ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Content velocity VS link velocity: Π?σο γρ?γορα πρ?πει να δημιουργο?με περιεχ?μενο και backlinks;

Γεια σα?, φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του paramarketing blog, www.comfrey-central.com και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το content velocity εναντ?ον του link velocity.

Πριν προχωρ?σουμε, κ?ντε like, γραφτε?τε στο καν?λι μου, πατ?στε εγγραφ?, μη φοβ?στε.

Μια εγγραφ? στο YouTube.

Επ?ση?, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter και κ?θε 15 ημ?ρε? θα σα? ?ρχεται newsletter με πλο?σιο περιεχ?μενο για το SEO που θα σα? κ?νει να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?, να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? κατ? 1200% και να ε?στε ?μορφοι κι ωρα?οι σαν κι εμ?να στο internet.

Π?με στο δια τα?τα, διαβ?στε παρακ?τω και δε?τε το β?ντεο.

Content velocity vs link velocity. Τι σημα?νει στα ελληνικ?;

Το Content velocity vs link velocity στα εληνικ? σημα?νει ταχ?τητα δημιουργ?α? περιεχομ?νου εναντ?ον ταχ?τητα δημιουργ?α? backlink (συνδ?σμων που οδηγο?ν στο site σα?).

Στο παρελθ?ν ε?χαν μονοπωλ?σει τα backlinks και π?σο γρ?γορα πρ?πει να τα φτι?χνουμε για ?να site.

Αυτ? ε?ναι σχετικ? ?πω? και το περιεχ?μενο ε?ναι σχετικ?. Θα σα? πω με τι σχετ?ζεται το καθ?να.

?κανα μια μικρ? ?ρευνα στο internet να δω τι υπ?ρχει για το content velocity και δεν υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα, εν? πολλο? ασχολο?νται με το περιεχ?μενο και θεωρε?ται ?τι ε?ναι ο βασιλι??, δυστυχ?? σ?μερα δεν ασχολο?νται σ?μερα με τη συστηματικ? δημιουργ?α του περιεχομ?νου.

Τι θα πει αυτ?;

Θα σα? δ?σω ?να παρ?δειγμα.

Α? υποθ?σουμε ?τι ?χετε ?να site στην Google και ?τι ο ανταγωνιστ?? σα? ?χει ?να παρ?μοιο site στην Google.

Εσε?? δημιουργε?τε 1 ?ρθρο την εβδομ?δα κι αυτ?? 5 ?ρθρα εν? ?λα τα ?λλα ε?ναι ceteris paribus.

Αυτ? ε?ναι λατινικ? ορολογ?α, για ?σου? κ?νατε πολιτικ? οικονομ?α παλι?τερα και σημα?νει ?λα τα ?λλα σταθερ?,το περιεχ?μενο σταθερ?, τα backlinks ε?ναι ?δια, η Google ε?ναι ?δια δεν ?χουμε αλλαγ? στον αλγ?ριθμο, το μ?νο που αλλ?ζει ε?ναι το content velocity δηλαδ? η ταχ?τητα δημιουργ?α? καινο?ργιου περιεχομ?νου.

Ποιο? απ? του? δυο θα κερδ?σει στην Google; H απ?ντηση ε?ναι ο χρ?στη?

– ?πω? λ?με ν?κησε η Δημοκρατ?α, ?χασαν ?λοι αλλ? ν?κησε η Δημοκρατ?α-

προφαν?στατα αυτ?? που κ?νει τα 5 ?ρθρα την εβδομ?δα.

Αυτ? λ?γεται content velocity.

Π?τε ξεκ?νησε η Google να μετρ?ει το content velocity;

content-velocity-link-velocity-paramarketing-low

Θα σα? δ?σω ?να μικρ? ιστορικ?.

Το 2009 η Google κυκλοφ?ρησε την Caffeine update, την αναβ?θμιση καφε?νη?, δηλαδ? –εδ? τον ?χω- ?ποιο? π?νει καφ? ανεβα?νει στην Google. Σημα?νει ?τι το site που ε?ναι ενεργητικ?, ?χει φρ?σκο περιεχ?μενο, φρ?σκο content update ανεβα?νει στην Google.

Σημα?νει ?τι πρ?πει να ?χουμε ?να ελ?χιστο φρ?σκο περιεχ?μενο στην Google.

Ποιο ε?ναι αυτ? το ελ?χιστο; ?λλο? θεωρε? ?τι ε?ναι ?να ?ρθρο την εβδομ?δα ?λλο? ?να ?ρθρο το μ?να. Αυτ? ε?ναι σχετικ? και ?χει να κ?νει με τον ανταγωνισμ?, δηλαδ? π?σο ανταγωνισμ? ?χουμε.

Πρ?πει να εποπτε?σουμε ? να διοπτε?σουμε ? να κατασκοπε?σουμε τον ανταγωνισμ? μα?, να δο?με τι κ?νουν οι ?λλοι.

Ε?ν αυτο? γρ?φουν ?να ?ρθρο το μ?να, εμε?? θα γρ?ψουμε δυο.

?μα γρ?φουν 2, εμε?? πρ?πει 3. Ε?ν γρ?φουν 3, εμε?? πρ?πει 8, γεωμετρικ? πρ?οδο?.

Δεν π?ει ?τσι αλλ? π?ντα πρ?πει να ?χουμε παραπ?νω περιεχ?μενο απ? τον ανταγωνιστ? μα?, παραπ?νω δημιουργ?α περιεχομ?νου απ? τον ανταγωνισμ?. Το θ?μα μα? ε?ναι η ηλικ?α του site, δηλαδ? ?χω ?να site που ε?ναι καινο?ργιο και δεν ?χω καθ?λου περιεχ?μενο.

Π?σο περιεχ?μενο χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα?;

Αυτ? εξαρτ?ται απ? τον ανταγωνισμ? σα?, ?μεσο και ?μμεσο.

Μπορ? να τραβ?ξω τα βλ?μματα του κ?σμου και τη? Google με β?ση το περιεχ?μενο εν? κ?νω ?να ?ρθρο το μ?να;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Π?σο content ?χει το site σα?, π?σε? σελ?δε?;

Πιο πολ? κ?νουν ?να site με 5 σελ?δε?, δεν ασχολο?νται καθ?λου και μετ? με πα?ρνουν τηλ?φωνο, δεν ε?μαι στην Google, π?τε το ?φτιαξε? ρωτ?ω, τ?ρα λ?ει.

Η Google μπορε? να θ?λει 3-6 μ?νε? για να ανεβ?σει ?να site, αυτ? εξαρτ?ται και απ? τον ανταγωνισμ? β?βαια.

Αν ε?στε σε μια πολ? ανταγωνιστικ? αγορ? και θ?λετε να ανταγωνιστε?τε μια σελ?δα με 500, δεν π?τε πουθεν?, το ξεχν?τε.

Το ξεχν?τε, ξεχν?τε ?τι φτι?ξατε ?να ωρα?ο ?νθετο φυλλ?διο και το β?λατε και κ?νουμε μετ? την προσευχ? μα?.

Πρ?πει να εξετ?σουμε την πρ?τη δεκ?δα τι ?χει. ?μα ε?ναι site-forum ?χουμε χαμηλ? ανταγωνισμ?, ?μα βγα?νει το Facebook ?χουμε χαμηλ? ανταγωνισμ?, αλλ? αν βγα?νει το Vrisko ?χουμε πιο σκληρ? ανταγωνισμ?.

?μα βγα?νει το Skroutz ?χουμε ακ?μα πιο βαρβ?το ανταγωνισμ?, ?μα βγα?νουν μεγ?λε? σελ?δε? ? κ?ποιο site ?πω? το Newsbeast, Τα Ν?α, Καθημεριν?, Ναυτεμπορικ? ?χουμε πιο μεγ?λο ανταγωνισμ?.

Σε international καταστ?σει?, international site, μιλ?με για ανταγωνισμ? που κ?βει κεφ?λια γιατ? ακ?μη και τα site που ε?ναι σε κ?ποιο θεματικ? περιεχ?μενο ε?ναι βαρβ?τα. Π?? ψ?χνουμε για τον ανταγωνσιμ?;

Κ?ντε αν?λυση ανταγωνισμο?

Κοιτ?με την πρ?τη σελ?δα και κ?νουμε αν?λυση ανταγωνισμο?.

Για την αν?λυση ανταγωνισμο? ?χω μιλ?σει και σ’ ?λλο β?ντεο και σ? ?λλο ?ρθρο στο www.comfrey-central.com γι αυτ? καλ? θα ?ταν να γραφτε?τε στο newsletter, στο καν?λι μου, πατ?στε τ?ρα subscribe, ε?ναι π?νω ? μ?σα στο site συν?θω?, κ?ντε click στο link, ?χω και την αποβελτ?ωση του β?ντεο που μπορε?τε να διαβ?σετε.

Γραφτε?τε στο newsletter και διαβ?στε τον οδηγ? SEO που θα βγει καινο?ργια το 2021 και θα επανεκδ?δεται κ?θε ?το?.

Π?με π?σω στο θ?μα, ?χουμε και λ?με –κ?μερα σε μ?να-.

?χω ?να καινο?ργιο site με 5 σελ?δε?, χρει?ζομαι να κ?νω μια αναπτυξιακ? στρατηγικ? SEO, πρ?πει να σηκ?σω τα μαν?κια και να καταπιαστ? με το SEO ? να προσλ?βω κ?ποια εταιρε?α SEO ? κ?ποιον κειμενογρ?φο ? copywriter.

Copywriting σημα?νει τι ζητ?ει ο κ?σμο? σ?μερα στην Google και να γρ?ψω στην Google.

Αυτ? ε?ναι το copywriting και call to action, κ?νε αυτ? κ?νε εκε?νο, να ε?ναι φιλικ? προ? την Google, φιλικ? προ? του? χρ?στε?-πελ?τε? σα?, να ε?ναι αυτ? που θ?λει ο κ?σμο? και να μπορε? να σα? βρ?σκει η Google και οι πελ?τε? να μπα?νουν στο site.

Αν ?χω 5 σελ?δε? και ο ανταγωνιστ?? μου 500, πρ?πει να γρ?φω? 100 ?ρθρα το μ?να, δηλαδ? 3 ?ρθρα την ημ?ρα, πρ?πει να ξεσκιστ? στο γρ?ψιμο και στην παραγωγ? περιεχομ?νου.

Β?βαια το περιεχ?μενο πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ?, μοναδικ?, θα πρ?πει να ?χω σωστ?? κεφαλ?δε? και θα πρ?πει να κ?νω και την ?ρευνα μου.

?χω κ?ποια β?ντεο για το search analysis, λ?ξει? κλειδι?, δεν υπ?ρχει τρ?πο? να το αναλ?σετε περισσ?τερο για να βρε?τε θ?ματα για το site σα?.

Προσοχ? στον κανιβαλισμ? θεμ?των, μη γρ?φετε συν?χεια το ?διο θ?μα, μπορε? να ?χω καν?λι στο YouTube για το SEO, αλλ? το SEO στο YouTube δεν κανιβαλ?ζεται ω? ?ρο?, μπορε? να ?χω κ?θε βδομ?δα β?ντεο και π?λι να ?χω προβολ??, να ?χει προτ?σει?.

H Google ε?ναι διαφορετικ? απ? το YouTube.

Αυτ? ε?ναι το YouTube SEO εν? η Google απ? το 2006 που ?κανε μια αναβ?θμιση, καθι?ρωσε να ?χει ?να αποτ?λεσμα απ? κ?θε site.

Δεν μπορ? να ?χω 10 σελ?δε? απ? το www.comfrey-central.com, πρ?πει να ?χει μια απ? το paramarketing, μια απ? το seo.org.gr, ?να απ? το netculture.gr κ.λ.π.

Το περιεχ?μενο δεν ε?ναι ποτ? αρκετ?

?ρα, η παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι βασικ? και το content velocity καθορ?ζει την ταχ?τητα γιατ? μ?λι? σα? πι?σει η Google μετ? απ? 1 μ?να, 2,3 αν?λογα με την ταχ?τητα που δημοσιε?ετε μοναδικ? ?ρθρα.

Θα θεωρ?σει ?τι ε?στε ?να site βαρ? πυροβολικ?, ?να blue chip και θα ?χει αυτ? που ζητ?ει ο κ?σμο? και η Google γιατ? η Google ε?ναι ?να αδηφ?γο τ?ρα? αυτ? τη στιγμ?, ψοφ?ει για περιεχ?μενο και τα μασ?ει ?λα.

Ε?ναι σαν τη Λερνα?α ?δρα που κ?βει? ?να κεφ?λι και βγα?νουν δυο και ζητ?ει κι ?λλο περιεχ?μενο.

?τσι ε?ναι και οι χρ?στε?, διψ?νε για περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο ποτ? δεν ε?ναι αρκετ?.

Τ?ρα ε?ναι η ερ?τηση, π?σο περιεχ?μενο ε?ναι αρκετ?;

Δεν υπ?ρχει απ?ντηση, ?πειρο περιεχ?μενο.

Υπ?ρχουν site σ?μερα που βγ?ζουν 7.000.000$ το χρ?νο, συγκεκριμ?να το Fitsmallbusiness.com, 7.1 εκατομμ?ρια $ τζ?ρο, ?χει βγει στο Inc στι? 500 αναπτυσσ?μενε? επιχειρ?σει? και γρ?φουν δι?φοροι ειδικο? σαν κι εμ?να στον χ?ρο μου, μπορε? να ε?στε κι εσε?? ειδικο? στον χ?ρο σα? για τι? επιχειρ?σει? στην Αμερικ?.

Λοιπ?ν, π?με π?λι τ?ρα στο content velocity.

Δεν σα? τιμωρε? π?τε η Google για το content velocity

Δεν υπ?ρχει περ?πτωση να τιμωρηθε?τε απ? το content velocity σε αντ?θεση με το backlink ? link velocity.

Δε σα? τιμωρε? η Google επειδ? ?χετε πολ? περιεχ?μενο και κ?ποια στιγμ? θα σταθεροποιηθε? η κ?νηση σα? στην Google. Ε?ν σταματ?σετε να γρ?φετε θα ?χετε μια σταθεροπο?ηση, εν? αν συνεχ?σετε θα ?χετε εκθετικ? αν?πτυξη γιατ? η Google π?ει σαν αν?ποδο Γ και το θετικ? με το content velocity και τη δημιουργ?α περιεχομ?νου ε?ναι ?τι ?χουμε backlink τα οπο?α ?ρχονται αυτ?ματα.

Τ?ρα θα με ρωτ?σει κ?ποιο? π?σα backlink πρ?πει να ?χει ?να site με αρκετ? περιεχ?μενο; Η απ?ντηση ε?ναι καν?να.

Ε?ναι αφ?σικο να συνδεθε? μαζ? σα? εκτ?? κι αν ε?μαι εγ?.

Εγ? μπορ? να συνδεθ? με την Wikipedia, θα συνδεθ? με το hrs, θα συνδεθ? με το mos.com ε?ναι site που τα χρησιμοποι? και τα προτε?νω γιατ? ε?μαι ειδικ?? στο SEO και σα? τα προτε?νω.

?ρα, θα συνδεθ? γιατ? ξ?ρω τι γ?νεται με τη διασ?νδεση των site μεταξ? του?, ξ?ρω τι γ?νεται. Κ?ποιο? που ε?ναι ?σχετο? και γρ?φει για το καλ? του γραψ?ματο? ?πω? οι περισσ?τεροι δημοσιογρ?φοι, ?σχετοι με το SEO και ?χι με τη δημοσιογραφ?α.

Κ?ποιο? που ε?ναι σχετικ? με τη δημοσιογραφ?α και γρ?φει, μπορε? να μη συνδεθε? ποτ? με καν?να site, να ?χουμε ?να απολ?τω? αποστειρωμ?νο internet.

Το μυστικ? του internet ε?ναι το https, σ?νδεσμο? υπερκειμ?νου, html και https, σημα?νει ?τι ?χουμε ?ναν σ?νδεσμο υπερκειμ?νου, να π?ω π?σω, μπροστ? κ.λπ.

?ρα η Google λειτουργε? με link και με σκ?το περιεχ?μενο θα ε?ναι δ?σκολο να λειτουργ?σει και να ανιχνευτε? ?λο το internet που σημα?νει ?τι το content velocity ε?ναι αυτ? που οδηγε? στο link velocity, σ?μφωνα με τη Google.

Ποιο ε?ναι το κατ?λληλο link velocity;

Και π?με τ?ρα στο link velocity.

Πριν απ? κ?ποια χρ?νια ε?χαμε μια αναβ?θμιση αλγορ?θμου στη Google, το Google Panda που ?φερε τα π?νω κ?τω στη δημιουργ?α backlink.

Μ?χρι τ?τε μπορο?σε? να β?λει? ?πειρα backilinks και καν?να δεν θα θεωρο?ταν τοξικ?.

?κτοτε, ?μω? θεωρο?νται τοξικ? και μπορο?ν να σα? ρ?ξουν στην Google και να προκαλ?σουν αυτ? που λ?με Negative SEO που ?ταν στο προηγο?μενο β?ντεο.

Γι’ αυτ? πρ?πει να γραφτε?τε στο καν?λι, να παρακολουθε?τε τα β?ντεο και να β?λετε ειδοπο?ηση στον web browser ? στο κινητ? σα?, κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα ο Διβρ?μη? βγ?ζει β?ντεο που ε?ναι δωρε?ν και προσφ?ρει πολ?τιμε? γν?σει? που δεν θα βρε?τε σε ?λλο ελληνικ? καν?λι, ακ?μη και σε αγγλικ? ? ισπανικ?. Γνωρ?ζω το ισπανικ? SEO και ε?ναι οριακ?.

Π?με παρακ?τω.

Το Google Panda ?ρχισε να τιμωρε? site με backlinks που ?ταν απ? κακ?? περιοχ?? δηλαδ? ?ταν malware, απ? site που ε?χαν χακαριστε?, απ? site που ?ταν linkfarms, δηλαδ? φ?ρμε? που ε?χαν δημιουργηθε? εικονικ? site που υπ?ρχαν απλ? για να υπ?ρχουν ? απ? sites που οδηγο?σαν σ’ ?λλα site, τα λεγ?μενα back door sites κ.λπ. απ? τα οπο?α ακ?μη και η BMW τιμωρ?θηκε για καμι? βδομ?δα και ξετιμωρ?θηκε ω? δια μαγε?α? γιατ? η Google σκ?φτηκε αν τιμωρ?σω την BMW που ?χει τα λεφτ?, ποιο? θα με πληρ?νει;

Κ?νει τ?σα εκατομμ?ρια AdWords, μην ε?μαστε χαζο?.

Και π?με π?λι στο link velocity,

Π?σο πρ?πει να ε?ναι το link velocity σε ?να καινο?ργιο site απ? τη στιγμ? που τιμωρε?ται κι?λα?;

Και γιατ?? τιμωρε?ται; Τα links ε?ναι η βασ?λισσα και ο αλγ?ριθμο? τη? Google υπακο?ει στα backlinks. Τι θα πει αυτ?; Πατ?ω μια λ?ξη κλειδ? που ε?ναι πολ? ανταγωνιστικ? ?πω? το SEO New York και βλ?πω το πρ?το site στα οργανικ? αποτελ?σματα. Σ?γουρα ?χει backlinks γιατ? χωρ?? backlinks με τ?τοιο ανταγωνισμ? δεν βγα?νει? πρ?το? στην Google.

Θα το ξαναπ? χωρ?? backlinks με ισχυρ? ανταγωνισμ? δεν βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Τ?ρα που σα? το ε?πα κατ?μουτρα, δεν γ?νεται. Οπ?τε οι πρεσβευτ?? του ?χι link, δε χρησιμοποιο?με backlinks κι ποια η αξ?α του backlink κι εγ? βγα?νω με λ?ξει?-φρ?σει? κλειδι?.

Ναι, εφ?σον ?χουμε ?να niche site που πι?νει ?να μικρομερ?διο τη? αγορ??, το οπο?ο ?χει λ?ξει? κλειδι? με χαμηλ? ανταγωνισμ?, λ?ξει? κλειδι? με μ?σο ?ρο αναζ?τηση? 250 φορ?? το μ?να περ?που που το μ?τρησα τ?ρα με το φτωχ? μου το μυαλ?, ναι δεν χρει?ζεται backlinks γιατ? ε?στε εσε?? και ο κο?κο?.

Αλλ? αν πατ?σω SEO New York, το πρ?το Agency ?χει βγ?λει μ?νο για αυτ? τη λ?ξη κλειδ? 30.000 ευρ?, το ?κανα απ? δολ?ρια.

Πιστε?ετε ?τι δεν ?χει backlink;

Πιστε?ετε ?τι δεν ?χει περιεχ?μενο;

Σ?γουρα ?χει περιεχ?μενο αλλ? μ?νο του δεν τσουλ?ει το καρ?βι, το φτι?ξαμε αλλ? θ?λει και κινητ?ρια για να μα? π?ει στη Σαντορ?νη, στη Ν?α Υ?ρκη. Π?με π?λι στο θ?μα μα?, link velocity.

Π?σα backlinks πρ?πει να ?χει ?να site σ?μφωνα με τη Google;

Ρ?τησαν τον κ?ριο Muller που ε?ναι υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google αυτ? τη στιγμ? και γερμαν?φωνο? στην Ελβετ?α, για το π?σο backlinks πρ?πει να ?χει ?να site το μ?να και απ?ντησε, φυσιολογικ?, καν?να.

Δεν υπ?ρχει δημιουργ?α backlinks ?ξω στον κ?σμο, στην Google ? στο internet. Ε?ναι αφ?σικο να δημιουργ? backlinks σ’ ?να site. Αλλ? ποιο? ε?ναι ο σωστ?? τρ?πο? στη δημιουργ?α backlink;

Ε?πε ?τι η δημιουργ?α περιεχομ?νου οδηγε? σ?γουρα κι ?λλα site να σα? αναφ?ρουν, οπ?τε ?χουμε τη δημιουργ?α link που οδηγο?ν σε σα? που σημα?νει ?τι πρ?πει να ?χουμε 4-5 site τον μ?να και να ανεβα?νουμε σταθερ? γιατ? δεν γ?νεται τον ?να μ?να 100, τον ?λλον καν?να, το ?λλον 200, τον ?λλο καν?να.

Συν?θω? κερδ?ζω 10 backlink αυτ?ν τον μ?να, χ?νω 10. Τον ?λλον κερδ?ζω 7, χ?νω 3.

?χουμε ισοζ?γιο στα backlinks.

?ρα, στο link velocity και να θ?λουμε να το κ?νουμε συνεχ?? υψηλ? δεν γ?νεται γιατ? ?χουμε απ?λειε? backlink. Και ποια backlink χ?νουμε;

Κ?ποια site ξ?χασαν να ανανε?σουν το domain του? και π?σανε, κ?ποια τα κ?νανε repurpose, ?ταν ?να για πλυντ?ριο αυτοκιν?των και τ?ρα ε?ναι εμπορικ? κ?ντρο.

Συμβα?νει να ταιρι?ζουν τα ον?ματα, να ?σβησε το παλι? περιεχ?μενο και να ?φτιαξε καινο?ργιο, ?σβησε κ?ποιο ?ρθρο, κ?ποια παραπομπ? που ε?χαμε, κ?ποια site μπορε? να ?χουν χακαριστε?, να ?χουν κλε?σει οι επιχειρ?σει?.

Για να μην π?ω και στο χειρ?τερο, δηλαδ? κ?ποια site να ?χουν αποκτηθε? με black hat seo τεχνικ?? και αφαιρ?θηκαν απ? του? webmaster τα link που κ?ποιοι ε?χαν φυτ?ψει στο site του?.

Οπ?τε το link velocity δεν πρ?πει μ?νο να ε?ναι αληθιν? αλλ? και να φα?νεται, ?πω? η γυνα?κα του Κα?σαρα δεν πρ?πει μ?νο να ε?ναι αλλ? και να φα?νεται ν?μιμη στα μ?τια τη? Google.

Legitimate backlink στα αγγλικ?.

Το link velocity επηρε?ζεται απ? το content velocity και αντ?στροφα

Το link velocity πρ?πει να ναι αν?λογα με το περιεχ?μενο, δηλαδ?. ?μα γρ?φω 1 ?ρθρο το μ?να, πρ?πει να ?χω χαμηλ? ανταγωνισμ?, 5 Link, που ε?ναι πολ? καλ? πιστ?ψτε με.

?μα γρ?φω 10, μπορ? να κ?νω πιο επιθετικ? στρατηγικ? στο link velocity. Επ?ση?, μετρ?ει και η ηλικ?α του site. ?να site στον πρ?το μ?να δεν μπορε? να αποκτ?σει 100 link εκτ?? κι αν ε?ναι site μεγ?λη? εταιρε?α?, των scorpions ? ?χει γ?νει viral στο ΣΚΑΙ και γενικ? το viral content προκαλε? αμ?σω? τα spikes, τα οπο?α ε?ναι σπ?νια αλλ? συμβα?νουν.

?ρα, αν θ?λω να αυξ?σω το link velocity πρ?πει να ?χω πιο πολ? viral content και γενικ? content. Μπορε? να τιμωρηθε? το link velocity; Ναι, αν του? πρ?του? 3 μ?νε? δεν ?χω καθ?λου backlinks, μετ? ξαφνικ? 200 και μετ? 2000 ε?ναι αρνητικ? για τη Google.

Β?βαια, εξετ?ζει ?λου? του? παρ?γοντε?, μπορε? να ?χετε δεχθε? επ?θεση Negative SEO, υπ?ρχει κι αυτ?.

?σω? να ?χει γ?νει κ?ποιο ?ρθρο σα? viral και μετ? να μην ?χετε γρ?ψει τ?ποτα, συμβα?νουν αυτ?. Αλλ? ?ταν χ?νω backlink και το link velocity ε?ναι αρνητικ? π?φτω και στη Google. Τ

ο ?διο συμβα?νει και με το content velocity, ?ταν δεν γρ?φω π?φτω στη Google και χ?νω οργανικ? κ?νηση γενικ?τερα και χ?νω τη θ?ση. ?ρα, θα πρ?πει να φροντ?ζουμε το ισοζ?γιο περιεχομ?νου να ε?ναι θετικ?, αν σβ?σω 1 ?ρθρο, να προσθ?σω ?λλα 2, Λερνα?α ?δρα. ?μα χ?σω ?να backlink να προσθ?σω ?λλα 2, κι εδ? Λερνα?α ?δρα.

Το SEO ε?ναι Λερνα?α ?δρα, το εργαστ?ριο των πυρηνικ?ν εξοπλισμ?ν, στο οπο?ο ο ?να? β?ζει 1 ?ρθρο, ο ?λλο? 2, ο ?λλο? 3 και καταλ?γει να ?χει ?να site με 250 ?ρθρα σε ?να μ?να και ο ?λλο? ε?ναι ?φθαστο?, δεν τον φτ?νει?.

Κ?τι τ?τοιο γ?νεται και στο δικ? μου site, αυτ? τη στιγμ? ?χω 800 ?ρθρα περ?που, 215 β?ντεο και η παραγωγ? περιεχομ?νου θα συνεχιστε? πιστε?ω και ε?χομαι σε πολ? επιθετικ? ρυθμ? και για λ?γου? που κ?νω χρηματοπο?ηση μ?σω τη? Ezoic κι ?χω β?λει διαφημ?σει? και σημα?νει ?τι κι εσε?? μπορε?τε να πατ?σετε link και να γραφτε?τε ?μα ?χετε ενημερωτικ? ? ειδησεογραφικ? site και να αυξ?σετε 6 φορ?? τα ?σοδα σα? το μ?να.

6 φορ?? π?νω και να διορθ?σετε την ταχ?τητα του site σα?.

?σε? περισσ?τερε? διαφημ?σει? τρ?χετε γ?νεται πιο αργ? η ταχ?τητα του site σα? και ?σο πιο γρ?γορο γ?νεται το site σα?, τ?σε? περισσ?τερε? διαφημ?σει? τρ?χει, ε?ναι φα?λο? κ?κλο?.

Επ?ση?, επειδ? ?χω διαφημ?σει? και κ?νω χρηματοπο?ηση μ?σω των διαφημ?σεων, θ?λω να ?χω περισσ?τερο περιεχ?μενο, περισσ?τερα page views και αυξ?σω το content velocity και το link velocity.

Γενικ? ο καν?να? λ?ει ?τι το content velocity πρ?πει να ε?ναι σε αρμον?α με το link velocity.

?σο πιο πολ? περιεχ?μενο φτι?χνω, τ?σα περισσ?τερα backlinks μπορ? να φτι?ξω. ?σο πιο παλι? ε?ναι το site μου τ?σο πιο πολλ? links και link velocity μπορ? να ?χω.

Επ?ση?, αν θ?λω να βγω στην πρ?τη σελ?δα, στην πρ?τη δεκ?δα ? στην πρ?τη δεκ?δα τη? Google θα πρ?πει να κοιτ?ξω τα backlink των ανταγωνιστ?ν και σε ποι?τητα και σε ποσ?τητα.

Την ποι?τητα των backlinks τα μετρ?με σε σχετικ?τητα και σε domain authority.

To domain authority μπορε?τε να το δε?τε στο hrs αν κ?νετε λογαριασμ?, που για 7 μ?ρε? ε?ναι εντελ?? δωρε?ν, αλλι?? θα πρ?πει να αγορ?σετε το πακ?το που ε?ναι 90 ευρ? το μ?να.

Επ?ση?, μετ? ε?ναι το trustflow που ε?ναι το Μajestic.com που ε?ναι ?να ?λλο εργαλε?ο να μετρ?σετε το site σα? και τα link που ?ρχονται σε σα? με το trust flow και το trust flow των ανταγωνιστ?ν σα? και των backlink που ?ρχονται σ’ αυτ?.

Πρ?πει να ?χετε παραπ?νω backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα?

Σημαντικ? ε?ναι να ?χετε παραπ?νω backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα εφ?σον δεν ?χετε βγει, αλλ? αν μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να ξεπερ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? με λιγ?τερα link απ? αυτο?? ε?ναι προτιμ?τερο γιατ? πρ?πει να φτ?σουμε και στο θ?μα κ?στου?. Καλ? ε?ναι αυτ? που λε? αλλ? π?σο κοστ?ζει η αν?πτυξη περιεχομ?νου, η πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Αυτ? ε?ναι αν?λυση ανταγωνισμο? κι ?χει να κ?νει με το κ?στο? και το ?φελο? που ?χει ?να site.

Π.χ. ?να site με ρο?χα ε?ναι ασ?μφορο πιστ?ψτε με να ανταγωνιστε? τα μεγ?λα brands, γιατ? δεν ?χει τη δυναμικ? των μεγ?λων brands, απ? ?ποψη προ?πολογισμο? marketing, απ? ?ποψη θ?σεων, απ? ?ποψη πελατολογ?ου, ατ?μων στο newsletter, απ? ?ποψη αποθηκ?ν, απ? ?ποψη τζ?ρου γιατ? ?ταν ε?ναι ?να brand με 25 υποκαταστ?ματα μπορε? να βγ?λει 50.000.000 το χρ?νο οπ?τε και να δ?σει 1-2 στο internet ε?ναι φυσιολογικ?. ?ρα κι εμε?? πρ?πει να ανταγωνιστο?με εταιρε?ε? που δ?νουν 1-2 εκατομμ?ρια στο internet.

Λ?γο δ?σκολο γι αυτ? πρ?πει να βρο?με μια ?λλη αγορ? ? να ?χουμε ?λλη προσ?γγιση στο SEO. Το κ?στο? παραγωγ?? κειμ?νου μεγαλ?νει κ?θε χρ?νο. Υπ?ρχουν εταιρε?ε? παραγωγ?? κειμ?νου και οι τιμ?? ξεκιν?νε απ? 5 ευρ? το ?ρθρο, μπορε? και 150, μπορε? και 1.000.

Υπ?ρχουν copywriters που γρ?φουν κε?μενα, διαφημιστικ? σποτ για την Coca Cola και πα?ρνουν 1.500 ευρ? μ?νο για το κε?μενο ? 7.500 για αυτ? που βλ?πετε που ε?ναι π.χ. 6 δευτερ?λεπτα.

?μω? οι ?νθρωποι αξ?ζουν τα λεφτ? του? γιατ? φ?ρνουν πολλ? εκατομμ?ρια π?σω απ? spot, viral κι ?λλα μυστικ? επιτυχ?α?.

?να μ?σο κ?στο? για ?ρθρο 1.000 λ?ξεων ε?ναι 20 ευρ?, μπορε? και 15, εξαρτ?ται απ? την αγορ?, τον ανταγωνιστ? σα?, το ποιο? γρ?φει.

Τα backlinks ε?ναι πιο ακριβ?. Το μ?σο κ?στο? backlinks στην ελληνικ? αγορ? ε?ναι 50 ευρ? και μπορε? να φτ?σει στα 1.200 σε πιο μεγ?λε? και πρωτοκλασ?τε? εφημερ?δε? των Αθην?ν.

Στο εξωτερικ? δε αρχ?ζει 50 ευρ? και μπορε? να φτ?σει σε τερ?στια ποσ? για να φτ?σει στου? New York Times, στο Washington Post και ?λλα site που ε?ναι πολ? δ?σκολο να μπει? εκε? π?ρα.

Π?σο κοστ?ζει ?να καλ? backlink;

Εν π?σι περιπτ?σει το κ?στο? παραγωγ?? κειμ?νου και το κ?στο? backlink εξαρτ?ται απ? το Return on Investment στο SEO (ROI). Με το ROI μετρ?με π?σα λεφτ? ?χουμε δ?σει, π?σα ?χουμε π?ρει, ?χω δ?σει 10.000, ?χω π?ρει 30.000 και το Return on Investment ε?ναι 300%, ποσοστ? πολ? λογικ? για το internet σ?μερα.

Γιατ? ?μα β?λω σε μια καφετ?ρια ?χω δ?σει 10.000 θα π?ρω 30.000;

Μετρ?ει ο σωρευτικ?? καν?να? στο SEO

Ε?ναι και το ρ?σκο σε ?να site. Το πρ?βλημα με τα καινο?ργια site ε?ναι ?τι χρει?ζονται πολ? περισσ?τερο περιεχ?μενο, περισσ?τερα backlinks και χρ?νο ?στε το περιεχ?μενο και τα backlink να συσσωρευτο?ν, να φανε? στην Google και να αν?βει.

Ε?ναι ο λεγ?μενο? σωρευτικ?? καν?να? ? accumulation effect στα αγγλικ? που π?ει στην αρχ? πολ? χαμηλ? και μετ? ανεβα?νει σαν υπερβολ? προ? τα π?νω, να ?χει εκθετικ? αν?πτυξη.

Για να ?χετε κι εσε?? εκθετικ? αν?πτυξη θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι το SEO ε?ναι μαραθ?νιο?, να αφιερ?σετε τουλ?χιστον 12 μ?νε? στην ελληνικ? αγορ? και τουλ?χιστο 12 με 24 μ?νε? στη διεθν? αγορ? για να αρχ?σετε να ?χετε πελ?τε? και να βγα?νετε στι? λ?ξει? κλειδι?.

Οτιδ?ποτε κ?τω απ? 12 μ?νε? για καμπ?νια SEO ? site, δημιουργ?α περιεχομ?νου και backlinks, ξεχ?στε το μην το επιχειρε?τε καν. Η μοναδικ? λ?ση αν θ?λετε να κ?νατε κ?τι σ?μερα για να βγ?λετε λεφτ? ε?ναι να αγορ?σετε κ?ποιο site, υπ?ρχει το Εmpireflippers.com που πουλ?ει τ?τοιου ε?δου? site, υπ?ρχει και το Flippa.com που πουλ?ει τ?τοια site,

Υπ?ρχουν κι ?λλα τ?τοια site για σ?νδεση ιστοσελ?δων πω? λ?με σ?νδεση ακιν?των και να κ?νετε αγοραπωλησ?ε?, μπορε?τε να αγορ?σετε ?να site που ?χει traffic σ?μερα, επισκεψιμ?τητα, χρηματοπο?ηση μ?σω διαφημ?σεων τη? Google, μ?σω πωλ?σεων στην Amazon, μ?σω δι?φορων τρ?πων που 1 site μπορε? να κ?νει χρηματοπο?ηση.

Αυτ? για σ?μερα, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ?χω το SEO Agency www.comfrey-central.com, αυτ? ε?ναι το καν?λι μου στο YouTube που κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 ? και νωρ?τερα β?ζουμε ?να β?ντεο για το SEO.

Μην ξεχ?σετε να πατ?σετε like, να αφ?σετε ?να σχ?λιο ? να ρωτ?σετε κ?τι, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter ?που κ?θε 15 μ?ρε? θα ?χετε δωρε?ν ?να email για το SEO, internet marketing και π?? να αντιμετωπ?σετε τον ανταγωνισμ? στο internet, φρ?σκιε? ιδ?ε? και θα χαρ? πολ? να τα πο?με τη Δευτ?ρα ? και νωρ?τερα.

Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

6 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍