ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

blogging-seo-strategy

Δωρε?ν Οδηγ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Κατεβ?στε σ?μερα εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO. ?να? λεπτομερ?? οδηγ?? για να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να πλημμυρ?σετε απ? επισκ?ψει?, να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και να αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Ο οδηγ?? αξ?ζει περισσ?τερο απ? 129€, ?μω? σ?μερα σα? παρ?χετε εντελ?? δωρε?ν!

Ο οδηγ?? αυτ?? περι?χει ?λα τα απαρα?τητα που χρει?ζεται κ?ποιο? ?χι μ?νο για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αλλ? και να κυριαρχ?σει σε ?λα τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Καλ? διαβ?σατε να κυριαρχ?σει στα αποτελ?σματα τη? Google. Απλ?? δε?τε το β?ντεο SEO Google Domination.

Γραφτε?τε με το Email σα? και κατεβ?στε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα!

registration-button

Μαρτυρ?ε? Πελατ?ν που Βγ?καν στην Πρ?τη Σελ?δα τη? Google

Τι λ?νε οι πελ?τε? μου για μ?να και το SEO, αφο? ?χουνε βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Το ξ?ρω ?τι κ?νω απ?στευτη δουλει?, αλλ? κανε?? δεν εδοξ?σθηκε μ?νο? του!

“Ε?χα δ?σει π?ρα πολλ? σε διαφ?μιση και ο ανταγωνισμ?? στον χ?ρο μα? γιν?τανε ?λο και μεγαλ?τερο?.Η πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?χε γεμ?σει με site ανταγωνιστ?ν μα?. ?βλεπα τη δουλει? να π?φτει και ?πρεπε να βρω μια λ?ση να ξαναβγ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Οι πελ?τε? μα? μα? βρ?σκουν κατ? κ?ριο λ?γο μ?σα απ? το ?ντερνετ και ?πω? καταλαβα?νετε το SEO και η πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σημαντικ? για τη βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? μα? που λειτουργε? στην Αθ?να απ? το 1960. Προσωπικ? δεν ?κανα τ?ποτα, ?λα τα αν?λαβε ο ειδικ?? SEO, Γι?ννη? Διβρ?μη? απ? τη Λ?ρισα. Στην αρχ? ε?χα ενδοιασμο?? στο να τον εμπιστευθ? κ?ποιον εξ αποστ?σεω?. Εγ? στην Αθ?να και αυτ?? στη Λ?ρισα! Τελικ? π?ρα το αυτοκ?νητο και π?γα να τον βρω στη Λ?ρισα για να τον γνωρ?σω προσωπικ?! Το site μου αν?βηκε ξαν? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, η δουλει? αν?βηκε και συνεχ?ζουμε τη συνεργασ?α ακ?μα και σ?μερα! Το θετικ? με το SEO ε?ναι ?τι ε?ναι διαχρονικ? σε αντ?θεση με τη διαφ?μιση στη Google και συνεχ?ζει? να ?χει? traffic και κ?νηση στο site σου για πολλ? χρ?νια μετ?. “

Γι?ργο? Σταματ?ου, Αθ?να, Αποφρ?ξει? Βλ?χο? (πακ?το Portal SEO Review)

“Ο μ?γο? του SEO, ?τσι θα μπορο?σαν χαρακτηρ?σω το Γι?ννη Διβρ?μη και θα ?ταν και λ?γο. ?λλο να στο λ?νε και ?λλο να το βλ?πει? να συμβα?νει. Γι?ννη σε ευχαριστ? απ? καρδι??, ?χι μ?νο για το απ?στευτο site που μου ?φτιαξε? και τα πρ?γματα που ?μαθα απ? σ?να, αλλ? και για το ?τι δ?νει? δωρε?ν μ?σα απ? τα μαθ?ματα στο site σου ?λε? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α σου. Πραγματικ? η δουλει? σου ξεχωρ?ζει !!!”

Κ?στα? Καν?ρη?, Ηρ?κλειο Κρ?τη?, Emgoldex.com.gr (Πακ?το WordPress SEO Redesign)

“Τον Οκτ?βριο του 2013 ?τανε μια περ?οδο? τη? ζω?? μου που ε?χα απογοητευθε? με το site μου μετ? απ? μια σφαλι?ρα τη? google και ε?χα δει αρκετ? πτ?ση στο web traffic και στα google analytics στο blog μου. Αφο? ?ψαχνα απεγνωσμ?να να βρω στο ?ντερνετ κ?ποια λ?ση, δι?βασα δι?φορα SEO forums απ? τα οπο?α και μπερδε?τηκα περισσ?τερο. Τελικ? βρ?κα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και την σειρ? β?ντεο μαθημ?των και επ?λεξα το πακ?το SEO Review απ? τον δ?σκαλο του SEO, Γι?ννη Διβρ?μη. Εν? δεν ?ξερα τ?ποτα απ? SEO, ξαφνικ? ?γινα και γω ειδικ??. Ο οδηγ?? και ?λη η εμπειρ?α SEO ?τανε σαν την επιφο?τηση του Αγ?ου Πνε?ματο? π?νω μου. Ο ?νθρωπο? ?τανε ο πρ?το? που ξ?ρει πω? δουλε?ει η Google σε β?θο? και μπορε? πραγματικ? να βοηθ?σει το κ?θε site να αν?βει. Μ?σα σε ?να μ?να το blog μου αν?καμψε, π?ρα π?σω το παλι? μου traffic και φυσικ? συν?χισα να ?χω εισοδ?ματα απ? το Google AdSense. Δ?σκαλε σε ευχαριστ? π?ρα πολ?! “

Videogr.gr Γι?ννη? Χο?σο?, Π?τρα, (Πακ?το Portal SEO Review)

“Ξαφνικ? βγ?κα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τα φωτοτυπικ? μηχαν?ματα Ricoh και ?ρχισαν να με πα?ρνουν πελ?τε? τηλ?φωνο απ? ?λη την Ελλ?δα μ?σα σε μερικο?? μ?νε?. ?χω ?δη κ?νει αρκετ?? πωλ?σει? απ? το τηλ?φωνο! ?να χρ?νο πριν αυτ? μου φαιν?τανε αδιαν?ητο! Στην αρχ? αισθ?νθηκα αμ?χανα, ?μω? το καλ? με τη Google ε?ναι ?τι ?σοι πελ?τε? με βρ?κανε απ? τη Google αγορ?σανε μετρητο??, καν?να? δεν ?κανε παζ?ρι, εν? ?τανε οι πιο γρ?γορε? και πιο ε?κολε? πωλ?σει? που ?κανα ποτ?. Σ?ντομα μετ? τα φωτοτυπικ?, ?ρθε και η σειρ? των ταμειακ?ν μηχαν?ν και των συρταρι?ν! Απ? ?να μικρ? μαγαζ?κι στη Λ?ρισα κατ?ληξα να γ?νω ?να? προμηθευτ?? μεταχειρισμ?νων φωτοτυπικ?ν μηχανημ?των πανελλ?νια? εμβ?λεια?! “

?ρη? Κλε?τση?, Λ?ρισα, Φωτοτυπικ? Ricoh (πακ?το SEO Review)

“?χω ?ναν παραδοσιακ? π?τρινο ξεν?να με 5 δωμ?τια στην ?νω Σκοτ?να στον ?λυμπο.? Ε?χα κ?νει στο παρελθ?ν και ?λλα site για τον ξεν?να μου αλλ? καν?να δεν ε?χε το παραμικρ? αποτ?λεσμα. Το πρ?το site που ε?χα κ?νει ?τανε απ? ?ναν φ?λο σε Joomla, ε?χε μ?νο φωτογραφ?ε? και δεν το ?βρισκε καν?να? παρ? μ?νο εγ? και μερικο? φ?λοι μου που του? ?δινα το link.

Προσωπικ? δεν ?χω καμ?α σχ?ση με υπολογιστ??, ξ?ρω να χρησιμοποι? μετ? β?α? Word, να στ?λνω email και να μπα?νω στο facebook. Ε?χα ?μω? την υπομον? και τη σ?νεση να ακο?σω τον ειδικ? στα θ?ματα SEO και Web Design Γι?ννη? Διβρ?μη. Φτι?ξαμε ?να site πα?ρνοντα? ?να domain name που να ταυτ?ζεται με αυτ? που ψ?χνουν οι χρ?στε? στη Google. Απ? τ?τε με ?χουνε βρει απ? ?λε? τι? χ?ρε?, ακ?μα και απ? τη Δαν?α και τη Γερμαν?α, εν? το site μου ε?ναι μ?νο στα ελληνικ?! Ε?μαι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για ορισμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και τ?ρα στοχε?ουμε και περισσ?τερε?.

Με βρ?σκουν στη Google και αυτ? ε?ναι το κυρι?τερο, στο μ?λλον θα ασχοληθ? περισσ?τερο με το site μου και δημιουργ?σω περισσ?τερα ?ρθρα και κε?μενα.”

Θαν?ση? Κουμορτζ??, ?νω Σκοτ?να, Ξεν?να? Απαλν? ( πακ?το WordPress SEO Redesign)

Βγε?τε και εσε?? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, μ?θετε τα μυστικ? του SEO σ?μερα!

Γραφτε?τε με το Email σα? και κατεβ?στε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα!

registration-button

Τι Θα Μ?θετε Σε αυτ?ν τον? Δωρε?ν Οδηγ? SEO

Ο οδηγ?? αυτ?? χωρ?ζεται σε τ?σσερα τμ?ματα, τρ?α μαθ?ματα και το γλωσσ?ριο SEO. Στο πρ?το μ?θημα θα μιλ?σουμε για το πρ?το κομμ?τι τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, στο δε?τερο μ?θημα θα μιλ?σουμε για την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?, στο τρ?το μ?θημα για τα απαρα?τητα εργαλε?ο που θα πρ?πει να ?χει κ?θε SEO μ?νατζερ ? webmaster, και στο τ?λο? παραθ?τω το γλωσσ?ριο του SEO.

Κ?θε μ?θημα ε?ναι σχεδιασμ?νο να σα? βοηθ?σει να κατανο?σετε και να εφαρμ?σετε τι? ακριβ?? ?διε? τεχνικ?? που χρησιμοπο?ησα για να κατακτ?σω τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μ?θημα 1 Εντ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση

seo-πρ?τη-σελ?δα

Το πρ?το μ?θημα ε?ναι μια εισαγωγ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? θεμελι?δει? στη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO) τεχνικ??. Η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση καλ?πτει ?λα ?σα πρ?πει να κ?νετε κατ? τη δι?ρκεια τη? αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα?. Μην ανησυχε?τε, αν ?χετε ?δη ξοδ?ψει χρ?ματα για το σχεδιασμ? την ιστοσελ?δα σα? ? ε?ν ?χετε περιορισμ?νε? γν?σει? προγραμματισμο?. Μ?λι? μ?θετε αυτ?? τι? τεχνικ?? και κατανο?σετε τον τρ?πο χρ?ση? του?, μπορο?ν να εφαρμοστο?ν σε μ?λι? λ?γα λεπτ? σε κ?θε ν?α ? την υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα.

Παραδ?ξω?, πολλ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? αγνοο?νται απ? το 98 τοι? εκατ? του συν?λου των επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και απ? ?λου? εκε?νου? που προσπαθο?ν να βελτι?σουν τη θ?ση του? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SERPs).

Η εντ?? σελ?δα βελτιστοπο?ηση ξεκιν?ει απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα?, απ? το πρ?το στ?διο κι?λα? του Web Design, και θα πρ?πει να γ?νει ο απαρα?τητο? σχεδιασμ??.

 

?Μ?θημα 2Α Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση

Στο δε?τερο μ?θημα εστιαζ?μαστε στου? εξωτερικο?? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στην Google. Θα μιλ?σουμε δηλαδ? για την Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα?.

Οι τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? εκτ?? σελ?δα? ε?ναι παν?σχυρε? και θα δε?τε πω? θα βελτι?σετε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μ?ρα με τη μ?ρα. Η δημοτικ?τητα ε?ναι ?να? παρ?γοντα? Off Page SEO που επηρε?ζει την κατ?ταξη σα? στην Google.

Οι τεχνικ?? αυτ?? σε συνδυασμ? με τι? τεχνικ?? του πρ?του μαθ?ματο? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, θα εκτιν?ξουν την ιστοσελ?δα στην κορυφ? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Ε?ναι σημαντικ? να ?χουμε ολοκληρ?σει την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση πριν προχωρ?σουμε στην εκτ?? σελ?δα?. Πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι προαπαιτο?μενη για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να βγει πρ?τη στην Google. (Αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο, αλλ? θα χρειαστε?τε πολ? περισσ?τερο κ?πο και χρ?νο)

Η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι πραγματικ? πιο ισχυρ? απ? την εντ?? σελ?δα?. Το 85% των αποτελεσμ?των σα? εξαρτ?ται απ? την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, εν? για το υπ?λοιπο 15% ευθ?νεται η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

Μ?θημα 2Β: Απλ?? Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? (Off-Page SEO Techniques)

Σε αυτ? το μ?θημα θα ασχοληθο?με αποκλειστικ? με τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων προ? τη σελ?δα μα? (backlinking), την πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για να βελτι?σουμε τη θ?ση μα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? ε?ναι η ανταλλαγ? συνδ?σμων, η δημιουργ?α ποιοτικ?ν συνδ?σμων, η υποβολ? σε οδηγο??, το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, το SEO blogging , οι δημοσιε?σει? τ?που, τα κοινωνικ? δ?κτυα, το Guest Blogging for SEO τα Φ?ρουμ?, και τα RSS Feeds.

Μ?θημα? 3: Εργαλε?α SEO Απευθε?α? Απ? Τα Εργαστ?ρια Του ParaMarketing

Στο Μ?θημα 3 θα δο?με β?μα β?μα τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων και δι?φορα ?λλα εργαλε?α SEO? και θα δημιουργ?σουμε του? πρ?του? κ?κλου? βελτιστοπο?ηση?. (SEO Cycles). Σκοπ?? των κ?κλων ? πειραμ?των ε?ναι να βελτι?σουν σταθερ? τα αποτελ?σματ? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να εκτιν?ξουν την επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα μα? στα ?ψη.

Μ?θημα 4: Γλωσσ?ριο SEO – Βασικ? λεξιλ?γιο SEO

Το μ?θημα 4 αυτο? του οδηγο? SEO, περιλαμβ?νει ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο γλωσσ?ριο SEO, κ?τι που λε?πει απ? την ελληνικ? γλ?σσα, για να κατανο?σετε πλ?ρω? την βασικ? ορολογ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍