ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-backlinks-ελληνικο-seo

Τι αξ?α ?χει ?να backlink για να ανεβε?τε στη Google;

Πω? να αποκτ?σετε υψηλ?? ποι?τητα? links προ? την ιστοσελ?δα σα? και να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Ακ?μα και σ?μερα που γρ?φεται αυτ? το ?ρθρο -Ιο?λιο? 2015, η Google δ?νει πολ? μεγ?λη αξ?α στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στα backlinks που δε?χνουν π?σω σε σα?. Ασχ?τω? των χιλι?δων αλλαγ?ν και των ν?ων αναβαθμ?σεων του αλγορ?θμου κατ?ταξη? τη? Google με τα Google Penguin και τα Google Panda, η φιλοσοφ?α του αλγορ?θμου στην κατ?ταξη των ιστοσελ?δων παραμ?νει η ?δια.

Δεν ?χει σημασ?α μ?νο το περιεχ?μενο, αλλ? και η ποσ?τητα και η ποι?τητα των backlinks που ?χετε αποκτ?σει.

Θα ?λεγα καλ?τερα ?μω? ?τι θα ?τανε προτιμ?τερο να αποκτ?σετε λ?γου? και καλο?? συνδ?σμου? απ? ποιοτικ? sites παρ? να ?χετε δεκ?δε? ?χρηστα αμφιβ?λου ποι?τητα? backlinks.

?μα θ?λετε να δε?τε τη διαφορ? και να μην π?σετε θ?μα τη? επ?μενη? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google, θα πρ?πει να μελετ?σετε προσεχτικ? το παρακ?τω ?ρθρο.

Ποια backlinks θεωρε? η Google ποιοτικ?

Ποιοτικ? backlinks θεωρο?νται αυτ? που ε?ναι εντ?? κειμ?νου, εντ?? του βασικο? δηλαδ? σ?ματο? του κειμ?νου μια? ιστοσελ?δα? και προ?ρχονται απ? αξι?πιστα site με υψηλ? domain authority.

Επ?ση?, θα πρ?πει να υπ?ρχει διασπορ? των πηγ?ν των backlinks και να μην προ?ρχονται ?λα απ? τι? ?διε? πηγ??. Η ?δια η Google ?χει δηλ?σει ?τι απ? κ?θε domain ? site, ακ?μη και αν υπ?ρχουν περισσ?τερα απ? ?να backlinks, αυτ? τα προσμετρ?ει ω? ?να.

Αντ? για PageRank, Domain Authority

Η ποσ?τητα και η ποι?τητα των bakclink καθ?ριζαν το PageRank μια? ιστοσελ?δα? σ?μφωνα με τη Google. Επειδ? ?μω? το PageRank ?πεφτε συχν? θ?μα χειραγ?γηση? και spamming, η αναν?ωση του PageRank ?χει εγκαταλειφθε? απ? τη Google και πλ?ον δεν συμπεριλαμβ?νεται στου? παρ?γοντε? ταξιν?μηση? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αν και επ?σημα δεν ?χει αντικατασταθε? με κ?ποιον ?λλον δε?κτη το PageRank, ανεπ?σημα φημολογε?ται στου? κ?κλου? του SEO ?τι αντ? για το PageRank, μια δυνατ?τητα μ?τρηση? τη? ποι?τητα? μια? απλ?? σελ?δα? ? και ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ ε?ναι το Domain Authority.

Τι ε?ναι το domain authority;

Το domain authority ε?ναι ?να? δε?κτη? ποι?τητα? μια? ιστοσελ?δα? και ?χει αναπτυχθε? απ? την εταιρε?α MOZ. Ε?ναι ?να? α?ριστο? δε?κτη? που υπολογ?ζει π?σο καλ? περ?που θα π?ει μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Συγκριτικ? με ?λλου? δε?κτε? κατ?ταξη? δεν κρ?νεται αξι?πιστο? ο δε?κτη? domain authority, απλ? προσπαθε? να αντικαταστ?σει το PageRank ω? δε?κτη τη? ποι?τητα? των backlinks.

Spamming και backlinks

Η αξ?α του backlink ?χει μπει πολλ?? φορ?? στο μικροσκ?πιο απ? τη Google λ?γω του υπερβολικ? πολλο? και μαζικο? spamming που δ?χεται καθημεριν?.

Το spamming ? το spamdexing ε?ναι η προσπ?θεια εξαπ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με τη δημιουργ?α χιλι?δων ψε?τικων backlinks με μηχανικ?? μεθ?δου?. Τα πλαστ? backlinks, τα ψε?τικα σχ?λια στα blogs και στα forums και τα πλαστ? προφ?λ στα social media ε?ναι ?να μεγ?λο αγκ?θι στην ομαλ? λειτουργ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση? αλλ? και του διαδικτ?ου γενικ?τερα.

Γιατ? το spamming απ? μ?νο του δεν γεμ?ζει απλ?? με σαβο?ρα και σκουπ?δια το ?ντερνετ αλλ? καταναλ?νει και μεγ?λο bandwidth, χ?ρο απ? του? servers και μει?νει την ταχ?τητα απ?κριση? μια? ιστοσελ?δα? και την ταχ?τητα λειτουργ?α? του ?ντερνετ.

Δι?φορα spambots ?χουνε αναπτυχθε? απ? δι?φορε? εταιρε?ε? που ακολουθο?ν υποχθ?νιε? στρατηγικ?? black hat SEO για να εξαπατ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βελτι?σουν την ορατ?τητα κ?ποιων ?χι και τ?σο ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων.

Η στρατηγικ? του spamming ε?ναι ο μ?νο? τρ?πο? για βελτ?ωση των αποτελεσμ?των παρ?νομων ιστοσελ?δων ? ιστοσελ?δων που ?χουνε αποκλειστε? απ? social media και απ? το Google Adwords. Παρ?νομα φαρμακε?α, πορνογραφικ? sites και affiliate marketing sites ?χουνε χρησιμοποι?σει μεθ?δου? spamming κατ? κ?ρον.

Στον αντ?ποδα, και στη μ?χη για την ποι?τητα, η Google ?χει δημιουργ?σει μια ομ?δα κρο?ση?, την ομ?δα Antispam. Υπε?θυνο? τη? ομ?δα? antispam ε?ναι ο Matt Cutts.

Ο Matt Cuts ε?ναι ο χωροφ?λακα? τη? ποι?τητα? για τη Google και ε?ναι εξαιρετικ? ?ξυπνο? επιστ?μονα? θα ?λεγα. H Google ?χει προσλ?βει τα καλ?τερα μυαλ? παγκοσμ?ω?, του? καλ?τερου? επιστ?μονε? και μηχανικο?? για να βελτι?σει τον αλγ?ριθμο τη? και την ποι?τητα των υπηρεσι?ν τη?.

Με ε?χε γ?νει πρ?ταση το 2003 να π?ω στη Google, αλλ? την απ?ρριψα γιατ? δεν ?θελα να φ?γω απ? την Ελλ?δα.

Spamdexing

To Black Hat SEO ε?ναι μ?α απ? τι? τεχνικ?? εν?? μεγαλ?τερου συν?λου πρακτικ?ν και στρατηγικ?ν χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?, του Spamdexing. To Spamdexing ε?ναι επ?ση? γνωστ? ω? search engine spam,?search engine poisoning,?Black-Hat?SEO,?search spam?or?web spam.

Οι Τεχνικ?? Web Spam που ακολουθο?νται χωρ?ζονται σε τρει? μεγ?λε? κατηγορ?ε?:

 • Content Spam
 • Link Spam
 • Λοιπ?? Τεχνικ?? Web Spamming

Ποια backlinks θεωρο?νται μη ποιοτικ? απ? τη Google;

Πολλ? ?χουνε ειπωθε? και πολλ? λ?γονται γ?ρω απ? το θ?μα ποια backlink λαμβ?νει υπ?ψη τη? η Google και ποια δεν λαμβ?νει υπ?ψη τη?. ?λλοι λ?νε ?τι δεν λαμβ?νονται υπ?ψη τα nofollow links εν? ?λλοι πιστε?ουν ?τι σηματοδοτε? και τα nofollow αλλ? και τα dofollow links.

Backlinks απ? blogging networks

Η Google ?ρχισε να τιμωρε? πολλ? δ?κτυα blogs και ιστοσελ?δε? που ?χουν τ?τοια backlinks. Σχεδ?ν κ?θε μ?να ανακοιν?νεται ?τι ?χουν τιμωρ?σει ?να ν?ο δ?κτυο. Blogging network ε?ναι ?να ιδιωτικ? δ?κτυο blog κυρ?ω? φτιαγμ?να σε WordPress και με ?διο IP ? γεωγραφικ? hosting τα οπο?α χρησιμοποιο?νται και συντηρο?νται μ?νο και μ?νο για να δ?σουν backlinks.

Ανταλλαγ? link

Η ανταλλαγ? backlink αν και ?χει ανακοινωθε? ?τι δεν ?χει κ?ποιο ?φελο? προ? το site σα? γιατ? γ?νεται αμφ?δρομη διασ?νδεση, στην πραγματικ?τητα ωφελε? αρκετ?. Ε?ναι προτιμ?τερο να ?χετε μον?δρομου? συνδ?σμου?, αλλ? ακ?μα και στην περ?πτωση που δεν ?χετε και ?χετε προσφ?γει στην ανταλλαγ? backlink, η εμπειρ?α μου δε?χνει ?τι θα δε?τε κ?ποια μικρ? ?νοδο.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι η Google προσμετρ? ?λου? του? συνδ?σμου? προ? το site σα?.

Κατ?λογοι ?ρθρων

Ιστοσελ?δε? ?πω? EzineArticles και ArticleBase δεν παρ?χουν πραγματικ? αξ?α στου? χρ?στε?, και, ω? εκ το?του, η Google του? υποτ?μησε σε προηγο?μενε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?γθμου. Ο μ?νο? σκοπ?? του? ε?ναι να δημιουργ?σουν ατ?λειωτα ?ρθρα π?νω στο ?διο θ?μα, με ?να dofollow σ?νδεσμο στο κ?τω μ?ρο? του περιεχομ?νου.

Η μη φυσικ? δημιουργ?α περιεχομ?νου μ?νο και μ?νο για αλ?ευση links θεωρε?τε spam απ? τη Google. ?τσι ?χει ξεπ?σει το article marketing ω? τακτικ? SEO.

Guest Blogging

Συντηρ? εδ? και χρ?νια ?να αγγλ?φωνο guest blogging site και δημοσιε?ω μ?νο guest posts. Τo guest posting δεν ε?ναι ?λλο απ? το να γρ?φουμε σαν επισκ?πτη? σε φ?λια blogs ? να φιλοξενο?με ?ρθρα απ? ?λλου? συντ?κτε?-bloggers στη σελ?δα μα? με αντ?λλαγμα κ?ποιο πολ?τιμο σ?νδεσμο στη σελ?δα μα?.

Το ?φελο? ε?ναι αμοιβα?ο γιατ? ο ιδιοκτ?τη? του blog αποκτ? μοναδικ?, ποιοτικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα του και ο συντ?κτη? του πα?ρνει τον σ?νδεσμο προ? τη σελ?δα και επισκ?πτε?.

Επειδ? και το guest blogging καταστρατηγ?θηκε με τον καιρ?, ?χει και αυτ? παρακμ?σει και δεν θεωρε?ται ο καλ?τερο? τρ?πο? απ?κτηση? ποιοτικ?ν συνδ?σμων.

Ο ?διο? ο Matt Cutts το ?χει καταδικ?σει γιατ? παραβι?ζει του? κανονισμο?? ποι?τητα? τη? Google για ποιοτικ? περιεχ?μενο στο ?ντερνετ.

Widget Backlinks

Η Google συνιστ? τη συμπερ?ληψη του rel=”nofollow” για widgets. Πολ? σημαντικ?? ιστοσελ?δε?, ?πω? η Godaddy, ?χουν τιμωρηθε? για τη χρ?ση των widget ω? μ?θοδο δημιουργ?α? link. Αυτ? ?γινε γιατ? η Godaddy ε?χε δολ?ω? δημιουργ?σει ?να wordpress widget για την συγκομιδ? backlinks στην εξαιρετικ? ανταγωνιστικ? αγορ? του web hosting.

Ε?ν ?χετε ?να plugin, ? ?να σ?μα, και θ?λετε οι ?νθρωποι να ε?ναι σε θ?ση να το ενσωματ?σουν στην ιστοσελ?δα του?, δ?στε του? τη δυνατ?τητα να επιλ?ξουν αν θα συνδεθο?ν ? ?χι.

Advertorials ? αγορασμ?να ?ρθρα

Ε?ν πληρ?νεται για να δημοσιε?σετε ?ρθρα σε ?λλα sites ? αν δ?χεστε τ?τοιε? δημοσιε?σει? στην ιστοσελ?δα σα?, τα οπο?α περιλαμβ?νουν ?να dofollow backlink, η Google θα θεωρ?σει ?τι παραβι?ζετε τι? οδηγ?ε? του?. Θα μου πε?τε που θα το μ?θει αυτ? η Google, ?μω? αν φιλοξενε?τε ?σχετα ?ρθρα στο blog σα? θα χαρακτηρηστε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με αυτ?? τι? ?σχετε? λ?ξει? κλειδι? και τα ?σχετα backlinks και εσε??.

Αυτ? ?σω? βλ?ψει την σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Σε αυτ?ν την περ?πτωση προτε?νονται τα nofollow links προ? τα ?σχετα ?ρθρα.

Η Google ?χει τιμωρ?σει σημαντικ?? ιστοσελ?δε? για τη χρ?ση αυτ?? τη? μεθ?δου ω? τεχνικ? δημιουργ?α? link. ?πω? η InterFlora και μερικ?? γνωστ?? ιστοσελ?δε? εφημερ?δων που κ?νανε blog post promotion ? δημοσιε?σει? δελτ?ων τ?που.

Αγορασμ?να Backlink

Γενικ? η Google απαγορε?ει την αγοραπωλησ?α συνδ?σμων με στ?χο την χειραγ?γηση των αποτελεσμ?των στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το να αγορ?σετε backlinks θεωρε?τε παρ?νομο και κινδυνε?ετε ?μεσα με ποιν? ? τιμωρ?α απ? τη Google.

Πειρατε?α και απ?κρυψη συνδ?σεων σε CSS και Javascript

Το χειρ?τερο πρ?γμα που μπορε?τε να κ?νετε ε?ναι να χακ?ρετε ?λλε? ιστοσελ?δε? για να αφ?σετε το backlink σα?. Τα ρομπ?τ μηχαν?ν αναζ?τηση? ?χουν εξελιχθε?, και τ?ρα ε?ναι ικαν? να καταλ?βουν ποια backlinks σ?ρνονται.

Κρ?βοντα? τα backlinks σα? σε ?λλου? δικτυακο?? τ?που?, ? ακ?μα και στον δικ? σα?, ε?ναι ?να? ?πουλο? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε backlinks, και θα πρ?πει να το αποφ?γετε.

Το να ?χετε αποκρ?ψει περιεχ?μενο απ? του? χρ?στε? και να το ?χετε τοποθετ?σει σε μ?α ιστοσελ?δα μ?νο και μ?νο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι παρ?νομο και αθ?μιτο. Τα κρυφ? κε?μενα και τα κρυφ? backlinks τιμωρο?νται.

Κρυφ? ? α?ρατο κε?μενο?

?σχετο με το βασικ? και εμφαν?? α?ρατο κε?μενο αποκρ?πτεται σε δι?φορα σημε?α στο site μα?. Συν?θω? στο background ?ταν χρησιμοποιο?με γραμματοσειρ? με ?δια χρ?μα με το background ? πολ? μικρο? μεγ?θου? που να μην φα?νεται στο ανθρ?πινο μ?τι. Παρ?λληλα, μπορε? να κρ?βουμε κε?μενο στον κ?δικα HTML και σε πολλ? ?λλα σημε?α του site μα?.

Footer backlinks

Backlinks απ? blog sidebars και footers θα τοποθετηθο?ν σε κ?θε σελ?δα του δικτυακο? τ?που σα?. Επομ?νω?, μπορε? να ε?ναι η περ?πτωση που κ?ποια απ? τι? συνδ?σει? δεν θα ε?ναι σχετικ?, και μπορε? να φα?νεται σαν ?να? ανεπιθ?μητο? τρ?πο? για την δημιουργ?α backlink.

Αυτ? ε?ναι κοιν? πρακτικ? για απ?κτηση backlink πολλ?ν εταιρει?ν που ασχολο?νται με το Hosting, την κατασκευ? ιστοσελ?δων ? WordPress Themes.

Υψηλ? συγκ?ντρωση λ?ξεων κλειδι?ν

Το να χρησιμοποι? την ?δια λ?ξη κλειδ? παντο? στο backlink ε?ναι ?ποπτο γιατ? μ?λλον αυτ? θα ?γινε με τεχνητ? τρ?πο σ?μφωνα με τη Google. Η χαμηλ? διασπορ? ? η καθ?λου διασπορ? δεν βοηθ?ει κ?που και μ?λλον δεν ε?ναι προ? ?φελο? σα?.

Backlinks απ? αλλ?γλωσσε? ιστοσελ?δε?

Το να αποκτ?σετε μερικ? backlinks απ? το εξωτερικ? και απ? αγγλ?φωνα site ε?ναι λογικ?, ?μω? το να ?χετε δεκ?δε? χιλι?δε? links προερχ?μενα απ? κιν?ζικε? ιστοσελ?δε? ? απ? το Τατζικιστ?ν ε?ναι κ?πω? περ?εργο.

Μην νομ?ζεται ?τι ?λα τα links ε?ναι ?δια, μετρ?ει και η γεωγραφικ? του? θ?ση.

Αυτ?ματη δημιουργ?α links

Ακ?μα κι αν μπορε? να ακουστε? σαν μια φανταστικ? συμφων?α να αγορ?σετε 10.000 backlinks για $ 5 στη Fiverr, μη το κ?νετε! ?λα αυτ? τα backlinks δημιουργο?νται αυτ?ματα, και κινδυνε?ετε απ? το αρνητικ? SEO παρ? απ? το θετικ?.

Με?νετε μακρι? απ? ?λα τα backlinks που μπορε? να προκ?ψουν απ? τα bots, ?πω? σχ?λια, δημοσιε?σει? φ?ρουμ, web 2.0 ιστοσελ?δε? Squidoo, Hubpages και ?λλα χαμηλ?? στ?θμη? site.

Στην αρχ? τη? σταδιοδρομ?α? μου στο ?ντερνετ, π?νω στη βιασ?νη μου να δημιουργ?σω δεκ?δε? backlinks, αφι?ρωσα πολ? χρ?νο στο Squidoo και στα hubpages, στο blogspot και σε ?λλα χαζ? web 2.0 sites.

Αντ? να ασχοληθ? με ουσιαστικ? θ?ματα ?πω? η δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου και ποιοτικ?ν backlinks αναλ?θηκα για μ?νε? σε αναποτελεσματικ?? στρατηγικ?? SEO.

Internet Catalogs

Οι κατ?λογοι ε?ναι μια παλι? τεχνικ? η οπο?α συν?θιζε να λειτουργε? πριν απ? λ?γο καιρ?, αλλ? ?χι σ?μερα. Επ? πληρωμ?? ? δωρε?ν, δεν ?χει σημασ?α. Προσωπικ? δεν ?χω δει κ?ποιο συγκεκριμ?νο ?φελο? απ? την συμμετοχ? μου επ? πληρωμ? ? και δωρε?ν σε καταλ?γου? του ?ντερνετ. Δεν πιστε?ω ?τι αξ?ζουν τα λεφτ? του? ? ?τι ε?ναι αποτελεσματικο? στο SEO.

Δεν λ?ω ?τι ε?ναι ?χρηστοι, αλλ? λ?ω ?τι δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο.

Στην ?δια μο?ρα βρ?σκονται και τα social bookmarking sites ?ταν δεν υπ?ρχει πραγματικ? προφ?λ και πραγματικ? δι?δραση με του? ?λλου? χρ?στε? σε αυτ?.

?σχετα Backlinks

Η Google λαμβ?νει υπ?ψη τη? την σχετικ?τητα των συνδ?σμων κατ? πολ?. Βλ?πετε ?τι ο αλγ?ριθμο? τη? Google βασ?ζεται στην σημαντικ?τητα και στην σχετικ?τητα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? με β?ση την αναζ?τηση του χρ?στη.

Το να αποκτ?σετε περισσ?τερα backlinks ε?ναι πολ? καλ?, το ερ?τημα ?μω? ε?ναι κατ? π?σο σχετικ? ε?ναι αυτ? τα backlinks με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μα?;

?μα ?χετε ?να eshop που πουλ?ει ιατρικ? μηχαν?ματα, μ?λλον θα σα? ενδι?φερε ?να backlink απ? ?να νοσοκομε?ο ? μια κλινικ? παρ? ?να backlink απ? ?να φροντιστ?ριο ? μια εκκλησ?α.

Η σχετικ?τητα μετρ?ει για να χαρακτηριστε?τε αν?λογα απ? τη Google και να μην εμφαν?ζετε το site σα? σε περ?εργε? αναζητ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google.

?Αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο, παρακαλ? μοιραστε?τε το με του? φ?λου? σα? κ?νοντα? like, share, tweet και plus! Σα? ευχαριστ? πολ?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Το ?ρθρο πολυ σημαντικο το εχω στα boomarks. Εχουμε ομω? κατι νεοτερο απο τον Ιουλιο του 15 σχετικα με το ιδιο θεμα? Εχει αλλαξει κατι στον αλγοριθμο τη? google?

  Απ?ντηση
 • Διονυση? Κοντονη?
  22 Σεπτεμβρ?ου 2015 12:43 μμ

  Καλημερα. Εχω υπο κατασκευη στο Καναδα ενα site για travel. Eχω πτυχιο σε computer programming απο το BCIT στο Vancouver. Eιμαι στην Αθηνα και το τηλεφωνο μου ειναι 6944 571772. Θα ηθελα να πιουμε ενα καφε για επαγγελματικου? λογου? βεβαια.

  Απ?ντηση
  • Διον?ση, με τιμ? που θ?λει? να πιο?με καφ? για επαγγελματικο?? λ?γου? αλλ? ?χω ?δρα Λ?ρισα. ?μα θ?λει? μπορε?? να ρθει? ε?ναι ?διο? χρ?νο? σαν να πα? Ν?καια Γλυφ?δα. Μπορε?? να με καλ?σει? και στο 6972.364.387 ? να τα πο?με στο skype. Skype name divramis.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍