ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

domain-names-1-euro

Domain Names (Ον?ματα στο ?ντερνετ) Μ?νο Με 1€!

Ακ?μα αναβ?λετε την κατασκευ? τη? σελ?δα? σα?; Καιρ?? να αναθεωρ?σετε τα σχ?δια σα? και να αναλ?βετε δρ?ση μια και με την σο?περ προσφορ? μπορε?τε να κατοχυρ?σετε το αγαπημ?νο σα? ?νομα στο ?ντερνετ μ?νο με 1€! Για την ακρ?βεια ε?ναι 1 δολ?ριο, που σημα?νει ?τι ε?ναι λιγ?τερο απ? 1 ευρ? για ?να χρ?νο το ?νομα!

Π?? να διαλ?ξετε domain names στο ?ντερνετ

  1. Το σημαντικ?τερο στην επιλογ? domain names ε?ναι να περι?χει τη λ?ξη κλειδ? γιατ? ?τσι επιτυγχ?νεται ακριβ?? τα?τιση (exact match) στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Το ?νομα με τη λ?ξη κλειδ? ε?ναι πολ? σημαντικ? για το SEO και για να βγε?τε πρ?τοι στην Google.

Αυτ? ?μω? δεν ε?ναι απ?λυτο μια και πολ? πετυχημ?νε? επιχειρ?σει? στο ?ντερνετ ?χουνε πολ? αστε?α ? ?σχετα ον?ματα ?πω? το Crazyegg.com ? το Mashable.com. Βλ?πετε το περιεχ?μενο ε?ναι πολλ?? φορ?? πιο σημαντικ? απ? το ?νομα χ?ρου για να ?χουμε επιτυχ?α στο ?ντερνετ. Απλ? ?να πετυχημ?νο ?νομα σα? βοηθ?ει και λ?γο περισσ?τερο για να βγ?λτε λεφτ? στο ?ντερνετ

  1. Η κατ?ληξη των domain names δεν πα?ζει τ?σο σπουδα?ο ρ?λο μια και υπ?ρχουν π?νω απ? 700 διαθ?σιμε? καταλ?ξει? με τι? πιο δημοφιλ?? να ε?ναι οι com, net, org, biz, info και gr για τη χ?ρα μα?. Προτιμ?στε β?βαια να π?ρετε κ?ποιο ?νομα απ? τι? πιο δημοφιλε?? καταλ?ξει? και ε?ν ε?ναι ?λα κατειλημμ?να, τ?τε επιλ?ξτε μια ?λλη κατ?ληξη. Για παρ?δειγμα ε?ν τα domain names που θ?λετε ?πω? το seo.com δεν ε?ναι διαθ?σιμα, επιλ?ξτε το seo.biz ? κ?ποιο ?λλο ?πω? το seo.org.gr

  2. Πριν κατοχυρ?σετε το ?νομα στο ?ντερνετ σχεδι?στε το πλ?νο μ?ρκετινγκ τι? επιχε?ρηση? σα?. Σε αυτ? μπορε?τε να κατεβ?σετε τον μοναδικ? οδηγ? βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ για να βρε?τε τι ακριβ?? αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και μ?θετε τι ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.

  3. Διαχωρ?στε τη θ?ση σα? απ? τα ?δη γνωστ? brand στην επιλογ? domain names. Δεν χρει?ζεται να κατοχυρ?σετε το ?νομα τη? Coca Cola για να ?χει επιτυχ?α η σελ?δα σα?> Φροντ?στε να κατοχυρ?σετε ?να μοναδικ? ?νομα γιατ? κ?θε ?νθρωπο? ε?ναι μοναδικ??.

  4. Μην ακολουθε?τε τι? τελευτα?ε? τ?σει? τη? μ?δα? και μην π?φτετε θ?μα του εφ?μερου. Διαλ?ξτε ?να ?νομα που θα αποδειχθε? ανθεκτικ? ?πω? και η σελ?δα σα? για την επ?μενη δεκαετ?α. Φανταστε?τε τον ?μηρο να δι?λεγε μοδ?τα ? trendy ον?ματα στο ?ντερνετ για τα ?πη του.

  5. Τ?λο? συμβουλευτε?τε του? ειδικο??. Επικοινων?στε μαζ? ? π?ρτε με τηλ?φωνο στο 6972.364.387

 

Τι να αποφ?γετε ?ταν επιλ?γετε domain names

  1. Μην κλε?νετε ?να ?νομα που περι?χει το ?“0” εκτ?? και ε?ναι μ?ρο? εν?? αναγνωρ?σιμου αριθμο? πχ 1000 ? 2008 κι αυτ? επειδ? το “0” συχν? μπερδε?εται με το φων?εν “O”. Αποφ?γετε το ?“2” αντ? του “to” το “4” αντ? του “four” και το “u” αντ? του “you” γιατ? οι πελ?τε? σα? μπορε? να μπερδευτο?ν.
  2. Αποφ?γετε τα δ?σκολα domain names στην ορθογραφ?α και την προφορ?.

  3. Αποφ?γετε τα σ?μβολα στα domain names ?πω? τι? πα?λε? και διαλ?ξτε ε?κολα και μικρ? ον?ματα χ?ρου. Ε?ναι προτιμ?τερο να π?ρετε ?να ακρων?μιο ? μια μικρ? λ?ξη παρ? να ?χετε ?να μακριν?ρι για ?νομα στο ?ντερνετ που θα σα? δυσκολ?ψει αργ?τερα μια και ον?ματα π?νω απ? 70 χαρακτ?ρε? ε?ναι δ?σκολο να ανιχνευτο?ν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?

Πηγ?? για τα domain names:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍