ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-experiments

Αποτυχημ?να Πειρ?ματα SEO

αυτ? που θα ευχ?σασταν να μην ε?χατε κ?νει ποτ? και αυτ? που θα θ?λατε να κ?ναν οι ανταγωνιστ?? σα? για να χ?νουν τον χρ?νο του?

Ξ?ρετε ποιου? εννο? ?ταν λ?ω ανταγωνιστ??, αυτο?? που μοιρ?ζονται την πρ?τη σελ?δα τη? Google μαζ? σα?.

Αυτ? τη στεν? σελ?δα με τα δ?κα αποτελ?σματα και σα? λ?γο π?νω και λ?γο κ?τω απ? αυτο??, αν?λογα με τα κ?φια τη? Google!

Σκεφτ?μουνα εδ? και μ?ρε? να γρ?ψω σχετικ? με το negative SEO, αλλ? ε?ναι ?να θ?μα που δεν θ?λω να ακουμπ?σω ακ?μα απ? τον φ?βο ?τι κ?ποιοι απ? εσ?? θα χρησιμοποι?σουν τα εργαλε?α και την εφαρμοσμ?νη γν?ση με λ?θο? τρ?πο.

Για αυτ? λοιπ?ν φ?λοι μου και φανατικο? μου αναγν?στε?, θα μιλ?σουμε σ?μερα για ?να θ?μα στο SEO τα πολλ? αποτυχημ?να πειρ?ματα SEO που ?χω κ?νει μ?χρι στιγμ??. Θα καλ?ψω μ?νο μερικ? απ? αυτ? και καθ?? θα προχωρ?με σε αυτ? το ταξ?δι γν?ση? στο SEO θα ανεβ?ζω ?λο και πιο πολ? τον π?χη τη? ποι?τητα? των πληροφορι?ν.

Και θα το κ?νω γιατ? μπορ? και γιατ? θα γ?νεται ασυνε?δητα κ?θε μ?ρα ?λο και πιο πολ?. Βλ?πετε ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ?χει να κ?νει με το τι γιν?μαστε καθημεριν? μ?σω τη? εξ?σκηση?.

Περιττ? να σα? πω ?τι τα περισσ?τερα απ? αυτ? ε?ναι πειρ?ματα για τα οπο?α θα αναφερθ? ε?ναι Black Hat SEO. Μ?λλον για αυτ? δεν οδ?γησαν πουθεν?;

WEB 2.0 doorway blogs με διπλ? περιεχ?μενο

Η ιδ?α του να δημιουργ?σω μερικ? WEB 2.0 blogs ξεπ?δησε ?ταν ανακ?λυψα ?τι ε?χα πολ? χαμηλ? διασπορ? στα referring domains. Μπορε?τε να δε?τε και εσε?? π?σα domain names σα? στ?λνουν backlink στην ιστοσελ?δα σα?. Παραπ?μπουν π?σω σε εσ?? δηλαδ? πηγα?νοντα? στο ahrefs.com.

ahrefs-referring-domains

Επιπλ?ον ?θελα να διασκεδ?σω και ?λε? εκε?νε? τι? εντυπ?σει? ?τι δι?φορα blogs και sites τ?που Web 2.0 μπορο?ν να ανταγωνιστο?ν ?λλα WordPress sites και να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Ξ?δεψα δυο ημ?ρε? περ?που για να δημιουργ?σω 11 WEB 2.0 blogsites.

Η φιλοσοφ?α δημιουργ?α? του? ?τανε πολ? απλ?, π?ρα το ?ρθρο SEO In Greece και το επαναδημοσ?ευσα 11 φορ?? περ?που για να δημιουργ?σω τον κορμ? του περιεχομ?νου των ιστοσελ?δων. Μετ? πρ?σθεσα και αρκετ? στοιχε?α απ? την σελ?δα του προφ?λ μου και η ν?α ιστοσελ?δα με subdomain τη λ?ξη κλειδ? ?τανε ?τοιμη.

Ορ?στε τα ακριβ?? β?ματα αυτο? του αποτυχημ?νου πειρ?ματο? SEO:

  1. Βρ?κα τη λ?ξη κλειδ? που ?θελα να ανταγωνιστ? στη Google με τα ?λλα αποτελ?σματα αναζ?τηση? η οπο?α ?τανε το SEO In Greece.
  2. ?φτιαξα 11 Web 2.0 sites επιλ?γοντα? ω? subdomain τη λ?ξη κλειδ?.
  3. Αναδημοσ?ευσα το ?ρθρο SEO In Greece και πρ?σθεσα τη σελ?δα απ? το προφ?λ μου και κ?ποια social media.
  4. ?κανα ping τα ν?α sites με το pingmylink.com
  5. Τ?λο? πρ?σθεσα 2.500 backlinks με κ?ποια δωρε?ν υπηρεσ?α backlink generator θ?τοντα? ω? λ?ξη κλειδ? τη φρ?ση SEO In Greece.
  6. Περ?μενα 15 ημ?ρε? για να ταξινομ?σει τι? ν?ε? ιστοσελ?δε? η Google και μετ? ?κανα μια αναζ?τηση με τη λ?ξη κλειδ? SEO In Greece για να δω ε?ν κ?ποιο απ? ?λα αυτ? τα sites ?χει βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?να μ?να μετ? και στα πρ?τα 100 αποτελ?σματα τη? Google για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?, στι? πρ?τε? 10 σελ?δε? δηλαδ?, δεν εμφαν?ζεται καν?να απ? ?λα αυτ? τα WEB 2.0 sites.

Σκεφτε?τε το καλ? πριν επιλ?ξετε το Weebly, το Wix ? κ?ποια ?λλη δωρε?ν υπηρεσ?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων. Δεν υπ?ρχει περ?πτωση να σα? βρει κ?ποιο? απ? τη Google. Οι λ?γοι που δεν θα σα? βρει κ?ποιο? στη Google ε?ναι πιθαν?? οι παρακ?τω:

  • Μηδενικ? SEO με ελ?χιστη παραμετροπο?ηση και δυνατ?τητε?
  • Κακ?? ποι?τητα? ιστοσελ?δε? και περιεχ?μενο
  • Μηδενικ? ταξιν?μηση στη Google. Ακ?μα και ?να μ?να μετ? πολλ? απ? αυτ? τα sites δεν ταξινομ?θηκαν απ? τη Google! Δεν υπ?ρχουν πουθεν?.

Backlink Generators

?λλη μια ?χρηστη υπηρεσ?α SEO που στην ουσ?α μπορε? να βλ?ψει αντ? να ωφελ?σει την ιστοσελ?δα σα?. Ξ?ρουμε ?λοι ?τι η Google βασ?ζεται ακ?μα και σ?μερα στον αριθμ? και την ποι?τητα των backlink για να ταξινομ?σει ?να site. Στην αναζ?τηση για την απ?κτηση ?λο και περισσ?τερων backlink, κ?ποιοι δημιο?ργησαν δι?φορα black hat SEO sites που παρ?γουν κατ? κ?ρον χιλι?δε? links με τη λ?ξη κλειδ? προ? το site σα?.

Αυτ? λ?γεται τεχνητ? δημιουργ?α links και τιμωρε?τε απ? τη Google. Ειδικ? ?μα ?χετε ?να ν?ο site με ηλικ?α λιγ?τερη των τρι?ν μην?ν θα σα? συμβο?λευα να μην πλησι?σετε αυτ? τα backlinks generator sites που υπ?σχονται να δημιουργ?σουν χιλι?δε? links προ? την ιστοσελ?δα σα? και να σα? ανεβ?σουν στη Google.

Μετ? λοιπ?ν απ? δοκιμ?? μην?ν, ανακ?λυψα ?τι ?λη αυτ? η προσπ?θεια ?τανε χ?σιμο χρ?νου και ευτυχ?? που δεν ?βλαψε κι?λα? το site μου.

Η τεχνητ? δημιουργ?α χιλι?δων συνδ?σμων ε?ναι σ?μα negative SEO για τη Google η οπο?α μπορε? να τιμωρ?σει το site σα? ανεπαν?ρθωτα. Με?νετε μακρι? λοιπ?ν και απ? τα backlink generator.

Blog Network με RSS Scraper Blogs

Πριν απ? λ?γο καιρ? ?να? καλ?? φ?λο? και συνεργ?τη? hard core προγραμματιστ?? απ? την Αθ?να μου αποκ?λυψε ?τι διαχειρ?ζεται π?νω απ? 20 sites και e-shops που φιλοξενε? στον ιδι?κτητο server του.

Αμ?σω? το δαιμ?νιο μου στο SEO τον παρ?τρυνε να αξιοποι?σουμε ?λε? αυτ?? τι? ιστοσελ?δε?, οι περισσ?τερε? των οπο?ων ?τανε σε WordPress και να βελτι?σουμε το SEO μα?.

Η ιδ?α μου ?τανε απλ?, να δημιουργ?σουμε ?να blog network. Τι ε?ναι το blog network;

To? blog network ε?ναι μαι ομ?δα blogs που συνδ?ονται ε?τε μον?δρομα, αμφ?δρομα ? κυκλικ? μεταξ? του? δημιουργ?ντα? ?να link Wheel. Συν?θω? το δ?κτυο ?χει ?ναν και μ?νο κοιν? ιδιοκτ?τη και ο σκοπ?? του ε?ναι να προωθ?σει τα συνδε?μενα blogs και να αυξ?σει το traffic και τα διαφημιστικ? ?σοδα.

Στο παρελθ?ν, αλλ? ακ?μα και σ?μερα τα? blog networks χρησιμοποιο?νταν καθαρ? για λ?γου? Search Engine Optimization. Αυτ? γιν?τανε με την π?ληση links, πληρωμ?νων ?ρθρων και διαφημιστικ?ν banners. Για τη Google, το blog network θεωρε?τε καθαρ? black hat SEO και τιμωρε?τε γιατ? προσπαθε? να χειραγωγ?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?.

Δεν ?τανε λ?γε? οι φορ?? εκε?νε? που η Google τιμ?ρησε αρκετ? blog networks.

Εν π?σι περιπτ?σει, μετ? απ? μια μικρ? ?ρευνα διαπ?στωσα ?τι ?λα τα blog ?τανε σε κακ? χ?λι. Διπλ? περιεχ?μενο που αντλο?νταν με RSS Scrapers. Αλλ?κοτο περιεχ?μενο με χιλι?δε? αντικρου?μενε? λ?ξει? κλειδι? και ?να τερ?στιο σκουπιδαρι? απ? plugins, θ?ματα και ?ρθρα.

Γενικ? υπ?ρχε πρ?βλημα ποι?τητα? και σχετικ?τητα?. Φανταστε?τε ?τι ?να blog με 2.800 δημοσιε?σει? ε?χε μ?νο 50 μοναδικο?? επισκ?πτε? την ημ?ρα! Μιλ?με για ?θλια αποτελ?σματα απ? ?ποψη επισκεψιμ?τητα?.

Η κατ?σταση ?τανε σοβαρ? χ?λια. ?πρεπε να συμμαζ?ψω ?λο το σκουπιδαρι?, να το β?λω σε σειρ?, να πετ?ξω τη σαβο?ρα και να δημιουργ?σω μοναδικ?, ποιοτικ? περιεχ?μενο. Πριν προχωρ?σω και στα ε?κοσι blog με το συμμ?ζεμα, σκ?φτηκα να δοκιμ?σω β?ζοντα? δ?ο ?ρθρα σε δ?ο απ? αυτ? για να δω αν θα ?χω κ?ποιο αποτ?λεσμα.

Κ?ποιο αποτ?λεσμα ?τανε για μ?να να ?ρθει ?στω και ?να? επισκ?πτη? απ? αυτ? στην ιστοσελ?δα μου. Μετ? απ? δ?ο μ?νε? θ?λετε να μ?θετε π?σοι επισκ?πτε? ?ρθανε στο site μου απ? τα δ?ο αυτ? blog του δικτ?ου;

Το βρ?κατε! Ο?τε ?να?!

Απ?ντηση που δικαι?νει την επιλογ? μου για να συνεχ?σω το ποιοτικ? White Hat SEO!

Μην αυταπατ?στε, στο SEO δεν υπ?ρχει το μαγικ? ραβδ?κι, ο?τε μαγικ? κ?λπα, παρ? μ?νο σκληρ? δουλει? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?. ?λε? οι υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χω βασ?ζονται σε αυτ?ν την αρχ? τη? δημιουργ?α? μοναδικο? περιεχομ?νου και ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων.

Καλην?χτα λοιπ?ν blog network! Φιλ?κια!

SENuke XCR?14 days trial

?λλη μια βλακε?α του SEO. Το SENuke XCR ε?ναι ?να λογισμικ? black hat SEO.

Ορ?στε μια επ?σημη εκδοχ? σ?μφωνα με κ?ποιον ?λληνα μεταπωλητ? του SENuke XCR:

Το SENuke χρησιμοποιε?ται απ? επαγγελματ?ε? στο χ?ρο του SEO, πρ?κειται για λογισμικ? που εκτελε? ταυτ?χρονα ομ?δε? εντολ?ν ?τσι ?στε να αυτοματοποιε? πλ?ρω? την προ?θηση μια? ιστοσελ?δα?. Το λογισμικ? αυτ? θα δημιουργ?σει για σα? λογαριασμο?? σε forums, social bookmarking sites, article directories, web 2.0 κλπ και θα κ?νει ?λη τη δουλε?α για σα? χωρ?? να κ?νετε login ποτ? σε αυτο?? του? λογαριασμο??, πρ?κειται για μια desktop εφαρμογ? με πολ? ε?κολη εγκατ?σταση και ακ?μα πιο ε?κολη στην λειτουργι? τη? και για κ?ποιον που κ?νει τα πρ?τα του β?ματα στο χ?ρο του internet marketing.

Oι κατασκευαστ?? του SENuke δεν ?χουν σταματ?σει να προσφ?ρουν update και να δουλε?ουν στο να βελτι?σουν την εφαρμογ? ενσωματ?νοντα? συνεχ?? ν?ε? δυνατ?τητε?, ?τσι φτ?σαμε στο SENuke Xcr, ?να πολυεργαλε?ο που απ? πολλο?? ?χει χαρακτηριστε? ω? το πρ?το White Hat SEO tool ικαν? να δουλε?ει κ?τω απ? τα ραντ?ρ τη? Google.

Και τ?ρα η αλ?θεια:

?χετε παρατηρ?σει ποτ? του? τ?νου? spam και ?χρηστων σχολ?ων που μαζε?ονται καρ? καιρο?? στα σχ?λια υπ? ?γκριση του blog σα?; Αυτ? οφε?λετε σε ?θλια προγρ?μματα σαν το SENuke.

Το ?διο συμβα?νει και σε παρ?ξενα σχ?λια ? κοινοποι?σει? σε δι?φορα social media, facebook και ?λλα sites. Σ?γουρα ?λοι σα? θα αναρωτηθ?κατε ποιο? κ?θεται και δημιουργε? ?λα αυτ? τα σκουπ?δια;

?μα δεν θ?λετε και σει? να χαρακτηριστε?τε spammer, τ?τε με?νετε μακρι? και απ? το SENuke. Μετ? απ? δωρε?ν δοκιμ? 14 ημερ?ν, δεν παρατ?ρησα καμ?α αλλαγ? στην ιστοσελ?δα μου ο?τε προ? το καλ?τερο, ο?τε προ? το χειρ?τερο. Σαν να π?ρασε και δεν ακο?μπησε ?να πρ?γμα.

?μω? η ενασχ?ληση σα? με ?χρηστα προγρ?μματα SEO ?χει και το δικ? τη? εναλλακτικ? κ?στο?. Σπαταλ?ντα? χρ?νο σε ?χρηστε? δραστηρι?τητε? στο SEO, στερε?τε πολ?τιμο χρ?νο απ? τι? βασικ?? δραστηρι?τητε? SEO που θα πρ?πει να κ?νετε κ?θε μ?ρα αδι?λειπτα. Αυτ?? ε?ναι η παραγωγ? μοναδικο? ποιοτικο? περιεχομ?νου, η δημιουργ?α σχ?σεων στα social media και οι κοινοποι?σει?.

Συμπ?ρασμα: Η παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι η καλ?τερη και πιο προσοδοφ?ρα στρατηγικ? SEO.

Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO και τα πειρ?ματα SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍