ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Black Hat SEO

Με τ?σο αυξαν?μενο ανταγωνισμ? στο ?ντερνετ κ?θε μ?ρα και ν?α site να μπα?νουν στο παιχν?δι και στο κυνηγητ? για να αποκτ?σουν πολ?τιμο traffic, το SEO πολλ?? φορ?? πα?ρνει διαφορετικ?? τροπ?? απ? το αναμεν?μενο.

Π?ρα πολλο? webmasters ? ιδιοκτ?τε? websites καταφε?γουν σε μη ορθ?? πρακτικ?? SEO, τι? λεγ?μενε? Black Hat SEO πρακτικ?? ? τεχνικ??. Ο ?ρο? Black Hat SEO αποδ?δεται στον Matt Cutts, Επικεφαλ?? του τμ?ματο? ποι?τητα? ? Anti Spamming στη Google.

Το?black hat seo?αν και φ?ρνει γρ?γορα και απρ?βλεπτα αποτελ?σματα για μ?α ιστοσελ?δα στι? αναζητ?σει?, γ?νεται με μεθ?δου? που εκμεταλλε?ονται αδυναμ?ε? των αλγορ?θμων των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Αυτ?? οι μ?θοδοι δεν ε?ναι αποδεχτ?? – ε?ναι παρ?νομε? κι ?τσι μ?α ιστοσελ?δα που κ?νει τ?τοιου τ?που seo, αν και θα ?χει γρ?γορα καλ? αποτελ?σματα χωρ?? ιδια?τερο κ?πο, μακροπρ?θεσμα κινδυνε?ει να χαντακωθε?. Στην πραγματικ?τητα δεν ε?ναι παρ?νομο το Black Hat SEO αφο? δεν υπ?ρχει κ?ποιο? ν?μο? που το απαγορε?ει, ?μω? ε?ναι εν?ντια στον κανονισμ? ποι?τητα? τη? Google.

H Google δεν ε?ναι ?να? παγκ?σμιο αστυφ?λακα? του internet που ?σω? νομ?ζουν πολλο?, αλλ? μια κερδοφ?ρα επιχε?ρηση που βασ?ζεται αποκλειστικ? στον αλγ?ριθμο τη? για να λειτουργ?σει. Προσπ?θειε? χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου απειλο?ν την ?δια τη Google και το μ?λλον τη? ω? επιχε?ρηση.

Αν θ?λετε να χτ?σετε μ?α υγι? και μακροπρ?θεσμη σχ?ση με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google, μην μπε?τε στον πειρασμ? να εφαρμ?σετε black hat seo τεχνικ?? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Οι ?νθρωποι π?σω απ? τη Google δεν ε?ναι τυχα?οι και ε?ναι π?ρα πολ? ?ξυπνοι. Επ?ση? ?χουν ?λη την τεχνολογ?α που απαιτε?ται για να σα? πι?σουν στα πρ?σα και να σα? στε?λουν αδι?βαστο.

Να ε?στε μεθοδικο? και υπομονετικο? και να με?νετε στι? white hat seo τεχνικ?? αυτ?? που επιτρ?πονται δηλαδ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? αλλι?? μπορε?τε να καταλ?ξετε σε κ?ποια τιμωρ?α απ? τη Google. Σ?μφωνα π?λι με τον Matt Cutts τ?τοια τιμωρ?α επιβλ?θηκε στι? 24 Μαρτ?ου του 2014. Αυτ? ανακοιν?θηκε απ? τον ?διο τον Matt Cutts στο twitter και επιβεβαι?θηκε και απ? ?λλε? πηγ?? ?πω? το ?γκυρο authority SEO site Searchengineland στο ?ρθρο: Google Slaps Greek Sites With Penalties.

Στον αντ?ποδα του Black Hat SEO, υπ?ρχει το White Hat SEO, ?που ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι τεχνικ?? που επικροτο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να η Google. Το ?ρθρο?White Hat SEO ε?ναι ακ?μα υπ? δημοσ?ευση και για να μην το χ?σετε, γραφτε?τε στο site μου και παρακολουθ?στε τα μαθ?ματα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα αξ?α? 129€ εντελ?? δωρε?ν!

Black Hat SEO και τιμωρ?α τη? Google

black-hat-seo

Οι πιθαν?? τιμωρ?ε? τη? Google ποικ?λουν και ξεκιν?νε με μια απλ? σφαλι?ρα που μπορε? να διαρκ?σει απ? μερικ?? μ?ρε? ?ω? μ?νε? ω? το οριστικ? deindexing τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τον δε?κτη αποτελεσμ?των τη? Google.

Black Hat SEO και Grey Hat SEO

Το grey hat seo ε?ναι?δι?φορε? τεχνικ?? search engine optimization που μπορε? να κ?νει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα του, που κινε?ται στα πλα?σια μεταξ? του νομ?μου και του παραν?μου. Ε?ναι δηλαδ? μεταξ? White Hat SEO και Black Hat SEO.

Οι τεχνικ???grey hat seo?θα πρ?πει κι αυτ?? να αποφε?γονται. Αποτελο?ν μ?α μ?ξη white hat και black hat seo οι οπο?ε? αν και φ?ρνουν γρηγορ?τερα αποτελ?σματα, αποτελο?ν κ?νδυνο για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Με?νετε στι? καθαρ? white hat SEO λ?σει? και φροντ?στε και τα backlinks σα? να ε?ναι φυσικ? και να φα?νονται και φυσικ?.

Spamdexing

To Black Hat SEO ε?ναι μ?α απ? τι? τεχνικ?? εν?? μεγαλ?τερου συν?λου πρακτικ?ν και στρατηγικ?ν χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?, του Spamdexing. To Spamdexing ε?ναι επ?ση? γνωστ? ω? search engine spam,?search engine poisoning,?Black-Hat?SEO,?search spam?or?web spam.

Οι Τεχνικ?? Web Spam που ακολουθο?νται χωρ?ζονται σε τρει? μεγ?λε? κατηγορ?ε?:

 • Content Spam
 • Link Spam
 • Λοιπ?? Τεχνικ?? Web Spamming

Content Spam

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και κατατ?σσουν το site σα? με β?ση το περιεχ?μενο του απ? ?ποψη σχετικ?τητα? και ποι?τητα?. Η προσπ?θεια εξαπ?τηση? τη? Google με πλαστ? και ?λλα κε?μενα ε?ναι μια παλι? γνωστ? τεχνικ? που ?μω? δεν περν?ει πια απαρατ?ρητη.

Keyword stuffing

Το Keyword stuffing ε?ναι το κλασικ? παραγ?μισμα εν?? site με τι? λ?ξει? κλειδι?. Το keyword stuffing ?χει να κ?νει με την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν σε δι?φορα σημε?α, την ποικιλ?α των λ?ξεων κλειδι?ν και την πυκν?τητα.

Αυτ? μα? βοηθ?ει να φα?νεται η σελ?δα μα? ακ?μα πιο σχετικ? στι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και του Google Bot συγκεκριμ?να για να μπορε? να βρεθε? το site μα? ποιο ε?κολα.

Κρυφ? ? α?ρατο κε?μενο?

?σχετο με το βασικ? και εμφαν?? α?ρατο κε?μενο αποκρ?πτεται σε δι?φορα σημε?α στο site μα?. Συν?θω? στο background ?ταν χρησιμοποιο?με γραμματοσειρ? με ?δια χρ?μα με το background ? πολ? μικρο? μεγ?θου? που να μην φα?νεται στο ανθρ?πινο μ?τι. Παρ?λληλα, μπορε? να κρ?βουμε κε?μενο στον κ?δικα HTML και σε πολλ? ?λλα σημε?α του site μα?.

Meta-tag stuffing

Αυτ? ?χει να κ?νει με το να χρησιμοποιο?με υπερβολικ? πολλ?? λ?ξει? στα meta tags, παραπ?νω απ? 10 που ε?ναι το φυσιολογικ? για να χαρακτηρ?σουμε ?να ?ρθρο στο blog μα?. Πολλ?? φορ?? και ?σχετε? λ?ξει? κλειδι? με το περιεχ?μενο, που ?χουν ?μω? πολ? υψηλ? traffic. Ο στ?χο? ε?ναι να εμφαν?ζεται το meta tag μα? σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Doorway pages

“Gateway” ? doorway pages ε?ναι χαμηλ?? ποι?τητα? ιστοσελ?δε? με ελ?χιστο ? καθ?λου περιεχ?μενο που ?μω? ε?ναι παραφουσκωμ?νε? με λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι?. Ε?ναι απ? τη φ?ση του? σχεδιασμ?νε? να πετυχα?νουν υψηλ? κατ?ταξη στα αποτελ?σματα τη? Google, αλλ? δεν ?χουν καν?να ?λλο σκοπ? ?παρξη?. Μια τ?τοια σελ?δα συνοδε?εται π?ντα με ?να link? “click here to enter”. To 2006, η Google τιμ?ρησε τη? BMW για τη χρ?ση πολλ?ν τ?τοιων σελ?δων τ?που “doorway pages” που ?δειχναν π?σω στην εταιρικ? Γερμανικ? ιστοσελ?δα? BMW.de.

Scraper sites

Τα Scraper sites δημιουργο?νται με τη χρ?ση διαφ?ρων black hat SEO προγραμμ?των που ειδικε?ονται στο να κλ?βουν περιεχ?μενο απ? τα sites που ε?ναι πρ?τα στα? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και να μοντ?ρουν με αυτ? ν?ο περιεχ?μενο. Το ν?ο περιεχ?μενο απ? αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? παρουσι?ζεται ω? μοναδικ?, μα στην πραγματικ?τητα ε?ναι ?να? συγκερασμ?? περιεχομ?νου ?λλων ιστοσελ?δων χωρ?? κ?ποια σχετικ? ?δεια απ? αυτ? τα sites. Αυτ? τα sites χρησιμοποιο?νται απ? του? ιδιοκτ?τε? του? ω? διαφημιστικ? sites και τα παραγεμ?ζουν με διαφημιστικ? banners απ? το AdSense για να χρηματοποι?σουν τα scraper site του?.

Πολλ?? ε?ναι οι περιπτ?σει? που blog με κλεμμ?νο περιεχ?μενο βγα?νουν πιο μπροστ? στη Google και αυτ? βασ?ζεται σε ?να σφ?λμα του αλγορ?θμου μετ? το Caffeine Update.

Article spinning

To Article spinning ε?ναι μια τεχνικ? που περιλαμβ?νει το επαναγρ?ψιμο των ?ρθρων και την διανομ? διαφορετικ?ν εκδ?σεων σε δι?φορε? ιστοσελ?δε? και σε blogging networks. Η επανεγγραφ? των ?ρθρων γ?νεται με ειδικ? λογισμικ? το οπο?ο λ?γεται article spinner software και δυστυχ?? ? ευτυχ?? δεν υπ?ρχει στη γλ?σσα μα? γιατ? θα ε?χαμε χορτ?σει spam. ?τσι αποφε?γετε η ποιν? για διπλ? περιεχ?μενο απ? τη Google.

Machine translation

Παρ?μοια με το? Article spinning, μερικ? sites χρησιμοποιο?ν machine translation ? μεταφραστ?? για να μεταφρ?σουν το περιεχ?μενο του site του? σε χιλι?δε? γλ?σσε?. Η παραγωγ? με τη βο?θεια λογισμικο? περιεχομ?νου απαγορε?εται ρητ? απ? τη Google και τιμωρε?ται. Το μεταφρασμ?νο περιεχ?μενο ε?ναι ακαταν?ητο ακ?μα και αν χρησιμοποι?σουμε την υπηρεσ?α Google Translate.

Παραπλανητικ?? Ιστοσελ?δε?

Οι παραπλανητικ?? ιστοσελ?δε? ε?ναι μια κοιν? πρακτικ? σε μερικ? dictionary sites ?πω? το about.com. Π?ρα πολλ? site ?χουν ?σχετο περιεχ?μενο και λ?ξει? κλειδι? μ?νο και μ?νο για να πι?νουν traffic απ? τι? μηχαν??. ?χουν ?λλου? τ?τλου? και ?λλο περιεχ?μενο και λ?ξει? κλειδι? και δεν οδηγο?ν πουθεν?, παρ? να παρ?χουν backlinks και διαφημ?σει? σε ?λλα sites.

Advertorial Spam

Το advertorial ε?ναι μια διαφ?μιση με εκπαιδευτικ? περιεχ?μενο ? μια πολ? περιεκτικ? διαφ?μιση με μεγ?λα ?ρθρα. Στην τηλε?ραση αυτ? ε?ναι παρ?μοιο με τα infomercials. Η τεχνικ? αυτ? ε?ναι τ?σο παλι? που χρονολογε?τε π?σω στο 1946, αλλ? στην σημεριν? εποχ? δεν ε?ναι τ?ποτα ?λλο απ? πληρωμ?να links σε ?ρθρα.

Μια παρ?μοια περ?πτωση που τιμ?ρησε το 2013 η Google ?ταν τη? Interflora με 11 μ?ρε? αποκλεισμ? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.?? Δε?τε περισσ?τερα: Interflora was penalized for advertorial link spam.

Μετ? την τιμωρ?α η Interflora πε?στηκε και αφα?ρεσε ?λα τα? advertorials απ? τι? αγγλικ?? ηλεκτρονικ?? εφημερ?δε? και ζ?τησε μια επανεξ?ταση. Η επανεξ?ταση ?γινε και η Google αποκατ?στησε τι? παλι?? θ?σει? τη? Interflora στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Μακ?ρι να ?τανε τ?σο ε?κολο και για ?λου? του? ?λλου?!

Spam Ping ? Sping ? Pingback Spam

Να ενημερ?νουμε δηλαδ? του?? ping servers πολλ?? φορ?? ?τι ?χουμε ν?ο περιεχ?μενο, εν? δεν ?χουμε. Αυτ? γ?νεται ?ταν τα Update Services του WordPress χρησιμοποιο?νται καταχρηστικ?.

Link Spam

black-hat-seo

Το Link spam ε?ναι η δημιουργ?α χωρ?? να το αξ?ζετε πραγματικ? τεχνητ?ν backlinks που να δε?χνουν την ιστοσελ?δα σα?.? Το link spam παραπλαν? τη Google και τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? που βασ?ζεται στο μεγαλ?τερο μ?ρο? του στα backlinks.

To link spamming ε?ναι ο κυρι?τερο? τρ?πο? εξαπ?τηση? τη? Google και ο ευκολ?τερο? που γ?νεται σ?μερα.

Link-building software

Μια πολ? κοιν? στρατηγικ? δημιουργ?α? χιλι?δων ?χρηστων links ε?ναι δι?φορα προγρ?μματα που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ και αυτοματοποιο?ν την διαδικασ?α. Τ?τοια προγρ?μματα ε?ναι το SenukeX.

Link farms

Τα Link farms ε?ναι μεγ?λε? κοιν?τητε? ιστοσελ?δων οι οπο?ε? ανταλλ?σσουν μεταξ? του? links. Αυτ?? ε?ναι ο μοναδικ?? σκοπ?? ?παρξη? του?. Τα link farms δ?χτηκαν μεγ?λο χτ?πημα μετ? το Φεβρου?ριο του 2011 ?ταν η Google λανσ?ρισε το Panda Update. Κ?νοντα? μεγ?λε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο τη? με στ?χο την ποι?τητα και με?ωσε σε ?να βαθμ? την δραστηρι?τητα των link farms ? link networks.

Κρυμμ?να ? κρυφ? links

Αυτ? ?χει να κ?νει με το να τοποθετο?με links εκε? που δεν μπορο?ν να τα δουν οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? μα?, αλλ? μπορο?ν να δουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα κ?ποιων συνδ?σμων? (link popularity).

Sybil attack

Η ?ννοια Sybil attack ε?ναι το να πλαστογραφ?σουμε δι?φορα προφ?λ στο ?ντερνετ με σkοπ? τη δημιουργ?α ?ποπτου και spαm content. H ονομασ?α Sybil αποδ?δεται σε ?ναν ασθεν? με διαταραχ?? προσωπικ?τητα? που λεγ?τανε Sybil. ?να? spammer μπορε? να δημιουργ?σει για αυτ?ν τον σκοπ? χιλι?δε? web sites με διαφορετικ? ον?ματα χ?ρου και πολλ? ψε?τικα blogs γνωστ? ω? sblogs ? spam blogs.

Spam blogs

Τα Spam blogs ε?ναι ιστοσελ?δε? που δημιουργ?θηκαν αποκλειστικ? για εμπορικ? προ?θηση και το να μεταφ?ρουν PageRank? σε ?λλα τρ?τα sites, τα λεγ?μενα και money sites. Πολλ?? φορ?? τα splogs δημιουργο?νται με τ?τοιο αριστοτεχνικ? τρ?πο που σχεδ?ν καν?να? δεν τα καταλαβα?νει απ? την αρχ?. Μια πιο προσεχτικ? ματι? σε αυτ? θα σα? δε?ξει ?τι περι?χουν κε?μενο που δ?σκολα διαβ?ζεται γιατ? προ?ρθε απ? article spinners και δεν ?χει καμ?α αξ?α. Τα splogs ε?ναι παρ?μοια με τα? link farms.

Page hijacking

Η τεχνικ? Page hijacking ε?ναι το να δημιουργ?σουμε ?να ακριβ?? αντ?γραφο απ? ?να δημοφιλ?? website το οπο?ο δε?χνει περιεχ?μενο παρ?μοιο με το πραγματικ?, αλλ? κ?νει redirection ? ανακατε?θυνση σε ?να ?λλο ?σχετο site με κακ?βουλο περιεχ?μενο. Στην περ?πτωση του facebook αυτ? η τεχνικ? λ?γεται phishing και χρησιμε?ει στην αλ?ευση των username και passwords απ? το facebook.

Αγορ? ληγμ?νων domains

Μερικο? επαγγελματ?ε? link spammers παρακολουθο?ν τα DNS records για ον?ματα χ?ρου που θα λ?ξουν σ?ντομα. Τα αγορ?ζουν μ?λι? λ?ξουν και αντικαθιστ?ν το περιεχ?μενο του site με δικ?? του? σελ?δε?.

Συχν? ?μω? η Google διαγρ?φει το περιεχ?μενο και τα δεδομ?να σε ληγμ?να ον?ματα χ?ρου. Καλ? θα ?ταν ?μα ενδιαφερ?σασταν να αγορ?σετε κ?ποιο ?νομα σε πλειστηριασμ? να το κ?νετε πριν λ?ξει αυτ? το ?νομα. Ο κ?νδυνο? και μετ? την αγορ? του σε ?γκυρη προθεσμ?α να π?σετε θ?μα εν?? Google bomb ε?ναι ορατ??.

Cookie stuffing

Το Cookie stuffing ?χει να κ?νει με την τοποθ?τηση εν?? affiliate?tracking cookie στον υπολογιστ? του επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα? εν αγνο?α του και χωρ?? να τον προειδοποι?σετε προηγουμ?νω?. Ο στ?χο? του Cookie stuffing ε?ναι διπλ??. Αφεν?? μεν να κλ?ψει τι? προμ?θειε? των αλλον?ν και να εγκαταστ?σει ?να affiliate link που να δε?χνει π?σω στο site σα?.

Χρ?ση ανοιχτ?ν σε επεξεργασ?α ιστοσελ?δων (world-writable pages)

Τα web sites που μπορο?ν να υποστο?ν επεξεργασ?α απ? του? χρ?στε? ? του? επισκ?πτε? μπορε? να χρησιμοποιηθο?ν ε?κολα απ? του? spamdexers για να εισ?γουνε τα παρ?νομα link του? ε?ν δεν ληφθο?ν μ?τρα anti spamming.

Αυτ?ματα spambots μπορο?ν να κ?νουν αυτ? τη δουλει? του spamming πολ? ε?κολα και μαζικ? για χιλι?δε? sites.

Spam στα blogs

Το spam στα blogs ε?ναι η τοποθ?τηση spam links με τη λ?ξη κλειδ? σε δι?φορα guest blogs, forums, guest books και ?λλα.

Comment spam

Το comment spam ε?ναι ?να ε?δο? link spam που ξεκ?νησε με την συμμετοχ? των επισκεπτ?ν στη συζ?τηση μ?σω σχολ?ων σε wikis,?blogs, και guestbooks. Η αποτελεσματικ?τητα του ε?ναι αμφιλεγ?μενη σ?μερα γιατ? η αυτ?ματη δημιουργ?α σχολ?ων ανακ?πτεται με ειδικ? plugins για το WordPress.

Wiki spam

To wiki spam ε?ναι μαι μορφ? link spam σε ιστοσελ?δε? wiki. Ο spammer χρησιμοποιε? τι? δυνατ?τητε? που σου δ?νει το wiki ? η wikipedia να συμπληρ?σει? τα λ?μματα και να β?λει? τι? δικ?? σου παραπομπ??.? Απ? το 2005, η Wikipedia ?κανε ?λα τα εξερχ?μενα links τη? σε nofollow, ?μω? ακ?μα και τα nofollow links λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τη Google με μικρ?τερη βαρ?τητα απ? ?τι τα dofollow links.

Λοιπ?? τεχνικ?? web spamming

Mirror websites

Τα mirror sites ε?ναι η φιλοξεν?α πολλ?ν ιστοσελ?δων σε διαφορετικο?? servers με παρ?μοιο περιεχ?μενο ? σχεδ?ν ?διο, αλλ? διαφορετικ?? URLs. Πολλ?? φορ?? στο URL περιλαμβ?νεται και η λ?ξη κλειδ?.

Ανακατε?θυνση URL

To URL redirection ε?ναι η ανακατε?θυνση χωρ?? την εντολ? 301 redirect σε ?λλε? ιστοσελ?δε? με παραπλανητικ? σκοπ?. Αυτ? γ?νεται για να αυξ?σουμε την επισκεψιμ?τητα και να κατευθ?νουμε τον επισκ?πτη αλλο?.

Cloaking

Το cloaking ε?ναι εξορισμο? η συγκ?λυψη μια? ιστοσελ?δα? για να φανε? διαφορετικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η Google χρησιμοποιε? το IP delivery, ?να ε?δου? cloaking, για τα γεωγραφικ? αποτελ?σματα. Μια ?λλη χρ?ση του cloaking ε?ναι το code swapping.

Για παρ?δειγμα να ανεβ?σω μια ιστοσελ?δα στι? πρ?τε? θ?σει? τη? google και μετ? να αλλ?ξω τη θ?ση τη? με μ?α ?λλη.

Black Hat SEO Software

?να πολ? μεγ?λο κεφ?λαιο στο Black Hat SEO ε?ναι η αν?πτυξη και η δι?δοση πολλ?ν προ??ντων λογισμικο? για την δημιουργ?α backlinks και περιεχομ?νου. Μετ? απ? π?ρα πολλ? πειρ?ματα με τα εν λ?γω λογισμικ? που υπ?σχονταν δραματικ? και τερ?στια αποτελ?σματα. Τα περισσ?τερα πειρ?ματα κρ?τησαν μ?νε?, ?βγαλα μερικ? πολ?τιμα συμπερ?σματα:

 • Τα αυτοματοποιημ?να Black Hat SEO λογισμικ? δεν δουλε?ουν ?πω? παλι? και δεν αποδ?δουν αν?λογα με τα χρ?ματα, τον κ?πο και το χρ?νο που αφιερ?νετε.
 • Το εναλλακτικ? κ?στο? χρ?νου και χρ?ματο? ε?ναι μεγ?λο γιατ? στον ?διο χρ?νο θα μπορο?σατε να ε?χατε εστιαστε? σε ?λλου? τρ?που? White Hat SEO ?πω? τα social media, τη δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου, τη βελτ?ωση του site σα?, κτλ.
 • Ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να τιμωρηθε?τε απ? τη Google χρησιμοποι?ντα? τα ειδικ? ?ταν ε?στε ?να πολ? μικρ? site και καν?να? δεν θα προσ?ξει τι κ?νετε. Ωστ?σο π?ντα επισε?ετε ο κ?νδυνο? να τιμωρηθε?τε. Το black hat SEO ε?ναι σαν τη Δαμ?κλειο Σπ?θα!

Μερικ? απ? τα πιο δι?σημα λογισμικ? και προγρ?μματα που δεν τα συνιστ?, – αφο? πρ?τα τα ?χω χρησιμοποι?σει πειραματικ? ο ?διο? σε κεν? sites, ?μω? τα αναφ?ρω για να τα αποφ?γετε γιατ? δεν ?χουν κ?ποιο ν?ημα η χρ?ση του? ε?ναι τα παρακ?τω:

 • SEONukeX
 • GSA SEO INDEXER και GSA Submitter και γενικ? ?λη τη σειρ? τη? GSA
 • Scrapebox
 • Χrunner σε ξεχωριστ? Virtual Machine

Επ?ση?, η λ?στα δεν σταματ? εδ? γιατ? υπ?ρχουν πολλ? ?λλα που μπορο?ν να προστεθο?ν παρακ?τω αλλ? τα βρ?σκω αν?ξια αναφορ??.

Δεν σα? δ?νω τα links επ?τηδε? για να μην χαρακτηριστ? απ? τη Google σαν spammer και εγ?. ?λα τα παραπ?νω sites αποτελο?ν την κακι? γειτονι? του internet και η διασ?νδεση του site σα? με αυτ? μπορε? να σα? βλ?ψει γιατ? θα σχετιστε?τε στη Google με αυτ?.

Black Hat SEO Forums

Αξιομνημ?νευτα παραμ?νουν ?πω? και αθ?νατα τα Black Hat SEO Forums που παρ?λο το κυνηγητ? τη? Google, αυτ? γιγαντ?νονται καθημεριν?. Χιλι?δε? ν?οι χρ?στε? του ?ντερνετ και φιλ?δοξοι ν?οι spammers και hackers ανταλλ?σουν απ?ψει? καθημεριν? για το τι δουλε?ει και τι ?χι σχετικ? με το Black Hat.

Τα Black Hat SEO Forums ε?ναι το φυτ?ριο των ν?ων spammers και το πιο ονομαστ? απ? ?λα αυτ? ε?ναι το blackhatworld.com. Δεν σα? δ?νω το link επ?τηδε? για να μην χαρακτηριστ? απ? τη Google σαν spammer και εγ?.

?Ξ?χασα Κ?τι;

emgoldex-success

Σ?γουρα, γιατ? το Black Hat SEO ε?ναι ?να τερ?στιο κεφ?λαιο το οπο?ο δεν τελει?νει και τη στιγμ? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο, καινο?ριε? στρατηγικ?? επινοο?νται απ? του? spammers, του? ν?ου? hackers του internet στην SEO εποχ?. ?μα ξ?χασα κ?τι και θ?λετε να μου το πε?τε, μπορε?τε να το κ?νετε και θα το ?θελα με ?ναν απ? του? τρει? τρ?που?:

 1. Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο, προσφ?ροντα? κ?τι στη συζ?τηση, ? κ?νοντα? μια ερ?τηση.
 2. Επικοινων?στε μαζ? μου ?
 3. Π?ρτε με τηλ?φωνο στο 6972.364.387.

Black Hat SEO Διαβ?στε Περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Συγχαρητ?ρια για το post, απ? τα πι? ολοκληρωμ?να που ?χω διαβ?σει για το black hat seo. Θα συμφων?σω ?τι δεν αξ?ζει να ασχοληθε? κανε?? με τ?τοιε? πρακτικ?? αν βλ?πει την online παρουσ?α του σε μακροχρ?νιο ορ?ζοντα. Παρ?λα αυτ? στη ελληνικ? αγορ? ιστοσελ?δε? με φτωχ? περιεχ?μενο αλλ? πολλ? χαμηλ?? ποι?τητα? backlinks ?χουν υψηλ? κατ?ταξη στα αποτελ?σματα, ελπ?ζω ο αλγ?ριθμο? τη? Google να βελτιωθε? ακ?μα περισσ?τερο και για την ελληνικ? γλ?σσα για να ωθ?σει με αυτ? τον τρ?πο και στην ουσιαστικ? βελτ?ωση των ελληνικ?ν ιστοσελ?δων.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍