ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

top-alexa-ranking-greece

Alexa ranking: Πω? να βγε?τε στα 1000 πρ?τα site τη? Ελλ?δο?

Περιεχ?μενα

Γει? σα? φ?λοι μου! Γρ?φω αυτ? το υπ?ροχο ?ρθρο σ?μερα για να μοιραστ? μαζ? σα? μια ακ?μα επιτυχ?α του paramarketing seo web design blog. Την ?νταξη του seo blog μου στα 1.000 πρ?τα site τη? Ελλ?δα? απ? θ?μα traffic! Ευχαριστ? Alexa!

Αφορμ? στ?θηκε ?να προηγο?μενο αρνητικ? σχ?λιο στο ?ρθρο μου ” Πω? να αυξ?σετε αμ?σω? το σκορ σα? στην Alexa ” απ? ?ναν αναγν?στη του blog μου. Σε αυτ? το ?ρθρο ?δινα 5 βασικ?? και ε?κολε? συμβουλ?? για να αυξ?σετε ?μεσα και αποτελεσματικ? το σκορ σα? στην Alexa.

Οι π?ντε αυτ?? πραγματικ?? συμβουλ?? ?τανε:

 1. Εγκαταστ?στε την Alexa toolbar
 2. Ταυτοποι?στε το site σα? στην Alexa
 3. Εγκαταστ?στε το Alexa widget στην ιστοσελ?δα σα?
 4. Δημοσιε?στε ποιοτικ? περιεχ?μενο
 5. Αποκτ?στε περισσ?τερου? πραγματικο?? επισκ?πτε? στη σελ?δα σα?

?μω? ?να? φ?λο? του blog ε?χε διαφορετικ? ?ποψη και ?φησε ?να σχ?λιο κ?τω απ? εκε?νο το ?ρθρο και τον ευχαριστ? πολ? για αυτ? εκ των προτ?ρων. Το σχ?λιο του φ?λου Nick Barolis ?τανε το εξ??:

Φιλε μου, μου φαινεται δεν ξερει? τι λε?! Δν ειναι τοσο απλα τα πραγματα, εχουν λογισμικο που εντοπιζει τετοιε? “απατε?”. Οσο για το ποιοτικο περιεχομενο, πεφτει? τελειω? εξω. Τα περισσ?τερα sites εχουν διπλο και τριπλο περιεχομενο και καποια ε?ναι στην πρωτη σελιδα σε παρα πολλε? λεξει? κλειδια. Οποτε λαθο?! Τα κριτηρια τη? google, ειναι πολλαπλοι παραγοντε?, που δεν του? ξερει κανει?. Mα κανει? ομω?!!! Μονο να υποθεσουμε μπορουμε και να κινηθουμε με βαση αυτου?!

Σε ευχαριστ? φ?λε μου Nick Barolis που με υπ?δειξε? το λ?θο? μου. Σε ευχαριστ? περισσ?τερο που μου τ?νισε? τον κ?νδυνο που διατρ?χω να με τιμωρ?σει η Google για το υπερβολικ? πρωτ?τυπο, ποιοτικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο που με τ?σο κ?πο γρ?φω καθημεριν? ο ?διο? στο blog μου!

Αλλ? ?πω? κατ?λαβε? μ?λλον το ?μπειρο χ?ρι και μ?τι του βετερ?νου του ?ντερνετ -και δεν λ?ων ποιο? ε?ναι αυτ??- κατ?φερε με χειρουργικ? ακρ?βεια να φ?ρει ?να niche blog ?να κλαδικ? δηλαδ? blog στην πρ?τη χιλι?δα τη? Alexa. Δε?τε την αποδεικτικ? φωτογραφ?α:

ALEXA-1000-2

Το να βγε?τε στα πρ?τα χ?λια ελληνικ? site απ? ?ποψη traffic στην Alexa δεν ε?ναι δ?σκολο

Β?βαια το alexa traffic διακυμα?νεται και μπορε? σ?μερα να με δε?τε στα 1.011 και α?ριο στα 990. Σημασ?α ?χει ?τι αφο? το ?κανα εγ? με ?να μικρ? site, μπορε?τε και σει? που ?χετε ?να τερ?στιο εταιρικ? site, ?να δημοφιλ?? blog ? μια μεγ?λη εφημερ?δα στο ?ντερνετ.

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου ” Πω? να αυξ?σετε αμ?σω? το σκορ σα? στην Alexa ” σα? ?δωσα π?ντε πολ? χρ?σιμε? συμβουλ?? και παρατ?ρησα ?τι ?σοι τι? ακολουθ?σατε ε?δατε μια κατακ?ρυφη ?νοδο στο Alexa traffic ranking. Π?? το ξ?ρω; Γιατ? πριν συστ?σω σε σα? τι να κ?νετε, δοκ?μασα και σε ?λλα sites να δω αν δουλε?ουν αυτ? που σα? πρ?τεινα.

Βλ?πετε πριν καταλ?ξω σε αυτ? τα π?ντε β?ματα ε?χα πειραματιστε? και ε?χα δοκιμ?σει ?λλα 25 τα οπο?α ?τανε ?χρηστα. Μ?λιστα πολλ? απ? αυτ? ?τανε και πληρωμ?να εργαλε?α που υπ?σχονταν ?ναντι αμοιβ?? να κ?νουν θα?ματα. Αντ?θετα ?λα τα εργαλε?α που σα? προτε?νω να χρησιμοποι?σετε ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και το καλ? ε?ναι ?τι δουλε?ουν εγγυημ?να και δεν θα χ?σετε ο?τε το χρ?νο σα?, ο?τε τα λεφτ? σα?.

?μω? παρ?λειψα μια τελευτα?α συμβουλ?, την πιο σημαντικ? την οπο?α θα σα? την αποκαλ?ψω στο τ?λο? τ?λο? του ?ρθρου. Η συμβουλ? αυτ? ε?ναι τ?σο προφαν??, ?σοι επισκ?πτεστε την ιστοσελ?δα μου την βλ?πετε κ?θε μ?ρα και ?μω? μπορε? να μην την ?χετε ανακαλ?ψει ακ?μα.

?μα θ?λετε λοιπ?ν να βγε?τε και σει? στα 1.000 πρ?τα ελληνικ? site απ? ?ποψη traffic διαβ?στε παρακ?τω.

Η σημασ?α του Alexa ranking

Θα ?θελα πριν σα? αποκαλ?ψω την τελευτα?α καταλυτικ? συμβουλ? που θα εκτιν?ξει το site σα? στα Alexa 1.000 ? και 500, να διευκριν?σω μερικ? πρ?γματα:

1. To Alexa traffic ranking δεν ε?ναι παρ?γοντα? SEO

Η Alexa ε?ναι θυγατρικ? εταιρε?α τη? Yahoo που ?χει εξαγοραστε? απ? την Bing και τη Microsoft. ?πω? ε?ναι γνωστ? στου? παλι?τερου?, η Yahoo υπ?ρχε σαν μηχαν? αναζ?τηση?, μ?λλον σαν κατ?λογο? στο ?ντερνετ πριν τη Google. Ποτ? ?μω? δεν κατ? φερε να δημιουργ?σει ?ναν αλγ?ριθμο ? ?να αξι?πιστο σ?στημα αποτελεσματικ?? αναζ?τηση?.

Αν και ?κανε πολλ?? απ?πειρε? και προσπ?θειε? να αντιγρ?ψει τη Google δεν το κατ?φερε ποτ?. Πρ?σφατα εγκατ?λειψε κ?θε προσπ?θεια και τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? προ?ρχονται απ? τη Bing με την οπο?α ?χει συγχωνευτε? στο κομμ?τι μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ουδεμ?α σχ?ση ?χει λοιπ?ν με τη Google η Alexa και δεν επηρε?ζει στο SEO σα? το Alexa score.

2. To Alexa traffic ranking ε?ναι σχετικ? και ?χι αντικειμενικ?

Δεν μετρ?ει δηλαδ? την απ?λυτη κ?νηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, αλλ? το χρ?νο παραμον?? των επισκεπτ?ν σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν την Alexa toolbar. Ε?ναι ?να μ?τρο σ?γκριση? απ?λυτα υποκειμενικ? και χειραγωγ?σιμο. Επ?ση? δεν θα σα? τιμωρ?σει η Google ?μα χειραγωγ?σετε το σκορ σα? στην Alexa.

3. To Alexa traffic ranking χρει?ζεται μ?νο για ψυχολογικο?? λ?γου? ? για λ?γου? πρεστ?ζ

Ποιο? ο λ?γο? να χρησιμοποι?σετε το alexa score; Στην ουσ?α δεν υπ?ρχει καν?να? λ?γο? παρ? μ?νο για λ?γου? πρεστ?ζ ? για ψυχολογικο?? λ?γου?.

Η ?κτη μυστικ? συμβουλ? για να βγε?τε στα 1.000 ελληνικ? site στο Alexa traffic ranking

Παρατρ?χα να ξεχ?σω το σημαντικ?τερο απ? ?λα. Σα? ε?πα παραπ?νω τι? 5 πρ?τε? συμβουλ??. Αφο? κ?νετε ?λε? τι? προηγο?μενε? με την σειρ? που σα? τι? ?δωσα, το τελευτα?ο πρ?γμα ε?ναι να β?λετε ?να μικρ? banner στην ιστοσελ?δα σα? που να τραβ?ει το alexa ranking score online απ? την ?δια την Alexa.

?μα κατεβε?τε ποιο κ?τω το ?χω τοποθετ?σει στο υποσ?λιδο -footer- απ? την ιστοσελ?δα μου. Ε?κολο;

Το banner μπορε?τε να το βρε?τε στην Alexa, στο κ?ντρο διαχε?ριση? μελ?ν και δεν απαιτε?τε να αγορ?σετε κ?ποια συνδρομ?, ε?ναι δωρε?ν.

Για την ακρ?βεια δεν ε?ναι banner, αλλ? λ?γεται Alexa Site Widget και μπορε?τε να το εγκαταστ?σετε ε?κολα σε κ?θε σα? site.

Μ?θετε περισσ?τερα για το πω? να βελτι?σετε το Alexa ranking:

Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι κανε?? δεν τα ξ?ρει ?λα και ?σα ?χω καταφ?ρει μ?χρι σ?μερα ε?ναι προ??ν σκληρ?? μ?θηση? και σκληρ?? εφαρμογ?? ?σων ?μαθα. Ακ?μα και σ?μερα μαθα?νω καινο?ρια πρ?γματα. Ο λ?γο? που σα? δ?νω αυτ?? τι? πηγ?? ε?ναι για να μελετ?σετε περισσ?τερο και να μ?θετε περισσ?τερα. Το κ?νω με απ?λυτη ειλικρ?νεια και απ? τα β?θη τη? καρδι?? μου.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

 

Alexa Ranking – A Web Site Monetization Strategy?
Alexa Ranking – A Web Site Monetization Strategy?
Alexa Ranking – A Web Site Monetization Strategy?

8 Σχ?λια. Leave new

 • Πολ? καλ? η σελ?δα σα? και συμφων? με τα παραπ?νω σχετικ? με το alexa. Δεν νομ?ζω ?τι ε?ναι αξι?πιστο εργαλε?ο. Δημιο?ργησα ?να site πρ?σφατα (πριν 1 μ?να) που ο?τε εγ? δε μπορ? να βρω ε?κολα ακ?μα στη google και το alexa traffic run με δε?χνει 14000 στην Ελλ?δα. Αντ?θετα ανταγωνιστικ? site με παρ?μοιο περιεχ?μενο που εμφαν?ζονται με ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? google το δε?χνει σε θ?ση 40000.

  Απ?ντηση
 • Να αναστ?σω το παλι? σου ποστ μια? και εξακολουθε? να υπ?ρχει στην πρ?τη σελ?δα εστω και μετ? απ? τοσα χρ?νια.

  Συμφων? με σχεδ?ν ?λα γρ?φει?, τα ε?χαμε παρατηρ?σει ?λοι ?σοι ασχολο?μαστε, μ?νο που αυτ? ?σχυαν το 2014.
  Σ?μερα ?λα εχουν αλλ?ξει σα να βρισκ?μαστε σε ?λλο κ?σμο.

  ?χοντα? εγκατεστημ?νο το toolbar δεν βοηθ?ει καθ?λου, επ?ση? ω? γνωστ?ν το widget ?χει αποσυρθε? απ? καιρ?.
  Γ?λασα π?λι με αυτ? τα περ? καλο? περιεχομ?νου κλπ, ?ταν και ε?ναι απ? τα καλ?τερα αν?κδοτα.

  ?χει? τ?ποτα για το 2018; αμφιβ?λλω γιατ? μ?λλον η Alexa φα?νεται να υιοθ?τησε ν?ο αλγ?ριθμο χωρ?? να κατορθ?νει β?βαια ο?τε στο ελ?χιστο να πλησι?ζει την πραγματικ?τητα., δεν ξ?ρω τι τρ?πο χρησιμοποιε? τ?ρα αλλ? απλ? κατ?φερε να μη ξεγελι?ται ε?κολα πλ?ον, και προσπαθε? να τσιμπ?σει λεφτ? απ? αφελε??.

  Το δυστ?χημα ε?ναι ?τι οι πιθανο? διαφημιστ?? εξακολουθο?ν να πα?ρνουν υπ?ψη του? αυτ? τη μεγ?λη απ?τη, ελπ?ζω να γ?νει κ?τι ?στε στα επ?μενα χρ?νια να γλυτ?σουμε απ? αυτ? το ?κτρωμα που λ?γεται alexa.

  Σημε?ωση: Σε σελ?δα με 20 επισκ?πτε? ημερησ?ω? το 2015 ε?χα worldrank 200.000 και σ?μερα σελ?δα μου με 2.000 unique users την ημ?ρα βρ?σκεται στο εκατομμ?ριο.
  Δεν μα? τραβ?ει τα βυζι? η Alexa να μεγαλ?σουνε;…?πω? λ?με…δε μα? χ?ζει? ρε..

  Ευχαριστ? για τη φιλοξεν?α.

  Απ?ντηση
 • Το alexa ranking ειναι τοσο αχρηστο που τζαμπα εχασε? μια ωρα απο τη ζωη σου για να μα? πει αυτα ??

  Απ?ντηση
 • Γι?ργο? Παπαδ?πουλο?
  17 Ιουλ?ου 2014 3:31 μμ

  ?χω κ?νει αυτ? ακριβ?? που λε? και ?χω βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?χω ?να oscommerce eshop.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍