ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ SEO

Το Απ?λυτο Πρ?γραμμα SEO για να βγε?τε στην Πρ?τη Σελ?δα τη? Google

Κερδ?στε 50% ?κπτωση απ? το μ?νο ολοκληρωμ?νο πρ?γραμμα SEO που χρει?ζεστε για να ανεβε?τε στη Google και να αυξ?σετε την κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

?μα θ?λετε να κρ?ψετε κ?τι απ? τον κ?σμο, β?λτε το στη δε?τερη σελ?δα τη? Google. Και ?μω? ε?ναι αλ?θεια με το 95% των κλικ να προ?ρχονται απ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google με τα κλασσικ? 10 αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η Google ε?ναι η επικρατ?στερη μηχαν? αναζ?τηση? και ο καλ?τερο? τρ?πο? για να βγ?λετε χρ?ματα απ? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ε?ναι να βγα?νει το site σα? πρ?το στη Google ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google τουλ?χιστον.

?μα ?χετε ?δη ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα και δεν βγα?νετε εκε? που θ?λετε στη Google, τ?τε θα πρ?πει να επωφεληθε?τε τη? μοναδικ?? προσφορ?? SEO!

Τι θα αλλ?ξει ?μα το site μου βγα?νει πρ?το για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?;

Αυτ? που θα αλλ?ξει θα ε?ναι το αποτ?λεσμα στα τηλ?φωνα, στι? παραγγελ?ε? και φυσικ? στην τσ?πη σα?. Καν?να? επιχειρηματ?α? δεν μ?νει ασυγκ?νητο? ?ταν τον βρ?σκουν κ?θε μ?ρα ν?οι πελ?τε? απ? τη Google.

Αισθανθε?τε την α?σθηση να σα? ψ?χνουν αντ? να του? ψ?χνετε εσε?? για να αγορ?σουν αυτ? που πουλ?τε και αυτ? να γ?νεται καθημεριν?, αδι?κοπα και συν?χεια.

Το SEO ?χει το πλεον?κτημα ?τι ?χει μακροπρ?θεσμα οφ?λη σε αντ?θεση με τη διαφ?μιση στη Google ? στο Facebook που ε?ναι προσωριν? και ?τι κ?νηση ? παραγγελ?ε? π?ρατε θα σταματ?σουν μαζ? με το τ?λο? τη? διαφημιστικ?? καμπ?νια?.

Τι περιλαμβ?νει το Πρ?γραμμα SEO

Το πρ?γραμμα SEO χωρ?ζεται σε τ?σσερα μ?ρη:

1 Βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τεχνικ? SEO

2 Δημιουργ?α Περιεχομ?νου και ?ρθρων

3 Δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlink

4 ?λλα πρ?γματα που δεν θα σα? αποκαλ?ψω ποτ?

Δεν θ?λω να μπω σε λεπτομ?ρειε? για το τι θα κ?νω ακριβ?? σε κ?θε τομ?α. Πολλο? απ? εσ?? μπορε? να απορε?τε για το τι θα κ?νω, ?μω? δεν γ?νεται να σα? αποκαλ?ψω ακριβ?? τα επαγγελματικ? μου μυστικ?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε στο blog μου δεκ?δε? πληροφορ?ε? για το SEO που αποτελο?ν σχεδ?ν το 99% που χρει?ζεται να κ?νετε για να ανεβε?τε στην Google. Αυτ? ε?ναι η κορυφ? του παγ?βουνου. Το 1% ?μω? που δεν αποκαλ?πτω ε?ναι που κ?νει τη διαφορ?.

Χωρ?? αυτ? π?ντα θα σα? λε?πει το βασικ? κομμ?τι απ? το παζλ.

Π?σο κοστ?ζει;

Κανονικ? θα ?πρεπε να χρε?σω για ?λε? τι? παραπ?νω υπηρεσ?ε? οι οπο?ε? γ?νονται χειροκ?νητα αποκλειστικ? π?νω απ? 2.000€. Μπορε?τε να δε?τε σε παρ?μοια site και εταιρε?ε? που παρ?χουν SEO π?σο κοστ?ζουν ?λε? αυτ?? οι υπηρεσ?ε? μαζ?.

?μω? μ?νο για περιορισμ?νο αριθμ? πελατ?ν που θα με εμπιστευτο?ν και θα επιλ?ξουν το πλουσιοπ?ροχο πακ?το SEO Google Πρ?τη Σελ?δα θα κ?νω μια γεννα?α ?κπτωση τη? τ?ξη? του 50%!

ΑΠΟ 2.000,00€ ΜΟΝΟ 1.000,00€!

Αυτ? σημα?νει ?τι πα?ρνετε υπηρεσ?ε? αξ?α? 2.000,00€ πληρ?νοντα? μ?νο τα μισ? χρ?ματα. Η ?κπτωση γ?νεται μ?νο στα χρ?ματα και ?χι στην αξ?α των υπηρεσι?ν SEO οι οπο?ε? παραμ?νουν σταθερ??.

Ξ?ρω ?τι για πολλο?? απ? εσ?? ακ?μα και τα χ?λια ευρ? φα?νονται πολλ?, ?μω? ?μα κ?ποιο? πουλο?σε μια ολοκα?νουρια Φερρ?ρι με 1.000 ευρ?, δεν θα ?τανε ευκαιρ?α να την αγορ?σετε;

Εγγ?ηση ?τι θα π?ρετε π?σω τα λεφτ? σα? στο διπλ?σιο ? επιστροφ? των χρημ?των σα? στο 100%

Κανε?? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? για τα αποτελ?σματα του SEO ? ?τι θα βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Και ?ποιο? το εγγυηθε? μ?λλον δεν θα π?ει καλ? στα λογικ? του.

?μω? ε?μαι τ?σο σ?γουρο? για την ποι?τητα τη? δουλει?? μου και κρ?νοντα? απ? τα προηγο?μενα αποτελ?σματα που ε?χανε οι πελ?τε? μου ε?μαι απ?λυτα σ?γουρο? για την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? που σα? εγγυ?μαι ?τι αν δεν βγ?λετε τα διπλ?σια απ? το ποσ? που επενδ?σατε μ?σα σε ?να χρ?νο απ? τη στιγμ? που αγορ?σατε την υπηρεσ?α, εγ? ο ?διο? θα σα? επιστρ?ψω τα χρ?ματα σα?.

Για να το πω διαφορετικ?, ?μα δεν βγ?λετε 2.000€ τουλ?χιστον μ?σα σε ?να χρ?νο θα σα? επιστρ?ψω τα χ?λια ευρ? σα? π?σω.

Συν?θω? οι πελ?τε? που με ?χουν εμπιστευθε? τι? ιστοσελ?δε? του? βγ?ζουν πολ? περισσ?τερα απ? το ?ντερνετ και ?χι μ?νο δ?ο χιλι?δε? ευρ?. ?να πετυχημ?νο site στο ?ντερνετ μπορε? να κ?νει τζ?ρο πολλ?? χιλι?δε? ευρ? το μ?να.

Οι δ?ο χιλι?δε? ευρ? κ?ρδο? ε?ναι για να σα? δ?σει την α?σθηση τη? ασφ?λεια? και ?τι θα διπλασι?σετε το κεφ?λαιο που επενδ?ετε για την ιστοσελ?δα σα?.

Κ?ντε την παραγγελ?α σα? σ?μερα στο τηλ?φωνο 6972.364.387

Αντ? να β?λω ?να τερ?στιο και απρ?σωπο κουμπ? που θα γρ?φει ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ?βαλα μ?νο το τηλ?φωνο μου και μ?λιστα το κινητ? μου γιατ? δ?νω πολ? μεγ?λη σημασ?α στην προσωπικ? επαφ?.

Μπορε?τε να με καλ?σετε ?μεσα, δεν ενοχλε?τε, αυτ? ε?ναι η δουλει? μου.

Επ?ση? θα ?θελα να σα? γνωρ?σω και να χτ?σουμε μια σχ?ση και ?χι να σα? τα π?ρω. Σ?βομαι του? πελ?τε? μου και ζω απ? αυτο?? απ? το 2000 που ξεκ?νησα να κ?νω αυτ? τη δουλει?.

Σημε?ωση:

 1. ?λε? οι υπηρεσ?ε? SEO προπληρ?νονται.
 2. Οι τιμ?? ε?ναι χωρ?? ΦΠΑ.
 3. Η προσφορ? ισχ?ει για περιορισμ?νο μ?νο αριθμ? ιστοσελ?δων. Με την συμπλ?ρωση των ιστοσελ?δων για SEO, λ?γει αυτ?ματα και η προσφορ?.
 4. Η προσφορ? υπηρεσι?ν SEO ισχ?ει μ?νο για WordPress Sites.
 5. Τα αποτελ?σματα των υπηρεσι?ν βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα φανο?ν μετ? απ? 15 ημ?ρε? και θα διαρκ?σουν μακροπρ?θεσμα.

 

 

 

13 Σχ?λια. Leave new

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ
  4 Δεκεμβρ?ου 2015 10:19 πμ

  Στο ?ντερνετ υπ?ρχει πολ? μεγ?λο? ανταγωνισμ??, ε?ναι πολ? δ?σκολο να βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για πολ? ανταγωνιστικ?? λ?ξει?.

  Τι? χτυπ?νε οι μεγ?λε? εταιρε?ε? με τα adwords, με το SEO και τα πολ? μεγ?λα site ?πω? ο χρυσ?? οδηγ??.

  Απ?ντηση
  • Κυριακη αν δει? σε τι λεξει? κλειδια ανταγωνιστικε? εχουν βγει καποια site, θα τριβει? τα ματια σου. Και δεν μιλαω για Ελλαδα, αλλα για εξωτερικο! Σωστο on page seo και τα ποιοτικα backlinks θα φερουν τα αποτελεσματα που θε?. Υπομονη και σωστη δουλεια!

   Απ?ντηση
 • Παναγι?τα Αθανασι?δου
  8 Νοεμβρ?ου 2015 11:40 πμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη, ?χω κ?ποιε? ερωτ?σει?…
  α) με τα 1000 ευρ? για το SEO, για π?σο καιρ? μα? καλ?πτει ε?ν π?με με τον παραδοσιακ? τρ?πο(χωρι? blackSEO).
  Γιατ? μου λ?νε ?τι για να φτ?σουμε πρ?τοι στη google πρ?πει να γ?νεται SEO καθημεριν?!!!
  β) Σε π?σο χρονικ? δι?στημα εκτιμ?? κατα τη δικ? σου κρ?ση ?τι θα ?χουμε αποτελ?σματα?
  γ) Θα πρ?πει να αναλ?βω εγω το SEO μ?σω των β?ντεο κτλ. η θα το αναλ?βει? εξ ολοκλ?ρου εσυ?
  Σε ευχαριστω εκ των προτ?ρων και συγν?μη αν σε ζαλ?ζω αλλα καταλαβα?νει? επειδ? υπ?ρχει οικονομικ? θ?μα θ?λω να δ? αν θα αποδ?σει αυτ? η επ?νδυση και αν συμφ?ρει…

  Απ?ντηση
  • 1. Το Seo ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα και κρατ?ει περ?που η καμπ?νια 30 ημ?ρε? με κε?μενα, ?ρθρα, σελ?δε?, backlinks κτλ

   2. Απ? 15 ημ?ρε? και μετ? θα αρχ?σει? να βλ?πει? τα αποτελ?σματα τα οπο?α με τον καιρ? θα κορυφ?νονται

   3. Θα πρ?πει να κ?νει? τι? 2 δημοσιε?σει? την ημ?ρα αλλι?? δεν θα με?νει? στην πρ?τη σελ?δα

   Απ?ντηση
   • Παναγι?τα Αθανασι?δου
    8 Νοεμβρ?ου 2015 12:04 μμ

    Απο εμ?να δηλαδ? θ?λει? μ?νο να γρ?φω τα ?ρθρα(2 την ημ?ρα τουλαχιστον ) σωστ?? δεν χρει?ζεται να κ?νω κ?τι ?λλο οσο αφορ? το SEO. ?ρα τα 1000 ευρ? ε?ναι για τον 1 μ?να καμπ?νια που θα γ?νει.. Και μετ? που θα αλλ?ζουν τα σχ?ματα και θα πρ?πει να β?λουμε λ?ξει? κλειδι? κει δεν χρει?ζεται SEO?.
    Σε ρωτ?ω γιατ? για να αποδ?σει το site πρ?πει τουλ?χιστον να ε?ναι δε?τερο…

    Απ?ντηση
 • Θ?λω να μου δ?σετε προσφορ? SEO για την σελ?δα μου

  Απ?ντηση
 • Ιω?ννα Κωστ?κη
  29 Σεπτεμβρ?ου 2015 1:23 πμ

  Ενδιαφ?ρον αυτ? το πρ?γραμμα κ?ριε Γι?ννη. Μπορε?τε να μα? αποκαλ?ψετε τι ακριβ?? περιλαμβ?νει;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍