ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε? Αξ?α? 270€!

Περιεχ?μενα

Το WordPress ε?ναι το πιο πετυχημ?νο και πιο δημοφιλ?? πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? αυτ? τη στιγμ?. Το WordPress ?χει π?νω απ? 25 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? παγκοσμ?ω? και μ?α κοιν?τητα προγραμματιστ?ν η οπο?α το υποστηρ?ζει με ν?ε? εκδ?σει? και ανανε?σει?. Επ?ση? υπ?ρχει και η ελληνικ? ?κδοση του WordPress.

To WordPress ξεκ?νησε to 2003 απ? τον Matt Mullenweg και τον Matt Little. Οι δ?ο αυτο? προγραμματιστ?? εξ?λιξαν μια παλαι?τερη ?κδοση εν?? CMS (πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου) και εισ?γαγαν για πρ?τη φορ? το WordPress.

Το θυμ?μαι καλ? σα? χθε? τη μ?ρα που ξεκ?νησε το WordPress. Το κοιτο?σαμε 3 μ?νε? στο γραφε?ο και δεν μπορο?σα με να καταλ?βουμε τι ε?ναι. Τ?σα πολλ? καταλ?βαμε τ?τε για το ?ντερνετ και το WordPress τ?τε.

Σ?μερα, μετ? απ? χρ?νια ?ρευνα? και εξ?λιξη?, δικα?ω? το WordPress ?χει βγει νο?μερο ?να. Με το καλ?τερο SEO παγκοσμ?ω?, το καλ?τερο πρ?γραμμα για e-shop και την μεγαλ?τερη ευελιξ?α, μπορε? κ?ποιο? να συνδυ?σει blog, e-shop και site! Μιλ?με για 3 σε ?να!

Γιατ? να επιλ?ξετε WordPress;

Το WordPress ε?ναι το πιο διαδεδομ?νο και πιο εξελιγμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? με π?νω απ? εικοσιπ?ντε εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει?. Χρησιμοποιε?ται κυρ?ω? για κατασκευ? blog και σελ?δων βασισμ?νε? στο περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο περιλαμβ?νει β?ντεο, κε?μενα, εικ?να και ?χο.

Οι λ?γοι που ?καναν το WordPress τ?σο δημοφιλ?? ?ταν η ευκολ?α στη χρ?ση του, η ελε?θερη ?δεια χωρ?? περιορισμο?? και τ?λο? η πολ? μεγ?λη κοιν?τητα ανοιχτο? λογισμικο? το οπο?ο το υποστηρ?ζει. Υπ?ρχουν χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα για το WordPress Blog.

Η εγκατ?στασ? του γ?νεται μ?νο με ?να κλικ, εν? η παραμετροπο?ησ? του ε?ναι αστε?ρευτη. Πραγματικ? δεν χρει?ζεστε γν?σει? προγραμματισμο? για να ξεκιν?σετε μια σελ?δα στο WordPress, εν? αυτ? δημιουργε? μ?νο του δυναμικ??, φιλικ?? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τον χρ?στη σελ?δε? και αποστολ??.

Β?βαια δεν σημα?νει ?τι τα ?λλα Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου δεν ε?ναι καλ?, απλ? το WordPress ε?ναι το ιδανικ? εργαλε?ο για να ξεκιν?σει κ?ποιο? το blog του και καλ?πτει ταυτ?χρονα τι? αν?γκε? εν?? προσωπικο? blog ?ω? και τα τερ?στια εταιρικ? portals με χιλι?δε? σελ?δε? και χρ?στε?.

Α? μην ξεχν?με ?τι και οι New York Times προτ?μησαν για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? του? το WordPress.

Περιεχ?μενα WordPress σε 24 ?ρε?

make-money-wordpress-in-24-hours

Τι θα μ?θετε:

1. Να κ?νετε σωστ? ?ρευνα αγορ?? ακολουθ?ντα? τη σωστ? μεθοδολογ?α του ιντερν?τ και του blog
2. Να φτι?χνετε ?να WordPress Blog
3. Να ανανε?νετε το Blog σα?
4. Να μ?θετε SEO
5. Να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το WordPress Blog σα?

Εισαγωγ? στο WordPress

Εισαγωγ? στο WordPress

?Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? ιδιοκτ?τη? του www.comfrey-central.com και φτι?χνω site απ? το 2000
?Το μ?θημα θα το βρε?τε στην διε?θυνση http://www.comfrey-central.com/wordpress
?Το WordPress ε?ναι το καλ?τερο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου απ? ?ποψη SEO, απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?, απ? ?ποψη ευκολ?α?
?Διαφορ? WordPress.com με WordPress.org
?Παραδε?γματα WordPress
?Αποφ?γετε ?λα τα ?λλα

WordPress Κεφ?λαιο 1. ?ρευνα Αγορ??

Κεφ?λαιο 1. ?ρευνα Αγορ??

 1. Ποια ε?ναι η θ?ση σα?;
 2. ?ρευνα Αγορ??
 3. Εργαλε?α SEO QUAKE, GOOGLE και ALEXA Toolbar
 4. Διαλ?ξτε ?να στοχοθετημ?νο ?νομα Χ?ρου -Domain Name-
 5. Επιλογ?? Hosting και Ον?ματο? Χ?ρου
 6. Hosting

WordPress Κεφ?λαιο 2. Φιλοξεν?α και ?νομα

Κεφ?λαιο 2. Φιλοξεν?α και ?νομα

WordPress Κεφ?λαιο 3. Εγκατ?σταση WordPress

Κεφ?λαιο 3. Εγκατ?σταση WordPress

 • Αυτ?ματη εγκατ?σταση Godaddy
 • Εισαγωγ? στο Admin
 • WordPress Θ?ματα
 • Solostream Θ?ματα
 • Επιλογ? Θ?ματο?
 • Εγκατ?σταση Θ?ματο?
 • Διαγραφ? Θ?ματο?
 • Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

WordPress Κεφ?λαιο 4. Παραμετροπο?ηση WordPress

Κεφ?λαιο 4. Παραμετροπο?ηση WordPress

 • Plugins Πρ?σθετα στο WordPress
 • WPTB Language
 • Akismet
 • Jetpack
 • WordPress SEO
 • Google Analytics
 • BackUpWordPress

WordPress Κεφ?λαιο 5. Βασικ?? Ρυθμ?σει? WordPress

Κεφ?λαιο 5. Βασικ?? Ρυθμ?σει? WordPress

1.Υπηρεσ?α Δωρε?ν Εγκατ?σταση? WordPress
2.Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? Google Analytics
3.Δημιουργο?με ?ναν φ?κελο krasi στον υπολογιστ? μα? και συλλ?γουμε υλικ? για τη σελ?δα μα?
4.Κρατ?με τα passwords σε ?να αρχε?ο notepad
5.Γενικ?? Ρυθμ?σει? στη σελ?δα μα?
6.Ρυθμ?σει? Permalinks

WordPress Κεφ?λαιο 6. Δημιουργ?α FTP λογαριασμο? και ελληνικ?

Κεφ?λαιο 6. Δημιουργ?α FTP λογαριασμο? και ελληνικ?

 • Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? FTP απ? την Godaddy
 • Κατεβ?ζουμε το πρ?γραμμα FTP Filezilla
 • Σ?νδεση στο FTP
 • Μεταφ?ρτωση αρχε?ων γλ?σσα? απ? wordpress.org
 • Αλλαγ? Γλ?σσα?

WordPress Κεφ?λαιο 7. Δημιουργ?α Δυναμικ?ν Σελ?δων

e-shop

WordPress Κεφ?λαιο 7. Δημιουργ?α Δυναμικ?ν Σελ?δων

 • Δημιουργ?α 5 βασικ?ν σελ?δων στο wordpress
 • Δημιουργ?α Μενο?
 • Πολυμ?σα και φωτογραφ?ε?
 • WordPress SEO και λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α υποσελ?δων

WordPress Κεφ?λαιο 8. Δημιουργ?α ?ρθρων

Κεφ?λαιο 8. Δημιουργ?α ?ρθρων

 • Δημιουργ?α 2 βασικ?ν ?ρθρων στο wordpress
 • Δημιουργ?α Μενο? footer και Μενο? κατηγορι?ν
 • Δημιουργ?α Κατηγορι?ν
 • WordPress SEO και λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α συνδ?σμων links
 • Widgets ? μον?δε?

WordPress Κεφ?λαιο 9. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

Κεφ?λαιο 9. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

 • Βασικ? Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?
 • Αλλαγ? footer και εισαγωγ? λ?ξεων κλειδι?ν
 • Παραμετροπο?ηση Μενο?
 • Δημιουργ?α Εναλλακτικ?? Σελ?δα? -Alternative page

WordPress Κεφ?λαιο 10. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο? Συν?χεια

Κεφ?λαιο 10. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο? Συν?χεια

1.Σ?νδεση με social media
2.Plugin Digg Digg
3.Εισαγωγ? Φ?ρμα? Επικοινων?α?
4.Σχ?λια
5.Trackbacks
6.Commentluv plugin σχολ?ων

WordPress Κεφ?λαιο 11. Μορφοπο?ηση Σελ?δα?

Κεφ?λαιο 11. Μορφοπο?ηση Σελ?δα?

 • Βασικ? Μορφοπο?ηση
 • Κεφαλ?δε?, bold & italics
 • Εισαγωγ? Γκαλερ? Φωτογραφι?ν

WordPress Κεφ?λαιο 12. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Κεφ?λαιο 12. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

1.Ρυθμ?σει?
2.Οδηγ?? SEO
3.Permalink Ρυθμ?σει?
4.Λ?ξει? Κλειδι?
5.WordPress SEO Plugin και xml sitemap
6.Υποβολ? Sitemap στη Google
7.Google Webmasters Tools

WordPress Κεφ?λαιο 13. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση Β’

Κεφ?λαιο 13. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση Β’

1.WP-PageNavi βελτ?ωση πλο?γηση?
2.SEO QUAKE
3.Getmatrix και ταχ?τητα τη? σελ?δα?
4.Plugins Βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα?
5.JS & CSS Script Optimizer
6.WP Super Cache
7.Ρ?θμιση WP Super Cache-Προσοχ? στι? οδηγ?ε? εγκατ?σταση?

WordPress Κεφ?λαιο 14. Εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Κεφ?λαιο 14. Εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

1.Αλγ?ριθμο? τη? Google & Google Pagerank
2.Backlinks
3.Ahrefs.com
4.Δημιουργ?α backlinks
5.Pinging
6.Social Media & Social Media Bookmarking Add this
7.Blog Commenting Dofollow blogs
8.Guest Posting
9.Forum commenting

WordPress Κεφ?λαιο 15. Φτι?ξτε ?να Blog Προσωπικ?? Προβολ?? στο WordPress

Κεφ?λαιο 15. Φτι?ξτε ?να Blog Προσωπικ?? Προβολ?? στο WordPress

1.Personal branding
2.About me page
3.Φωτογραφ?ε?
4.Καρικατο?ρε? & κ?μιξ
5.Author page

WordPress Κεφ?λαιο 16. WordPress και Εmail Marketing

Κεφ?λαιο 16. WordPress και Εmail Marketing

1.Email List- Τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα
2.Aweber: 400.aweber.com
3.Δημιουργ?α φ?ρμα? εγγραφ??
4.Δημιουργ?α σελ?δα? επιβεβα?ωση?
5.Συμβουλ?? για το χτ?σιμο τη? λ?στα?

WordPress Κεφ?λαιο 17. Προσθ?στε ?να e-shop στο WordPress

Κεφ?λαιο 17. Προσθ?στε ?να e-shop στο WordPress

1.Woo Commerce Shop
2.Δημιουργ?α εν?? eshop
3.Σ?νδεση με τρ?που? πληρωμ??
4.E-shop SEO

WordPress Κεφ?λαιο 18. WordPress και Β?ντεο Μ?ρκετινγκ

Κεφ?λαιο 18. WordPress και Β?ντεο Μ?ρκετινγκ

1. YouTube channel
2. Vimeo channel
3. Εισαγωγ? β?ντεο στο WordPress
4. Μορφοπο?ηση Β?ντεο
5. Μ?θετε Β?ντεο Μ?ρκετινγκ
6. Ερωτ?σει? και Απαντ?σει?

Συμπερ?σματα WordPress Σε 24 ?ρε?

Συμπερ?σματα WordPress

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

61 Σχ?λια.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  17 Δεκεμβρ?ου 2017 1:33 πμ

  Ρ?θμισα τα post types σε “in sitemap” για σελ?δε? και ?ρθρα. Τα Excluded posts και το User sitemap δεν ξ?ρω τι ε?ναι και τα taxonomies τα ?κανα ?λα “in sitemap”. Τ?ρα τι θα πρ?πει να κ?νω;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  16 Δεκεμβρ?ου 2017 4:51 μμ

  ?χω προσθ?σει το WordPress SEO By Yoast ?πω? λε? στο ?ρθρο. Εγ? πρ?πει να κ?νω κ?τι ?λλο;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  16 Δεκεμβρ?ου 2017 2:28 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Θ?λω να υποβ?λω το site στο sitemap στη google. Πρ?πει να φτι?ξω λογαριασμ? στη google και να φορτ?σω κ?ποιο συγκεκριμ?νο πρ?σθετο στο cPanel μου; Ε?δα το β?ντεο, αλλ? δεν κατ?λαβα αν ε?χε? φτι?ξει απ? πριν λογαριασμ? και τι ακριβ?? ?κανε?.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  15 Δεκεμβρ?ου 2017 12:09 πμ

  Εννοε?? παντο?, ακ?μα και στα σχ?λια;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  14 Δεκεμβρ?ου 2017 7:49 μμ

  Θα πρ?πει τελικ? να β?λω τα ?δια και στα υπ?λοιπα;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  14 Δεκεμβρ?ου 2017 5:07 μμ

  Το ?φτιαξα Γι?ννη, ευχαριστ?. Στο β?ντε? σου αναφ?ρει? κ?τι για τα meta description templates και τα meta keywords templates. Αυτ? δηλ που ?χω β?λει για το homepage θα πρ?πει να β?λω τα ?δια και στα υπ?λοιπα (post types, taxonomies, archives, other). Μπερδε?τηκα λ?γο, γιατ? το β?ντεο παρουσι?ζει μ?λλον την παλι? ?κδοση του YOAST.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  14 Δεκεμβρ?ου 2017 12:27 πμ

  Ε?ν αλλ?ξω theme θα χαθο?ν τα ?ρθρα που ?χω γρ?ψει;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  13 Δεκεμβρ?ου 2017 8:07 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Το εγκατ?στησα το πρ?σθετο “Add a Yoast Breadcrumb” και μου βγ?ζει δεξι? σο ?ρθρο τα εξ??:

  Add a breadcrumb after the homepage

  Title of after home breadcrumb

  Link of after home breadcrumb

  Add a breadcrumb prior to the current page

  Title of prepended breadcrumb

  Link of prepended breadcrumb

  ?κανα μια δοκιμ? αλλ? δεν βλ?πω τ?ποτα στη δημσ?ευση. Παρακολο?θησα και το β?ντεο. Μ?πω? ?χει πρ?βλημα το Theme ColorMag;
  ?σε που ?χω θ?μα με την κεντρικ? φωτογραφ?α, δεν μου τη βγ?ζει κ?τω απ? τον τ?τλο ?ταν την φορτ?νω με το “χαρακτηριστικ? εικ?να”. Ε?ν π?λι τη β?λω και μ?σα στο ?ρθρο μου τη βγ?ζει 2 φορ??. Ε?ν δεν τη φορτ?σω στο “χαρακτηριστικ? εικ?να”, δεν φα?νεται στην κεντρικ? σελ?δα.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  12 Δεκεμβρ?ου 2017 6:50 μμ

  Εγκατ?στησα το yoast breadcrumbs μ?σα απ? τα πρ?σθετα του wordpress αλλ? δεν ξ?ρω τι ?λλο χρει?ζεται να κ?νω.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  12 Δεκεμβρ?ου 2017 1:12 μμ

  Καλημ?ρα. Θα το δοκιμ?σω.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  12 Δεκεμβρ?ου 2017 12:49 πμ

  ?χω επιλ?ξει αυτ? το θ?μα και το documentation ε?ναι αυτ? εδ?: https://docs.themegrill.com/colormag/
  Που το βρ?σκω αυτ? που λ?ω (breadcrumbs);

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  11 Δεκεμβρ?ου 2017 3:49 μμ

  Το βρ?κα Γι?ννη. Πω? μπορ? να φτι?ξω στι? κατηγορ?ε? αυτ?; (π.χ. Αρχικ? σελ?δα >> Δ?αιτα>>Πω? να χ?σετε β?ρο?)

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  10 Δεκεμβρ?ου 2017 9:42 μμ

  Γι?ννη καλησπ?ρα. ?χω το CoolMag του WordPress Themes και δεν μπορ? να βρω πω? μπορ? να β?λω στη δεξι? sidebar να εμφαν?ζονται τα πρ?σφατα ?ρθρα (σε κ?θε post ξεχωριστ? μ?νο). Δεν το θ?λω στην κεντρικ? σελ?δα. Π?ω να την κ?νω (την κεντρικ? σελ?δα) full width και δεν μου την εμφαν?ζει.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  5 Δεκεμβρ?ου 2017 6:20 μμ

  Συγν?μη, για το γενικ? στι? ρυθμ?σει? δεν κατ?λαβα τι πρ?πει να κ?νω ακριβ??. Σε ποια επιλογ? να π?ω;

  Τ?τλο? ιστ?τοπου
  Υπ?τιτλο?
  Διε?θυνση URL του WordPress
  Διε?θυνση URL ιστ?τοπου

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  5 Δεκεμβρ?ου 2017 4:07 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Σ?μερα παρατ?ρησα ?τι ?ταν μου κ?νει “index” το google τα ?ρθρα μου, τα βλ?πει στα αποτελ?σματ? του κ?πω? ?τσι “πω? να χ?σετε β?ρο? – τ?τλο? domain – url domain – περιγραφ? (υπ?τιτλο?) του domain. Πω? μπορ? να το διορθ?σω αυτ? ?στε να βλ?πει μ?νο τον τ?τλο του ?ρθρου και τον τ?τλο του domain χωρ?? το url και την περιγραφ?;

  ?να ?λλο πρ?βλημα ε?ναι η εικ?να του ?ρθρου. Μου την εμφαν?ζει π?νω απ? τον τ?τλο. ?ταν την β?ζω κ?τω απ? τον τ?τλο, μου την εμφαν?ζει δ?ο φορ?? αφο? ?χω επιλ?ξει το “Χαρακτηριστικ? εικ?να” κ?τω δεξι? στο cPanel, για να εμφαν?ζεται κα? στην κεντρικ? σελ?δα, αλλι?? μου βγ?ζει μ?νο τον τ?τλο του ?ρθρου (στην κεντρικ? σελ?δα χωρ?? την εικ?να).

  • Για το πρ?το θα πρ?πει να ρυθμ?σει? το rich snippet του Yoast, για το δε?τερο θα πρ?πει να β?ζει την εικ?να μ?νο στο faetured image και ?χι μ?σα στο ?ρθρο.

   • Σοφ?α Παπαπ?τρου
    5 Δεκεμβρ?ου 2017 4:48 μμ

    Για το πρ?το ε?ναι στι? ρυθμ?σει? του Yoast, Titles&Metas στο Post types;
    Για το δε?τερο τι θα πρ?πει να κ?νω για να β?ζει την εικ?να μ?νο στο faetured image και ?χι μ?σα στο ?ρθρο;

    • Ε?ναι στι? ρυθμ?σει? του Yoast απ? κ?θε σελ?δα το rich snippet και εκε? που λε? για ?λα τα ?ρθρα και σελ?δε?. Επ?ση? υπ?ρχουν και οι ρυθμ?σει? του WordPress στο Γενικ?.
     Να την β?ζει? μ?νο στο featured image.

     • Σοφ?α Παπαπ?τρου
      5 Δεκεμβρ?ου 2017 5:35 μμ

      Ε?ναι μ?σα στο ?ρθρο δηλ, στο Edit snippet με την επιλογ? SEO title. Αυτ? ε?ναι; Στι? ρυθμ?σει? του WordPress στο Γενικ? θα πρ?πει να αφ?σω κ?τι κενο στι? επιλογ?? για να μην μου το εμφαν?ζει τ?σο μεγ?λο, ? το rich snippet φτ?νει μ?νο για να γ?νει η αλλαγ?;
      Το featured image που το βγ?ζει γιατ? δεν το βλ?πω μ?σα στο panel που γρ?φω το ?ρθρο;

     • Στο γενικ? θα πρ?πει να αλλ?ξει? για ?λο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?στε να μην εμφαν?ζεται το site, και το rich snippet ειδικ? για κ?θε ?να.
      Σχετικ? με το featured image θα πρ?πει να δει? και το θ?μα που ?χει? τι σου λ?ει στο tutorial του.

 • ?χι Σοφ?α, δεν χρει?ζονται τα τρια www στο domain name πια, ?σο λιγ?τεροι χαρακτ?ρε? στο domain, τ?σο καλ?τερα και για τον κ?σμο αλλ? και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

  • Σοφ?α Παπαπ?τρου
   23 Νοεμβρ?ου 2017 4:02 μμ

   Πω? μπορ? να κ?νω ρυθμ?σει? μ?σα απο το cpanel μου για να δω πω? φαινεται η ιστοσελιδα μου σε κινητ?/tablet;

   Υ.Γ. Σε ευχαριστ? πολυ για τι? ?μεσε? απαντ?σει? σου!

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  21 Νοεμβρ?ου 2017 8:52 μμ

  Γι?ννη Καλησπ?ρα. Το Yoast SEO θ?λει κ?ποια ρ?θμιση ? γ?νεται απλ? η εγκατ?σταση μ?νο, ?πω? το αναφ?ρει? σε ?να απο τα παραπ?νω β?ντεο σου; Σε ?να απο τα free themes που ?βαλα δοκιμαστικ? στο wordpress, μου βγ?ζει τα εξη?:

  Don’t miss your crawl errors: connect with Google Search Console here.

  Dismiss this item.
  You’re using WordPress in Greek. While Yoast SEO has been translated to Greek for 76%, it’s not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at Translating WordPress to help complete the translation to Greek!

  Register now ?

  Τι σημα?νει αυτ?; Επηρε?ζει το SEO; Εν? ακριβ?? απο κ?τω ?χει το “Go premium!”

 • Οπ?τε θα πρ?πει να δω τι? περιγραφ?? για κ?θε θ?μα και τι? κριτικ?? που ?χει.

 • Καλημ?ρα. Δηλ αυτ? σημα?νει ?τι απο θ?μα SEO, ε?ναι friendly για σταθερο?? υπολογιστ?? και για κινητ?/τ?μπλετ;

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. ?χω αγορ?σει ?να domain απ? το papaki.gr και hosting και θα ?θελα να ξεκιν?σω να φτι?χνω το blog μου. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι αυτ? τη στιγμ? δεν μπορ? να διαθ?σω χρ?ματα για να αγορ?σω ?να premium theme. ?θελα να ρωτ?σω αν ε?ναι καλ? να ξεκιν?σω με ?να δωρε?ν template που δ?νει το ?διο το wordpress ? αν ?χει? κ?ποια πρ?ταση (για δωρε?ν προ? το παρ?ν) που να ε?ναι σχετικ? καλ? και να μην δημιουργε? ιδια?τερα προβλ?ματα.

  • Γι?ννη? Διβρ?μη?
   15 Νοεμβρ?ου 2017 8:48 μμ

   Καλησπ?ρα, μπορε?τε να κ?νετε αναζ?τηση στα δωρε?ν θ?ματα που ?χει το ?διο το WordPress και να βρε?τε κ?ποιο που ταιρι?ζει στι? αν?γκε? σα? στην διε?θυνση: https://wordpress.org/themes/

   • Μ?πω? γνωρ?ζει? εαν ε?ναι καθαρ? ? “κρακαρισμ?να” θ?ματα; Το ξ?ρω ?τι ε?ναι λ?γο πρ?χειρο ?λο αυτ?, αλλ? ?χω σκοπ? στο ?μεσο μ?λλον να αγορ?σω.

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  10 Νοεμβρ?ου 2017 6:54 μμ

  Αν αγορ?σω κ?ποιο απο αυτ? τα template, η αγορ? ισχ?ει για μια φορ? ? θα πρ?πει να δ?νω τα ?δια χρ?ματα κ?θε χρ?νο;

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  9 Νοεμβρ?ου 2017 6:46 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Δεν ?χω καταλ?βει ε?ν πρ?πει να κατεβ?σω κ?ποια ?κδοση wordpress και σε ποιο wordpress κ?νω εγγραφ?. Στο .com ? στο .org ; ?χω αγορ?σει ?να domain και θ?λω να ξεκιν?σω σε wordpress.

  • Καλημ?ρα Σοφ?α, θα πρ?πει να αγορ?σει? ?να hosting απ? κ?ποια εταιρε?α hosting και να εγκαταστ?σει? εκε? το WordPress. Το WordPress.com το χρει?ζεσαι μ?νο για να κ?νει? Gravatar και να ενεργοποι?σει? κ?ποια πρ?σθετα απ? το WordPress.

   • Σοφ?α Παπαπ?τρου
    10 Νοεμβρ?ου 2017 2:55 μμ

    Εννοε?? τα δι?φορα plugins (πχ. yoast) που αναφ?ρει? στα β?ντεο σου Γι?ννη;

    • Σοφ?α Παπαπ?τρου
     10 Νοεμβρ?ου 2017 3:36 μμ

     Σε ευχαριστ? πολ?! ?χει? να μου προτε?νει? και κ?ποιο καλ? template για υγε?α και ομορφι? που θ?λω να φτι?ξω;

 • Αθαν?σιο? Γκουντ?λα?
  19 Μα?ου 2016 9:33 πμ

  Σα? παρακαλ? να μου αποστε?λετε του? δωρε?ν οδηγο?? για wordpress, seo και λεφτ? στο ιντερνετ.

  • Καλημ?ρα κ?ριε Γκουντ?λα, σα? ?χω αποστε?λει τον οδηγ? SEO στο email σα?, θα πρ?πει να κ?νετε επιβεβα?ωση τη? εγγραφ?? σα? για να τον λ?βετε.

   Ευχαριστ? πολ?

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍