ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-CHROME-HTTPS-SSL

Chrome Https Ιο?λιο? 2018: ?λα τα HTTP sites χαρακτηρ?ζονται “not secure”

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην φ?ει π?ρτα το site σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Τον Φεβρου?ριο του 2018 η Google με μ?α λιτ? δημοσ?ευση τη? στο Google Online Security Blog, ?κανε γνωστ? ?τι απ? τον Ιο?λιο του 2018 που θα βγει η ν?α ?κδοση του Chrome 68, ?λε? οι ιστοσελ?δε? χωρ?? SSL, που ε?ναι χωρ?? HTTPS δηλαδ?, θα χαρακτηριστο?ν ω? “μη ασφαλ??”.

GOOGLE CHROME HTTPS SSL-2

Και επειδ? ο Chrome ω? web browser ?χει πολ? μεγ?λο μερ?διο αγορ?? που ξεπερν?ει σ?μερα το 60%, σ?γουρα θα ?χει πολ? μεγ?λε? επιπτ?σει? στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?τε αυτ? ?χει SSL ε?τε ?χι.

Για να δε?τε τι θα συμβε? στην δικ? σα? ιστοσελ?δα μετ? τον Ιο?λιο του 2018, διαβ?στε παρακ?τω.

?σα site δεν ?χουν SSL-HTTPS θα π?σουν στη Google

Αναγκαστικ? και μη ?σε? ιστοσελ?δε? δεν ?χουν SSL και HTTP θα π?σουν στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? προοδευτικ? απ? το λανσ?ρισμα τη? ν?α? ?κδοση? του Chrome 68 και μετ?, εν? θα δουν την επισκεψιμ?τητα του? να μει?νεται δραματικ?.

Προσοχ? γιατ? πολλ?? ιστοσελ?δε? ?χουν ?δη SSL και HTTPS αλλ? δεν ?χουν SSL και HTTPS σε ?λε? τι? επιμ?ρου? σελ?δε? του? και ?τσι θα αντιμετωπ?σουν προβλ?ματα στην εσωτερικ? πλο?γηση και στην κατ?ταξη γιατ? θα ?χουν insecure items αν?μεσα στο secure content.

Για ?σα site ?χουν κατασκευαστε? σε WordPress αυτ? το πρ?βλημα λ?νεται αμ?σω? με την χρ?ση του προσθ?του insecure content fixer.

Παρ?λο που ε?ναι ημ?μετρο η χρ?ση αυτο? του προσθ?του, θα πρ?πει να αναθ?σετε στον προγραμματιστ? σα? να κ?νει ?λη την λ?ντζα τη? επιδι?ρθωση? ?λου του περιεχομ?νου που ε?ναι φορτωμ?νο στο site σα? με HTTP και χωρ?? κ?ποιο πιστοποητικ? ασφαλε?α? SSL.

?σα site ?χουν backlinks απ? μη SSL-HTTPS sites θα π?σουν στη Google

Οι επιπτ?σει? που θα ?χει η μετ?βαση απ? το HTTP στο HTTPS στο SEO και στην οργανικ? κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι π?ρα πολλ??. Αρχικ? ?σα site ?χουν backlinks απ? HTTP ιστοσελ?δε? που δεν διαθ?τουν εγκατεστημ?νο πιστοποιητικ? ασφαλε?α? θα σημει?σουν πτ?ση στην οργανικ? κατ?ταξη.

Η πτ?ση αυτ? ?μω? μπορε? να φρεναριστε? μ?νο με την αλλαγ? αυτ?ν των sites σε SSL ?στε να χαρακτηριστο?ν τα backlinks του? και αυτ? ω? ασφαλ?.

?σα site ?χουν SSL-HTTPS θα αν?βουν στη Google

Το αντ?στροφο θα συμβε? για ?λα εκε?να τα site που ?χουν ?δη εγκατεστημ?να πιστοποιητικ? ασφαλε?α? και βρ?σκονται σε HTTPS.

?λα αυτ? τα site θα αν?βουν στι? οργανικ?? αναζητ?σει? τη? Google και των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση? και θα δο?νε α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? του? γενικ?τερα.

?σα site ?χουν backlinκs απ? SSL-HTTPS sites θα αν?βουν στη Google

Τ?ρα ?σε? ιστοσελ?δε? ?χουν ?δη backlinks απ? ιστοσελ?δε? με SSL θα διαπιστ?σουν μικρ? ?νοδο στην κατ?ταξη του? για δ?ο λ?γου?. Πρ?τον γιατ? θα σημει?σουν πτ?ση τα site που ?χουν backlinks απ? μη ασφαλ? sites και δε?τερον γιατ? ?λα τα site με υψηλ? domain authority ?χουν ?δη SSL.

Τι ισχ?ει για Firefox, Safari και του? ?λλου? browser;

Δεν ε?ναι φαιν?μενο μ?νο του Chrome, ο αποκλεισμ?? ?λων των ιστοσελ?δων σε HTTP αλλ? ε?ναι και φαιν?μενο ?λη? τη? βιομηχαν?α? των Web Browser ?που προσπαθο?ν τα τελευτα?α χρ?νια να κ?νουν το ?ντερνετ ασφαλ?στερο και να διασφαλ?σουν τον απλ? και ανυποψ?αστο χρ?στη.

?δη και οι ?λλοι web browsers (φυλλομετρητ?? ιστοσελ?δων) ?χουν κινηθε? ?δη προ? αυτ?ν την κατε?θυνση με τον Mozilla Firefox με την ν?α του ?κδοση Firefox59, τον Safari με το Safari Technology Preview version 46 και ?πονται και ?λοι οι υπ?λοιποι web browsers αργ? ? γρ?γορα.

Β?λτε σ?μερα κι?λα? SSL στο site σα?

Θα πρ?πει σ?μερα κι?λα? να κ?νετε τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? στην ιστοσελ?δα σα? και να μεταβε?τε στην μετ? SSL εποχ? με ασφ?λεια. Στο ?ρθρο μου?Γιατ? ?βαλα SSL και γιατ? πρ?πει να β?λετε και εσε?? στο site σα?, εξηγ? ?λου? του? λ?γου? και τα οφ?λη του SSL για το SEO και την ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Επ?ση? δεν θα πρ?πει να ξεχν?με ?τι το SSL αποτελε? παρ?γοντα κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σ?μφωνα π?λι με την ?δια τη Google, ?χει σημειωθε? αρκετ? πρ?οδο? μ?χρι σ?μερα στην μετ?βαση απ? το HTTP στο HTTPS και ?τσι:

  • Π?νω απ? το 68% τη? κ?νηση? του Chrome σε λειτουργικ? Android και Windows προ?ρχεται απ? SSL sites
  • Π?νω απ? το 78% τη? κ?νηση? του Chrome στα λειτουργικ? συστ?ματα Chrome OS και Mac προ?ρχεται απ? SSL sites
  • Τα 81 απ? τα κορυφα?α 100 sites στο ?ντερνετ χρησιμοποιο?ν HTTPS απ? τη μ?να του? (by deafult)

Οποιαδ?ποτε αλλαγ? και να σκ?φτεστε να κ?νετε στην ιστοσελ?δα σα? απ? HTTP σε HTTPS επειδ? αλλ?ζουν και τα permalinks και χρει?ζονται και κ?ποιε? ρυθμ?σει? στο Google Search Console, θα πρ?πει να γ?νεται μ?νο με την συνδρομ? εν?? επαγγελματ?α στο SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για την ασφ?λεια στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍