ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-analisi-audit

Δωρε?ν Αν?λυση SEO αξ?α? 89€!

?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress ? σε κ?ποια ?λλη πλατφ?ρμα και δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την κατ?ταξη τη? στη Google;

Μ?πω? κ?θε φορ? που ρωτ?τε τον προγραμματιστ? σα?, αυτ?? σηκ?νει τα χ?ρια ψηλ?;

?χετε ?δη απευθυνθε? σε ?λλε? εταιρε?ε? SEO και ειδικο?? SEO και τα αποτελ?σματα δεν ?ταν αυτ? που θ?λατε;

Μην ψ?χνετε ?λλο. Οι ειδικο? μα? στο SEO και η τεχνικ? μα? ομ?δα ε?ναι ?τοιμη να υποβ?λλουν την ιστοσελ?δα σα? σε αν?λυση SEO σε π?νω απ? 200 σημε?α για να δο?νε τι πραγματικ? φτα?ει!

Αν?λυση SEO: Συμπληρ?στε την φ?ρμα

1.Συμπληρ?στε την φ?ρμα με τα στοιχε?α σα?.

2. ?να? ειδικ?? τη? www.comfrey-central.com θα συλλ?ξει τα στοιχε?α και θα υποβ?λει την ιστοσελ?δα σα? σε δι?φορα τεστ.

3. Θα επικοινων?σουμε μαζ? σα? εντ?? 48 ωρ?ν με email για να σα? στε?λουμε τα αποτελ?σματα.


  Τι περιλαμβ?νει η δωρε?ν αν?λυση SEO;

  Αρχικ? θα πρ?πει να σα? πω ?τι η αν?λυση SEO ( SEO Audit ) ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και δεν ?χετε καμ?α επιβ?ρυνση απολ?τω?.

  Η δωρε?ν αν?λυση SEO ( SEO Audit ) περιλαμβ?νει τα παρακ?τω:

  1. Αν?λυση με το πρ?γραμμα Website Auditor για onsite SEO, τεχνικ? σφ?λματα, προβλ?ματα στο meta description, στο αρχε?ο robots.txt, broken links, orphan pages, code validator W3C.

  2. SEO αν?λυση κατ?ταξη? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

  3. Αν?λυση ?λου του backlink profile με επιμ?ρου? ταξιν?μηση των dofollow links, nofollow links κτλ. Αναζ?τηση πιθαν?ν spam links και πιθαν?? επ?θεση? απ? spammers και black hat SEO.

  4. Αν?λυση περιεχομ?νου για κ?θε σελ?δα προορισμο?. Ελ?γχουμε κ?θε επιμ?ρου? σελ?δα για το αν υπ?ρχει η σωστ? πυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν, το σωστ? μ?κο? του περιεχομ?νου, η σωστ? δομ? και το αν καλ?πτεται η αν?γκη του χρ?στη για περιεχ?μενο.

  5. Τεστ ταχ?τητα? φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα?. Τα τεστ ταχ?τητα? γ?νονται με 2 διαφορετικ? εργαλε?α, με το Pingdom που μετρ?ει την σχετικ? ταχ?τητα φ?ρτωση? και με το Google Page Speed Insights που μετρ?ει την σχετικ? ταχ?τητα φ?ρτωση? σε σ?γκριση με ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ.

  6. Αν?λυση UX ( User Experience ) ? τη? εμπειρ?α? του χρ?στη.

  7. Αν?λυση του Brand σα? και του Brand Awareness.

  8. Αν?λυση επισκεψιμ?τητα? μ?σω του Google Analytics.

  9. Επισκ?πηση του Google Search Console, αναζ?τηση για πιθαν? σφ?λματα ? ?ποπτα μην?ματα απ? τη Google.

  Αφ?στε μια απ?ντηση

  Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

  Fill out this field
  Fill out this field
  Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

  Μενο?
  Shares
  国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍