ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WORDPRESS-DRUPAL

Να προτιμ?σω Drupal ? WordPress: Ερ?τηση Αναγν?στη

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ?θελα για να δ?σω μια μεγαλ?τερη αμεσ?τητα στο blog μου, να δημοσιε?σω μια ερ?τηση εν?? αναγν?στη του Paramarketing που σ?γουρα ταυτ?ζεται και με τι? ερωτ?σει? πολλ?ν ?λλων αναγνωστ?ν και συν?μα επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και υποψ?φιων πελατ?ν.

Γνωρ?ζω ?τι πολλο? απ? εσ?? θα βρε?τε αφορμ? μετ? απ? αυτ? το ?ρθρο να μου στε?λετε δι?φορε? ερωτ?σει?. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι δεν μπορ? να απαντ?σω σε ?λε? λ?γω οικονομ?α? χρ?νου και επειδ? οι περισσ?τερε? μπορο?ν να λυθο?ν ?μα κ?νετε μια απλ? ?ρευνα στη Google.

Ωστ?σο, κ?ποιοι απ? εσ?? μπορο?ν να επικοινων?σουν μαζ? μα? ?μα αισθ?νονται ?τι ?χουν φτ?σει σε πραγματικ? αδι?ξοδο.

3 πρ?γματα πριν διαβ?σετε το email

Πριν προχωρ?σουμε στην αν?γνωση του email θα ?θελα να ξεκαθαρ?σω τρ?α βασικ? πρ?γματα για να μην υπ?ρχουν παρεξηγ?σει?.

1 Τα πραγματικ? ον?ματα ?χουν αλλοιωθε? για ευν?ητου? λ?γου?

2 Το email δεν ?χει σκοπ? να κρ?νει ? να κατακρ?νει καν?ναν. Δεν θ?λω να σα? περ?σει η ιδ?α απ? το νου ?τι ?λοι οι επαγγελματ?ε? web developers ε?ναι καλο? ? κακο? ? ?τι ο κλ?δο? μα? δεν απαρτ?ζεται απ? σωστο?? επαγγελματ?ε? ? σωστ?? εταιρε?ε?.

3 Το email ?χει χρησιμοποιηθε? αποκλειστικ? για εκπαιδευτικο?? σκοπο?? και καν?ναν ?λλον λ?γο.

Α? π?με στην αν?γνωση του email

“Καλησπ?ρα κ. Διβρ?μη,

Λ?γομαι Αυγουστ?? Μ?ρτζο? απ? την Αθ?να και ασχολο?μαι το τελευτα?ο δι?στημα με το WordPress. Α? τα π?ρω λ?γο απ? την αρχ? ?μω?. Διαθ?τω ?να κατ?στημα με την μητ?ρα μου και ?δη ?χω ξεκιν?σει ?να site e-shop με ?να φ?λο (επαγγελματ?α) ο οπο?ο? δουλε?ει π?νω στο drupal.

Δυστυχ?? δεν ?χει πολ? χρ?νο ?στε να το υλοποι?σει και το πρ?τζεκτ προχωρ?ει με ρυθμο?? χελ?να?.

?τσι αποφ?σισα να μ?θω το drupal το οπο?ο ναι μεν απ? ?σο ?χω ψ?ξει ?χει πολλ?? δυνατ?τητε? σαν CMS αλλ? ε?ναι υπερβολικ? πολ?πλοκο ?ω? δ?σχρηστο και πολ?
χρονοβ?ρο ?στε να το μ?θω. ?τσι ξεκ?νησα να ψ?χνω το wordpress απ? β?ντεο με μαθ?ματα.

Το καλ? ε?ναι ?τι ε?χα βγ?λει πριν 2 χρ?νια μ?α σχολ? πληροφορικ?? και δεν μου φα?νονται ?λα κιν?ζικα. Τουλ?χιστον ξ?ρω HTML και κ?ποια ?λλα βασικ?.

Πριν ξεκιν?σω να “ψ?χνομαι” με το WordPress ξεκ?νησα να μαθα?νω php αλλ? στην πορε?α την ?φησα δι?τι ε?ναι πολ? χρονοβ?ρο να κ?τσω να μ?θω 2-3 γλ?σσε? προγραμματισμο? π.χ. HTML, PHP, MySQL, JAVA κλπ ?στε να στ?σω το eshop μου.

Οπ?τε ψ?ξε απ? δω ψ?ξε απ? κει ?πεσα π?νω σε κ?τι μαθ?ματα WordPress και ξεκ?νησα και ε?δα ?τι ε?ναι απ?στευτα ε?κολο ?να? που δεν ξ?ρει κ?δικα να μπορ?σει να στ?σει το eshop του.

Ψ?χνοντα? βρ?κα χθε? το σ?ιτ σα? ?που δ?νετε απ?στευτα πολλ?? πληροφορ?ε? στον κ?σμο και νομ?ζω ?τι το WordPress ε?ναι μον?δρομο?.

Γενικ? ?μουν το τελευτα?ο δι?στημα τη? ?ποψη? ?τι η τεχνολογ?α εξελ?σσεται τ?σο γρ?γορα και ?να χαρακτηριστικ? τη? ε?ναι ?τι το περιβ?λλον εργασ?α? (π.χ. στο WordPress) ε?ναι και θα γ?νετε ?λο και πιο φιλικ? προ? τον developer χωρ?? να χρει?ζεται να γνωρ?ζει τ?νου? απ? κ?δικα.

Στην δικ? μου περ?πτωση δηλαδ? μου ?ρχεται γ?ντι.

Μ?σα στι? ?πειρε? πληροφορ?ε? που βρ?σκει κανε?? στο ?ντερνετ θα ?θελα να ρωτ?σω, τι να προσ?ξω στο e-shop που θα κατασκευ?σω εγ? στο WordPress.

Εκτ?? απ? το SEO που ?πω? λ?τε ε?ναι το Α και το Ω ειδικ? για ?να e-shop, τι θ?μα να β?λω ?στε να συνεργ?ζεται ?ψογα με το WooCommerce, ποια plugins να εγκαταστ?σω, ε?δη απ? τα μαθ?ματα που ?χω βρει απ? αλλο? προτε?νουν για google maps, google analytics, Akismet antispam, Contact Form 7 κλπ κλπ.

Γενικ? επειδ? τ?ρα ξεκιν?ω να μαθα?νω το WordPress ?στε να στ?σω το e-shop μου, θα ?θελα την γν?μη σα? τι να προσ?ξω για ?να σωστ? λειτουργικ? και ασφαλ?? e-shop.

Να σημει?σω ?τι το σ?ιτ ε?ναι ημιτελ?? π?νω σε drupal 7 (?χει βγει η 8 ?κδοση και π?νε για την 9 ?κδοση), θεωρ? ?τι δεν αξ?ζει να ασχοληθ? με παλαι?τερη ?κδοση πυρ?να και μπορ? να πω με σιγουρι? ?τι ?χω απογοητευτε? απ? του? ερασιτ?χνε? επαγγελματ?ε? που για τον Α ? Β λ?γο δεν προχωρ?νε το πρ?τζεκτ και κορο?δε?ουν.

Παρ?λο που ?λεγα στον εαυτ? μου α? το κ?νει κ?ποιο? επαγγελματ?α? που ε?ναι η δουλει? του για να μη χ?νω χρ?νο, τελικ? κ?ρδισε μ?σα μου η κλισ? φρ?ση
ε?ν θ?λει? να γ?νει κ?τι σωστ? κ?νε το μ?νο? σου.

?τσι δουλε?ω το WordPress και τοπικ? αλλ? και σε ?να εναλλακτικ? domain που ?χω για να το μ?θω.

Το e-shop μου θα ?χει αρκετ?? κατηγορ?ε? π?ληση? λιανικ?? και ελπ?ζω να το φτι?ξω με την βο?θεια των μαθημ?των, αλλ? και των δικ?ν σα? που μα? παρ?χετε δωρε?ν γν?ση.

Ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων και συγν?μη για το μακροσκελ?? email.

Αυγουστ?? Μ?ρτζο?”

Ε?ναι καλ?τερο το Drupal ? το WordPress για την δημιουργ?α eshop;

Μετ? την αν?γνωση του παραπ?νω email σ?γουρα πολλο? θα ?χετε αν?μικτα συναισθ?ματα και απορ?ε?. Συμβα?νει ?μω? και στα καλ?τερα τα σπ?τια.

?να αρκετ? μεγ?λο ποσοστ? κατασκευ?ν ιστοσελ?δων μ?νουν στη μ?ση και δεν ολοκληρ?νονται ποτ?. Αυτ? τα γιαπι? του web design ?χουν την δικ? του? πονεμ?νη ιστορ?α και οι λ?γοι που δεν ολοκληρ?νονται ε?ναι αρκετο? και πολλ?? φορ?? σημαντικο? ? και ασ?μαντοι.

Πριν προχωρ?σουμε θα πρ?πει να αναφ?ρω ?τι δεν ?χω κ?τι κακ? με το Drupal. Το Drupal ω? πρ?γραμμα διαχε?ριση? ιστοσελ?δων προ?π?ρχε του WordPress και χ?ριν σε αυτ? το WordPress μπ?ρεσε και δανε?στηκε σημαντικ? στοιχε?α του και ?κανε το ντεμπο?το του στο ?ντερνετ το 2003.

?ρα ?λοι ?σοι χρησιμοποιο?με σ?μερα WordPress χρωστ?με κ?τι και στο Drupal.

Ωστ?σο, θα προτιμο?σα π?λι το WordPress και συγκεκριμ?να το πρ?σθετο του το Woocommerce για να δημιοργ?σω ?να καινο?ριο eshop σ?μερα για του? παρακ?τω βασικο?? λ?γου?.

1 Ε?ναι ευκολ?τερο στην χρ?ση σε σ?γκριση με το Drupal και ?λλα CMS

Το WordPress ε?ναι κατ? πολ? ευκολ?τερο στη χρ?ση σε σ?γκριση με ?λλα φτασμ?να CMS ?πω? το Drupal, το Joomla και ?λλα Custom CMS. Παρ?λληλα ε?ναι πιο ε?χρηστο ακ?μα και απ? τι? εφαρμογ?? eshop ?πω? το Magento, CSS cart, Open Cart, Presta κτλ.

2 Δεν απαιτο?νται γν?σει? προγραμματισμο?

Το δε?τερο πλεον?κτημα τη? χρ?ση? του WordPress και Woocommerce ε?ναι ?τι δεν απαιτο?νται γν?σει? προγραμματισμο? για να το εγκαταστ?σει και να το χρησιμοποι?σει κ?ποιο?.

Δεν χρει?ζεται να γνωρ?ζετε PHP, CSS και HTML. Φανταστε?τε ?μω? να ?πρεπε κ?θε ?να? απ? εμ?? για να διαχειριστε? μια ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ να πρ?πει να ?χει γν?σει? προγραμματισμο? λ?γο χειρ?τερε? απ? ?ναν μηχανικ? λογισμικο?.

Φανταστε?τε να ?πρεπε για να μπε?τε στο Facebook να χρειαζ?σασταν τι? γραμμ?? εντολ?ν των Windows και να αρχ?σατε να πληκτρολογο?σατε εντολ?? για να κ?νετε τσατ ? να στε?λετε μ?νυμα σε κ?ποιον φ?λο σα?.

Αυτ? ε?ναι και το τ?λο? του ?κρατου προγραμματισμο?. ?σοι ε?στε πωρωμ?νοι με τον προγραμματισμ? θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι ο μ?σο? ?νθρωπο? δεν πρ?πει να γνωρ?ζει τα π?ντα για την ηλεκτρολογ?α για να αν?ψει το φω?.

?λε? οι ?χρηστε? γν?σει? και ?χρηστε? τεχνικ?? εγκυκλοπαιδικ?? λεπτομ?ρειε? παραλε?πονται για να λειτουργ?σει ο πολιτισμ?? μα?.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?λοι ε?μαστε ?σοι, ο μ?σο? ?σχετο? με τον μ?σο επαγγελματ?α web designer. Μια δοκιμ? θα σα? πε?σει ?τι δεν ε?στε επαγγελματ?α? γιατ? το να στ?σω ?να site σε WordPress μοι?ζει απλ?, το να δημιουργ?σω ?μω? ?να πετυχημ?νο eshop σε WordPress θ?λει πολ? εξειδικευμ?νε? γν?σει? και δεν ε?ναι κ?τι το απλο?κ?.

3 ?χει μεγ?λη επεκτασιμ?τητα

Δεκ?δε? πρ?σθετα υπ?ρχουν στο αποθετ?ριο του WordPress και μπορο?ν να επεκτε?νουν την ιστοσελ?δα σα? απ? απλ? blog, εταιρικ? site, eshop, portal, forum και πολλ? ?λλα.

Συνεχ?? καινο?ρια θ?ματα και πρ?σθετα προστ?θενται συνεχ?? δ?νοντα? ?λο και περισσ?τερε? επιλογ?? στον τελικ? χρ?στη ? επιχειρηματ?α του ?ντερνετ.

Τα πρ?σθετα και οι ν?ε? δυνατ?τητε? του WordPress μα? λ?νουν τα χ?ρια και μα? ανο?γουν ν?ε? αγορ?? και ευκαιρ?ε?.

4 Ε?ναι το πιο φιλικ? προ? τη Google

Παραδ?ξω?, το WordPress συνδυ?ζει ?λα αυτ? που ζητ?ει η Google και ε?ναι το μοναδικ? CMS που ?ρχεται σε πιο κοντιν? αρμον?α με τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google.

Αυτ? κ?νει τη ζω? εν?? ιδιοκτ?τη ιστοσελ?δα? σε WordPress ευκολ?τερη γιατ? ?χει καλ?τερη μεταχε?ριση απ? τη Google, ανεβα?νει ευκολ?τερα στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, ?χει καλ?τερη ταξιν?μηση και μεγαλ?τερη ανοχ? σε περιπτ?σει? αναβ?θμιση? του αλγορ?θμου τη? Google.

Τι ξ?ρω πω? δεν ψηθ?κατε ακ?μα για WordPress, μια? και αφο? πολλο? απ? εσ?? δεν καταλαβα?νετε και πολλ? απ? αυτ? που λ?ω, αλλ? ε?μαι σ?γουρο? ?τι η επ?μενη παρ?γραφο? θα σα? ενθουσι?σει και θα σα? αποζημι?σει.

Προτιμ?στε ?ναν επαγγελματ?α για να δημιουργ?σετε το eshop σα? WordPress

Κακ? τα ψ?ματα, ?να eshop ?χει απαιτ?σει? ?πω? διασ?νδεση με την τρ?πεζα, θ?ματα ασφαλε?α?, ασφ?λεια συναλλαγ?ν, σ?νδεση με το skroutz, ταχ?τητα φ?ρτωση? και πολλ? ?λλα.

?να? ?σχετο? χρ?στη? του WordPress μπορε? με λ?γη καλ? θ?ληση και προσπ?θεια να καταφ?ρει να δημιουργ?σει σε λ?γε? μ?ρε? ?να ευπαρουσ?αστο blog. ?μω? ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να δημιουργ?σει κ?ποιο? ?να επαγγελματικ? eshop χωρ?? την συνδρομ? εν?? επαγγελματ?α.

Για αυτ?, μην κ?νετε πειρ?ματα με το ν?ο σα? ηλεκτρονικ? μαγαζ? και ζητ?στε τι? υπηρεσ?ε? εν?? επαγγελματ?α του WordPress με αποδεδειγμ?νη πε?ρα.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για το WordPress:

2 Σχ?λια. Leave new

  • ?χω δει τελευτα?α σε site ελληνικ? να δημοσιε?ουν ?να ν?ο ?ρθρο και μ?λι? τελει?νει να β?ζουν και το παλι?τερο ?ρθρο που ε?χαν δημοσιε?εσει κ?τω απ? το ν?ο (στο ?διο σ?ιτ), προφαν?? επειδ? ε?ναι σχετικ? με το θ?μα και ε?ναι η συν?χεια του θ?ματο?. Ε?ναι σωστ? αυτ? απ? πλευρ?? seo και κυρ?ω? κατ?ταξη? στη γκουγκλ?

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍