ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE BLOG NETWORK

Πω? να ανεβε?τε στη Google με το δικ? σα? blog network χωρ?? να τιμωρηθε?τε!

Περιεχ?μενα

Πω? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, διατηρ?ντα? δεκ?δε? ?λλα φ?λια blog

Γεια σα? φ?λοι μου, ε?ναι γεγον?? ?τι η Google ?χει αγρι?ψει και ?χει β?λει στο κυνηγητ? τα Guest Blogging Networks αλλ? και τα Private Blogging Networks με την κατηγορ?α τη? παρ?νομη? και σκ?πιμη? δημιουργ?α? συνδ?σμων ? ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

?μω?, παρ?λα αυτ?, η πρακτικ? τη? διατ?ρηση? ιδιωτικ?ν blogs ε?ναι πολ? θετικ? για να ανεβε? κ?ποιο? στη Google, αφο? επιτυγχ?νει ?ναν διπλ? σκοπ?: Την κατευθυν?μενη κ?νηση επισκεπτ?ν προ? το κεντρικ? site, αλλ? και το να δ?νει σημαντικ? και ποιοτικ? backlinks προ? αυτ? με τι? σημαντικ?τερε? λ?ξει? κλειδι?.

?μα θα θ?λατε να ανεβ?σετε το site σα? στη Google και να πολλαπλασι?σετε τα εισοδ?ματα σα?, χωρ?? να φ?τε την επ?μενη σφαλι?ρα τη? Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Τι ε?ναι το blogging network;

Ξ?ρω για πολλο?? απ? εσ?? ?λη αυτ? η τεχνικ? ορολογ?α που σα? αναφ?ρω και η παρ?ξενη γλ?σσα που χρησιμοποιε?ται για το SEO και το ?ντερνετ να σα? φα?νεται λ?γο δ?σκολη, ?μω? θα προσπαθ?σω να σα? εξηγ?σω με ?σο πιο απλ?? ?ννοιε? το ?λο σκεπτικ?.

Το blog network ε?ναι μια ομ?δα blog που συνδ?ονται μεταξ? του? σαν ?να δ?κτυο. Το blog network μπορε? να ε?ναι δημ?σιο, να απαρτ?ζεται απ? ανεξ?ρτητου? bloggers που ?χουνε απλ?? ανταλλ?ξει links, διαφημ?σει?, ?ρθρα και περιεχ?μενο ? ιδιωτικ?.

Στα ιδιωτικ? δ?κτυα blogs, συν?θω? υπ?ρχει μια δενδρικ? δομ? που κατευθ?νει στο κεντρικ? site ?λα τα links και την επισκεψιμ?τητα απ? τα θυγατρικ? blogs. Ο σκοπ?? σε αυτ? την περ?πτωση ε?ναι να αυξ?σει την επισκεψιμ?τητα και να πι?σει δεκ?δε? θ?σει? στη Google, πι?ζοντα? τον ανταγωνισμ? περισσ?τερο προ? τα κ?τω.

Ε?ναι γεγον?? ?τι ?να? απ? του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι η διασπορ? των domain αν? σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? και αν? ?ρο αναζ?τηση?. ?τσι δεν μπορ? με το blog www.comfrey-central.com να πι?σω για τη λ?ξη κλειδ? SEO παραπ?νω απ? μ?α θ?ση στην σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google. Οι ?λλε? εννι? θ?σει? θα καταληφθο?ν αναγκαστικ? απ? ?λλα ανταγωνιστικ? site.

?μα θ?λω λοιπ?ν να αυξ?σω το αποτ?πωμα μου στη Google, μπορ? να δημιουργ?σω μερικ? ?λλα sites ?πω? το SEO.Org.gr που θα μπορ?σει για την ?δια λ?ξη κλειδ?, να ανταγωνιστε? στα ?σια ?λε? τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? που εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Blog Networks και διαφ?μιση

Με την ?νοδο τη? χρ?ση? του ?ντερνετ και των ηλεκτρονικ?ν μ?σων, ?λα τα μεγ?λα εκδοτικ? δ?κτυα στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ? ?χουνε μετατρ?ψει τι? εκδ?σει? του? σε ηλεκτρονικ? μορφ?. Τα περιοδικ? και οι εφημερ?δε? ?χουνε μετατραπε? σε blog που πολλ?? φορ?? ε?ναι διασυνδεδεμ?να μεταξ? του? ακ?μα και με το ?διο μενο?.

Αυτ? γ?νεται στο αγαπημ?νο μου blog για τα ζ?δια, το womenonly.gr του Pegasus Network.

Στο εξωτερικ?, πολλ? αγγλ?φωνα blogs ?χουνε συνασπιστε? με σκοπ? να αποτελ?σουν ανταγωνιστικ? καν?λι διανομ?? του Google AdSense. ?να τ?τοιο δ?κτυο ε?ναι και το The Blogger Network. Σε αυτ? δ?νεται η δυνατ?τητα σε ανεξ?ρτητου? bloggers να παρ?χουν διαφημιστικ? χ?ρο σε διαφημιζ?μενου? ?πω? θα κ?νανε με τη συμμετοχ? του? στο Google AdSense.

Απ? την στιγμ? ?μω? που θα μπο?νε ?λα αυτ? τα διαφημιστικ? δ?κτυα στο μ?τι τη? Google, ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να βγο?νε απ? το μ?τι τη? Google αλ?βητα! Προσοχ? λοιπ?ν.

Η τιμωρ?α των δικτ?ων blog απ? τη Google

Τον Σεπτ?μβριο του 2014, η Google αν?λαβε δρ?ση εναντ?ον ?λων των ιδιωτικ?ν δικτ?ων blog με χειροκ?νητε? ποιν??. Προηγουμ?νω? ε?χε προειδοποι?σει ?τι το λεπτ? και σχεδ?ν ανυπ?στατο περιεχ?μενο των δικτ?ων παρ?βαινε του? κανονισμο?? ποι?τητα? τη? ?δια? τη? Google.

Θα πρ?πει να επαναλ?βουμε ?τι η Google τιμωρε? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που παραβα?νουν ?ναν ? περισσ?τερου? απ? του? κανονισμο?? ποι?τητα? τη? Google.

Μερικ? απ? τα μεγαλ?τερα PBNs (Private Blog Networks) στην Αμερικ? ε?δανε τα site του? να αποταξινομο?νται (deindexing) και να ξηλ?νονται εντελ?? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Στην Ελλ?δα και σε ?λλε? χ?ρε? αυτ? ?μοιαζε με αν?κδοτο γιατ? και η Google, αλλ? και η Yahoo, θυγατρικ? τη? Bing στην αναζ?τηση των ειδ?σεων ?χουνε στα αποτελ?σματα του? δι?φορα ειδησεογραφικ? blog που αν?κουν σε ιδιωτικ? δ?κτυα blogs.

Ε?ναι τραγελαφικ?, αλλ? η Google μα? ?χει συνηθ?σει σε κ?τι τ?τοιε? κοτσ?νε?, ειδικ? ?ταν εμπιστε?εσαι τι? μηχαν?? να αντικαταστ?σουν την ανθρ?πινη νοημοσ?νη.

Επειδ? η ?δια τιμ?ρησε κ?ποια διαφημιστικ? δ?κτυα στην Αμερικ?νικη αγορ?, δεν σημα?νει ?τι δεν θα το κ?νει ? ?τι θα το κ?νει και σε παγκ?σμια κλ?μακα ? και σε ?λλε? αγορ??.

?μα επ?ση? ?χετε ?δη ?να blogging network δεν σημα?νει ?τι θα τιμωρηθε?τε και εσε??, αρκε? να μην παραβι?ζετε του? καν?νε? ποι?τητα? τη? ?δια? τη? Google. Θα πρ?πει δηλαδ? να ?χετε μοναδικ? περιεχ?μενο στα blogs σα?, και να μην ανταγων?ζεστε διαφημιστικ? τη Google και το Google AdSense.

Ποια ε?ναι η βαθμολογ?α ποι?τητα? τη? Google;

Θα ?θελα να σα? αναφ?ρω ?τι ?μα το δ?κτυο σα? ? αυτ? που προτ?θεστε να δημιουργ?σετε ταυτ?ζεται με του? παρακ?τω καν?νε?, τ?τε μ?λλον κινδυνε?ετε να τιμωρηθε?τε.

Μικρ? sites χωρ?? περιεχ?μενο ? ρηχ? περιεχ?μενο, πολ?πλοκα URLs ? μασκαρεμ?να (cloaking), ανακατε?θυνση ιστοσελ?δων, κακ?βουλε? σελ?δε? spam, παραπλανητικ? περιεχ?μενο, παρ?θυρα pop up, link farms? ? διπλ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο αποκλε?ονται απ? το Google στι? σελ?δε? οργανικ?ν αποτελεσμ?των.

Το ?διο συμβα?νει και με τι? ?χρηστε? διαφημ?σει? στο Adwords.

Για να εξασφαλ?σει η Google ?τι το σ?στημα τη? δουλε?ει μια χαρ?, ?χει εισ?γει ?να περ?πλοκο σ?στημα αξιολ?γηση? τη? ποι?τητα? τη? διαφ?μιση? σα?? στο Adword αλλ? και τη? σελ?δα?. ?τσι διασφαλ?ζεται η ποι?τητα του site σα?,? οι συνδ?σει? τη? ιστοσελ?δα σα? (backlinks) και οι διαφημ?σει?.

Αυτ? το σ?στημα αξιολ?γηση? αποτελε?τε απ? του? παρακ?τω παρ?γοντε?:

 • Σχετικ?τητα του κειμ?νου τη? διαφ?μιση? με τη σελ?δα σα?
 • Καθαρ? σελ?δα πωλ?σεων και σχετικ? με το αντικε?μενο
 • Ιστορικ? του λογαριασμο? σα?
 • Σχετικ?? Λ?ξει? κλειδι?
 • Ποσοστ? κλικ (click through rate) στη διαφ?μιση και δι?φοροι ?λλοι παρ?γοντε?

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Πω? να γλιτ?σετε απ? την επ?μενη ?σφαλι?ρα? τη? Google?

Αρκετ? λοιπ?ν με τη θεωρ?α, α? π?με στο ψητ?, για να δε?τε πω? θα φτι?ξετε το πρ?το σα? πετυχημ?νο δ?κτυο blogs, διαβ?στε παρακ?τω.

Β?ματα για την δημιουργ?α εν?? blog network

Αρχικ? θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψη σα? ?τι το δ?κτυο των blog σα? θα αποτελε?τε απ? ε?κοσι περ?που blogs ανεξαρτ?των του εν?? με του ?λλου τα οπο?α θα στοχε?ουν στο κεντρικ? site ? στο Money Site. Δηλαδ? στην ιστοσελ?δα η οπο?α χρηματοποιε? την κ?νηση που λαμβ?νετε.

Αυτ? το Money Site μπορε? να ε?ναι ?να e-shop, μια σελ?δα πωλ?σεων ? ?να site εταιρικ?? παρουσ?αση?.

Παρακ?τω ε?ναι τα β?ματα:

1. Αγορ?στε 20 διαφορετικ? hosting στην Ελλ?δα, αλλ? και στο εξωτερικ?.

Αν ο κ?ριο? ?γκο? τη? αγορ?? σα? ε?ναι η Ελλ?δα, τ?τε θα πρ?πει και το 80% των hosting να ε?ναι σε Ελληνικο?? Servers, απ? γεωγραφικ? ?ποψη. Δηλαδ? για 20 blogs χρειαζ?μαστε 16 Ελληνικ? hosting και 4 Ευρωπα?κ?. Αποφ?γετε τα Αμερικ?νικα Hosting για λ?γου? απ?κριση? του Server, αλλ? και για λ?γου? SEO.

Μια απ? τι? εταιρε?ε? hosting που προτε?νω που μπορε? να σα? δ?σει διαφορετικ? πακ?τα φιλοξεν?α? σε Ελλ?δα και Εξωτερικ? με διαφορετικ? IP ε?ναι η TopHost. Εκτ?? απ? την TopHost θα πρ?πει να π?ρετε και hosting και απ? μερικ?? ακ?μα εταιρε?ε? φιλοξεν?α?.

2. Επιλ?ξτε 20 διαφορετικ? domain names

Και συνδ?στε κ?θε ?νομα χ?ρου με κ?θε πακ?το φιλοξεν?α? που ?χετε επιλ?ξει. Καλ?τερα ε?ναι να προτιμ?σετε πακ?τα φιλοξεν?α? που τρ?χουν σε Plesk και ?χι σε Cpanel και να επιλ?ξετε ον?ματα χ?ρου σε .gr αν απευθ?νεστε στην Ελληνικ? αγορ? και σε .net, .com, .org για την διεθν? αγορ?.

Αν απευθ?νεστε σε ?λλη εθνικ? αγορ?, θα πρ?πει να επιλ?ξετε τα αντ?στοιχα εθνικ? ον?ματα. Αποφ?γετε με κ?θε τρ?πο παρ?ξενε? καταλ?ξει? ονομ?των και ον?ματα σε .eu.

Διαλ?ξτε ε?κολα και μικρ? ον?ματα και αν ε?ναι εφικτ? ον?ματα χ?ρου που να ε?ναι σχετικ? με το αντικε?μενο σα?.

3. Εγκαταστ?στε το WordPress

Το WordPress ε?ναι το πιο δημοφιλ?? και το πιο ε?χρηστο πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? κατασκευ?? blog με ?πειρε? δυνατ?τητε? και επεκτασιμ?τητα. Η δε ασφ?λεια του ε?ναι υποδειγματικ?.

Το WordPress ε?ναι δωρε?ν και χρησιμοποιε? τεχνολογ?α ανοιχτο? κ?δικα.

Αποφ?γετε το WordPress Multisite γιατ? δεν βολε?ει ?λλωστε και στην στρατηγικ? διασπορ?? που θ?λετε να επιτ?χετε.

Μετ? την εγκατ?σταση του πυρ?να του WordPress, θα πρ?πει να εγκαταστ?σετε ?λα τα απαρα?τητα πρ?σθετα που θα επαυξ?σουν τη λειτουργ?α και τι? δυνατ?τητε? των blogs σα?.

4. Εγκαταστ?στε το Genesis Theme Framework

Για να κ?νετε την διαχε?ριση του δικτ?ου σα? ευκολ?τερη και ταχ?τερη θα πρ?πει να εμπιστευτε?τε ?να θ?μα ? ?να σ?στημα θεμ?των σε WordPress που ?χει καθαρ? κ?δικα, να ε?ναι φιλικ? με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να ε?ναι mobile first.

Το Genesis Framework απ? τη Studiopress ?χει ?λα αυτ? τα χαρακτηριστικ? και επ?ση? με την αγορ? σα?, το Genesis ?ρχεται με ?λλα 50 θυγατρικ? θ?ματα που θα σα? βοηθ?σουν να διαφοροποι?σετε εμφανισιακ? τα blogs σα?.

5. Δημιουργ?στε 20 διαφορετικ? λογ?τυπα

Το λογ?τυπο θα δ?σει φιν?τσα στο blog σα? και θα το προσδ?σει μοναδικ?τητα, κ?ρο? και χαρακτ?ρα. Μπορε?τε στο Fiverr με 5 ευρ? να αγορ?σετε ?να λογ?τυπο που εκ των πραγμ?των θα ε?ναι αρκετ? αστε?ο και ?χι ?πω? το θ?λετε.

Το σωστ?τερο ε?ναι να αναθ?σετε την κατασκευ? των λογ?τυπων σε μια γραφ?στρια για να επιτ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα. ?λλωστε το λογ?τυπο ε?ναι η β?ση για την δημιουργ?α και ?λλων γραφικ?ν που θα χρειαστε?τε για τι? ιστοσελ?δε? σα? ?πω? favicons, banners, pop up windows και εικ?νε?.

6. Γεμ?στε τα blogs σα? με μοναδικ? περιεχ?μενο

Αυτ? το β?μα ε?ναι ?σω? το σημαντικ?τερο για το SEO και την μακροημ?ρευση των ιστοσελ?δων σα?. ?σο πιο καλ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο ?χετε, τ?σο πιο μεγ?λε? πιθαν?τητε? ?χετε να ανεβε?τε στη Google και να πι?σει το blog σα?.

Το περιεχ?μενο ε?ναι το νο?μερο ?να στο SEO και αυτ? στο οπο?ο βασ?ζεται η Google για να λειτουργ?σει ω? μηχαν? αναζ?τηση? ποιοτικο? και σχετικο? περιεχομ?νου.

Υπ?ρχουν δ?ο τρ?ποι για να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο για τα blogs σα?:

 • Ο πρ?το? τρ?πο? ε?ναι να το γρ?ψετε μ?νοι σα? ?
 • Να αναθ?σετε σε κ?ποιον ?λλον να δημιουργ?σει το περιεχ?μενο για εσ??

Η συγγραφ? ?ρθρων ? αλλι?? copywriting ε?ναι πολ? σημαντικ? ταλ?ντο για την επ?τευξη των στ?χων σα? και για την δημιουργ?α εισερχ?μενων και εξερχ?μενων backlinks απ? και προ? το blog σα?, αλλ? και τα ?λλα site του δικτ?ου σα?.

Π?σο περιεχ?μενο θα χρειαστε?τε για να πε?τε ?τι ε?ναι αρκετ?; Περ?που στα 100 ?ρθρα μαζ? με 10 βασικ?? σελ?δε? ε?ναι ικανοποιητικ? για αρχ?. Στη συν?χεια μπορε?τε να προσθ?σετε και ?λλο καυτ? ποιοτικ? περιεχ?μενο.

7. Ανανε?στε το περιεχ?μενο των blog σα? μ?α φορ? την εβδομ?δα

Θα πρ?πει να ανανε?νετε τα blog σα? τακτικ?, τουλ?χιστον μ?α φορ? την εβδομ?δα με ν?α ?ρθρα και κε?μενα ? β?ντεο και κε?μενα μαζ?.

Η τακτικ? αναν?ωση θα σα? βοηθ?σει να ανεβε?τε στη Google, να δε?ξετε ?τι ε?στε ?να ζωνταν? site και ?τι δεν ?χετε καταντ?σει ζ?μπι. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο SEO ε?ναι ?τι δεν πρ?πει να τα παρατ?σετε στην αρχ? ?που ?σω? να ?χετε λ?γα ? σχεδ?ν αν?παρκτα αποτελ?σματα, αλλ? να επιμε?νετε.

Η καμπ?λη μ?θηση? στο SEO ε?ναι απ?τομη και τα θετικ? αποτελ?σματα λειτουργο?ν σωρευτικ?. Κ?θε μ?να αυξ?νονται και πολλαπλασι?ζονται.

Αν δεν μπορε?τε να ανανε?νετε μ?νοι σα? τα blog σα?, θα πρ?πει να προσλ?βετε ?ναν βοηθ? ? να αναθ?σετε την αναν?ωση των blog σα? σε ?ναν εξωτερικ? συνεργ?τη που να ?χει μερ?κι στο γρ?ψιμο και ?φεση στο μ?ρκετινγκ.

8. Δημιουργ?στε ?ρθρα και εσωτερικ?? σελ?δε? προ? το Money Site

Αυτ? μπορε? να γ?νει και απ? την αρχ? τη? δημιουργ?α? των blog σα?, ?μω? μπορε? να γ?νει και σε δε?τερο χρ?νο ?ταν θα ?χετε κατασταλ?ξει στι? λ?ξει? κλειδι? και στο περιεχ?μενο το οπο?ο θεωρε?τε πιο πιασι?ρικο ? κατ?λληλο.

Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η Google δ?νει μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα εξερχ?μενα links που ε?ναι μ?σα στο κε?μενο ? στο κ?ριο σ?μα του ?ρθρου και ?χι τ?σο σε αυτ? που ε?ναι στα πλ?για widgets ? στο υποσ?λιδο.

?ρα θα πρ?πει να γρ?ψω ξεχωριστ? ?ρθρα ? σελ?δε? για κ?θε λ?ξη κλειδ? με την οπο?α θ?λω να δ?σω link προ? στο κεντρικ? site.

Το κεντρικ? site μπορε? να ε?ναι ?να eshop, μια σελ?δα εγγραφ??, ?να forum ? ακ?μα και μ?α ιστοσελ?δα εν?? διαφημιζ?μενου. Το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου ε?ναι ?σω? η πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? SEO γιατ? ?χει μ?νιμα και μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα, μια και τα backlink που θα π?ρουμε ? θα δ?σουμε θα ε?ναι φτιαγμ?να με φυσικ? τρ?πο και θα παραμε?νουν ενεργ? για χρ?νια.

9. Βελτι?στε τα blog σα?

?να site ε?ναι ?να? ζωνταν?? οργανισμ?? που εξελ?σσεται και προσαρμ?ζεται διαρκ?? στι? ν?ε? απαιτ?σει? τη? αγορ?? αλλ? και στι? ν?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google. Θα πρ?πει συνεχ?? να βελτι?νουμε και να συντηρο?με τα WordPress Blogs μα?, πα?ρνοντα? τακτικ? αντ?γραφα ασφαλε?α?, ανανε?νοντα? τα πρ?σθετα, τα θ?ματα και το περιεχ?μενο.

?μα αυτ? σα? φα?νεται πολ? δ?σκολο ? δεν προλαβα?νετε, μπορε?τε να αναθ?σετε σε κ?ποιον επαγγελματ?α τη? κατασκευ?? των ιστοσελ?δων και του SEO να το κ?νει για λογαριασμ? σα?. ?να? επαγγελματ?α? θα το κ?νει καλ?τερα, ταχ?τερα και με μικρ?τερο κ?στο? απ? εσ??.

Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? σ?μερα.

Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε, εφ?σον σα? ?ρεσε το ?ρθρο, συστ?στε το σε ?ναν φ?λο σα? ? κ?ντε like, tweet ? plus στα social media.

Δε?τε περισσ?τερα για τα δ?κτυα blog και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

7 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη Καλησπ?ρα.

  ¨Εχω μια ερ?τηση σχετικ? με τα κε?μενα και το ?τι οι μηχαν?? τη? google ε?ναι κειμενοκεντρικ?? ?πω? γρ?φτηκε.

  Α? υποθ?σουμε ?τι ?χω ?να e-shop με δι?φορα αντικε?μενα και υπηρεσ?ε? προ? π?ληση. Ε?ν κ?θε σελ?δα προ??ντο? ?χει προγραμματιστε? ?τσι ?στε να δημιουργε? στο πεδ?ο τη? περιγραφ?? ?να κε?μενο 300 -400 λ?ξεων το οπο?ο θα ?χει ?να βασικ? κορμ? κειμ?νου (κατ? 70%) και το υπ?λοιπο θα ε?ναι διαφορετικ? μια? και θα αντλε? πληροφορ?ε? (τ?τλου?, χαρακτηριστικ? κλπ) απ? τα στοιχε?α του προ??ντο?. Μ?σα θα υπ?ρχουν λ?ξει? κλειδι? κλπ.

  Μια αυτοματοποιημ?νη μ?θοδο? παραγωγ?? κειμ?νου μια? και τα προι?ντα θα ε?ναι εκατοντ?δε? (μπορε? και χιλι?δε?)

  Αυτ? θα συμβ?λει ?τσι ?στε αυτ?? οι σελ?δε? του προ??ντο? να ?χουν μια καλ? τ?χη στι? αναζητ?σει? ?

  Ευχαριστ?
  Δ?ρα

  Απ?ντηση
  • Εμπειρικ? μιλ?ντα? Δ?ρα, η πρ?ξη ?χει δε?ξει ?τι το αυτ?ματα παραγ?μενο κε?μενο αποτυχα?νει να κερδ?σει θ?σει? στην Google και να επιφ?ρει κ?ποιο αποτ?λεσμα κατ? 90%. Το διπλ? περιεχ?μενο θα πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο περιορισμ?νο, εν? το κε?μενο γραμμ?νο με το χ?ρι ?χει τα καλ?τερα και τα πιο μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα.

   Προγρ?μματα ?πω? το RSS feeder ? auto post robots κτλ, ε?ναι σαν να βροντ?? στου κουφο? την π?ρτα.

   ?σο πιο πολ? χρ?νο αφιερ?σει? στην παραγωγ? περιεχομ?νου και δια χειρ?? συγγραφ? περιγραφ?ν τ?σο περισσ?τερε? επισκ?ψει? θα ?χει και τ?σο μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

   Πιστε?ω να σε κ?λυψα.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη συγχαρητ?ρια για το blog σου και για τον πλο?το των πληροφορι?ν που μ? δ?νει?.

  ?ρθρα των 1000 λ?ξεων ε?ναι ?να? επαρκ?? ?γκο? δημοσ?ευση??

  Σε ευχαριστ? και ε?χομαι κ?θε επιτυχ?α.

  Απ?ντηση
  • Σ?μφωνα π?ντα με πειρ?ματα περιεχομ?νου στο SEO, ?ρθρα με λιγ?τερε? απ? 300 λ?ξει? φα?νονται να εξαφαν?ζονται απ? τη Google σε β?θο? χρ?νου και αναλ?γω? ανταγωνισμο?. Τα ?ρθρα που τα π?γαν καλ?τερα σε δι?στημα ?του? και ?νω ?τανε αυτ? που ε?χανε 2.000 με 2.500 λ?ξει?.

   Εσ? θα κρ?νει? τι? δυν?μει? σου και τον χρ?νο που θ?λει? να αφιερ?σει?.

   Απ?ντηση
 • Εκατ? ?ρθρα ε?ναι π?ρα πολ? περιεχ?μενο, ?μα θα πρ?πει το καθ?να να ε?ναι και 2000 με 2.500 λ?ξει? που λε? σε ?λλο ?ρθρο, αυτ? σημα?νει 20.000 με 25.000 λ?ξει?. Δηλαδ? μιλ?με ?τι για κ?θε blog θα πρ?πει να γρ?ψουμε και ?να μικρ? βιβλ?ο στην ουσ?α και ?λο αυτ? σε ?να χρ?νο!

  Απ?ντηση
 • Ερ?τηση, στο 6 που γρ?φει? για 100 ?ρθρα, εννοε?? σε κ?θε blog ξεχωριστ? ? συνολικ??

  Απ?ντηση
  • Για κ?θε blog ξεχωριστ? χρει?ζεσαι 100 ποιοτικ? και μοναδικ? ?ρθρα. Αυτ? μπορε? να γ?νει και σε β?θο? χρ?νου παρ?δειγμα 2 ?ρθρα την εβδομ?δα επ? 50 εβδομ?δε? που ?χει ο χρ?νο? σ?νολο 100.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍