ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BING-SEO-MHXANH-ANAZHTHSHS-1

Bing SEO: Αξ?ζει τον κ?πο να ασχοληθε?τε;

Εκτ?? απ? τη Google, υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Yandex, η Baidu και η Bing.

Η Bing ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? τη? Microsoft που ?λοι γνωρ?ζετε γιατ? ?σοι ?χετε Windows ε?στε πελ?τε? τη?. H Bing υποστηρ?ζει και το Yahoo στι? αναζητ?σει? και τα τελευτα?α χρ?νια ?χει κ?νει αξι?λογη προσπ?θεια για να φτ?σει τη Google και να τη? αποσπ?σει κ?ποιο κομμ?τι τη? αγορ??.

Υπ?ρχει κ?ποιο? λ?γο? σ?μερα να εστιαστε? κανε?? στο να αν?βει στη Bing εκτ?? απ? τη Google; Αν ναι θα πρ?πει να ξ?ρετε το γιατ? πριν το κ?νετε για να να δε?τε ?μα ε?ναι βι?σιμο οικονομικ? η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Bing.

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια και μ?νον την αλ?θεια, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? γ?νεται τ?σο? ντ?ρο? για την Bing;

 

Μπορε? ?μω? σ?μερα ?λοι εσε?? να μην ?χετε ακο?σει λ?ξη για την Bing και να αναρωτι?στε ποια ε?ναι αυτ? και πω? ξεπετ?χτηκε ξαφνικ?, αλλ? αρκετο? πελ?τε? μου που δεν γνωρ?ζουν ακριβ?? την τεχνικ? αλ?θεια μου ?χουν φ?ρει στατιστικ? που δε?χνουν ?τι η Bing κατ?χει το 33% τη? αγορ?? των μηχαν?ν αναζ?τηση? ?ναντι 66% μεριδ?ου αγορ?? που κατ?χει δ?θεν η Google.

?πω? καταλαβα?νετε, αυτ? ?μα γιν?ταν στην πραγματικ?τητα θα το ?ξερα πρ?το? και ?δη θα ε?χα ασχοληθε? με τη Bing πριν με ξυπν?σει το αγ?γι.

Ευτυχ?? ? δυστηχ??, αυτ? δεν ισχ?ει και η Google τουλ?χιστον στην Ελλ?δα αλλ? και στο μεγαλ?τερο μ?ρο? των αγγλ?φωνων χωρ?ν κατ?χει την πρωτοκαθεδρ?α με ποσοστ? που αγγ?ζουν το 99% με 100%.

GOOGLE-MERIDIO-AGORAS-1

Τουλ?χιστον το τελευτα?ο ?το?, στο δικ? μου το site, το μερ?διο των οργανικ?ν επισκ?ψεων που κατ?χει η Google ε?ναι 99,7% ?ναντι ?να αμελητ?ο 0,3% που κατ?χουν ?λε? οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? μαζ? ?πω? η Yandex, Bing κτλ.

Θα μπορο?σε κ?ποιο? να πει ?τι μια ιστοσελ?δα δεν ε?ναι αντιπροσωπευτικ? του συνολικο? δε?γματο? τη? αγορ??, ?μω? η ?δια κατ?σταση επικρατε? και σε δεκ?δε? ?λλα site που διαχειρ?ζομαι και ?χουν ακ?μα περισσ?τερε? αναζητ?σει? στη Google και ?τσι ε?ναι πιο αντιπροσωπευτικ? του συν?λου τη? αγορ??.

Απ? που βγ?κε η φ?μη ?τι η Bing κατ?κτησε σε μια ν?χτα το 30% περ?που των αναζητ?σεων;

?λα ξεκ?νησαν την 1/12/2014 με το λεγ?μενο Big Bing σε παρ?φραση του Big Bang, ?ταν μια απλ? αναν?ωση τη? ?κδοση? του Firefox στην ?κδοση 34 ?φερε τα π?νω κ?τω για λ?γο.

firefox-34

Στην ?κδοση 34, ο Firefox που ε?ναι ο στεν?τερο? ανταγωνιστ?? του Google Chrome σε μια προσπ?θεια να σπ?σει το μονωπ?λιο τη? Google, αντικατ?στησε την εργοστασιακ? ρ?θμιση τη? πρ?τη? σελ?δα? αναζ?τηση? με το Yahoo για την Β?ρεια Αμερικ? που υποστηρ?ζεται απ? τη Bing και με τη Yandex για τι? χ?ρε? τη? Ρωσικ?? Ομοσπονδ?α?.

Μετ? την πρ?τη σφαλι?ρα που δ?χτηκε η Google εκε?νη την ημ?ρα, αφο? εν μ?α νυχτ? ?χασε πραγματικ? κ?ποιο μερ?διο αγορ?? τα πρ?γματα ?ρχισαν να αλλ?ζουν δραματικ? υπ?ρ τη?.

Γιατ?; Γιατ? στην μ?χη των web broswers ?χει κερδ?σει ο Chrome.

Ο Chrome κ?ρδισε την μ?χη των web browsers

CHROME-FIREFOX-BROWSERS-1

?μω?, απ? το 2014 ?ω? σ?μερα και στο κοντιν? μ?λλον φα?νεται ?τι ο Chrome ?χει επικρατ?σει ?ναντι των στεν?τερων ανταγωνιστ?ν του και φυσικ? του Mozilla Firefox, σ?μφωνα με στατιστικ? στοιχε?α απ? το StatCounter.

Το παραπ?νω δι?γραμμα δε?χνει το μερ?διο αγορ?? των 4 μεγ?λων web browsers, Chrome, Internet Explorer, Firefox και Safari σε ?λε? τι? συσκευ??, κινητ?? και desktop στην αγορ? τη? Β?ρεια? Αμερικ??. Σε β?θο? χρ?νου η τ?ση δε?χνει ?τι εκτ?? απ? τον Safari που ?χει το δικ? του μερ?διο αγορ?? των συσκευ?ν και smartphones τη? Apple, ?λοι οι ?λλοι browsers θα εξαφανιστο?ν απ? την αγορ?. Οψ?μεθα.

Που οφε?λεται αυτ? η κατακ?ρυφη πτ?ση του Firefox;

GOOGLE-CHROME-MONOPOLY-1

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι που οφε?λεται η κατακ?ρυφη πτ?ση τη? χρ?ση? του Firefox, και κατ? συν?πεια του ξεφουσκ?ματο? τη? Bing ω? νο?μερο 2 μηχαν?? αναζ?τηση?;

Απλο?στατα στην επιθετικ? στρατηγικ? τη? Google στο να μετατρ?πει ?λου? του? ν?ου? χρ?στε? του ?ντερνετ απ? χρ?στε? του Firefox και των ?λλων browser σε χρ?στε? και μ?νο του Chrome.

H Google εκμεταλε?ται την μονωπωλιακ? θ?ση που κατ?χει σε π?ρα πολλ?? δωρε?ν υπηρεσ?ε? ?ντερνετ που παρ?χει ?πω? το Google Mail, το Google Calendar και το YouTube για να διαδ?σει το Chrome και σε ?λου? του? ν?ου? χρ?στε? τη?. Επειδ? η αγορ? των web browsers ε?ναι μια ?δη ?ριμη και φτασμ?νη αγορ?, ο καλ?τερο? τρ?πο? για να κ?νει? κ?ποιον να αλλ?ξει browser ε?ναι να του αποκλε?σει? την χρ?ση κ?ποιου ?λλου φυλομετρητ? ιστοσελ?δων.

Μετ? το λανσ?ρισμα του Firefox 34 οι δ?ο μεγ?λε? εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση?, η Yandex και η Baidu π?ρασαν και αυτ?? στην αντεπ?θεση λανσ?ρωντα? του? δικο?? του? web browsers, Yandex browser και Baidu browser για να προωθ?σουν τι? δικ?? του? μηχαν?? αναζ?τηση? οι οπο?ε? ευδοκιμο?ν μ?νο στι? χ?ρε? του?.

Θ?λετε αναζητ?σει? στον γ?μο του Καραγκι?ζη; Επιλ?ξτε τη Bing

Εκτ?? λοιπ?ν τη? συνεχ?? πτ?ση? του μερ?διου αγορ?? των ανταγωνιστικ?ν browsers του Chrome, που ρ?χνουν και τη χρ?ση τη? Bing ω? μηχαν? αναζ?τηση?, ?να? ?λλο? σημαντικ?? παρ?γοντα? που υποβαθμ?ζει ξεκ?θαρα τη χρ?ση? τη? ε?ναι ο ?διο? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Bing.

Για να καταλ?βετε τι εννο?, κ?ντε μια απλ? αναζ?τηση στη Bing και δε?τε τι θα σα? επιστρ?ψει ω? αποτελ?σματα στην σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

BING-SEARCHES-SEO-SERPS-1

Σε μια γρ?γορη αναζ?τηση που ?κανα με το domain name μου, www.comfrey-central.com, η Bing δυσκολε?τηκε να αναγνωρ?σει την αρχικ? σελ?δα απ? το site μου και ω? πρ?το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? μου επ?στρεψε μια ?λλη σελ?δα προορισμο? που ?χει θ?μα τα Δωρε?ν μαθ?ματα WordPress.

Τ?ρα πω? συσχ?τισε ?τι αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη σελ?δα απ? το site μου, ?να? Θε?? ξ?ρει, αλλ? ?πω? καταλαβα?νετε η κατ?σταση ε?ναι τραγικ? σε π?ρα πολλ?? αναζητ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που επιστρ?φει η Bing.

Δι?φοροι ειδικο? του SEO στην Αμερικ? λ?νε ?τι ο αλγ?ριθμο? τη? Bing ε?ναι περ?που 5 χρ?νια πιο π?σω απ? τον αλγ?ριθμο τη? Google και δ?νει περισσ?τερη βαρ?τητα στα exact match domains και στα social signals απ? το Facebook στο οπο?ο ?χει μεγ?λο πακ?το μετοχ?ν η ?δια η Microsoft.

?μω? την πραγματικ?τητα, ο αλγ?ριθμο? τη? Bing υστερε? κατ? πολ? απ? τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google ?χι μ?νο κατ? π?ντε χρ?νια εξ?λιξη? αλλ? στην ?δια του τη δομ? που δεν ?χει κ?ποια ακρ?βεια και κατ? συν?πεια καμ?α ποι?τητα στι? αναζητ?σει? με τα ποιοτικ? και σωστ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? που μα? ?χει συνιθ?σει τα τελευτα?α χρ?νια η Google.

?τσι ?μα αισθ?νεστε τυχερο? κ?ντε αναζ?τηση στη Bing!

Bing Ads

Το τελευτα?ο θ?μα που θ?λω να αγγ?ξω ε?ναι οι διαφημ?σει? στη Bing ? το Bing Ads. ?σω? πολλο? απ? εσ?? να ?χετε απογοητευθε? απ? την απ?δοση του Google Adwords ?μω? τι απ?δοση θα ε?χε το Bing Ads σε μια μηχαν? αναζ?τηση? που δεν κατοικε?τε;

Τα αποτελ?σματα και εδ?, αν και δεν ?χω δοκιμ?σει τη διαφ?μιση στη Bing ακ?μα, σ?γουρα θα ε?ναι μηδενικ? ? μικρ?τερα απ? αυτ? του Adwords γιατ? απλ?? και μ?νο δεν ?χει κ?ποια ιδια?τερη κ?νηση η ελληνικ? αγορ? του Bing.

Καλ?τερα να εστιαστε?τε στο πω? να βελτι?σετε τι? ?δη υπ?ρχουσε? καμπ?νιε? σα? στο Google Adwords παρ? να ξεκιν?σετε καινο?ριε? στο Bing και να σπαταλ?σετε το χρ?νο σα?.

Bing SEO

Θα ?θελα να σα? δ?σω μια μικρ? συμβουλ? σχετικ? με το Bing SEO και το τι θα πρ?πει να κ?νετε για να ανεβε?τε στη Bing, στη Yandex και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? εκτ?? τη? Google.

Αρχικ? θα πρ?πει να σα? πω ?τι το SEO για τη Bing ε?ναι σχεδ?ν παρ?μοιο με το SEO που χρει?ζεται να κ?νετε για να ανεβε?τε στη Google. Δηλαδ? η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google επηρε?ζει κατ? 99% και ?λε? τι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?ταν μια ιστοσελ?δα ε?ναι ?δη ψηλ? στη Google, κατ? π?σα πιθαν?τητα θα ε?ναι ?δη ψηλ? και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Bing.

Αυτ? και μ?νο του τα καλ?πτει ?λα και για αυτ? πιστε?ω ?τι δεν χρει?ζεται να κ?νετε κ?τι διαφορετικ? για να ανεβε?τε στη Bing γιατ? απλο?στατα ε?ναι χαμ?νο? κ?πο? και χαμ?νο? χρ?νο?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Bing:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍