ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι σχ?ση ?χει ο Μπουτ?ρη? με το Superstar Marketing?

superstar-marketing-MPOUTARIS-3
Στη φωτογραφ?α ο ξακουστ?? πλ?ον νυν Δ?μαρχο? Θεσσαλον?κη? (Δεκ?μβριο? 2013) Μπουτ?ρη? σε Ρ?λο Σουλε?μ?ν ο Μεγαλοπρεπ??! Ο δ?μαρχο? κατ?φερε κι ?φησε το σημ?δι του στην ιστορ?α τη? Θεσσαλον?κη? με τα πρωτοφαν? του σχ?δια για πλατε?α Κεμ?λ Ατατο?ρκ με το ομ?νυμο ?γαλμα του Κεμ?λ καθ?? και για τη μετονομασ?α κεντρικ?ν λεωφ?ρων…

Superstar Marketing 2

PERSONAL BRANDING
0
superstar-marketing-lady-gaga-2
Superstar Marketing 2 Γιατ? εν? το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι τ?σο απλ? και ?μω? το 99% αποτυχα?νει… You First Branding ?χετε δει ποτ? του? αρχ?ριου? διανομε??? σε κ?θε εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ; -?ταν λ?ω δικτυακ? μ?ρκετινγκ, αναφ?ρομαι στο MLM- Του? πρ?του? τρει? μ?νε? μετ? την εγγραφ? πανηγυρ?ζουν π?νω και…

Superstar Marketing 1

PERSONAL BRANDING
0
lady-gaga-superstar-marketing-4
Superstar Marketing 1 γιατ? ε?ναι πετυχημ?νο το μ?ρκετινγκ τη? Lady Gaga Ξ?ρετε τι ε?ναι το σο?περσταρ μ?ρκετινγκ; ?χετε δει ποτ? του? παπαρ?τσι να κυνηγο?ν μια σο?περ σταρ; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να σε οπαδο?? στο twitter; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο πιο ακριβοπληρωμ?νο? ηθοποι?? στο Χ?λιγουντ; ?χετε ποτ? αναρωτηθε? ποιο?…

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

to-proion-eisai-esy-branding
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Personal Branding για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ και στι? επιχειρ?σει? ?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline. Αν θ?λετε να αν?βετε…

Καλ?? ?λθατε Στο Blog Μου!

seo-web-design-divramis
Καλ?? ?λθατε Στο Blog Μου! ?να blog για το SEO και πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και πω? να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ και την κατασκευ? ιστοσελ?δων και πω? να μ?θετε WordPress σε 24 ?ρε?! Ε?ναι τιμ? μου μετ? απ? μια πορε?α απ?…

BRANDING

Το branding ε?ναι η δημιουργ?α απ? το μηδ?ν ολ?κληρη? τη? εταιρικ?? σα? ταυτ?τητα? για το ?ντερνετ αλλ? και για τον φυσικ? κ?σμο. Εμπιστευτε?τε το ?μπειρο team απ? ειδικο?? που ?χουν μεγ?λη και πολυετ? εμπειρ?α στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

?χουμε δημιουργ?σει αρκετ? brand names στο ?ντερνετ και η φιλοσοφ?α μα? ε?ναι μινιμαλιστικ?. Σκοπ?? ε?ναι να περ?σουμε το μ?νημα με ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο κ?πο και λιγ?τερα λ?για ? εικ?νε?.

Η δημιουργ?α και ο σχεδιασμ?? εν?? brand ξεκιν?ει απ? την δημιουργ?α τη? εταιρικ?? ταυτ?τητα?:

internet branding

?λα τα παραπ?νω συνδυ?ζονται αρμονικ? για να σα? μεταφ?ρουν το μ?νυμα σα? στα π?ρατα του κ?σμου και σε 4 γλ?σσε?:

Π?σο σημαντικ? ε?ναι το branding στο μ?ρκετινγκ;

Σ?μφωνα με το Βρετανικ? Ινστιτο?το του Μ?ρκετινγκ (CIM) το οπο?ο διοργαν?νει και ειδικ? μαθ?ματα branding για ενηλ?κου?, το branding ε?ναι η διαδικασ?α τη? δημιουργ?α? συμβ?λων, εικ?νων και χαρακτηριστικ?ν που ταυτ?ζονται με τη φ?ρμα μα? ? το προ??ν μα? και το προσδ?δουν αναγνωρισιμ?τητα, κ?ρο? και ποιοτικ? χαρακτηριστικ?.

Το branding ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? η αξ?α του να σημα?νει? κ?τι για τον τελικ? χρ?στη ?χει να κ?νει με τον ?διο τον α?ρα μια? επιχε?ρηση? και προσθ?τει ?υλη αξ?α σε κ?θε επιχε?ρηση.

Branding και SEO

Φα?νεται? ?τι η Google ?χει δ?σει ?λο και μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα σ?ματα SEO των ιστοσελ?δων απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? και φα?νεται ?τι ευνοε? τα brand names στο ?ντερνετ.

Οι μεγ?λε? φ?ρμε? και οι μεγ?λε? εταιρε?ε?, τα λεγ?μενα brands επηρε?ζουν ?λο και πιο πολ? τα οργανικ?, αλλ? και τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? δυσκολε?ει ?λο και περισσ?τερο τα ν?α και τα μικρ? site να καταφ?ρουν καλ?τερα αποτελ?σματα στη Google, καθ?? και να αντιμετωπ?σουν την τερ?στια ισχ? των μεγ?λων, καταξιωμ?νων brand sites.

Επ?ση?, πολλ?? φορ?? τα δυνατ? brand names στο ?ντερνετ δε?χνουν να ?χουν ανοσ?α ακ?μα και στα Google Penalties και η Google ακ?μα και ?ταν παραβι?ζουν οι μεγ?λοι πα?χτε? του? καν?νε? του παιχνιδιο? φα?νεται να κ?νει τα στραβ? μ?τια.

Για να μην με?νετε π?σω απ? τι? εξελ?ξει? και να βελτι?σετε το SEO σα? καλ? θα ?τανε να ξεκιν?σετε το χτ?σιμο του δικο? σα? εταιρικο? brand σε μια κοινων?α που φα?νεται πλ?ον να επικρατε? ο πολυμπραντισμ??.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍