ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Γιατ? Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι??

Περιεχ?μενα

Μ?θετε τον νο?μερο ?να λ?γο που κ?νει εκτ?? απ? την Google, ?ναν επισκ?πτη να αγαπ?σει την ιστοσελ?δα σα?. Κατανο?στε πω? με την δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου θα αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?, θα αποκτ?σετε φανατικο?? οπαδο?? και θα πολλαπλασι?σετε το πελατολ?γιο σα?.

Πω? θα τα πετ?χετε ?λα αυτ?; Διαβ?στε το παρακ?τω ?ρθρο προσεκτικ? και αξιοποι?στε το αμ?σω?, δημιουργ?ντα? περιεχ?μενο που αναζητ? ο χρ?στη? καθημεριν? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Μπορε? η συνταγ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ να ε?ναι πολ? απλ? αλλ? η δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου που αναζητ? ο χρ?στη? πολλ?? φορ?? καταλ?γει να ε?ναι πολ? δ?σκολη για τον μ?σο ιδιοκτ?τη ιστοσελ?δα? ? blog.

Γιατ? το ποιοτικ? περιεχ?μενο ε?ναι η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO;

?σω? ?να απ? τα σημαντικ?τερα πρ?γματα σε μια ιστοσελ?δα να ε?ναι το περιεχ?μενο. Φανταστε?τε ?τι μ?λι? ?χετε ανο?ξει την τηλε?ρασ? και το πρ?το καν?λι να μην ?χει τ?ποτα να δε?τε. Τι θα κ?νατε; Θα αλλ?ζατε καν?λι.

?τσι κ?πω? λειτουργε? και το ?ντερνετ. Αν οι? ιστοσελ?δε? που επισκ?πτεστε ε?ναι κεν?? ? δεν ?χουν καλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο, τ?τε μ?λλον θα εγκαταλε?πατε τι? ιστοσελ?δε? αυτ?? και θα ψ?χνατε να βρε?τε κ?ποιε? που να ?χουν ενδιαφ?ρον για σα? περιεχ?μενο.

Απ? αυτ?ν την ?ποψη, το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? ε?ναι ο βασιλι?? του παιχνιδιο? και κερδ?ζει ?τι και να κ?νετε!

Η Google δεν ταξινομε? ιστοσελ?δε? αλλ? περιεχ?μενο

Π?ρα πολλο? φτι?χνουν μια ιστοσελ?δα που στην συν?χεια την αφ?νουν ω? σκελετ? και για να καλ?ψουν την γ?μνια τη?, απλ?? τι? προσθ?τουν χρ?ματα στο φ?ντο, αντ? για ?σπρη την κ?νουν μα?ρη ? στην καλ?τερη περ?πτωση β?ζουν μια φωτογραφ?α που ?χουν κλ?ψει απ? το ?ντερνετ.

Θα πρ?πει ?μω? να γνωρ?ζετε ?τι η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση?, ?να ρομπ?τ το οπο?ο διατρ?χει καθημεριν? το ?ντερνετ με στ?χο να φ?ρει στην επιφ?νεια, στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δηλαδ? τα οπο?α ονομ?ζονται και SERPS το σχετικ?τερο και ποιοτικ?τερο περιεχ?μενο με β?ση αυτ? που ?χει αναζητ?σει ο τελικ?? χρ?στη?.

Ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? θα ?χετε απογοητευτε? γιατ? νομ?σατε ?τι θα μπορο?σατε απλ?? να φτι?ξετε μια σελ?δα στο ?ντερνετ για οτιδ?ποτε και μετ? να βγα?νατε στην πρ?τη θ?ση τη? Google επειδ? απλ?? και μ?νο ?σασταν πολ? ?ξυπνοι ? πολ? ?μορφοι.

Δυστηχ?? για να κερδ?σετε την πρ?τη θ?ση θα πρ?πει να το αξ?ζετε ? μ?λλον να ?χετε κ?ποιο περιεχ?μενο που να αξ?ζει να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Και επειδ? η δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου ε?ναι επ?πονη και δ?σκολη εργασ?α μ?λλον δεν θα τα καταφ?ρετε ποτ?. Μην αγχ?νεστε ?μω?, μπορε? να αναθ?σετε σε ?λλου? την δημιουργ?α του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα.

Ε?παμε ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??. ?μω? ποια τα πλεονεκτ?ματα του ποιοτικο? περιεχομ?νου;

Πλεονεκτ?ματα Ποιοτικο? Περιεχομ?νου

 1. Το επαναστατικ? περιεχ?μενο δημιουργε? παθητικ? κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Η κ?νηση θα μπορο?σα να πω ?τι χωρ?ζεται σε ενεργητικ? και παθητικ?. Παθητικ? ε?ναι η κ?νηση που δεν δημιουργε?τε απ? εσ??, εν? ενεργητικ? ε?ναι η εσκεμμ?νη κ?νηση που δημιουργε?τε απ? εσ?? με τι? δημοσιε?σει? σα? στα social media, με την διαφ?μιση τη? ιστοσελ?δα? σα? και με την συνολικ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? πλην του SEO.
 2. Το απ?στευτο περιεχ?μενο ευνοε? την δημιουργ?α συνδ?σμων (backlink creation) προ? την σελ?δα σα?. ?τσι αποκτ?τε δημοτικ?τητα και αυξ?νει το PageRank τη? σελ?δα? σα?. ?σο υψηλ?τερο το PageRank σα?, τ?σο το καλ?τερο για τα τη θ?ση σα? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.
 3. Το ποιοτικ? περιεχ?μενο αυξ?νει τη θ?ση σα? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Προσωπικ? ?χω βγει πολλ?? φορ?? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, η βασικ? ?μω? φιλοσοφ?α ?ταν να ?χω δημιουργ?σει απ?στευτο μοναδικ? και διαχρονικ? περιεχ?μενο για τη σελ?δα μου και μετ? να τραβ?ξω του? επισκ?πτε? και να του? κρατ?σω.
 4. Το διαχρονικ? περιεχ?μενο ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? SEO για τη σελ?δα σα?. ?σο καλ? εκτ?? σελ?δα? SEO να κ?νετε δεν θα ?χετε μακροπρ?θεσμη επιτυχ?α ε?ν δεν μπορε?τε να κρατ?σετε ?ναν επισκ?πτη στην σελ?δα σα?. Το κλασσικ? περιεχ?μενο ? τα ?ρθρα πυλ?νε? ε?ναι το περιεχ?μενο που θα στηρ?ξει την ιστοσελ?δα σα? και θα φ?ρει τον περισσ?τερο κ?σμο σε β?θο? χρ?νου. Το κλασσικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα αντ?ξει στον χρ?νο και θα αντ?ξει τον αυξαν?μενο ανταγωνισμ? τη? Google απ? τα ν?α sites που βγα?νουν καθημεριν? στο προσκ?νιο.
 5. Το μοναδικ? περιεχ?μενο δημιουργε? πωλ?σει? και μετατροπ??(conversions). Παρ?λληλα μει?νει το ποσοστ? εγκαταλε?ψεων απ? τη σελ?δα σα? (bounce rate) και αυξ?νει τι? μετατροπ?? (conversion rate). Μετατροπ? απ? επισκ?πτη σε πελ?τη σημα?νει το ποσοστ? εκε?νο των επισκεπτ?ν που μετατρ?πεται τελικ? σε πελ?τη.
 6. Το ακαταμ?χητο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? κ?νει γνωστο??, δι?σημου? και στο τ?λο? πλο?σιου?. Δεν ξ?ρω αν ?χετε ακο?σει ποτ? για την στρατηγικ? προσωπικ?? προβολ?? (personal branding), ?που προβ?λλετε τον εαυτ? σα? ω? ειδικ? σε κ?ποιο θ?μα στα μ?τια του κοινο? ?τσι κερδ?ζετε τι? πρ?τε? εντυπ?σει?. Αποκτ?τε μεγαλ?τερο κ?ρο? και οι υποψ?φιου πελ?τε? σα? σα? εμπιστε?ονται περισσ?τερο.

Τι ε?ναι μοναδικ? περιεχ?μενο;

content-is-king

Μοναδικ? περιεχ?μενο ε?ναι τα κε?μενα, τα β?ντεο, τα λογισμικ?, οι εφαρμογ?? και οτιδ?ποτε ?χετε δημιουργ?σει μ?σα στη σελ?δα σα? και αιχμαλωτ?ζει τα βλ?μματα και το ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν σα?. Μια μοναδικ? στρατηγικ? περιεχομ?νου ε?ναι να δ?νετε δωρε?ν με αντ?λλαγμα την εγγραφ? των επισκεπτ?ν στη λ?στα σα? μια αναφορ?, μια υπηρεσ?α ? ?να μοναδικ? προ??ν.

?ταν λ?με περιεχ?μενο, δεν εννοο?με μ?νο τα κε?μενα και τι? φωτογραφ?ε?. Περιεχ?μενο ε?ναι τα β?ντεο, τα τραγο?δια, η μουσικ?, τα audio books, τα προ??ντα αλλ? και ?λε? οι χρ?σιμε? πληροφορ?ε? που συνοδε?ουν αυτ?. ?να βιβλ?ο που μπορε? να δ?νετε δωρε?ν απ? την ιστοσελ?δα σα? ? κριτικ?? π?νω σε ?να βιβλ?ο που ε?ναι χρ?σιμα για τον τελικ? χρ?στη αποτελο?ν μ?ρο? του περιεχομ?νου.

Θα πρ?πει να δημιουργε?τε τακτικ? ν?ο περιεχ?μενο και να ανανε?νετε την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Μπορε?τε να βελτι?νετε επ?ση? τα κε?μενα στο ν?ο σα? site και να προσθ?τετε ν?ε? σελ?δε? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι?.

Θα πρ?πει τουλ?χιστον μ?α φορ? την εβδομ?δα να δημιουργε?τε ?να καινο?ριο ?ρθρο, μια καινο?ρια σελ?δα ? να προσθ?τετε ?να ν?ο προ??ν στο e-shop σα?. Με αυτ?ν τον τρ?πο, στ?λνετε ?να μ?νυμα στη Google ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει φρ?σκο περιεχ?μενο, δεν ε?ναι σελ?δα ζ?μπι και καλε?τε τα ρομπ?τ και τι? αρ?χνε? τη? Google να ταξινομ?σουν το ν?ο αυτ? περιεχ?μενο και να φ?ρουν ν?α κ?νηση και ν?ου? επισκ?πτε?.

Π?? να δημιουργ?σετε ακαταμ?χητο περιεχ?μενο

Πρ?τα θα πρ?πει να το ?χετε θ?σει ω? στ?χο πριν ακ?μα ξεκιν?σετε τη σελ?δα σα? ?τι θα δημιουργε?τε π?ντα μοναδικ? και ακαταμ?χητο περιεχ?μενο που θα κινητοποιε? του? ανθρ?που? και θα φ?ρνει αποτελ?σματα. Μετ? θα πρ?πει να κοιτ?ξετε τ? περιεχ?μενο ?χουν οι σελ?δε? υψηλ?? επισκεψιμ?τητα?.

Π?ρτε μια τ?τοια σελ?δα ω? σελ?δα πρ?τυπο που θα θ?λατε να τη? μοι?σετε και εφαρμ?σετε την ?δια στρατηγικ? περιεχομ?νου με αυτ?ν. Τι κ?νει τη σελ?δα αυτ? μοναδικ?;? Σε τι θα θ?λατε να τη? μοι?σετε;

Π?ρτε το χρ?νο που χρει?ζεται για να δημιουργ?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο. Το καλ? περιεχ?μενο χρει?ζεται συν?θω? απ? ?ναν ?ω? ?ξι μ?νε? για να δημιουργηθε? και ?λλο τ?σο καιρ? για να ευοδ?σει. Ποτ? μην εγκαταλε?πετε την προσπ?θεια.

Βρε?τε ?να αντικε?μενο στο οπο?ο ε?στε καλ?? σε αυτ? ? σα? ενθουσι?ζει ιδια?τερα και ασχοληθε?τε με αυτ?. Χαλαρ?στε και βρε?τε πηγ?? ?μπνευση?. Μετ? δημιουργ?στε ?να χρονοδι?γραμμα με το π?σο χρ?νο σκοπε?ετε να διαθ?σετε για να υλοποι?σετε το στ?χο σα? που ε?ναι η δημιουργ?α εκπληκτικο? περιεχομ?νου.

Δημιουργ?α Περιεχ?μενου και High Traffic Formula

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου High Traffic Formula αναφ?ρομαι στον πιο απλ? τρ?πο δημιουργ?α? περιεχομ?νου και κ?νηση? προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Η επονομαζ?μενη High Traffic Formula ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και αποτελε?τε απ? 3 β?ματα που ο καθ?να? μπορε? να κ?νει. Αυτ? ε?ναι:

1. Γρ?φω ?να ?ρθρο στο blog μου

2. Δημοσιε?ω το ?ρθρο στο blog μου

3. Κοινοποι? το ?ρθρο στα social media

Τ?σο απλ?. ?λοι μπορο?ν να το κ?νουν, επομ?νω? ?λοι μπορο?ν να αποκτ?σουν αν?λογα με την αγορ? στ?χο του? ασταμ?τητη επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα του?. Για να μην μπερδευτο?με θα πρ?πει να σα? τον?σω ?τι το περιεχ?μενο προηγε?ται τι? επισκεψιμ?τητα? και του SEO.

Στην πραγματικ?τητα το σωστ? και καλ? περιεχ?μενο ε?ναι συνυφασμ?νο και με το SEO, αφο? δεν γ?νεται να κ?νει? SEO σε ?να site που δεν ?χει περιεχ?μενο ? που ?χει πολ? λεπτ? περιεχ?μενο.

Λεπτ? περιεχ?μενο (thin content) ε?ναι σελ?δε? με λιγ?τερε? απ? 300 λ?ξει?, κλεμμ?νο περιεχ?μενο ? περιεχ?μενο σκουπ?δια που δεν ?χει κ?ποια αξ?α. Γενικ? η παλι?τερη κλασικ? πρακτικ? του spamming ?τανε η δημιουργ?α εσωτερικ?ν σελ?δων με ελ?χιστο ? καθ?λου χρ?σιμο περιεχ?μενο, οι οπο?ε? ?τανε παραφουσκωμ?νε? με λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ?? ?τανε σελ?δε? αποκλειστικ? γραμμ?νε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν απευθυν?τανε σε ανθρ?που?. Για να μην π?σετε και εσε?? στην κατηγορ?α spam, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο αποκλειστικ? για τον κ?σμο και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο λ?γο? που η High Traffic Formula ε?ναι πετυχημ?νη ε?ναι γιατ? ε?ναι :

1. δωρε?ν και

2. βασ?ζεται στο περιεχ?μενο

Μ?νο με την εστιασμ?νη σκληρ? δουλει? θα μπορ?σετε να πετ?χετε στο ?ντερνετ και αυτ? θα γ?νει μ?νο ?μα κ?νετε πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε καθημεριν?. Και αυτ? που θα πρ?πει να κ?νετε καθημεριν? ε?ναι η δημιουργ?α περιεχομ?νου για το e-shop ? για το site σα?.

Θυμηθε?τε ?τι σε ?τι και αν κ?νετε η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και τα backlinks η βασ?λισσα

Το σωστ? περιεχ?μενο που ε?ναι αν?λογα με την περ?πτωση απ? 1200 ?ω? 3500 λ?ξει? ? και περισσ?τερο ε?ναι αυτ? που θα σα? αναδε?ξει και θα δημιουργ?σει το κοιν? σα?.

?σο πιο καλ? και εξ?χων περιεχ?μενο ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? τ?σο μικρ?τερη θα ε?ναι η αν?γκη για backlinks για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Και πιο καλ? και εξ?χων περιεχ?μενο δημιουργε?τε για την ιστοσελ?δα σα?, τ?σο πιο πολλ?? ?λλε? ιστοσελ?δε? θα θ?λουν και θα συνδεθο?ν μαζ? μα? δ?νοντα? σα? ?να backlink.

Δεν λ?ω ?τι θα κερδ?σετε εκατοντ?δε? backlinks αλλ? μερικ? με φυσικ? τρ?πο και ελ?χιστο κ?πο τα οπο?α ?μω? θα ε?ναι αρκετ? για να ανεβ?σουν την ιστοσελ?δα σα? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Το πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου και οι 100 μ?ρε? blogging

Στο λεγ?μενο πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου, ?να? δι?σημο? ?γγλο? Ζωολ?γο? ο Δρ. Lyall Watson, παρατ?ρησε ?τι απομονωμ?νοι πληθυσμο? πιθ?κων ?ρχισαν για πρ?τη φορ? να πλ?νουν και να τρ?νε του? καρπο?? τη? γλυκοπατ?τα? ?ταν ?φαγε και ο εκατοστ?? π?θηκο?. Οι πληθυσμο? αυτο? χωρ?ζονταν απ? πολλ? μ?λια θ?λασσα αφο? βρ?σκονταν σε διαφορετικ? νησι?.

Παρατηρ?θηκε δηλαδ? ?τι στον εκατοστ? π?θηκο ?γινε ?να κβαντικ? ?λμα και ?γινε αυτ? η γν?ση ?τι η γλυκοπατ?τα τρ?γεται αφο? πλυθε? κτ?μα του συλλογικο? ασυνε?δητου ?λων των πληθυσμ?ν πιθ?κων παγκοσμ?ω?.

Η ?δια αναλογ?α υπ?ρχει και στη δημιουργ?α περιεχομ?νου, αλλ? και στο αγαπημ?νο μου χ?μπι, το blogging. Προσωπικ? ε?μαι φανατικ?? blogger και στο ?ρθρο μου Blogging Marathon: Τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? blogging αναφ?ρομαι ?τι χρει?ζεται να γρ?ψουμε εκατ? ?ρθρα σε ?να blog για να σπ?σουμε το φρ?γμα τη? Google και να θεωρηθο?με ?τι υπ?ρχουμε.

Το ?διο ισχ?ει και για τα e-shop, γιατ? χρειαζ?μαστε τουλ?χιστον 100 προ??ντα για να δε?ξουμε ?τι υπ?ρχει το ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα. Το ?διο συμβα?νει με τον εκατοστ? πελ?τη κτλ.

Β?βαια, επειδ? θα δημοσιε?σουμε 100 ?ρθρα δεν σημα?νει ?τι η επιτυχ?α μα? ε?ναι εγγυημ?νη. ?μω? θα καταφ?ρουμε να δημιουργ?σουμε αρκετ? περιεχ?μενο για να αυξ?σουμε την ορατ?τητα μα? στη Google.

7 πρακτικ? εργαλε?α για τη δημιουργ?α περιεχομ?νου

1. Quora – Η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα κοινωνικ?? δικτ?ωση? για να πα?ζεται την κολοκυθι?. Ρωτ?στε και απαντ?στε τα π?ντα. Μπορε?τε να αναζητ?σετε ?λε? τι? πιο δημοφιλ?? ερωτ?σει? και να δε?τε τον σφυγμ? τη? αγορ??. Η βασικ? φιλοσοφ?α στη δημιουργ?α του κατ?λληλου περιεχομ?νου ε?ναι να μ?θετε τι χρει?ζεται η αγορ? σ?μερα και να το προσφ?ρετε στην ιστοσελ?δα σα?.

2. Search Analysis – Βρε?τε δεκ?δε? ιδ?ε? για την δημιουργ?α περιεχομ?νου και ?ρθρων μ?σω τη? αν?λυση? αναζ?τηση?. Χρησιμοποι?στε το πεδ?ο αναζητ?σεων τη? Google και κ?ντε αναζ?τηση με τη λ?ξη κλειδ? που σα? ενδιαφ?ρει προσθ?τωντα? και ?να γρ?μμα τη? αλφαβ?του κ?θε φορ?.

Δε?τε αναλυτικ? το ?ρθρο: Search Analysis: Πω? να βρε?τε ν?ε? ευκαιρ?ε? για ?ρου? αναζ?τηση?

3. Audacity – ?να δωρε?ν εργαλε?ο για καταγραφ? φων?? και δημιουργ?α podcasts τα οπο?α μπορε?τε να διαμοιρ?σετε σε sites ?πω? το? iTunes, Stitcher Radio, Soundcloud και Mixcloud.

4. Camtasia Studio – Το αγαπημ?νο μου εργαλε?ο καταγραφ?? β?ντεο απ? την οθ?νη του υπολογιστ? σα?. Για του? χρ?στε? των Mac μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το? Screenflow. Με το Camtasia Studio ?χω καταγρ?ψει και επιμεληθε? ?λα μου τα β?ντεο που ?χω ανεβ?σει στα β?ντεο social media, YouTube, Vimeo, Dailymotion και Myspace.

5. Jing – ?να δωρε?ν εργαλε?ο απ? την ?δια εταιρε?α που ?χει δημιουργ?σει το Camtasia για να καταγρ?ψετε την οθ?νη σα? σε β?ντεο ?ω? και 5 λεπτ?ν και να βγ?λετε και φωτογραφ?ε? την οθ?νη σα?.

6. Photoshop– Το Photoshop ε?ναι η γραφιστικ? σου?τα τη? Adobe που δεν ε?ναι μ?νο για γραφ?στε?. Μπορε?τε να την χρησιμοποι?σετε για να επεξεργαστε?τε τι? δικ?? σα? φωτογραφ?ε?, να δημιουργ?σετε ν?α γραφικ? καθ?? και infographics.

7. Yahoo News– Το Yahoo news ?πω? και το Google News ε?ναι μια υπηρεσ?α που συγκεντρ?νει του? βασικ?τερου? τ?τλου? και ?ρθρα απ? τα πιο επ?καιρα και αξι?πιστα δημοσιογραφικ? blogs σ?μερα. Μπορε?τε να μ?θετε τον σφυγμ? τη? επικαιρ?τητα? και να δε?τε πια θ?ματα ε?ναι τα πιο καυτ? για να ασχοληθε?τε με αυτ?.

Τα παραπ?νω εργαλε?α τα χρησιμοποι? σχεδ?ν καθημεριν? για να δημιουργ?σω περιεχ?μενο στο blog μου αλλ? και σε blog πελατ?ν που διαχειρ?ζομαι. Πιστε?ω ?τι ε?ναι τουλ?χιστον απαρα?τητα για κ?θε ?ναν ιδιοκτ?τη ιστοσελ?δα?.

Ξ?χασα κ?τι;

internet-lifestyle-selfie-kissavos

Σ?γουρα με ?να ?ρθρο δεν μπορε?? να εξαντλ?σει? ?να θ?μα, ?μω? μπορε?? να εγε?ρει? το ενδιαφ?ρον και να ξεκιν?σει? μια συζ?τηση με τον κ?σμο. ?μα θ?λετε να συμμετ?χετε και σει? σε αυτ? την συζ?τηση, αφ?στε το σχ?λιο σα? ? την ερ?τηση σα? κ?τω απ? το ?ρθρο. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Διαβ?στε Περισσ?τερα για το επικ? περιεχ?μενο:

 1. Content is the King
 2. 70+ Εργαλε?α Content Marketing
 3. Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?;
 4. Inbound Marketing | Τι ε?ναι;
 5. Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με επικ? περιεχ?μενο

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

10 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη γεια χαρ?

  Διαβ?ζω το blog σου απ? τ?τε που το ανακ?λυψα, κ?να δ?ο μ?νε? δλδ, και με ?χει βοηθ?σει π?ρα πολ? να καταλ?βω μερικ? πρ?γματακια σχετικ? με το SEO. Με αφορμ? το συγκεκριμ?νο ?ρθρο ?θελα να ρωτ?σω κατι που με “βασαν?ζει” εδ? και αρκετ? καιρ? σχετικ? με το περιεχ?μενο που χρει?ζεται να ?χει ?να e-commerce shop που λ?ν’ και στο χωρι? μου. Ε?μαι πολ? μπερδεμ?νο? γτι δε μπορ? να καταλ?βω πω? μπορε?? να δημιουργ?σει? ταυτ?χρονα πρωτ?τυπο και πλο?σιο περιεχ?μενο για ?να προ??ν ?πω? πχ. “π?μολα π?ρτα?” ?που σε ?να ε?ρο? 100 προ??ντων τα 50 ?χουν πανομοι?τυπα χαρακτηριστικ? ;

  Ευχαριστ? εκ των προτ?ρων

  Απ?ντηση
 • ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  27 Μαρτ?ου 2015 10:52 πμ

  Γι?ννη καλημ?ρα,
  ?χω παρατηρ?σει ?τι σε ?να keyword το πλ?θο? αναζητ?σεων ΧΩΡΙΣ τ?νου? ε?ναι κατ? πολ? μεγαλ?τερο απ? αυτ? χωρ?? τ?νου?. Χρει?ζεται να γ?νει optimization στα keywords χωρ?? τ?νου? (πχ στα titles); ?χι β?βαια και στο κε?μενο.
  Ποι? η γν?μη σου; Βοηθ?ει μ?α τ?τοια κ?νηση;

  Απ?ντηση
  • Πολ? καλ? η ερ?τηση σου Ν?κο, θα πρ?πει ?ντω? να κ?νουμε optimization με κεφαλα?α μια και οι χαρακτ?ρε? με τ?νου? στον κ?δικα ascii και στη γλ?σσα μηχαν?? ε?ναι διαφορετικο? χαρακτ?ρε? απ? του? χαρακτ?ρε? χωρ??. Αυτ? συμβα?νει στα ελληνικ? και σε πολλ?? ?λλε? γλ?σσε? εκτ?? αγγλικ?ν.

   Το ?διο γ?νεται και για τα greeknglish ? τα ελληνικ? με λατινικο?? χαρακτ?ρε?.

   Επ?ση?, μην ξεχ?σει? να γραφτε?? στι? ενημερ?σει? και στο SEO Newsletter

   Σε ευχαριστ? πολ?

   Απ?ντηση
 • Να φτι?ξω ?να site αλλ? τι να β?λλω μ?σα για να ?χει κ?σμο; Πω? θα μπορ?σω να το βρω; Εδ? σε θ?λω…Καμ?α ιδ?α

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα, ?θελα να ρωτ?σω ποιο ε?δο? περιεχομ?νου ?χει την περισσ?τερη επισκεψιμ?τητα, τα ?ρθρα, τα β?ντεο ? κ?τι ?λλο;

  Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σω συνδυασμ? κειμ?νου και β?ντεο; Ευχαριστ? πολ?.

  Επ?ση? θ?λω να σα? συγχαρ? γιατ? ε?ναι απ? τα καλ?τερα ?ρθρα που ?χω διαβ?σει μ?χρι σ?μερα και το www.comfrey-central.com ε?ναι ?να απ? τα πιο ενημερωμ?να blog για το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων στα ελληνικ?.

  Απ?ντηση
  • Σωστ? Ιω?ννα, ο συνδυασμ?? β?ντεο κειμ?νου και audiobook ? podcast ε?ναι το καλ?τερο για το SEO. Αυτ? γιατ? ?λλοι μαθα?νουν ακο?γωντα?, ?λλοι βλ?ποντα? και ?λλοι διαβ?ζοντα?. Επ?ση?, το διαφορετικ? περιεχ?μενο μα? βοηθ?ει να αξιοποι?σουμε τα διαφορετικ? social media και να κ?νουμε διασπορ? των backlinks.

   Απ?ντηση
 • Μπρ?βο για το ?ρθρο Γι?ννη.
  Βασικ? πρ?γματα που αγνοο?σα παντελ??.
  Επαν?λεγχο? και διορθ?σει? το επ?μενο β?μα μου.
  Ευχαριστ? και π?λι.

  Απ?ντηση
 • Kalimera sas, apo to eksoteriko..

  Edo kai ligo kairo o giannis exei fanatikous episkeptes ellines sto site tou.

  thanks my friend..!
  Best regards, Bill

  keep going..
  ??

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? πολ? Βασ?λη για το θετικ? σου σχ?λιο. Μου αρ?σει που αποτελ? συνδετικ? κρ?κο με την Πατρ?δα μα? την Ελλ?δα. Πε? μα? απ? ποια χ?ρα και περιοχ? μα? διαβ?ζει? και τι σε αρ?σει περισσ?τερο στο blog μου.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍