ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?deep-web

Deep Web – Το ?ντερνετ που δεν βλ?πει η Google

?λα ?σα δεν ξ?ρατε για το ?ντερνετ και που σ?γουρα θα αλλ?ξουν την οπτικ? που βλ?πατε τα πρ?γματα.

Τελικ? ποιο? μα? κυβερν?; Υπ?ρχει α?ρατη κυβ?ρνηση; Ποιο? ελ?γχει το ?ντερνετ και τι? πληροφορ?ε? που μεταδ?δονται; Υπ?ρχει ασφ?λεια στο ?ντερνετ; Ποιο? ε?ναι ο βασικ?? διαχειριστ?? για τη λειτουργ?α του;

Καλ?? ?λθατε στον αθ?ατο κ?σμο του deep web. ?μα πιστε?ετε ?τι γνωρ?ζετε το ?ντερνετ, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

To Deep Web ε?ναι επ?ση? γνωστ? και ω? Deepnet, DarkNet, Undernet, το α?ρατο Web ? το κρυμμ?νο Web αναφ?ρεται στο περιεχ?μενο του ?ντερνετ που δεν αν?κει στο Επιφανειακ? Web (Surface Web), το οπο?ο δεικτοδοτε?ται απ? μ?α μηχαν? αναζ?τηση?, ?πω? η Google.

?χι δεν πρ?κειται για μια ταιν?α επιστημονικ?? φαντασ?α?, με θ?μα το deep space, το βαθ? δι?στημα και την σκοτειν? ?λη, αλλ? για το βαθ? και αφαν?ρωτο ?ντερνετ ?που μπορε? κ?ποιο? να μπει απ? ?ναν κοιν? υπολογιστ? απ? το σπ?τι του.

Τι περι?χει το deep web;

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? εμφαν?ζουν αποτελ?σματα χρησιμοποι?ντα? κ?ποιου? αλγ?ριθμου? που β?ζουν σε λ?στε? τη? ιστοσελ?δε? και λ?γονται crawlers ? αρ?χνε?. Οι Web?crawlers ?μω? δεν βρ?σκουν τα π?ντα. Υπ?ρχουν κρυφο? π?ροι στο διαδ?κτυο που σε γενικ?? γραμμ??, κατατ?σσονται στι? παρακ?τω κατηγορ?ε?.

 • Δυναμικ? περιεχ?μενο: δυναμικ?? σελ?δε? στι? οπο?ε? ?χει κ?ποιο? πρ?σβαση μ?νο μ?σα απ? φ?ρμε? στι? οπο?ε? συμπληρ?νει στοιχε?α. Στην ?δια κατηγορ?α αν?κουν και οι σελ?δε? που δημιουργο?νται με session ids και δεν ?χουν σταθερ? url.
 • Μη συνδεδεμ?νο περιεχ?μενο: σελ?δε? που δεν συνδ?ονται με ?λλε? σελ?δε?. ?τσι, οι αρ?χνε? ? web crawlers που χρησιμοποιο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν μπορο?ν να τι? ?βρουν? απ? ?λλε? σελ?δε? που εξετ?ζουν. Το ?ντερνετ λειτουργε? με του? συνδ?σμου? (links) και οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?ταν ακολουθο?ν ?ναν σ?νδεσμο που παραπ?μπει σε κ?ποια ?λλη σελ?δα, τ?τε ανακαλ?πτουν και τη ν?α σελ?δα και την ταξινομο?ν. Δε?τε περισσ?τερα: Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?
 • Private Web: ιστοσελ?δε? που χρει?ζεται να κ?νετε login με username και password
 • Contextual Web: ε?ναι οι σελ?δε? εκε?νε? το περιεχ?μενο των οπο?ων προσαρμ?ζεται αν?λογα με τον τρ?πο που ?χει κανε?? πρ?σβαση σε αυτ?. Για παρ?δειγμα, οι σελ?δε? εκε?νε? που, αν ?χετε πρ?σβαση σε αυτ?? με μ?α διε?θυνση ΙP απ? την Ελλ?δα, βλ?πετε διαφορετικ? περιεχ?μενο απ? το αν θα επισκεπτ?σασταν την ?δια σελ?δα απ? μ?α IP των ΗΠΑ.
 • Περιεχ?μενο περιορισμ?νη? πρ?σβαση?: ιστοσελ?δε? που περιορ?ζουν την πρ?σβαση στο περιεχ?μεν? του? με τεχνικο?? τρ?που? (Robots Exclusion Standards, CAPTCHAS και ?λλα)
 • Scripted content: σελ?δε? που ε?ναι διαθ?σιμε? μ?νο απ? συνδ?σμου? που παρ?γονται απ? JavaScript καθ?? και περιεχ?μενο που κατεβ?ζεται απ? Web servers μ?σω Flash. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που τα flash sites ε?ναι α?ρατα απ? τη Google.
 • Non-HTML/text content: περιεχ?μενο κειμ?νου που ε?ναι κωδικοποιημ?νο σε αρχε?α multimedia ? συγκεκριμ?να formats που δεν μπορο?ν να διαβ?σουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?.
 • Οτιδ?ποτε δεν ακολουθε? το πρ?τυπο HTTP/HTTPS. Που σημα?νει ?τι ?να αρχε?ο σε κ?ποια ?λλη γλ?σσα προγραμματισμο? δεν ε?ναι ε?ναι προσπελ?σιμο. Κε?μενα που χρησιμοποιο?ν το παλαι?τερο πρωτ?κολλο Gopher και αρχε?α που βρ?σκονται σε διακομιστ?? FTP και τα οπο?α δεν μπορο?ν να εντοπιστο?ν απ? τι? περισσ?τερε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρακ?τω ε?ναι μερικ? παραδε?γματα απ? σελ?δε? που περι?χει το deep web:

 • Τα πιστοποιητικ? γενν?σεω?, δικ? μα? και των παιδι?ν μα?, καθ?? και τα πιστοποιητικ? τη? οικογενειακ?? μα? κατ?σταση?, ε?ναι καταχωρημ?να στο Deep Web.
 • Οι τ?τλοι σπουδ?ν μα? και τα σχολε?α που βγ?λαμε, ε?ναι καταχωρημ?να στο Deep Web.
 • Τα στοιχε?α τη? αστυνομικ?? μα? ταυτ?τητα?, του διαβατηρ?ου μα?, του διπλ?ματο? οδ?γηση?, των τροχα?ων παραβ?σεων που καταχωρο?νται στο Point System κλπ, ε?ναι καταχωρημ?να στο Deep Web.
 • Το σπ?τι μα?, ε?τε δικ? μα? ε?τε με ενο?κιο, καθ?? και το αυτοκ?νητο ? η μοτοσυκλ?τα μα? και η ασφ?λεια που πληρ?νουμε γι αυτ?, ε?ναι καταχωρημ?να στο Deep Web.
 • Το ΑΦΜ μα? και το ΑΜΚΑ μα?, οι φορολογικ?? μα? δηλ?σει?, η φορολογικ? μα? ενημερ?τητα, το ιστορικ? τη? ιατροφαρμακευτικ?? και νοσοκομειακ?? μα? περ?θαλψη?, ε?ναι καταχωρημ?να στο Deep Web.
 • Η Αγγελικ? Νικολο?λη ε?ναι και αυτ? καταχωρημ?νη στο deep web, και την β?ζουμε και στο σπ?τι μα?!

Αυτ?? ε?ναι μερικ?? αναγκα?ε? και καλ?? χρ?σει? του deep web. Δεν θα γιν?τανε διαφορετικ? να υπ?ρχαν στην επιφ?νεια και να φαιν?τανε τα ευα?σθητα προσωπικ? δεδομ?να στο ?ντερνετ.

Π?σο μεγ?λο ε?ναι το deep web;

Σ?μφωνα με εκτιμ?σει? που ?γιναν σε μ?α μελ?τη στο Πανεπιστ?μιο Berkeley τη? Καλιφ?ρνια (University of California, Berkeley) το 2001 , το deep Web αποτελε?ται περ?που απ? 91.000 terabytes. Αντ?θετα το επιφανειακ? Web, που ε?ναι ε?κολα προσπελ?σιμο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι περ?που 167 terabytes.

Η Βιβλιοθ?κη του Αμερικ?νικου Κονγκρ?σου, υπολογ?στηκε πω? το 1997 ε?χε 3.000 terabytes. Το 2011, το YouTube υπολογ?ζεται ?τι ε?χε αποθηκευμ?να περ?που 200 εκατομμ?ρια β?ντεο, συνολικο? μεγ?θου? 5 petabytes ? 5000 terabytes.

Ο υπολογισμ?? του μεγ?θου? του web διαφ?ρει απ? πηγ? σε πηγ? και ?τσι υπ?ρχει ?να μεγ?λο περιθ?ριο λ?θου? και καν?να? αριθμ?? δε μπορε? να θεωρηθε? ω? ακριβ??.? Ωστ?σο σχετικ? με τον αριθμ? των πηγ?ν του deep Web υπ?ρχουν πιο ακριβε?? εκτιμ?σει?: Το 2004 ο He ανακ?λυψε 300.000 deep web sites σε ολ?κληρο το Web , και σ?μφωνα με τον Shestakov, περ?που 14.000 deep web sites υπ?ρχαν στο Ρ?σικο τμ?μα του Web το 2006.

Γενικ? θα πρ?πει να υπολογ?σουμε ?τι το βαθ? ?ντερνετ ?πω? και το βαθ? κρ?το? που λ?νε οι κομμουνιστ?? ε?ναι πολλαπλ?σιο του επιφανειακο? ιστο?. Μοι?ζει σε μεγ?λο βαθμ? με το SEO, ?που το SEO που φα?νεται ε?ναι πολ? μικρ? σε αναλογ?α με το SEO που δεν φα?νεται.

Κανε?? δεν μπορε? να υπολογ?σει με ακρ?βεια σ?μερα το μ?γεθο? του deep web μια και αυτ? ε?ναι συνεχ?? μεταβαλλ?μενο και αυξαν?μενο σε μ?γεθο?. Συνεχ?? καινο?ριε? ιστοσελ?δε? προστ?θενται στι? παλι?? και επειδ? ο στ?χο? του? ε?ναι να με?νουν κρυφ??, ε?ναι αρκετ? δ?σκολο με τι? υπ?ρχουσε? μηχαν?? αναζ?τηση? να τι? βρο?με.

Θα πρ?πει δηλαδ? να υπ?ρξει μια μεγ?λη αλλαγ? στη δομ? του αλγορ?θμου τη? Google, ? να δημιουργηθε? μια ν?α μηχαν? αναζ?τηση? για να μπορ?σουμε να δο?με το βαθ? ?ντερνετ.

Π?? μπορε? κ?ποιο? να αποκτ?σει πρ?σβαση στο Deep Web;

Μπορε? να ε?ναι βαθ? και αφαν?? αλλ? δεν ε?ναι απ?ρθητο το deep web.

Το κλειδ? για να μπε?τε σε αυτ? το παρ?λληλο web ε?ναι το Tor. Σα? ?χουμε μιλ?σει αρκετ?? φορ?? γι αυτ? και για τι? διαφορ?? του σε σχ?ση με την συν?θη εμπειρ?α που ?χετε χρησιμοποι?ντα? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? υπηρεσ?ε? που απολαμβ?νετε οι περισσ?τεροι στο διαδ?κτυο.

Το Tor, ε?ναι ουσιαστικ? ?να δ?κτυο απ? μηχαν?ματα εθελοντ?ν που επιτρ?πει την αν?νυμη περι?γηση στο διαδ?κτυο εφ?σον ουσιαστικ?, η πληροφορ?α που στ?λνετε ? λαμβ?νετε χρησιμοποι?ντα? το, περν? απ? δι?φορα στ?δια κρυπτογρ?φηση? και δι?φορε? διαδρομ??, μ?χρι τα δεδομ?να να φτ?σουν στον προορισμ? που εσε?? θ?λετε, ? να ?ρθουν σε σα? απ? τον προορισμ? που ?χετε επιλ?ξει.

Το Tor μοι?ζει δηλαδ? με τα torrents ?που μπορε? κ?ποιο? να κατεβ?σει προγρ?μματα και ταιν?ε? δωρε?ν.

Η τυχαι?τητα τη? διαδρομ?? που θα ακολουθ?σει η πληροφορ?α σα?, ε?ναι εκε?νη που ουσιαστικ? διασφαλ?ζει, τ?σο την ανωνυμ?α στην περι?γησ? σα?, ?σο και την δυσκολ?α σε κ?ποιον κακ?βουλο να παρακολουθ?σει τη δραστηρι?τητ? σα?. Αλλ? αυτ? δεν ε?ναι τη? παρο?ση?. Η ?δια τυχαι?τητα ?μω? και η πρ?σβαση στην ?υποδομ?? του διαδικτ?ου ε?ναι εκε?νη που ?χει δημιουργ?σει και την τερ?στια πηγ? πληροφορι?ν στο Deep Web.

Το Tor ε?ναι η π?λη για το Deep Web καθ?? το δ?κτυο λειτουργε? σε ?λε? τι? πλατφ?ρμε?. Ε?τε ?μω? χρησιμοποι?σετε το λογισμικ? Tor ? την ιστοσελ?δα του δικτ?ου, ?χετε υπ’ ?ψιν σα? πω? υπ?ρχει και μ?α ?λλη εναλλακτικ?, το Tails OS, ?να λειτουργικ? που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε αν? π?σα στιγμ? και σε οποιονδ?ποτε υπολογιστ?, εφ?σον ε?ναι bootable ε?τε απ? DVD (ιδανικ?), ε?τε αν το ?χετε φορτ?σει και το κρατ?τε μαζ? σα? σε ?να memory stick.

Θα πρ?πει ?μω? να ε?μαστε προσεκτικο? σε ?τι κ?νουμε γιατ? το deep web δεν ε?ναι ασφαλ?? για κ?ποιον ?σχετο χρ?στη και κρ?βει κινδ?νου?. Σ?μφωνα με ?ρευνα που δημοσιε?ει το techblog, το 80% του deep web traffic αφορ? σε παιδικ? πορνογραφ?α.

Οι ερευνητ?? εξ?τασαν περ?που 40.000 διαφορετικ?? υπηρεσ?ε? στο Tor και βρ?καν την τερ?στια ζ?τηση για παιδικ? πορνογραφ?α, αν και τα συγκεκριμ?να sites βρ?σκονται μ?λι? στο 2% των διαθ?σιμων υπηρεσι?ν του deep web. Η ?ρευνα επικεντρ?νεται στι? κρυμμ?νε? υπηρεσ?ε?, τι? λεγ?μενε? ?onion addresses? που ε?ναι διαθ?σιμε? μ?νο απ? το ?inside Tor?.

Ε?ναι ασφαλ?? το deep web?

Δεν θ?λω να σα? τρομ?ξω, αν και το deep web χρησιμοποιε?τε κατ? κ?ρον για εγκληματικ?? εν?ργειε? ? παρ?νομη δραστηρι?τητα ?πω? η π?ληση ναρκωτικ?ν, η παιδικ? πορνογραφ?α και ο σχεδιασμ?? τρομοκρατικ?ν επιθ?σεων, ε?ναι θεωρητικ? ασφαλ??.

?μα μπε?τε να περιηγηθε?τε δηλαδ? σε αυτ?, δεν κινδυνε?ετε να δεχθε?τε επιθ?σει? απ? ?λλου? ? να μολυνθε?τε με ιο??.

Ε?ναι σημαντικ? να καταλ?βετε ?τι η περι?γησ? σα? στο Deep Web δεν ?χει ω? εμπειρ?α καμ?α σχ?ση με αυτ? που απολαμβ?νετε στο συμβατικ? διαδ?κτυο που συν?θω? κινε?στε.

Και ο βασικ?? λ?γο? ε?ναι γιατ? δεν υπ?ρχει κατηγοριοπο?ηση στι? πληροφορ?ε?, οπ?τε, δεν λειτουργε? με τ?σο απλο?κ? τρ?πο η αναζ?τηση, ?πω? την ?χετε συνηθ?σει στο Google, ? το Bing. Επ?ση?, ξεχ?στε τι? ?καταλ?ξει?? που γνωρ?ζατε στι? ιστοσελ?δε?, ?πω? τα .com, .gr, .gov, .org.

Τα περισσ?τερα domains στο Deep Web ?χουν την κατ?ληξη .onion και π?ρα πολλ? απ? τα urls θα διαπιστ?σετε πω? δεν ?χουν καμ?α λεκτικ? συνοχ?.

Λ?στα με χρ?σιμε? διευθ?νσει? του deep web

Για να μπορ?σετε να περιηγηθε?τε στο deep web θα πρ?πει να ?χετε κ?ποια λ?στα με χρ?σιμε? διευθ?νσει?. Παρακ?τω σα? δ?νω μια λ?στα με διευθ?νσει? που θα πρ?πει να κ?νετε αντιγραφ? και επικ?λληση στον onion browser. Θα πρ?πει να ?χετε υπομον? γιατ? ο onion browser ε?ναι π?ρα πολ? αργ??.

How To:

Download Tor + Browser (leaves no trace)

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

Find links! Start out:

http://en.wikipedia.org/wiki/.onion#Onion_Sites

The Silk Road where u can buy drugs =o

http://ianxz6zefk72ulzz.onion/index.php

The Hidden Wiki! Can potentially find everything from here!

http://kpvz7ki2v5agwt35.onion/wiki/index.php/Main_Page

Contains Tor Library

http://am4wuhz3zifexz5u.onion/

Open Vendor Database (discusses non onion drug websites too!)

http://g7pz322wcy6jnn4r.onion/opensource/ovdb/ac/index.php

The General Store (more drugs)

http://xqz3u5drneuzhaeo.onion/users/generalstore/

A bunch of rather popular boards (like Intel Exchange and

http://4eiruntyxxbgfv7o.onion/snapbbs/sitedex.php

Most popular chan on tor (Arguably) comparable to 4chan

http://b4yrk2nkydqfpzqm.onion/mobile/

Directory/list of links

http://dppmfxaacucguzpc.onion/

Another chan

http://c7jh7jzl3taek4eh.onion/

pastebin

http://4eiruntyxxbgfv7o.onion/paste/browse.php

http://xqz3u5drneuzhaeo.onion/users/boi/?show=65

Επ?ση? θα πρ?πει να διευκριν?σουμε ?τι:

 • Τα .onion urls που βλ?πει ο Tor browser αποτελο?ν ?να μ?ρο? μ?νο του Deep Web.
 • Το δ?κτυο Tor αποτελε? ?να μικρ? υποσ?νολο του Deep Web. Δεν ε?ναι ?λο το Deep Web.

 

Τα 8 επ?πεδα β?θου? του deep web

Τελικ? π?σο αχαν?? ε?ναι το deep web; Ποιο? ε?ναι τελικ? το πραγματικ? αφεντικ? του ?ντερνετ; ?λα αυτ? τα ερωτ?ματα ?σω? να απαντηθο?ν ε?ν δε?τε το παρακ?τω infographic.

Deep-Web-3

Αν σε πολλο?? απ? εσ?? μοι?ζει με τον τ?φρο Μαρριαν?ν ? με την ?βυσσο, τ?τε μ?λλον θα πρ?πει να εμβαθ?νετε τι? γν?σει? σα? για το ?ντερνετ.

Τι θα πρ?πει να κ?νω για να μην γ?νει το site μου μ?ρο? του deep web;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα αναφερθε? στο κ?θε π?τε θα πρ?πει να κ?νουμε ping το WordPress Blog μα?. ?να? λ?γο? που θα πρ?πει να το κ?νουμε ε?ναι για να μπορ?σει η Google να ανακαλ?ψει το ν?ο μα? περιεχ?μενο και να μα? το ευρετηρι?σει στον δε?κτη τη?.

Ε?ν δεν κ?νουμε ping το WordPress blog μα? και δεν δημοσιε?σουμε τα ?ρθρα μα? και το περιεχ?μενο μα? στα social media, καταλαβα?νετε ?τι το site μα? θα χαθε? στα β?θη του deep web και δεν θα φα?νεται στη Google.

Δε?τε περισσ?τερα για το deep web

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

7 Σχ?λια. Leave new

 • Θ?λω να μπω στο deep Web με ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερη ανωνυμ?α μπορε?? να με βοηθ?σει?? Καθω? και να μην φα?νεται στον υπολογιστ? τι ?χω κ?νει σε ευχαριστ? πολυ

  Απ?ντηση
 • Οι γονε?? επιτ?λου? πρ?πει να προσ?χουν τα παιδι? του? με ?λα αυτ? που γ?νονται σχεδ?ν κ?θε μ?ρα απ? την πλευρ? των αρρωστημ?νων καθαρμ?των που κυκλοφορο?ν μεταξ? μα?.

  Και θα πρ?πει να θεσπιστε? ω? ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ τα παιδι? να μην αφ?νονται ΠΟΤΕ μ?να με καν?ναν φ?λο ? γνωστ?, ακ?μα και συγγεν?!

  Τα αρρωστημ?να αυτ? κτ?νη κ?θε μ?ρα ε?ναι ?λο και περισσ?τεροι…Οι δολοφ?νοι των παιδικ?ν ψυχ?ν!

  Απ?ντηση
  • Δυστυχ?? ?ταν δεν υπ?ρχει τιμωρ?α, θα αυξ?νονται. ?ταν απ?χει η εκτελεστικ? αρχ? απ? τα καθ?κοντ? τη? και του? ενδιαφ?ρει μ?νον το παραδ?κι και η καλοπ?ραση, τι περιμ?νει?. Μπ?χαλο.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη!!!

  ?χω ?να πρ?βλημα και συγκεκριμ?να με την google. Αρνο?νται να μου δ?σουν διαφημ?σει? δι?τι, λ?νε, δεν ε?μαι συμβατ?? με την πολιτικ? του?. Τι δι?ολο εννοο?ν δεν μπορ? να καταλ?βω. Του? ενοχλε? το θρησκευτικ? προφιλ τη? ιστοσελ?δα?;;; Μπορε?? να ρ?ξει? μια ματι? εδ?: https://www.osiaefxi.com/
  και να μου πει? τι δι?ολο θ?λουν απ? εμ?να ?στε να μου δ?σουν διαφημ?σει?;;;

  Απ?ντηση
 • Να πω την αλ?θεια κ?τι π?ρε το αυτ? μου, αλλ? τ?σο πλ?ον φακ?λωμα; Δεν μπορ? να καταλ?βω τι θα κερδ?σουν;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍