ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ GOOGLE

Αλγ?ριθμο? Google: Ιστορικ? αναβαθμ?σεων και αλλαγ?ν

Περιεχ?μενα

Μ?θετε τα π?ντα γ?ρω απ? τι? αναβαθμ?σει? και τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google και προσαρμ?στε αν?λογα τι? στρατηγικ?? σα? για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα?!

Κ?θε χρ?νο, η Google κ?νει εκατοντ?δε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?. Το 2019 αναφ?ρθηκαν μ?νο 3.200 ενημερ?σει? στον αλγ?ριθμο τη?, σχεδ?ν ?διο αριθμ? με? τι? 3.234 ενημερ?σει? που ?κανε το 2018.

Μιλ?με για κατ? μ?σο ?ρο περ?που 9 ενημερ?σει? μεγ?λε? και μικρ?? αν? ημ?ρα. Οι ενημερ?σει? μ?νο του 2019 ε?ναι 8 φορ?? π?νω απ? τον αριθμ? των ενημερ?σεων του 2009. Εν? οι περισσ?τερε? απ? αυτ?? τι? αλλαγ?? ε?ναι μικρ??, η Google περιστασιακ? παρουσι?ζει μια σημαντικ? αλγοριθμικ? ενημ?ρωση, τα λεγ?μενα Google Core Updates (?πω? το Panda και το Penguin) που επηρε?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με σημαντικο?? τρ?που?.

Για ?λου? εσ?? που διατηρε?τε ιστοσελ?δε? και εξαρτ?στε καθημεριν? απ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα, το να γνωρ?ζετε π?τε συν?βησαν οι σημαντικ?τερε? ενημερ?σει? Google, θα σα? βοηθ?σει? να εξηγ?σετε τι? ?ποιε? αλλαγ?? στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? και στην επισκεψιμ?τητα.

Μπορε?τε να λ?βετε βελτιωτικ?? δρ?σει? για να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Παρακ?τω, αναφ?ρουμε τι? κυρι?τερε? αλγοριθμικ?? αλλαγ?? που ε?χαν τον μεγαλ?τερο αντ?κτυπο στην αναζ?τηση.

Εμπρ?? λοιπ?ν!

2020 Αλλαγ?? και αναβαθμ?σει? Αλγ?ρθμο? Google

Google December Core Update, 3 Δεκεμβρ?ου 2020 -επιβεβαιωμ?νη

Στι? 3 Δεκεμβρ?ου, η Google απ? τον επ?σημο λογαριασμ? τη? στο Twitter (Google SearchLiaison) ανακο?νωσε μ?σα στα πλα?σια βελτ?ωση? τη? ποι?τητα? των αναζητ?σεων, μια ν?α μεγ?λη αναβ?θμιση του πυρ?να του αλγορ?θμου τη?, η τρ?τη μεγ?λη αναβ?θμιση μ?σα στο 2020.

Σημει?θηκαν πολλ?? διακυμ?νσει? σε πολλ?? ιστοσελ?δε? affiliate marketing. Αναμ?νουμε τα αποτελ?σματα.

Indexing Bug, Pt. 2 ?—? 12 Οκτωβρ?ου, 2020 -επιβεβαιωμ?νη

Μετ? απ? τερ?στια προβλ?ματα indexing διαφ?ρων ιστοσελ?δων, η Google επιβεβα?ωσε ?τι πλ?ον λειτουργε? κανονικ? ο δε?κτη? τη? και οι σελ?δε? ?χουν επαν?ρθει. ?μα ε?χε εξαφανιστε? προσωριν? η ιστοσελ?δα σα? χωρ?? λ?γω, μην φοβ?στε, ?ταν σφ?λμα τη? Google.

Indexing Bug, Pt. 1 ?—? 29 Σεπτεμβρ?ου, 2020 -επιβεβαιωμ?νη

H Google επιβεβα?ωσε προβλ?ματα indexing και κανονικοπο?ση? των URL στι? αρχ?? Σεπτεμβρ?ου και αμ?σω? ?σπευσε να διορθ?σει το πρ?βλημα απ? του? server τη?.

Αν?νυμη Αναβ?θμιση 15 Αυγο?στου, 2020 -μη επιβεβαιωμ?νη

Δι?φορα εργαλε?α και μετρητ?? ?δειξαν ?τι ?ντω? η Google ?τρεξε κ?ποιο update το οπο?ο δεν μα? το αποκ?λυψε μ?χρι στιγμ??. Οψ?μεθα.

Google Glitch ?— 10 Αυγο?στου, 2020 -επιβεβαιωμ?νη

Δι?φοροι ειδικο? στο SEO αν?φεραν δεκ?δε? αλλαγ?? στην κατ?ταξη χωρ?? λ?γο για λ?γε? ?ρε? στι? 10 Αυγο?στου. Οι αλλαγ?? στην κατ?ταξη διορθ?θηκαν με την Google να να αναφ?ρει για πιθαν? σφ?λμα ( glitch στα αγγλικ?) στα συστ?ματα ταξιν?μηση? ιστοσελ?δων.

Google Bug Fix ?—? 22 Ιουν?ου , 2020 -μη επιβεβαιωμ?νη

Π?λι δι?φορα συστ?ματα που παρακολουθο?ν την κατ?ταξη ιστοσελ?δων στη Google διαπ?στωσαν κ?ποια αν?τοια πτ?ση ? ανοδο. Αργ?τερα ?να στ?λεχο? τη? Google αν?φερε ?τι υπ?ρχε ?να πρ?βλημα στο indexing που επηρ?ασσε τα σχ?λια του Disqus και ?τι ?χει το πρ?βλημα αποκατασταθε?.

Μα?ο? 2020 Core Update ?—? 4 Μα?ου, 2020-επιβεβαιωμ?νη

Η Google προχ?ρησε στην πιο πρ?σφατη αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? στι? 4 Μα?ου 2020. η Αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? θεωρε?ται απ? του? ειδικο?? αλλ? και απ? τα εργαλε?α SEO, απ? τι? μεγαλ?τερε? μετ? το Medic Update τον Α?γουστο του 2018.

15 ημ?ρε? μετ? το google update, ακ?μα δεν ?χει ξεκαθαρ?σει το τοπ?ο στι? αναζητ?σει? για το ποιοι ?χασαν και ποιο κ?ρδισαν. Οπ?τε μ?χρι στιγμ?? αναμ?νουμε για να ?χουμε μια πιο πλ?ρη εικ?να.

Στην ουσ?α δεν φ?νηκαν και ιδια?τερε? αλλαγ?? στι? κατατ?ξει? για να εκφ?ρουμε γν?μη.

COVID-19 Pandemic Update? —? 11 Μαρτ?ου 2020- Ανεπιβεβα?ωτη

Αν και δεν ?τανε επ?σημη αναβ?θμιση σ?μφωνα με τη Google, φα?νεται στα εργαλε?α μ?τρηση? ?τι υπ?ρξε μεγ?λη διακ?μανση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? η οπο?α συνεχ?στηκε Απρ?λιο και Μ?ιο.

Αυτ? η αναβ?θμιση επηρ?ασε κατ? πολ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που ε?χαν να κ?νουν με το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και γενικ? με την πρ?θεση αγορ??.

Αν?νυμη Αναβ?θμιση – 7 Φεβρουρ?ου 2020– Ανεπιβεβα?ωτη

Απ? τι? 12 Φεβρουαρ?ου και μετ? ?χουν γ?νει πιο αισθητ? τα αποτελ?σματα τη? αναβ?θμιση? του αλγορ?θμου τη? Google. Τι? προηγο?μενε? μ?ρε? απ? τι? 7 ?ω? τι? 12 Φεβρουαρ?ου ε?χαμε τι? περισσ?τερε? διακυμ?νσει? στου? δε?κτε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο στα αγγλικ?:

Featured Snippet Deduplication (Διαγραφ? διπλ?ν αποτελεσμ?των απ? τα Προβεβλημ?να αποσπ?σματα)? —? 22 Ιανουραρ?ου, 2020-επιβεβαιωμ?νη

Η Google ανακο?νωσε ?τι οι διευθ?νσει? URL στα Προτειν?μενα Aποσπ?σματα, τα λεγ?μενα και featured snippets δεν θα εμφαν?ζονται πλ?ον στα παραδοσιακ? οργανικ? αποτελ?σματα.

Σ?μφωνα με τη φιλοσοφ?α τη? Google ?να Προτειν?μενο Aπ?σπασμα ? Προβεβλημ?νο Απ?σπασμα ε?ναι ?να προωθημ?νο οργανικ? αποτ?λεσμα. Αυτ? ε?χε σημαντικ?? επιπτ?σει? στην κατ?ταξη πολλ?ν ιστοσελ?δων και στα οργανικ? κλικ που πα?ρνανε απ? την Google.

January 2020 Core Update? (Αναβ?θμιση του πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google Ιανου?ριο? 2020)—? 13 Ιανουαρ?ου, 2020-ανεπιβεβα?ωτη

Η Google παρουσ?ασε μια ?λλη βασικ? ενημ?ρωση, σ?μφωνα με εικασ?ε? και φ?με? απ? την κοιν?τητα του SEO, γιατ? δι?φορα εργαλε?α που καταγρ?φουν τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ?δειξαν πολ? υψηλ? διακ?μανση των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?, παρ?μοια με εκε?νη του Medic Update τον Α?γουστο του 2018.

Π?ρα πολλ?? κατηγορ?ε? αγορ?ν ? κ?θετε? αγορ?? επηρε?στηκαν μετ? απ? αυτ?ν την γενικευμ?νη αλλαγ? του αλγορ?θμου. Υπ?ψιν ?τι η Google κατηγοριοποιε? στι? αναζητ?σει? τη? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? αν?λογα με ποια αγορ? αν?κουν.

Οι αγορ?? που επηρε?στηκαν περισσ?τερο φα?νεται να ε?ναι ο κλ?δο? τη? υγε?α?, τη? οικογ?νεια? και των κοινοτ?των, τη? ομορφι?? και τη? προσωπικ?? φροντ?δα?, των χρηματοοικονομικ?ν, του ?ντερνετ και των τηλεπικοινωνι?ν, των οχημ?των και των νομικ?ν και των κυβερνητικ?ν οργανισμ?ν.

Για τι? τοπικ?? αγορ?? και το Google My Business υπ?ρχει μια πιο λεπτομερ?? κατηγοριοπο?ηση που μπορε?τε να δε?τε εδ?.

2019 Αλλαγ?? Aλγ?ριθμο? Google

International BERT Roll-out? (Λανσ?ρισμα τη? διεθν?? ?κδοση? του Google Bert)—? 9 Δεκεμβρ?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google επιβεβα?ωσε ?τι ο αλγ?ριθμο? επεξεργασ?α? φυσικ?? γλ?σσα? BERT κυκλοφ?ρησε διεθν?? σε 70 γλ?σσε?.Αυτ? η ανακο?νωση ?ρθε μετ? απ? φημολογ?ε? απ? την κοιν?τητα SEO αλλ? ο ακριβ?? χρ?νο? του πρ?του λανσαρ?σματο? ε?ναι ασαφ??.

Bert-international-twitter-1

Σ?μφωνα με σχετικ? tweet απ? τον επ?σημο λογαρισμ? τη?? Google, τον Google Search Liaison ( @searchliaison ) o Bert καλ?πτει πλ?ον και την ελληνικ? γλ?σσα μαζ? με τι? παρακ?τω εθνικ?? γλ?σσε? ?πω?: Αφρικανικ?, Αλβανικ?, Αμαρικ?, Αραβικ?, Αρμενικ?, Αζερικ?, Β?σκικα, Λευκορωσικ?, Βουλγαρικ?, Καταλανικ?, Κιν?ζικα (απλοποιημ?να και Κιν?ζικα τη? Τα?β?ν), Κροατικ?, Τσ?χικα, Δανικ?, Ολλανδικ?, Αγγλικ?, Ελληνικ?, Γκουτζαρ?τι>…και πολλ?? ?λλε?.

BERT Update ?—? 22 Οκτωβρ?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google αναβ?θμισε τον αλγ?ριθμο τη? και τι? εγκαταστ?σει? υπερυπολογιστ?ν τη?? για να υποστηρ?ξει το μοντ?λο επεξεργασ?α? φυσικ?? γλ?σσα? BERT (NLP). Το BERT βοηθ? την Google να ερμηνε?ει καλ?τερα τι? αναζητ?σει? φυσικ?ν γλωσσ?ν, τι? γλ?σσε? που χρησιμοποιε? ο ?νθρωπο? και ?χι οι υπολογιστ?? και τα συστ?ματα τεχνητ?? νοημοσ?νη? και να κατανοε? το συνολικ? πλα?σιο των αναζητ?σεων.

Unnamed Update? (Αν?νυμη αναβ?θμιση)—? 2 Οκτωβρ?ου, 2019- ανεπιβεβα?ωτη

Τα προγρ?μματα που ελ?γχουν τα SERPs κατ?γραψαν πολλ?? ημ?ρε? διακυμ?νσεων και αλλαγ?ν τη? κατ?ταξη?. Το εργαλε?ο MozCast παρουσ?ασε πρ?τε? ενδε?ξει? στι? 2 Οκτωβρ?ου με κορ?φωση στι? 4 Οκτωβρ?ου. Η Google δεν επιβεβα?ωσε την ενημ?ρωση και δεν υπ?ρχαν λεπτομ?ρειε? που να ?χει δ?σει στην δημοσι?τητα.

Γενικ? κυκλοφ?ρησαν φ?με? στην κοιν?τητα SEO οι οπο?ε? ξεκ?νησαν ?λε? απ? δι?φορα εργαλε?α ελ?γχουν των διακυμ?νσεων των SERPs. Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι τα παρακ?τω:

    • SERP Metrics
    • Accuranker
    • RankRanger
    • Cognitive SEO
    • SEMRush

September 2019 Core Update (Αναβ?θμιση του πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google Σεπτ?μβριο? 2019)—? 24 Σεπτεμβρ?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google κυκλοφ?ρησε και ?λλη βασικ? ενημ?ρωση του αλγορ?θμου τη?.Η ενημ?ρωση θεωρ?θηκε αρκετ? σημαντικ? απ? τα εργαλε?α καταγραφ?? διακυμ?νσεων στα SERPs και φ?νηκε να επηρε?ζει του? ιστ?τοπου? που επηρε?στηκαν απ? τι? προηγο?μενε? βασικ?? ενημερ?σει?.
Η Google δεν ?δωσε πολλ?? λεπτομ?ρειε?, αλλ? θεωρε?ται ?τι δι?φορε? ιστοσελ?δε? που ε?χαν καταποντιστε? ? ε?χαν χ?σει ?δικα θ?σει? απ? προηγο?μενε? αναβαθμ?σει?, κ?ρδισαν λ?γο απ? το χαμ?νο ?δαφο?.

Σ?μφωνα με το ?γκυρο site G-Squared Interactive, αυτ? η πυρηνικ? αναβ?θμιση τη? Google -μην ανησυχε?τε, δεν ?χει καμ?α σχ?ση με πυρηνικ? και με το Τσ?ρνομπιλ- ο πυρ?να? του αλγορ?θμου τη? Google αποτελε?ται απ? δι?φορου? ?λλου? εμβρυακο?? αλγορ?θμου? οι οπο?οι στην βιομηχαν?α του SEO ονομ?ζονται baby algorithms.

Συν?χεια η Google προσθ?τει ν?α μωρ? στον αλγ?ριθμο τη?, ν?α βρ?φη-αλγ?ριθμοι που συνεπικουρο?ν και λειτουργο?ν ?λα μαζ? ενωμ?να στον αλγ?ριθμο τη? Google. Μ?πω? σα? θυμ?ζει λ?γο τον Κ?πτεν Πλ?νετ;

“Maverick” Update ?—? 12 Ιουλ?ου, 2019- ανεπιβεβα?ωτη

Σημαντικ? μεγ?λη ανακατ?ταξη και μετατ?πιση των οργανικ?ν θ?σεων σημει?θηκαν μεταξ? των ημερομηνι?ν 11 Ιουλ?ου και 18 Ιουλ?ου 2019. Αυτ?? οι μετατοπ?σει?, σε δι?φορε? αγορ?? αναζ?τηση?, δε?χνουν μια πιθαν? αλλαγ? του αλγορ?θμου σ?μφωνα με την ιστοσελ?δα Performics.

Εν? η Google δεν ?χει ακ?μη κ?νει μια δ?λωση σχετικ? με αυτ?? τι? αλλαγ??, πολλ?? ημερομην?ε? των διακυμ?νσεων δε?χνουν σημαντικ?? ενημερ?σει? στον αλγ?ριθμο. Αυτ? η μεταβλητ?τητα μπορε? να φανε? απ? το παρακ?τω δι?γραμμα απ? το SEMRush που περιγρ?φει τι? διακυμ?νσει? του SERP για τι? τελευτα?ε? 30 ημ?ρε?.

google-maverick-update

Τι ?λλαξε με το Google Maverick update;

?πω? και ?λλε?, μικρ?τερε? ενημερ?σει? στον αλγ?ριθμο, αυτ? η αλλαγ? δεν δε?χνει καμ?α αλλαγ? στο συνολικ? τοπ?ο των αναζητ?σεων.? Ο ιδια?τερα μεγ?λο? αντ?κτυπο? σε δι?φορε? βιομηχαν?ε? και τ?που? ερωτημ?των, δεν φα?νεται να δε?χνει μια μετατ?πιση των κατ?ταξη? που ευνοε? ?ναν τ?πο περιεχομ?νου ?ναντι ?λλου ? μια ιστοσελ?δα ?ναντι ?λλη?.

Site Diversity Update? (Διασπορ? των Ιστοσελ?δων) —? 6 Ιουν?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google ανακο?νωσε εκ των προτ?ρων μια ενημερωμ?νη ?κδοση για την “διασπορ? των ιστοτ?πων στι? σελ?δε? αναζ?τηση?”, υποστηρ?ζοντα? ?τι θα βελτι?σει τι? καταστ?σει? στι? οπο?ε? οι ιστ?τοποι ε?χαν περισσ?τερα απ? δ?ο οργανικ? αποτελ?σματα στην ?δια σελ?δα.

Τα δεδομ?να των μετρητ?ν τη? κατ?ταξη? απ? τα δι?φορα εργαλε?α που χρησιμοποιο?με για να εξ?γουμε ασφαλ? συμπερ?σματα κατ?δειξαν ?τι, εν? η ενημ?ρωση βελτ?ωσε οριακ? τι? SERPs και ξεκαθ?ρισε τι? ιστοσελ?δε? που ε?χαν περισσ?τερα απ? 3 ?ω? και 5 αποτελ?σματα αναζ?τηση? στην ?δια σελ?δα και με τον ?διο ?ρο αναζ?τηση?, ο αντ?κτυπο? ?ταν σχετικ? μικρ??.

Β?βαια αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα συνεχ?σουν να εμφαν?ζονται για του? ?διου? ?ρου? αναζ?τηση? αποτελ?σματα απ? τα ?δια domains και τι? ?διε? ιστοσελ?δε?. Χρει?ζεται η Google ακ?μα δουλει? και αυτ? η αλλαγ? προχ?ρησε προ? αυτ?ν την κατε?θυνση.

June 2019 Core Update (Αλλαγ? του πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google Ιουν?ου 2019) —? 3 Ιουν?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google ανακο?νωσε εκ των προτ?ρων μια “βασικ?” ενημ?ρωση, αλλ? με περιορισμ?νε? λεπτομ?ρειε?. Οι περιοχ?? που επηρε?στηκαν σε προηγο?μενε? βασικ?? ενημερ?σει? φα?νεται ?τι ?χουν επηρεαστε?, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, και μερικο? σημαντικο? εκδ?τε? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου (ενημερωτικ? sites) αν?φεραν μεγ?λε? απ?λειε? στην οργανικ? κατ?ταξη και στην επισκεψιμ?τητα.

Κατ? μ?σο ?ρο, ο αντ?κτυπο? ?ταν μικρ?τερο? απ? την ενημ?ρωση του Αυγουστι?τικου Ιατρικο? ?? “Medic Update“, ?πω? μετρ?θηκε απ? δι?φορα αξι?πιστα εργαλε?α.

Ο στ?χο? και αυτ?? τη? ενημ?ρωση? του αλγορ?θμου τη? Google ?ταν να καταπολεμηθε? το σπαμ και να βελτιωθε? η ποι?τητα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? για μια ακ?μη φορ?.

Indexing Bugs? (Ταξιν?μηση Σφαλμ?των)—? 23 Μα?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Δ?ο ημ?ρε? στη σειρ?, η Google επιβεβα?ωσε σφ?λματα ευρετηρ?αση?. Το πρ?το σφ?λμα αναφ?ρθηκε ?τι εμπ?διζε το ν?ο περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα? απ? την κατ?λληλη ευρετηρ?αση. Πηγ?? απ? την κοιν?τητα SEO και δι?φοροι SEO experts επιβεβα?ωσαν ασυν?θιστα υψηλ? εξατμισιμ?τητα των SERP απ? τι? 23 ?ω? τι? 25 Μα?ου (με αποκορ?φωση στι? 23), αλλ? δεν ε?ναι σαφ?? ε?ν αυτ? σχετ?ζεται ?μεσα με τα σφ?λματα.

Βλ?πουμε ?τι αυτ? το update βγ?κε μ?νο και μ?νο να διορθ?σει σφ?λματα του ?διου του αλγορ?θμου.

Deindexing Bug? (Αποταξιν?μηση Σφαλμ?των)—? 5 Απριλ?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google επιβεβα?ωσε ?να σφ?λμα που ?ριξε σελ?δε? απ? τον ευρετ?ριο αναζ?τηση? κατ? το Σαββατοκ?ριακο τη? 5η? Απριλ?ου. Τα δεδομ?να του ειδικ?ν εργαλε?ων ?δειξαν πτ?σει? στι? 5 και 7 Απριλ?ου, με περ?που το 4% των σταθερ?ν διευθ?νσεων URL να π?φτουν απ? την πρ?τη σελ?δα. Οι περισσ?τερε? θ?σει? ανακτ?θηκαν σ?ντομα μετ?.

Π?ρα πολλο? κ?κλοι του SEO αναφ?ρθηκαν στον γεγον?? ?τι πιθαν?τατα η Google να αντιμετωπ?ζει ?να σοβαρ? πρ?βλημα στον αλγ?ριθμο τη? που αποταξινομε? ιστοσελ?δε? χωρ?? καν?ναν λ?γο.

March 2019 Core Update? ( Πυρηνικ? αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google Μ?ρτιο? 2019)—? 12 Μαρτ?ου, 2019- επιβεβαιωμ?νη

Η Google επιβεβα?ωσε την ενημ?ρωση του πυρ?να του αλγορ?θμου τη?, δηλ?νοντα? ?τι ?ταν η τρ?τη σημαντικ? βασικ? ενημ?ρωση απ? τ?τε που ?ρχισε να χρησιμοποιε? αυτ? την ονομασ?α.

Η Google δεν ?δωσε πολλ?? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με το τι επηρε?ζει αυτ? η αλλαγ?, απλ? αν?φερε γενικ? ?τι δεν υπ?ρχει κ?τι που μπορε? να κ?νει κ?ποιο? για να αλλ?ξει την κατ?ταξη του ? να την βελτι?σει σε περ?πτωση που π?σει στη Google.

Οι κατατ?ξει? μεταβ?λλονται αν?λογα με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου και το τι περιεχ?μενο ?χει η ιστοσελ?δα.

<h2″>19-result SERPs ( 19 αποτ?λεσματα στα SERPs) —? 1 Μαρτ?ου, 2019- μη επιβεβαιωμ?νη

Για μια μ?ρα, η Google εμφ?νισε ανωμαλ?ε? στα αποτελ?σματα των 2 πρ?των σελ?δων τη?. Αυτ?? φα?νεται να σχετ?ζονται με ?ρθρα σε β?θο? (deep articles), τα οπο?α εξαφαν?στηκαν εξ ολοκλ?ρου στι? 6 Μαρτ?ου. Δεν ε?ναι σαφ?? ?μα υπ?ρχει προσωριν? ?θηση προ? τα π?νω στι? οργανικ?? μετρ?σει? γενικ?τερα

Για πολλο?? αυτ? η αναβ?θμιση θεωρ?θηκε λ?γο μυστηρι?δη? και δεν επιβεβαι?θηκε ποτ? απ? την ?δια τη Google.

Unnamed Update? (Αν?νυμη Αναβ?θμιση)—? 6 Φεβρουαρ?ου, 2019- μη επιβεβαιωμ?νη

Ε?δαμε με β?ση τα εργαλε?α μετρ?σεων κ?ποια πρ?ιμα σημ?δια ?τι υπ?ρχει μια ενημ?ρωση του αλγορ?θμου κατ?ταξη? αναζ?τηση? Google που συν?βη στι? 6 Φεβρουαρ?ου του 2019.

Τα περισσ?τερα απ? τα σημ?δια προ?ρχονται απ? το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, επειδ? ?σω? ε?χαν χρ?νο στο τοπικ? γραφε?ο τη? Google να επεξεργαστο?ν τι? αλλαγ??.

Η αν?νυμη αυτ? αναβ?θμιση δεν ?δειξε επακριβ?? που οφε?λεται και τι επηρε?ζει, τουλ?χιστον ακ?μα.

Αναβαθμ?σει? Google 2018 Αλγ?ριθμο? Google

Αν?νυμη ενημ?ρωση – 29 Νοεμβρ?ου 2018- μη επιβεβαιωμ?νη

Δι?φορα εργαλε?α μετρ?σεων τη? μεταβλητ?τητα? του αλγορ?θμου τη? Google ?δειξαν πολ? υψηλ?? διακυμ?νσει? στι? 29 και 30 Νοεμβρ?ου σ?μφωνα με το Search Engine Round Table.

Ωστ?σο η Google δεν επιβεβα?ωσε κ?ποια αλλαγ? ? αναβ?θμιση.

Αν?νυμη ενημ?ρωση – 15 Οκτωβρ?ου 2018- μη επιβεβαιωμ?νη

Π?λι τα εργαλε?α μετρ?σεων των διακυμ?νσεων του αλγορ?θμου χτυπ?σαν κ?κκινο χωρ?? η ?δια η Google να προβε? σε ανακοιν?σει? για κ?ποια αλλαγ? ? αναβ?θμιση.

Αν?νυμη ενημ?ρωση – 10 Σεπτεμβρ?ου 2018- μη επιβεβαιωμ?νη

Οι μετρ?σει? ?δειξαν ?τι ε?χαμε υψηλ? διακ?μανση στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Η Google δεν ανακο?νωσε επ?σημα κ?ποια αλλαγ? στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη?.

“Medic” Core Update – 1η Αυγο?στου 2018- επιβεβαιωμ?νη

Η Google επιβεβα?ωσε μια “ευρε?α ενημ?ρωση του βασικο? αλγορ?θμου τη?”, με ευρε?ε? αναφορ?? μαζικ?ν επιπτ?σεων. Η περ?οδο? που δι?ρκεσε η αναβ?θμιση ?ταν περ?που μια? εβδομ?δα?, αλλ? κορυφ?θηκε στι? 1-2 Αυγο?στου. Αυτ? η ενημ?ρωση φαιν?ταν να επηρε?ζει δυσαν?λογα τι? ιστοσελ?δε? που ασχολο?νται με την υγε?α και την ευεξ?α. Μεγ?λη? κλ?μακα? επιπτ?σει? παρατηρ?θηκαν σε ?λα τα τμ?ματα των αγορ?ν.

Αυτ? η μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ονομ?στηκε Medic Core Update γιατ? επηρ?ασε περισσ?τερο απ? κ?θε ?λλο τομ?α τι? ιατρικ?? ιστοσελ?δε?.

?μω?, η βασικ? επιδ?ωξη τη? αναβ?θμιση? του αλγορ?θμου τη? Google ?ταν να επηρε?σει τι? ιστοσελ?δε? του τ?που YMYL ( Your Money Your Life ) που οι πληροφορ?ε? που δ?νονταν εκε? θα ε?χαν δραματικ?? επιπτ?σει? για του? αναγν?στε? και θα επηρ?αζαν την ζω? του? για χρ?νια.

Για παρ?δειγμα ιστοσελ?δε? που δ?νουν συμβουλ?? για δ?νεια και για πιστωτικ?? κ?ρτε? ε?ν δεν αν?κουν σε κ?ποιον ?γκριτο οργανισμ? ? σε κ?ποιον που να ?χει βαθι? γν?ση των χρηματοοικονομικ?ν θεμ?των ε?δαν μεγ?λη πτ?ση.

Ο αλγ?ριθμο? επηρ?ασε τα γενικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, καθ?? και τα τοπικ? σε μεγ?λο βαθμ?.

Ευνο?θηκαν ?λε? οι ιστοσελ?δε? που ε?χαν ?δη κ?ποιο EAT, κ?ποια αξιοπιστ?α στην αγορ? και ?ταν εντελ?? σχετικ?? και εξειδικευμ?νε? με το θ?μα.

Προειδοποι?σει? ασφαλε?α? Chrome (για ?λο το site) – 24 Ιουλ?ου 2018- επιβεβαιωμ?νη

Αφο? προειδοπο?ησε του? χρ?στε? των μη ασφαλ?ν ιστοσελ?δων (μη HTTPS) μ?νε? νωρ?τερα, το Google Chrome 68 ?ρχισε να χαρακτηρ?ζει ?λου? του? ιστ?τοπου? που δεν ε?ναι HTTPS ω? “μη ασφαλε??”. Οι αλλαγ?? κυκλοφ?ρησαν στι? 24 Ιουλ?ου, αλλ? ισχ?ουν μ?νο για χρ?στε? που εγκαθιστο?ν την τελευτα?α ?κδοση του Chrome, η οπο?α μπορε? να διαρκ?σει εβδομ?δε? ? μ?νε?.

Αν?νυμη ενημ?ρωση – 21 Ιουλ?ου 2018- μη επιβεβαιωμ?νη

Μη επιβεβαιωμ?νη αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google, απ? τι? πολλ?? που κ?νει κ?θε μ?να.

Ενημ?ρωση ταχ?τητα? φ?ρτωση? για κινητ? – 9 Ιουλ?ου 2018- επιβεβαιωμ?νη

?ξι μ?νε? μετ? την ανακο?νωσ? τη?, η Google ξεκ?νησε την ενημ?ρωση του αλγορ?θμου τη? για την ταχ?τητα φ?ρτωση? στι? κινητ?? συσκευ??, καθιστ?ντα? την ταχ?τητα τη? σελ?δα? ?ναν παρ?γοντα κατ?ταξη? για τα αποτελ?σματα απ? κινητ?.

Η Google υποστ?ριξε ?τι αυτ? επηρ?ασε μ?νο του? πιο αργο?? ιστ?τοπου? για κινητ? και δεν υπ?ρχαν ενδε?ξει? σημαντικ?ν αλλαγ?ν κατ?ταξη? κινητ?ν.

Γενικ? η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι πολ? σημαντικ? για το SEO και την διατ?ρηση των επισκεπτ?ν στην ιστοσελ?δα σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍