ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?free-seo-diagonismos-9-2016

Διαγωνισμ?? FREE SEO services 20-9-2016

Κερδ?στε SEO εκτ?? σελ?δα? και προ?θηση του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αξ?α? 200,00€

Γεια σα? φ?λοι μου, ο μεγ?λο? διαγωνισμ?? FREE SEO services ε?ναι ?τοιμο? να ξεκιν?σει Τρ?τη 20 Σεπτεμβρ?ου 2016 στι? 15:00 ?ρα Ελλ?δο?.

Νικητ?? θα ε?ναι ο πρ?το? που θα αφ?σει ?να ποιοτικ? σχ?λιο 10 λ?ξεων στο ?ρθρο Linkwise: Πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και τα εισοδ?ματα σα?.

Προσοχ? λοιπ?ν συγχρον?στε τα ρολ?για σα? για να ξεκιν?σουμε.

Τι περιλαμβ?νει η δωρε?ν υπηρεσ?α FREE SEO για ?να μ?να;

Η δωρε?ν υπηρεσ?α FREE SEO περιλαμβ?νει εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? με τη δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks για 3 λ?ξει? κλειδι? που να δε?χνουν στο site σα?. Το κ?στο? τη? υπηρεσ?α? ε?ναι 200,00€ και σε σα? παρ?χεται εντελ?? δωρε?ν και δεν απαιτε?ται κ?ποια ?λλη αγορ? προ??ντο? ? υπηρεσ?α? απ? την εταιρε?α μα?.

Μπορε?τε ?μω? ?μα θ?λετε να το συνδυ?σετε με κ?ποια ?λλη υπηρεσ?α SEO ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?.

Ε?ναι γεγον?? πω? για να αν?βει ?να site στη Google χρει?ζεται να ?χει backlinks απ? ?λλε? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? που να δε?χνουν προ? την σελ?δα προορισμο? μ?σα στο site του. Αυτ? λ?γεται βελτιστοπο?ηση εκτ?? σελ?δα? και απ? ?τι φα?νεται σ?μερα οι μηχαν?? αναζ?τηση? κατ? 80% προσμετρ?νε ακ?μα τα σωστ? backlinks για να κατατ?ξουν την ιστοσελ?δα σα?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το π?σο σημαντικ? ε?ναι σ?μερα τα backlinks για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μπορε?τε να δε?τε το ?ρθρο: Τι αξ?α ?χει ?να backlink για να ανεβε?τε στη Google;

Πω? μπορ? να συμμετ?χω στον διαγωνισμ?;

Τα β?ματα συμμετοχ?? στον διαγωνισμ? ε?ναι τα παρακ?τω:

Β?μα ?να: Θα πρ?πει να ?χετε μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα με δικ? σα? domain name

Για παρ?δειγμα: eshop σε WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop, CScart, Opencart, Magento ? σε custom design ? ?λλο CMS και δικ? σα? ?νομα χ?ρου του τ?που www.comfrey-central.com κτλ.

Β?μα δ?ο: Θα πρ?πει να ?χετε γραφτε? στο SEO newsletter και να ?χετε κ?νει επιβεβα?ωση με το email σα?

Το ?διο email θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε και μετ? για τον διαγωνισμ?.

Β?μα τρ?α: Θα πρ?πει να γρ?ψετε ?να σχ?λιο τουλ?χιστον 10 λ?ξεων στη σελ?δα ? στο ?ρθρο που θα σα? ζητηθε?

Για να γρ?ψετε το σχ?λιο χρει?ζεστε μ?νο το ?διο email που χρησιμοποι?σατε για την εγγραφ? σα? στο SEO newsletter.

Πιστε?ω ?τι ε?ναι π?ρα πολ? απλ? τα β?ματα. ?μα ?μω? ?χετε κ?ποια απορ?α ? αμφιβολ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Σα? ευχ?μαστε καλ? επιτυχ?α,

PM SEO TEAM

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍