μην ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? εν?? brand επειδ? ?χει τ?σα πολλ? απευθε?α? κλικ και τ?σε? πολλ?? αναζητ?σει? ε?ναι δ?σκολο να μπορ?σετε να το κερδ?σετε.

3 Το να στοχε?σετε σε μικρ?τερο τμ?μα τη? αγορ?? κ?νει το eshop σα? πιο σχετικ?

Το κριτ?ριο τη? σχετικ?τητα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την Google, γιατ? στοχε?οντα? σε ?να πιο μικρ? μερ?διο τη? αγορ?? σα? αυξ?νετε κατακ?ρυφα την σχετικ?τητα του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? με τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε.

Και τα δ?ο βασικ? κριτ?ρια με τα οπο?α σα? κατατ?σει η Google ε?ναι:

  • Η σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με τι? αναζητ?σει? των χρηστ?ν και
  • Η σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?

Η σχετικ?τητα και μ?νη τη? σα? δ?νει ?να πολ? μεγ?λο ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και ?θηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Διαχεριστε?τε το e-commerce site σα? σαν brand παρ? σαν site

To e-commerce marketing και κατ? συν?πεια το e-commerce SEO ?χει να κ?νει κυρ?ω? με το χτ?σιμο εν?? ισχυρο? brand name site γιατ? το ?διο το brand name ε?ναι αυτ? που σα? ανεβ?ζει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στι? προτιμ?σει? των καταναλωτ?ν και ?χι το αντ?στροφο.

Την στρατηγικ? αυτ? την ακολουθο?ν ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και για να μην αναφ?ρω του? ?διου? και του? ?διου?, θα σα? αναφ?ρω μερικ? eshop ?πω? το airtickets.gr, το ebay.com, το public.gr.

Θα πρ?πει να βλ?πετε το eshop σα? σαν μια φ?ρμα και ?χι σαν ?να μικρ? site μεταπωλητ? ? affiliate.

5 Βρε?τε τα κεν? τη? αγορ?? και καλ?ψτε τα

Στοχε?εστε εκε? που υπ?ρχει πραγματικ? αν?γκη τη? αγορ?? για το προ??ν σα? ? την υπηρεσ?α σα? και υπ?ρχει και κεν? τη? αγορ??. Στο ?ρθρο μου, Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 3 Αγορ? Στ?χο? δ?νω αυτ?ν ακριβ?? την συμβουλ? ξεκ?θαρα.

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? στρατηγικ?? και τεχνικ?? που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να δημιουργ?σετε τα ηλεκτρονικ? σα? εισοδ?ματα, οι οπο?ε? ?χουν σαν κοιν? παρονομαστ? το παρακ?τω:

Θα πρ?πει να εξυπηρετ?σετε μ?α αν?γκη σε μια αγορ? στ?χο που χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το ?ντερνετ για να καλ?ψει αυτ?ν την αν?γκη. Αυτ? την αν?γκη θα πρ?πει να την ικανοποι?σετε καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ? και σε χαμηλ?τερη τιμ? για να θ?λουν οι ?νθρωποι να σα? πληρ?σουν και εσε?? να βγ?λτε λεφτ? απ? αυτ?.

Η πρ?κληση ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? εν λ?γω αγορ??.

Μετ? θα πρ?πει να αναπτ?ξετε μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν για να καλ?ψετε αυτ?ν την ανθρ?πινη αν?γκη και να βγ?λτε λεφτ?. Ε?ν κατανο?σετε το συγκεκριμ?νο β?μα λ?θο?, δυστυχ?? ?λο το ηλεκτρονικ? blog θα ?χει ?σχημη κατ?ληξη. Θα ?χετε δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που δεν θα ?χει καθ?λου επισκ?πτε? ? θα ?χετε επισκ?πτε? αλλ? καν?να? του? δεν θα αγορ?ζει αυτ? που πουλ?τε, οπ?τε θα ε?ναι ακατ?ρθωτο ? εξαιρετικ? δ?σκολο να βγ?λτε λεφτ?.

Ανταγωνιστε?τε ?ποια ?λλα μικρ? site θ?λετε εκτ?? απ? του? μεγ?λου? του e-coomerce, ειδικ? ?μα το eshop σα? ε?ναι στην αρχ?.

6 Ξεκιν?στε με το on-page SEO πρ?τα

Ο βασικ?? λ?γο? για να ξεκιν?σετε με το on-page SEO ε?ναι γιατ? ε?ναι πιο ε?κολο απ? το off-page SEO και την εξαιρετικ? χρονοβ?ρα διαδικασ?α τη? κατασκευ?? backlinks και τη? εξε?ρεση? ν?ων ιστοσελ?δων για τοποθ?τηση backlinks.

Το on page SEO ε?ναι μια διαδικασ?α πιο ε?κολη απ? το εκτ?? σελ?δα? SEO και ?μα γ?νει σωστ?, μπορε? να σα? αποδ?σει μακροπρ?θεσμα οφ?λη και να ?χετε πολ? καλ? αποτελ?σματα σε επ?πεδο μετατροπ?ν.

Γενικ? μιλ?ντα?, κ?θε προσπ?θεια προ?θηση? μια? σελ?δα? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? ? εν?? eshop θα πρ?πει να ξεκιν?ει απ? την βελτιστοπο?ηση του την εσωτερικ? και μετ? θα πρ?πει να πηγα?νουμε σε εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

7 Μπε?τε σε ?λου? του? οδηγο?? και σε ?λα τα site

Ο στ?χο? σα? και π?λι ε?ναι συνδυαστικ??: να κ?νετε το brand name σα? γνωστ? και να ανεβε?τε και στη Google.

Θα πρ?πει να μπε?τε σε ?λου? του? οδηγο?? και σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που μπορε?τε ε?τε πρ?κειται για ανταλλαγ? backlinks, web 2.0, ειδησογραφικ? blogs, κατ?λογοι στο ?ντερνετ ? ο χρυσ?? οδηγ??.

Θα πρ?πει να ?χετε ισχυρ? παρουσ?α σε ?λα τα πιθαν? καν?λια πωλ?σεων ?πω? τα social media, οι online κατ?λογοι, τα e-coommerce malls, τα forums κτλ.

Η μαζικ? προβολ? θα σα? κ?νει ευρ?ω? γνωστο?? και παρ?λληλα θα συλλ?ξετε και μερικ? backlinks που θα ανεβ?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η ?λη διαδικασ?α τη? προ?θηση? δεν γ?νεται στιγμια?α αλλ? θα πρ?πει να ?χετε τουλ?χιστον ?ναν ορ?ζοντα 12 μην?ν μπροστ? σα? και κ?ποιο πλ?νο μ?ρκετινγκ και SEO για το eshop σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το e-commerce SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍