ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ANATOMIA-SELIDAS-PROORISMOU-1

Η ανατομ?α μια? τ?λεια? βελτιστοποιημ?νη? σελ?δα? προορισμο?

Η σελ?δα προορισμο? δεν ε?ναι ?λλη απ? την landing page στα αγγλικ? και ?σοι ε?ναι εξοικειωμ?νοι με το adwords? ? τι? διαφημ?σει? στο Facebook, σ?γουρα θα γνωρ?ζουν ?τι σε κ?θε διαφ?μιση που κ?νουμε για να προσελκ?σουμε κ?σμο, θα πρ?πει να ?χουμε και την αν?λογη σελ?δα την οπο?α θα στε?λουμε τον επισκ?πτη για πρ?τη φορ?.

Η σελ?δα στην οπο?α εισ?ρχεται για πρ?τη φορ? κ?ποιο? επισκ?πτη? απ? το ?ντερνετ, απ? ?να backlink, απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google ? απ? μια κοινοπο?ηση στο Facebook λ?γεται στο επιστημονικ? ?ντερνετ μ?ρκετινγκ σελ?δα προορισμο?.

Σε αυτ? το ?ρθρο, θα ασχοληθο?με λ?γο πιο σοβαρ? και λ?γο πιο οργανωμ?να για το πω? θα μπορ?σουμε να δημιουργ?σουμε μια σωστ? σελ?δα προορισμο? για την ιστοσελ?δα μα? ?στε να αυξ?σουμε τι? πωλ?σει? και την επισκεψιμ?τητα απ? το ?ντερνετ κατακ?ρυφα.

Τι χρει?ζεται να ?χει μια σωστ? σελ?δα προορισμο?;

Επειδ? το SEO ε?ναι πραγματικ? μια σκληρ? διανοητικ? και πνευματικ? εργασ?α, θα πρ?πει να σα? δ?σω αναλυτικ? παρακ?τω τι χρει?ζεται ?στε να δημιουργ?σετε ? να βελτι?σετε τι? ?δη υπ?ρχουσε? σελ?δε? προορισμο? που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? ? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Θεωρητικ? κ?θε σελ?δα στην ιστοσελ?δα σα?, κ?θε ?ρθρο, κ?θε προ??ν ? οτιδ?ποτε ?λλο ε?ναι μια δυνητικ? σελ?δα προορισμο? και ?χει σχεδιαστε? ?στε να δεχθε? επισκ?πτε?. Π?σου? επισκ?πτε?; ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερου?.

?τσι θα πρ?πει να ?χουμε π?ντα στο μυαλ? μα? δ?ο μ?τρα και σταθμ? για να δημιουργ?σουμε τι? σωστ?? σελ?δε? προορισμο?: Την πληρ?τητα και την απλ?τητα.

Θα πρ?πει δηλαδ? κ?θε σελ?δα προορισμο? να πληρο? την αντ?θεση πληρ?τητα απλ?τητα για να μετατρ?πει τον μεγαλ?τερο αριθμ? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Τα 13 συστατικ? που θα πρ?πει να ?χει μια ορθ? στημ?νη σελ?δα προορισμο? ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Url με τι? λ?ξει? κλειδι?
 2. Σχετικ?? τ?τλο? σελ?δα? πλο?σιο? σε λ?ξει? κλειδι?
 3. Πλο?γηση με breadcrumbs
 4. Εσωτερικ? αναζ?τηση
 5. Κεφαλ?δε? με τι? λ?ξει? κλειδι? (H1-H6)
 6. Περιεχ?μενο με τι? λ?ξει? κλειδι?
 7. Μ?γεθο? περιεχομ?νου
 8. Φωτογραφ?ε? και β?ντεο
 9. Περιεχ?μενο πρ?τη? οθ?νη? (Above-the-fold content)
 10. Εξερχ?μενα links
 11. Κουμπι? διαμοιρασμο? στα social media
 12. Φιλικ?τητα προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 13. Ταχ?τητα φ?ρτωση? σελ?δα? προορισμο?

Πριν ξεκιν?σω να αναλ?ω το κ?θε ?να απ? τα επιμ?ρου? αυτ? συστατικ?, θα κ?νω μια παρ?κβαση Ομηρικο? τ?που (in media res) και θα σα? θ?σω την ερ?τηση:

Γιατ? θα πρ?πει να ?χει αυτ? τα 13 συστατικ? μια ορθ? στημ?νη σελ?δα προορισμο? και να μην ?χει 12, 14 ? κ?τι ?λλο;

Βασικ? μην ψαρ?νετε, ε?ναι ρητορικ? η ερ?τηση και εγ? θα την απαντ?σω και αυτ?. Δεν χρει?ζεται να ξ?ρετε το γιατ? απ? μ?νοι σα?.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να ?χει αυτ? τα 13 συστατικ? η σελ?δα προορισμο? ε?ναι για να επιτ?χει τον στ?χο τη?. Τ?ρα για να μ?θετε τον στ?χο τη? σελ?δα? προορισμο? διαβ?στε παρακ?τω.

Ποιο? ε?ναι ο στ?χο? μια? σωστ?? σελ?δα? προορισμο?;

Ο στ?χο? ? οι στ?χοι μια? σελ?δα? προορισμο? θα πρ?πει να ε?ναι αντικειμενικ? να κ?βει χρ?μα, να μετατρ?πει δηλαδ? επισκ?πτε? σε πελ?τε?.

Αναλυτικ?τερα θα πρ?πει:

 • Να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?
 • Να ελκ?ει τον επισκ?πτη να κ?νει κλικ σε αυτ?ν και ?χι στα ?λλα αποτελ?σματα αναζ?τηση?
 • Να βοηθ?ει τον επισκ?πτη να βρ?σκει με σαφ?νεια αυτ? που ψ?χνει και θ?λει και
 • Να τον κατευθ?νει σε ?να απ? τα 4 βασικ? call to action που ε?ναι know, go, do, buy

Στα ελληνικ? το know, go, do, buy μεταφρ?ζονται σε ΜΑΘΑΙΝΩ, ΠΑΩ, ΚΑΝΩ, ΑΓΟΡΑΖΩ με το ρ?μα θ?λω μπροστ? γιατ? δηλ?νουν πρ?θεση. Ο μ?σο? ?νθρωπο? μπα?νει στη Google γιατ? θ?λει να μ?θει κ?τι, θ?λει να π?ει κ?που, θ?λει να κ?νει κ?τι, θ?λει να αγορ?σει κ?τι που θα βρει στο site σα?.

1 Url με τι? λ?ξει? κλειδι?

Το Url τη? σελ?δα? ? το permalink ? το slug θα πρ?πει να ε?ναι πλο?σιο σε λ?ξει? κλειδι? και να ε?ναι περ?που 70 χαρακτ?ρε? σε ?κταση. Urls με λ?γε? λ?ξει? κλειδι? ? φτωχ? σε λ?ξει? κλειδι? urls δ?σκολα διαβ?ζονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για παρ?δειγμα ?μα η λ?ξη κλειδ? που στοχε?ετε ε?ναι οι γυναικε?ε? τσ?ντε?, θα πρ?πει το url τη? σελ?δα? προορισμο? να ε?ναι του τ?που:

site.gr/gynaikeies-tsantes-brands-eponymes-bags

Βλ?πετε, η λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη στο URL (και αυτ? αποτελε? ?μα δεν το καταλ?βατε ?ναν απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO) με λατινικο?? χαρακτ?ρε? για να μην υπ?ρχει πρ?βλημα κωδικοπο?ηση? ?ταν κ?νετε κοινοποι?σει? ? δημιουργε?τε backlinks.

Αποφ?γετε περ?εργα σ?μβολα στο URL και αποφ?γετε τα URL στα ελληνικ? και στι? εθνικ?? γλ?σσε? γενικ?τερα.

2 Σχετικ?? τ?τλο? σελ?δα? πλο?σιο? σε λ?ξει? κλειδι?

Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα? ε?ναι και αυτ?? παρ?γοντα? SEO και θα πρ?πει να εμπερι?χει την λ?ξη κλειδ? ? την φρ?ση κλειδ? ?σο το δυνατ?ν πιο μπροστ?, αριστερ? δηλαδ? στην γραμμ?.

Τ?τλοι μονολεκτικο? ? ?σχετοι ε?ναι λ?γο δ?σκολο να κερδ?σουν τι? εντυπ?σει? και την κατ?ταξη στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? τ?τλοι πλο?σιοι σε ν?ημα αλλ? και λ?ξει? κλειδι? φα?νονται να βγα?νουν στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Το σημαντικ?τερο ?λο ε?ναι να ξεκιν?ει ο τ?τλο? τη? σελ?δα? προορισμο? ?μα γ?νεται με την λ?ξη κλειδ?.

Για παρ?δειγμα, ?μα η λ?ξη κλειδ? ε?ναι η Χαμ?νη Ατλαντ?δα, ?να? πολ? καλ? τ?τλο? ε?ναι:

Χαμ?νη Ατλαντ?δα: η αληθιν? ιστορ?α που δεν μ?θατε ποτ?

3 Πλο?γηση με breadcrumbs

PLOIGISI-BREADCRUMBS

Τα breadcrumbs ε?ναι στα ελληνικ? η πλο?γηση με ψ?χουλα και σημα?νει την πλο?γηση με ενεργο?? δε?κτε? ?στε να μην χ?νει ο επισκ?πτη? τη σελ?δα του μ?σα σε ?να site με κ?ποια επ?πεδα β?θο?.

Μπορε?τε να ενεργοποι?σετε ε?κολα τα breadcrumbs για την ιστοσελ?δα σα? ?μα ?χετε site σε WordPress και για να μ?θετε περισσ?τερα μπορε?τε να δε?τε τον οδηγ? SEO.

Απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?, τα breadcrumbs ε?ναι πολ? χρ?σιμα για κ?θε σελ?δα προορισμο? και ?λα τα site αλλ? και τι? σελ?δε? προορισμο? με breadcrumbs, τι? ανεβ?ζει υψηλ?τερα στην κατ?ταξη η Google.

4 Εσωτερικ? αναζ?τηση

Η εσωτερικ? αναζ?τηση, ? τα φ?λτρα αναζ?τηση? για τα eshop τα οπο?α βρ?σκονται στο header και ?χι στο sidebar, ε?ναι δηλαδ? responsive και σχεδιασμ?να για να φα?νονται και στα κινητ? σωστ? ε?ναι αναγκα?α για να μπορ?σει ο χρ?στη? να βρ?σκει ε?κολα και γρ?γορα αυτ? που θ?λει μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Μην το θεωρε?τε δευτερε?ον, γιατ? τα μεγαλ?τερα sites ?λα μα ?λα διαθ?τουν εσωτερικ? πεδ?ο αναζ?τηση?.

5 Κεφαλ?δε? με τι? λ?ξει? κλειδι? (H1-H6)

Εκτ?? απ? τον τ?τλο τη? σελ?δα? προορισμο? σα?, θα πρ?πει να προσ?ξετε ?τι θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? και στι? κεφαλ?δε? H1 και H2.

Αναγκαστικ? θα πρ?πει να ?χετε για κ?θε σελ?δα προορισμο? τουλ?χιστον μ?α κεφαλ?δα H1 με τι? λ?ξει? κλειδι? και μια κεφαλ?δα H2 με τι? λ?ξει? κλειδι?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι? μπορε?τε να δε?τε τα παρακ?τω ?ρθρα:

6 Περιεχ?μενο με τι? λ?ξει? κλειδι?

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και στην προκειμ?νη περ?πτωση θα πρ?πει να ?χετε πλο?σιο περιεχ?μενο το οπο?ο να καλ?πτει την πυκν?τητα τη? βασικ?? λ?ξη? κλειδ? που στοχε?ετε αλλ? και των επιμ?ρου? φρ?σεων κλειδι?ν και παρ?γωγων λ?ξεων κλειδι?ν ? συν?νυμων λ?ξεων κλειδι?ν ?μα γ?νεται.

Η βασικ? λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να τοποθετε?τε στην πρ?τη πρ?ταση τη? πρ?τη? παραγρ?φου του σ?ματο? κειμ?νου ? στην δε?τερη κεφαλ?δα ?μα γ?νεται στην πρ?τη.

?λο το κε?μενο και το σ?μα κειμ?νου μετρ?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τσι θα πρ?πει να φροντ?ζουμε ?λο το περιεχ?μενο και το κε?μενο να ε?ναι σχετικ? και συναφ?? με την βασικ? λ?ξη κλειδ?.

7 Μ?γεθο? περιεχομ?νου τη? σελ?δα? προορισμο?

SELIDA-PROORISMOU-MEGETHOS-PERIEXOMENOU

Το ιδανικ? μ?γεθο? κειμ?νου ? περιεχομ?νου για την ιδανικ? σελ?δα προορισμο? ε?ναι 2.000 με 2.500 λ?ξει?. ?μα παρατηρ?σετε ?λα τα ?ρθρα σχεδ?ν και οι σελ?δε? που ?χω μ?σα στην ιστοσελ?δα μου ε?ναι περ?που 2.000 με 2.500 λ?ξει?.

Το ελ?χιστο κε?μενο που απαιτε?ται για να διαβ?σει σωστ? η Google την σελ?δα προορισμο? σα? αλλ? και για να αντ?ξει τον ανταγωνισμ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι 300 λ?ξει?.

Τ?ρα στην περ?πτωση που ?χετε προ??ντα, μ?λλον θα πρ?πει να προσθ?σετε πλο?σιε? περιγραφ?? σε κ?θε προ??ν ? να διαμορφ?σετε σωστ? τι? κατηγορ?ε? των προ??ντων που ε?ναι και σελ?δε? προορισμο? σα?.

8 Φωτογραφ?ε? και β?ντεο

Κ?θε σελ?δα αλλ? και κ?θε σελ?δα προορισμο? θα πρ?πει να ?χει τουλ?χιστον μ?α καλ? φωτογραφ?α ?χι π?νω απ? 100kb ονοματισμ?νη με τη λ?ξη κλειδ? και με alt text την λ?ξη κλειδ?. Το φορμ?τ τη? φωτογραφ?α? θα πρ?πει να ε?ναι jpg ? gif.

Η χρ?ση μια? τουλ?χιστον φωτογραφ?α? κρ?νεται αναγκα?α για να φ?ρει τον επισκ?πτη στο site σα? και να μπορ?σει να του δ?σει μια εικ?να περ? τ?νο? πρ?κειται.

Στην περ?πτωση που ?χετε κ?ποιο β?ντεο, θα χρειαστε?τε και π?λι μαι φωτογραφ?α στην θ?ση του featured image ? τη? χαρακτηριστικ?? εικ?να? τη? σελ?δα? προορισμο?.

9 Περιεχ?μενο πρ?τη? οθ?νη? (Above-the-fold content)

Η πρ?τη εικ?να ε?ναι πολ? σημαντικ? για κ?θε επισκ?πτη που μπα?νει για πρ?τη φορ? στο site σα?. Φροντ?στε την πρ?τη εικ?να που ε?ναι η πρ?τη οθ?νη να την ?χετε δημιουργ?σει σωστ?, να ?χει το τελε?ω? απαρα?τητο περιεχ?μενο για να κ?νει τον επισκ?πτη να μπει σε κ?νηση και να αγορ?σει, ? να εγγραφε? στο site σα? ? να σα? καλ?σει στο τηλ?φωνο.

Προσοχ? μην στοιβ?ζετε ?σχετο περιεχ?μενο και μην τοποθετε?τε τα πιο σημαντικ? πρ?γματα στο τ?λο?.

10 Εξερχ?μενα links

Χρει?ζεστε τουλ?χιστον ?να εξερχ?μενο link σε ?να ?λλο site σχετικ? με εσ?? ? με την λ?ξη κλειδ? που ?χετε αλλ? μη ανταγωνιστικ? με εσ??.

Στην Google χαρακτηρ?ζεστε και απ? τα εισερχ?μενα αλλ? και απ? τα εξερχ?μενα links.

Επ?ση?, τα εξερχ?μενα links προσδ?δουν κ?ρο? και δε?χνουν ?τι δεν ε?στε ?να site απομονωμ?νο απ? τον ιστ? και αποκομμ?νο απ? τα ?λλα sites.

Τα ιδανικ? εξερχ?μενα links ε?ναι 2-4 αν? 1000 λ?ξει? για να μπορε?τε να κρατ?σετε το PageRank σα? υψηλ?.

Επ?ση? καλ? θα ?ταν να χρησιμοποι?σετε και εσωτερικ? links που να π?νε σε ?λλε? σελ?δε? προορισμο? στην ιστοσελ?δα σα?.

11 Κουμπι? διαμοιρασμο? στα social media

Τα κουμπι? κοινοπο?ηση? ε?ναι αναγκα?α για να αυξ?σουν την αλληλεπ?δραση με τον χρ?στη και να του δε?ξουν στοιχε?α ?τι ε?μαστε ?να site που μπορε? να εμπιστευτε?, εφ?σον λ?βει πολλ? likes, tweets και ?λλα παρ?μοια social signals.

Σε μια μελ?τη τη? εταιρε?α? BrightEdge ?δειξε ?τι σωστ? τοποθετημ?να κουμπι? διαμοιρασμο? μπορο?ν να αυξ?σουν τι? κοινοποι?σει? στα κοινωνικ? δ?κτυα κατ? 700%.

Χρησιμοποι?στε απλ? κουμπι? κοινοπο?ηση? που να ε?ναι αριστερ? του κειμ?νου και να ακολουθο?ν διακριτικ? τον χρ?στη χωρ?? να τον κουρ?ζουν.

?τσι ?μα του αρ?σει κ?τι θα μπορ?σει ?νετα με ?να κλικ να το πει και σε ?λλου? για να μπουν και αυτο? στην σελ?δα προορισμο? σα?.

12 Φιλικ?τητα προ? τι? κινητ?? συσκευ???

Η φιλικ?τητα τη? σελ?δα? προορισμο? προ? τι? κινητ?? συσκευ?? ε?ναι ?να must και θα πρ?πει να ?χετε φροντ?σει να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα που να ε?ναι πρ?τα για κινητ? ? mobile first.

Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι mobile first design και ?χι απλ? να ε?ναι mobile ready, mobile friendly ? να ?χει responsive design. Ε?ναι τελε?ω? διαφορετικ? το responsive design με το πω? θα εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα σα? τελικ? στα κινητ?.

Για να μπορ?σετε λοιπ?ν να κερδ?σετε και του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? που προ?ρχονται απ? τι? κινητ?? συσκευ?? και τα smartphones, θα πρ?πει να ?χετε οπωσδ?ποτε φροντ?σει για την σωστ? προβολ? τη? σελ?δα? προορισμο? στα κινητ?.

Μην ξεχν?τε ?τι οι αναζητ?σει? απ? τα κινητ? ?χουν ?δη ξεπερ?σει τι? αναζητ?σει? απ? του? σταθερο?? υπολογιστ?? ?δη.

13 Ταχ?τητα φ?ρτωση? σελ?δα? προορισμο?

Η Google ?χει θ?σει η ?δια υψηλ? τον π?χη και θεωρε? ?τι κ?θε σωστ? ιστοσελ?δα θα πρ?πει να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο το πολ?. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι και αυτ? απ? μ?νη τη? παρ?γοντα? SEO και παρ?γοντα? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?τσι δεν θα πρ?πει να παραβλ?πεται.

Φροντ?στε να μεταφερθε?τε σε γρηγορ?τερο web hosting, ? να αναβαθμ?σετε το ?δη υπ?ρχον που ?χετε.

Κοιτ?ξτε να αφαιρ?σετε πρ?γματα που δεν χρει?ζεστε και να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? σελ?δα? προορισμο? σα? για να μπορε?τε να λαμβ?νεται το μ?γιστο τη? επισκεψιμ?τητα? που σα? αξ?ζει και να ?χετε το χαμηλ?τερο bounce rate, το χαμηλ?τερο ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Για κ?θε ?να δευτερ?λεπτο που περν?ει στην φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα? σα? χ?νεται και το 10% των επισκεπτ?ν σα?. Καν?να? δεν θ?λει ?να αργ? site, φροντ?στε να μην ε?ναι και το δικ? σα? ?να απ? αυτ?.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και να δημιουργ?σετε σελ?δε? προορισμο? που να αποτελο?ν πραγματικ? προορισμ? για του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? σελ?δε? προορισμο?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. Σε ευχαριστ? για τη δουλε?α που ?χει? κ?νει.
  Γρ?φει?: βλ?πετε, η λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη στο URL (και αυτ? αποτελε? ?μα δεν το καταλ?βατε ?ναν απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO) με λατινικο?? χαρακτ?ρε? για να μην υπ?ρχει πρ?βλημα κωδικοπο?ηση? ?ταν κ?νετε κοινοποι?σει? ? δημιουργε?τε backlinks.
  Θ?λω να ρωτ?σω εν ?τη 2018 και αν δεν κ?νουμε χρ?ση backlinks ? δεν χρησιμοποιουμε την κοινοπο?ηση πολ?, π?λι πρ?πει να ?χουμε λατινικ? για URL?
  Η σελ?δα μου ε?ναι και στα ελληνικ? και στα αγγλικ? διαθ?σιμη, ?ποτε χρησιμοποι? slugs Ελληνικ? και αγγλικ? αν?λογα στην χρ?ση, αλλ? στα βασικ? URL φα?νονται τα Ελληνικ?, δηλαδ? τα ακαταλαβ?στικα που βγ?ζει. Ε?ναι λ?θο? αυτο που κ?νω ? υπ?ρχει κ?που πρ?βλημα?
  Ευχαριστ? πολ?

  Απ?ντηση
  • Καλ?τερα να ?χουμε γενικ? λατινικ? permalink και για τι? κοινοποι?σει? αλλ? και για το SEO.

   Απ?ντηση
   • Σε ευχαριστ? για την ?μεση απ?ντηση σου. Θα ?θελα να ρωτ?σω και ?λλα 2 πρ?γματα.
    1)Στο Yost seo λ?ει ?τι το focus keyword θα πρ?πει να βρ?σκεται στο URL, στην meta περιγραφ?, στην πρ?τη παρ?γραφο του κειμ?νου και στο εναλλακτικ? κε?μενο τη? εικ?να?. Ποια απ? τα παραπ?νω ?χουν περισσ?τερη βαρ?τητα? Εγ? που ?χω το focus keyword στα ελληνικ? ?μα κ?νω το URL στα αγγλικ? θα “χ?σω” ?να “check”. Τι προτε?νει??
    2)Οι ετικ?τε? μ?σα στο προ??ν και το meta keywords ?χουν μεγ?λη βαρ?τητα στα SEO ? δεν ?χουν καθ?λου σημασ?α. Ε?ν παραφουσκ?σει? τι? ετικ?τε? μ?σα σε κ?θε προ??ν και β?ζει? ακ?μα και ?διε? σε πολλ?, υπ?ρχει πρ?βλημα?

    Ευχαριστ?

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍