ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Κατακλυστε?τε απ? επισκ?ψει?!

Περιεχ?μενα

Βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και Αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Δ?στε το email σα? και αποκτ?στε πρ?σβαση στον οδηγ? και στα δωρε?ν β?ντεο μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€ εντελ?? δωρε?ν!

 

Δωρε?ν Β?ντεο Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

SEO-GOOGLE-6

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Αυτ?? ε?ναι ο ?λλωστε και ο σκοπ?? αυτο? του οδηγο? SEO. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Προσωπικ?, ?χω μελετ?σει χιλι?δε? οδηγο?? και βιβλ?α SEO. ?χω επ?ση? διαβ?σει ?πειρα blogs και ?χω χρησιμοποι?σει χιλι?δε? εργαλε?α SEO τα οπο?α στην ουσ?α δεν προσ?φεραν τ?ποτε και δεν μπορ? ακ?μα να καταλ?βω τη χρησιμ?τητ? του?.

Θα ?θελα λοιπ?ν να δημιουργ?σω ?ναν οδηγ? σε απλ? ελληνικ?, που να μπορε? ναι μεν με πρακτικ? και απλ? β?ματα να σα? εισ?γει στι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO, αλλ? να σα? δ?σει ?μεσα αποτελ?σματα, εντ?? ωρ?ν ε?ν ε?ναι εφικτ?, – πολλ?? φορ?? χρει?ζονται μ?λι? 2 με 3 ?ρε? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google -.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα:

How to get ranked first on google in 3 hours or less!

?ταν ξεκινο?σα με το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, π?σω στο 2000, δεν υπ?ρχε σχεδ?ν καν?να? σε ?λο το κ?σμο ?σω? να μου εξηγ?σει πω? μπορε? κ?ποιο? να βγει πρ?το? στη Google. ?ταν σαν ?ννοια αδιαν?ητο, ?μοιαζε με ?λυτο μυστ?ριο του Χαρδαβ?λλα και ξεπερνο?σε και τα πιο τρελ? εφηβικ? μου ?νειρα.

Φυσικ? και υπ?ρχαν δι?φοροι Γκουρο? του μ?ρκετινγκ και δι?φορα εργαλε?α μ?ρκετινγκ που υπ?σχονταν απλ?? καταπληκτικ? αποτελ?σματα και φυσικ? ?πω? ?σω? και πολλο? απ? εσ?? να δοκιμ?σατε δι?φορα χωρ?? αποτ?λεσμα.

?πω? καταλαβα?νετε, τα εργαλε?α αυτ? ποτ? δεν δο?λεψαν εν? στην πορε?α ε?χα ?δη ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ?, κατασκευ?ζοντα? και ανακατασκευ?ζοντα? ιστοσελ?δε? απλ?? για να δημιουργ?σω συνδ?σμου? που ποτ? δεν δο?λεψαν.

Αν και εξαιρετικ? αποθαρρυμ?νο? και απογοητευμ?νο?, ποτ? δεν τα παρ?τησα, μετ? απ? 13 χρ?νια συνεχ?ζω αυτ? που ξεκ?νησα κ?ποτε και που φαιν?τανε σαν ?πιαστο ?νειρο. Στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? μου ?ξερα ?τι για να κερδ?ζω τα προ? το ζην και να πετ?χω ?πρεπε να βελτι?σω δραματικ? τα οργανικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?τσι μ?σω σκληρ?? δουλει?? και επ?μονη? προσπ?θεια?, κατ?φερα και ραφιν?ρισα ?λε? εκε?νε? τι? τεχνικ?? και μυστικ? που θα μοιραστ? μαζ? σα? σε αυτ?ν τον οδηγ?. Π?ρασα χρ?νια δοκιμ?ν, τεστ και λαθ?ν για να τα καταφ?ρω και θα ?θελα να μοιραστ? ?λε? αυτ?? τι? εμπειρ?ε? μαζ? σα?.

Παρ?λληλα, θα μπορο?σατε να αποκτ?σετε και τον οδηγ? σε ηλεκτρονικ? μορφ? εγγραφ?μενοι στη λ?στα μου που βρ?σκεται στην προμετωπ?δα, π?νω απ? το κυρ?ω? ?ρθρο. Θα λ?βετε επ?ση? και συχν?? ενημερ?σει? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, καθ?? και αυτ? το μ?θημα σε β?ντεο. Σκοπ?? τη? εγγραφ?? σα? ε?ναι να σα? τροφοδοτ?σει με χρ?σιμο οπτικοακουστικ? υλικ?, αλλ? και να μπορε? να μετρ?σει την πρ?οδ? σα? κατ? τη δι?ρκεια του μαθ?ματο?.

Εν τ?λει, η κατ?κτηση των πρ?των θ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ?, ο?τε χρει?ζεστε χρ?νια εμπειρ?α? για να πετ?χετε! Το μ?νο που χρει?ζεστε ε?ναι ακλ?νητη επιθυμ?α και προθυμ?α για να μ?θετε αυτ?? τι? απλ?? αλλ? πλ?ρη? τεχνικ?? που θα σα? οδηγ?σουν στην πρ?τη θ?ση των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

 

Π?? δουλε?ει η Google;

nees-taseis-ston-algorithmo-anazitisis-tis-google-seo

Οι περισσ?τεροι ?χουμε ακο?σει σχετικ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?τι ε?ναι πολ? σημαντικ? κ?ποια ιστοσελ?δα να βρ?σκεται πρ?τη ? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? ο?τω? ?στε να αποκομ?ζει τα περισσ?τερα οφ?λη απ? την δωρε?ν οργανικ? κ?νηση που προσφ?ρουν αυτ??.

Οι Τεχνικ?? που βελτιστοποιο?ν τη θ?ση σελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ονομ?ζονται Search Engine Optimization ? απλ?? ονομ?ζονται με το ακρων?μιο SEO. Σα? ε?πα πολλ? ταυτ?χρονα; Διαβ?στε παρακ?τω και ?λα θα γ?νουν πιο απλ?.

Οι Τεχνικ?? που βελτιστοποιο?ν τη θ?ση σελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ονομ?ζονται Search Engine Optimization ? απλ?? ονομ?ζονται με το ακρων?μιο SEO

Α? το π?με πιο απλ? ?λλη μ?α φορ?. Κ?θε ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ ?χει και κ?ποιε? πληροφορ?ε?. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? ε?ναι χρ?σιμε? για τον τελικ? χρ?στη. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? αποτελο?νται απ? παν?σχυρου? ηλεκτρονικο?? υπολογιστ??, απ? συστ?δε? επεξεργαστ?ν οι οπο?οι ανατρ?χουν ?λε? τι? πληροφορ?ε? στο ?ντερνετ και αξιολογο?ν το περιεχ?μενο ?λων των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?. ?τσι με το που γρ?φετε στη μηχαν? αναζ?τηση? μια λ?ξη ? φρ?ση, οι μηχαν?? αναζ?τηση? που ?δη ?χουν βρει, αξιολογ?σει, ταξινομ?σει και αποθηκε?σει τι? πληροφορ?ε? απ? πριν, σα? επιστρ?φουν τι? πιο σχετικ?? πληροφορ?ε? για αυτ?ν τη λ?ξη ? φρ?ση.

Η αξιολ?γηση βασ?ζετε σε ?ναν πολυπαραγοντικ? αλγ?ριθμο ο οπο?ο? ευθ?νεται αποκλειστικ? και μ?νο για τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Η πιο γνωστ? μηχαν? αναζ?τηση? σε ?λου? σα? ε?ναι η Google. Στα ελληνικ? Google σημα?νει Ανακατωσι?ρη? ? Αναδευτ?ρα? γιατ? απλ?? αναδε?ει η Google με την τερ?στια αλγοριθμικ? τη? κουτ?λα το διαδ?κτυο και εκμαιε?ει τα αποτελ?σματα.

Οι μ?νε? μηχαν?? αναζ?τηση? που ?χουν παραμε?νει σ?μερα ε?ναι η Google και η Bing τη? Microsoft, μετ? τη συγχ?νευσ? τη? με τη Yahoo, η οπο?α Yahoo πλ?ον δεν ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? αλλ? Κατ?λογο? Επιχειρ?σεων.

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει διαχρονικ? αποδειχθε? ο βιωσιμ?τερο? και ο καλ?τερο? συγκριτικ? με τι? υπ?λοιπε? εταιρε?ε?. Βασ?ζεται π?νω στον αριθμ? των επιστρεφ?μενων συνδ?σμων (backlinks). Ο σ?νδεσμο? ε?ναι ?να? σ?νδεσμο? απ? ?να τρ?το φ?λιο ιστολ?γιο που δε?χνει σε κ?ποια σελ?δα στο blog μα?. Για να μα? προτε?νει κ?ποιο? σημα?νει ?τι ?χουμε σημαντικ?? πληροφορ?ε? στη σελ?δα μα? ?ρα ε?μαστε μια σελ?δα αυθεντ?α? ? authority page.

Δεν θα ασχοληθο?με ιδια?τερα με την Bing ? με κ?ποια ?λλη μηχαν? αναζ?τηση?, παρ? μ?νο με την Google, μια και ε?ναι πλ?ον μονοπ?λιο.

Σ?νδεσμοι και PageRank

google-seo

Στη συν?χεια, το ?θροισμα των συνδ?σμων καθορ?ζει το PageRank τη? σελ?δα? μα?.

To PageRank (Κατ?ταξη Σελ?δα?) ε?ναι απ? το 0 ?ω? το 10 (PR0- PR10). Ξεκιν?ει απ? το 0 ?ταν ?χουμε μηδ?ν συνδ?σμου? να δε?χνουν στη σελ?δα μα? ?ω? 10, ?ταν ?χουμε μερικ? εκατομμ?ρια αυτ?ν.?σο μεγαλ?τερο Pagerank προσλαμβ?νει μια ιστοσελ?δα, τ?σο υψηλ?τερη θ?ση ?χει στην κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? (SERP=Search Engine Results Pages ? Σελ?δε? Αποτελεσμ?των Μηχαν?ν Αναζ?τηση?).

Θ?λουμε να τον?σουμε ?τι το PageRank αποτελε? ?ναν παρ?γοντα απ? του? πολλο?? του αλγορ?θμου τη? Google και απ? π?ρα πολλο?? θεωρε?τε ω? η λυδ?α λ?θο? του SEO.

Για να ε?ναι φανερο? οι σ?νδεσμοι στη Google, θα πρ?πει η ?δια να του? βρει και να του? ευρετηρι?σει ? να του? κατατ?ξει. Αυτ? η διαδικασ?α ε?ναι αυτ?ματη συν?θω? και ονομ?ζεται Indexing. Δεν ε?ναι ?μω? π?ντα και τ?σο αυτ?ματη, θα μ?θουμε παρακ?τω γιατ?.

Σε γενικ?? γραμμ??, η Ευρετηρ?αση του περιεχ?μενου και συγκεκριμ?να τη? σελ?δα? σα? διαρκε? απ? λ?γα λεπτ? (τ?σο? χρ?νο? απαιτε?ται για να ολοκληρ?σει ?να κ?κλο αναζ?τηση? η Google) ?ω? και μερικ?? μ?ρε?. Για να ολοκληρωθε? η ευρετηρ?αση τη? σελ?δα? σα? ταχ?τερα, αρκε? ?να? σ?νδεσμο? στην εν λ?γω σελ?δα.

Google Bots

Η ευρετηρ?αση των ιστοσελ?δων γ?νεται μ?σω των λεγ?μενων ρομπ?τ-ψαχτ?ριων ? search robots και συγκεκριμ?να των google bots. Τα google bot κ?νουν το λεγ?μενο web crawling αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα κατ? τη δι?ρκει? τη? ημ?ρα? ?ταν εντοπ?σουν καινο?ριε? σελ?δε?. Το crawling δεν ε?ναι ?λλο απ? την μηχανικ? αν?γνωση του πηγα?ου κ?δικα των σελ?δων, την συλλογ? πληροφορι?ν και η κατ?ταξη του? στα ευρετ?ρια του?.

Τα ρομπ?τ διαβ?ζουν κε?μενο, β?ντεο και meta-tags. Τα meta-tags ε?ναι ετικ?τε? μετακειμ?νου, (συνοδευτικ? κε?μενο τη σελ?δα? μα? που περι?χει τι? λ?ξει? κλειδι?, τι? επικεφαλ?δε? και ?λλε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? ?πω? το allow και το disallow). Ε?ναι σημαντικ? να αναφερθε? ?τι τα ρομπ?τ δεν διαβ?ζουν μ?νο meta tags, ?πω? πολ?? κ?σμο? νομ?ζει. Τα ρομπ?τ διαβ?ζουν τα π?ντα στη σελ?δα μα?, κε?μενο, εικ?νε?, β?ντεο, τ?τλοι σελ?δα? καθ?? και τα meta tags.

Ε?ν δεν θ?λουμε οι μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν ?λε? τι? σελ?δε? μα?, τ?τε χρησιμοποιο?με την εντολ? disallow για ?σε? σελ?δε? δεν θ?λουμε να προσπελαστο?ν απ? τα ρομπ?τ. Αυτ?? οι σελ?δε?, δεν θα εμφαν?ζονται στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Disallow σημα?νει Δεν επιτρ?πεται η προσπ?λαση, αν? η εντολ? allow Επιτρ?πεται η προσπ?λαση.

Για να επιτρ?ψουμε ? να αποκλε?σουμε την προσπ?λαση των ρομπ?τ χρειαζ?μαστε ?να απλ? αρχε?ο .txt το οπο?ο το ανεβ?ζουμε μ?σω εν?? προγρ?μματο? FTP στο χ?ρο ?που φιλοξενε?ται η σελ?δα μα?. Το αρχε?ο αυτ? ονομ?ζετε robots.txt

?να πολ? απλ? και χρ?σιμο FTP πρ?γραμμα ε?ναι το Filezilla και μπορε?τε να το κατεβ?σετε και να το χρησιμοποι?σετε εντελ?? δωρε?ν.

SiteMap Και Μηχαν?? Αναζ?τηση?

?να σημαντικ? εργαλε?ο για να ευρετηρι?σουμε ταχ?τατα την σελ?δα μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ε?ναι το SiteMap ? Χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? μα?.Ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? μα? ε?ναι ?να αρχε?ο πλο?γηση? τ?που xml.

Το SiteMap ε?ναι ?να π?ρα πολ? χρ?σιμο ?γγραφο και κ?θε καινο?ρια σελ?δα θα πρ?πει να αποκτ?ει το δικ? τη? Sitemap. Με αυτ? ευρετηρι?ζουμε αυτ?ματα ?λο μα? το ιστολ?γιο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?τσι δεν περιμ?νουμε τα ρομπ?τ να ανακαλ?ψουν τι? σελ?δε? μα?, αλλ? τι? γνωστοποιο?με εξαρχ??.

Για αυτ? σα? προτε?νω το WordPress πρ?σθετο Google XML Sitemaps.

To XML sitemap θα βοηθ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν το blog σα? καλ?τερα. Εφ?σον εγκαταστ?σετε αυτ? το πρ?σθετο (plugin) στο blog σα?, τ?τε θα πρ?πει να υποβ?λετε το Sitemaps σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? Google και Bing.

Αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? απλ? μ?σα απ? τα εργαλε?α για Webmasters των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

NoFollow Σ?νδεμοι και PageRank

?να λεπτ? σημε?ο ε?ναι η ευρετηρ?αση των ?γκυρων συνδ?σμων απ? την Google. Για να ε?ναι ?γκυροι αυτο? οι σ?νδεσμοι, θα πρ?πει να υπ?ρχει η εντολ? Dofollow (=Ακολο?θησε) και ?χι η εντολ? Nofollow (=Μην Ακολουθε??).

Μα καλ? θα μου πε?τε, ποιο? τρελ?? θα το ?κανε αυτ? και δεν θα ?φηνε του? συνδ?σμου? να προσπελαστο?ν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η απ?ντηση: η ?δια η Google για να αποθαρρ?νει του? λεγ?μενου? Spammers και το προκειμ?νω Spamdexing.

Οι Spammers δεν ε?ναι ?λλοι απ? του? πειρατ?? των συνδ?σμων που προσπαθο?ν να εξαπατ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? δημιουργ?ντα? ψε?τικου? συνδ?σμου? στη σελ?δα του? κατ? συρρο?ν. ?τσι ανεβα?νουν οι ψ?φοι του? στο PageRank και συν?μα η θ?ση τη? σελ?δα? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αυτ? η πλαστ? δημιουργ?α συνδ?σμων και ευρετηρ?αση? του? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ονομ?ζεται Spamdexing.

Black Hat Seo Και White Hat SEO

To Spamdexing ε?ναι μ?α απ? τι? πιο προσφιλ?? μεθ?δου? Black Hat SEO. Τι ε?ναι το Black Hat SEO;

To Black Hat SEO ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι τεχνητ?? και αθ?μιτε? τεχνικ?? που χρησιμοποιο?νται απ? του? webmasters γενικ?τερα, του? διαχειριστ?? ιστοσελ?δων δηλαδ? για να εξαπατ?σουν τι? μηχαν?? αναζητ?σει? και να επηρε?σουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? προ? ?φελ?? του?. ?λε? οι ?λλε? θεμιτ?? τεχνικ?? που επικροτο?νται απ? την Google, ονομ?ζονται White Hat SEO.

To Black Hat SEO καθ?? και το White Hat SEO ε?ναι ?να τερ?στιο κεφ?λαιο απ? μ?να του? στον τομ?α του SEO. Το Black hat seo ?χει προοδε?σει π?ρα πολ? τα τελευτα?α χρ?νια και οι πρεσβευτ?? του ?χουν καταφ?ρει να βγ?λουν σχετικ? λογισμικ?, να φτι?ξουν ειδικο?? servers και π?ρα πολλ? ?λλα πρ?γματα για να εξαπατ?σουν την εταιρε?α google. Η Google για να μετρι?σει τα αποτελ?σματα αυτ?ν των σ?γχρονων χ?κερ ?λαβε κ?ποια αντ?μετρα.

Π?ρα πολλ?? σελ?δε? τι? ?βγαλε τελε?ω? απ? τα αποτελ?σματ? τη? (deindexing) ?ταν παρατηρ?θηκε αφ?σικη δραστηρι?τητα στη δημιουργ?α backlinks. Εν? σε ?λλα επ?βαλε αν?λογε? ποιν??. Τ?λο? εξ?δωσε ανανε?σει? ? διορθ?σει? στον αλγ?ριθμ? τη?, τα λεγ?μενα google algorithm updates.

Ο Αλγ?ριθμο? τη? Google και οι ανανε?σει? (Updates)

Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google δεν παρ?μενε στ?σιμο? απ? την στιγν? που κυκλοφ?ρησε εμπορικ? τον Σεπτ?μβριο του 1998. Οι συνεχιζ?μενε? ανανε?σει? ?ρθαν να καλ?ψουν τα κεν? σχετικ? με το Black Hat Seo και το Spamdexing προκαλ?ντα? αναστ?τωση στην κοιν?τητα του ?ντερνετ. Οι θρυλικ?? ανανε?σει? ε?ναι το Google Panda και το Google Penguin Update. Β?βαια θα ακολουθ?σουν και ?λλα εξωτικ? ζ?α.

Π?ρα πολλ?? σελ?δε? ε?δαν την εισοδηματικ? β?ση του? να γκρεμ?ζεται, εν? π?ρα πολλ?? ?λλε? ?χασαν πολ? σημαντικ? μ?ρο? τη? κ?νησ?? και των εσ?δων του?. Αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? στη μετατ?πιση μερικ?ν θ?σεων στι? σελ?δε? αναζ?τηση? προ? τα π?σω γιατ? τα ν?α κριτ?ρια του αλγ?ριθμου ?ταν πιο αυστηρ? απ? ?ποψη περιεχομ?νου. ?τσι τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? (organic search results) ?φερναν στην επιφ?νεια σελ?δε? που κατ? την Google ?τανε πιο ποιοτικ?? και ε?χαν κ?ποια ποιοτικ? χαρακτηριστικ? αν?τερα απ? τι? ?λλε?.

Π?ρα πολλο? σκ?φτηκαν ?τι τα φθην? κ?λπα δεν περν?νε πια και ?ρθε ο καιρ?? να χρησιμοποι?σουν πιο κλασικ?? μεθ?δου? δημιουργ?α? περιεχομ?νου. Χρειαζ?τανε πλ?ον μια μακροπρ?θεσμη, αειφ?ρο? στρατηγικ? SEO.

Χρυσ?? συμβουλ?? για ?να μακροπρ?θεσμο και αειφ?ρο SEO

Η βασικ? φιλοσοφ?α που θα πρ?πει να στηρ?ζεται η σελ?δα σα? ε?ναι να ?χει σταθερ? αυξαν?μενου? επισκ?πτε?, σταθερ? αυξαν?μενου? αριθμο?? εγγραφ?ν στη λ?στα σα?, καθ?? και σταθερ? αυξαν?μενα ?σοδα. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να ?χει μακροπρ?θεσμο και αειφ?ρο περιεχ?μενο, αυτ? ε?ναι η βασικ? πηγ? τη? επισκεψιμ?τητ?? σα?.

1. Αειφ?ρο μοντ?λο επισκεψιμ?τητα? SEO

Το μοντ?λο δηλαδ? τη? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι το ποιοτικ? περιεχ?μενο, που αποτελε?ται αποκλειστικ? απ? 3 ε?δη περιεχομ?νου: Κ?ιμενο, Φωτογραφ?ε? και Β?ντεο. Τ?ποτε ?λλο, εκτ?? απ? αρχε?α pdf κατ” εξα?ρεση και εφαρμογ?? ?πω? το πρ?σθετα WordPress κτλ.

 

2. Γρ?ψετε επικ? τουλ?χιστον 3 πυλωνικ? ?ρθρα και χτ?στε τη σελ?δα σα? γ?ρω απ? αυτ?

Τα πυλωνικ? ?ρθρα ? ?ρθρα Πυλ?νε? ε?ναι η ακρογωνια?α λ?θο? στη σελ?δα σα?.

Γρ?ψτε τουλ?χιστον 3 ?ρθρα πυλ?νε?. Κατ?πιν, γρ?ψτε κατ? προτ?μηση 100 ?ρθρα που να στοχε?ουν στο πυλωνικ? περιεχ?μενο. Φροντ?στε τα πυλωνικ? ?ρθρα να ε?ναι περ?που 5 με 10 χιλι?δε? λ?ξει?, εν? τα δορυφορικ? ?ρθρα 500-700 λ?ξει? τουλ?χιστον.

Να ε?ναι δηλαδ? διασυνδεδεμ?να με αυτ?. Οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι ε?ναι πολ? σημαντικο? για το ιστολ?γιο και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η εσωτερικ? διασ?νδεση ε?ναι ?να ποιοτικ? κριτ?ριο SEO γιατ? ?σο ευκολ?τερα προσπελ?σουν τα ρομπ?τ των μηχαν?ν αναζ?τηση? τη σελ?δα σα? απ? ?ποψη πλο?γηση? και ταχ?τητα?, τ?σο πιο πολλο?? ψ?φου? πα?ρνετε στα τελικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

3. Επιλ?ξτε ?να ?νομα χ?ρου που να εμπερι?χει τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?

?να? παρ?γοντα? που επηρε?ζει το SEO ε?ναι και το ?νομα χ?ρου. Για παρ?δειγμα ε?ν λ?γεστε Παπαδ?πουλο? και ασχολε?στε με σ?δερα προτιμ?στε ?να ?νομα τ?που Papadopoulos-sidera.xxx, παρ? μ?νο το Papadopoulos.xxx ? το sidera.xxx. Στη συν?χεια, μπορε?τε να προσθ?σετε και ?λλα ον?ματα π?νω στο βασικ?. Ε?ν η λ?ξη κλειδ? που χρησιμοποιε?τε ε?ναι το μ?ρκετινγκ, επιλ?ξτε παρ?μοια ον?ματα που να εμπερι?χουν τη λ?ξη κλειδ? για να ?χετε και καλ?τερη θ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4. Κατοχυρ?στε το ?νομα χ?ρου μακροπρ?θεσμα και ?χι βραχυπρ?θεσμα

Η μακροπρ?θεσμη κατοχ?ρωση μα? προσδ?δει κ?ρο? και περν?ει το μ?νυμα ?τι ?ρθαμε για να με?νουμε. Για παρ?δειγμα, αναζητ?στε για την εταιρε?α Apple στο web who is, για π?σο καιρ? ?χει κατοχυρ?σει τα ον?ματ? τη? και θα δε?τε ?τι το ?χει κ?νει μ?χρι το 2020 και ?χει παραπ?νω απ? 900 ον?ματα χ?ρου.

5. Για κ?θε αποστολ? ? ?ρθρο στη σελ?δα σα? δημιουργ?στε το αν?λογο β?ντεο

Αποφ?γετε δια ροπ?λου τα αρχε?α ?χου ? κ?θε ?λλο ε?δου? αρχε?ου που δεν ?χει σχ?ση με κε?μενο, εικ?νε? ? β?ντεο. Μην ξεχν?τε ?τι η εταιρε?α YouTube αν?κει στην Google σε αντ?θεση με την εταιρε?α Adobe. Για αυτ? ποτ? δεν θα δε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? των αποτελεσμ?των τη? Google σελ?δε? η αρχε?α τ?που pdf, flash java κτλ.

Αντ?θετα τα αρχε?α β?ντεο, τα ?ρθρα σε blog και οι εικ?νε? ε?ναι αυτ? που ?χουν την πρωτοκαθεδρ?α σε κ?θε σελ?δα αποτελεσμ?των.

6. Ξεκιν?τε να αποκτ?τε συνδ?σμου? κειμ?νου απ? σχετικ? ονομαστ? ιστολ?για που να εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι? σα?.

Οι σ?νδεσμοι κειμ?νου (contextual backlinks) εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι? για την ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? δε?χνει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?να μπο?σουλα για τη θεματολογ?α του ιστολογ?ου σα?. Δεν ?χει σημασ?α λοιπ?ν τι λ?τε εσε?? για σα?, αλλ? τι λ?νε οι ?λλοι.

7. Δημιουργ?στε ?να Μακροπρ?θεσμο SEO Πλ?νο

?να απλ? μακροπρ?θεσμο SEO πλ?νο ε?ναι αυτ? που περι?χει σταθερ? δημιουργ?α και ρο? περιεχομ?νου. Το καινο?ριο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που λατρε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?. Το μοντ?ρνο περιεχ?μενο ε?ναι ?να απ? τα κριτ?ρια αξιολ?γηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Θα πρ?πει να δημιουργε?τε σταθερ? περιεχ?μενο κ?θε εβδομ?δα τουλ?χιστον ε?ν δεν γ?νεται συχν?τερα ? και καθημεριν?.

8. Μελετ?στε τα SEO blogs των ειδικ?ν επ? θεμ?των SEO

Πριν ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε θα πρ?πει να μελετ?σετε λ?γο του? ειδικο?? σε θ?ματα SEO. Κανε?? δεν γενν?θηκε αυθεντ?α, και κανε?? δεν τα ξ?ρει ?λα.

Απ? τα καλ?τερα ιστολ?για με κορυφα?ο ποιοτικ? περιεχ?μενο σχετικ? με το SEO ε?ναι τα παρακ?τω:

ParaMarketing Blog

Το ParaMarketing blog στα αγγλικ?, θα βρε?τε π?ρα πολλ? ?ρθρα σχετικ? με το SEO.

Moz Blog

Μ?α απ? τι? κορυφα?ε? πηγ?? SEO για ?λου? του? bloggers και μη.

Matt Cutts

Το SEO blog του Αρχηγο? τη? ομ?δα? καταπολ?μηση? του Spam τη? Google’s Spam team. Συμβουλ?? κατευθε?αν απ? την πηγ?.

SEO Blackhat

Ο τ?τλο? μ?λλον δεν ε?ναι ο κατ?λληλο?. Αυτ? το ιστολ?γιο ?χει μ?λλον μια ανορθ?δοξη? ποι?τητα? περιεχ?μενο σχετικ? με το SEO.

Link Building Blog

Πολ? καλ? περιεχ?μενο σχετικ? με τη δημιουργ?α συνδ?σμων και δημιουργ?α επισκεψιμ?τητα?.

Viperchill

?να blog σχετικ? με το WordPress, blogging και ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ.

Entrepreneurs-journey

Συμβουλ?? και επιχειρ?ματα για διαδικτυακο?? επιχειρηματ?ε?.

Problogger

Μ?α απ? τι? πιο αξι?πιστε πηγ?? σχετικ? με το blogging, π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το αυτ? και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

9. Κατασκευ?στε εξαρχ?? ?να SEO Blog σε WordPress και αποφ?γετε ?λα τα ?λλα

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου, ?πω? ε?ναι το WordPress. ?μω? καν?να δεν φθ?νει σε εξελισιμ?τητα και λειτουργικ?τητα το WordPress.

Πρ?τον ?χει η μεγαλ?τερη κοιν?τητα ηλεκτρονικ?? υποστ?ριξη? σε ?λο τον κ?σμο. Επ?ση? ?χει χιλι?δε? θ?ματα, πρ?σθετα και εφαρμογ?? που καλ?πτουν και τον πιο απαιτητικ? διαχειριστ?. Τ?λο? ε?ναι φτιαγμ?νο αποκλειστικ? για SEO εξ ορισμο?.

Απλ? κοιτ?ξτε τι ε?δου? σελ?δε? φιγουρ?ρουν στι? πρ?τε? θ?σει? των αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? και θα με θυμηθε?τε. Οι περισσ?τερε? απ? αυτ?? ε?ναι φτιαγμ?νε? σε WordPress.

Μην βαδ?ζετε στα τυφλ?, ακ?μα και ε?ν ?χετε κ?ποια ?λλη ιστοσελ?δα κ?που αλλο?, ελ?τε να φτι?ξουμε απ? την αρχ? ?να καινο?ριο ιστολ?γιο, π?ρα απ? το παλι? και δε?τε αμ?σω? τη διαφορ?.

 

10. Δημιουργ?στε μια ταχ?τατη σελ?δα και φιλοξενε?στε την σε ?ναν σο?περ ταχ?τατο server

Η ταχ?τητα τη? σελ?δα? σα? ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

?σο ταχ?τερη ε?ναι η σελ?δα σα?, τ?σο ευκολ?τερα θα την βρ?σκει ο επισκ?πτη?, οι μηχαν?? αναζ?τηση? και τ?σο πιο καλ? SEO σκορ πα?ρνει. Που σημα?νει ?τι οι ταχ?τερε? ιστοσελ?δε? ποζ?ρουν πρ?τε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ε?ναι λ?γο δ?σκολο η σελ?δα σα? να καθυστερε? να φορτ?σει και να ?χει επισκεψιμ?τητα.

Προ δεκαετ?α? με τι? αργ?? συνδ?σει? ?να? χρ?νο? φ?ρτωση? σελ?δα? μ?χρι και επτ? δευτερολ?πτων ?ταν αποδεκτ??.

Πλ?ον αυτ?? ο χρ?νο? ?χει π?σει στα δ?ο με τρ?α δευτερ?λεπτα. Μ?πω? θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα? για το SEO;

11. Χρησιμοποι?στε τα αν?λογα εργαλε?α SEO

Υπ?ρχουν αρκετ? εργαλε?α SEO, ?λλα πολ? εξελιγμ?να, ?λλα πολ? απλ?. Σ?γουρα θα χρειαστε?τε το πρ?σθετο WordPress SEO για να βελτι?σετε το SEO σκορ τη? σελ?δα? σα?.

Παρ?λληλα, υπ?ρχει και το εργαλε?ο Tools.Pingdom.com ?που μπορε?τε να τεστ?ρετε την ταχ?τητα τη? σελ?δα? και να δε?τε τι δεν π?ει καλ?. Ποιε? εφαρμογ?? καθυστερο?ν την ιστοσελ?δα σα?, ποιε? ε?ναι απροβλημ?τιστε? και τι πρ?πει να κ?νετε για να το διορθ?σετε.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

registration-button

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍