ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

affiliate-seo-paramarketing

Affiliate SEO: Πω? να δημιουργ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα

Περιεχ?μενα

Το SEO χωρ?ζεται σε 2 βασικ?? κατηγορ?ε? απ? την ?ποψη ?τι ε?στε εταιρε?α SEO:

  • Το Client SEO και
  • Το Affiliate SEO

Αυτ?? ε?ναι οι 2 βασικ?? πηγ?? εισοδ?ματο? για κ?ποιο SEO agency τ?σο σε παγκ?σμιο, αλλ? και σε εθνικ? επ?πεδο.

Απ? την ?ποψη τ?ρα ?τι ε?στε επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ, το SEO που θα χρειαστε? να κ?νετε ?χει και αυτ? 2 βασικ?? κατηγορ?ε? και ?χει να κ?νει με:

  • Το SEO τη? δικ?? σα? επιχε?ρηση? ?που ?χετε το δικ? σα? προ??ν ? υπηρεσ?α?
  • Το SEO ω? affiliate μ?σω μια? ιστοσελ?δα? ? επιχε?ρηση? που πουλ?ει προ??ντα ? υπηρεσ?ε? μ?σω σ?σταση? πελατ?ν σε τρ?τα site.

Ο στ?χο? σα? αυτ? την στιγμ? ε?ναι να δημιουργ?σετε μια affiliate ιστοσελ?δα που θα πουλ?ει προ??ντα και υπηρεσ?ε? μ?σω ?ντερνετ χωρ?? να απαιτε?τε η δικ? σα? φυσικ? παρουσ?α ? φυσικ? εργασ?α στην ιστοσελ?δα σα?.

?μα ε?στε στο ξεκ?νημα εν?? affiliate site, θα πρ?πει να μην κ?νετε τ?ποτε πριν διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το Affiliate SEO;

Το affiliate SEO ? affiliate marketing SEO ε?ναι εξ ορισμο? το SEO και ?λε? οι προωθητικ?? εν?ργειε? που κ?νετε για να βελτι?σετε τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? του affiliate site σα?.

Ο λ?γο? που γρ?φω αυτ?ν τον πολ? απλ? ορισμ? ε?ναι γιατ? ?σω? κ?ποιοι απ? εσ?? δεν ?χουν ιδ?α ακ?μα με ποιον τρ?πο μπορε? μια ιστοσελ?δα να βγ?λει χρ?ματα απ? το ?ντερνετ και να μην ?χουν ακο?σει ποτ? τ?ποτα για το affiliate marketing γενικ?τερα.

?τσι ε?τε και ?μα ε?στε εντελ?? αρχ?ριο? ε?τε ε?στε πολ? φθασμ?νο?, ?ριμο? μαρκετ?στα? του ?ντερνετ, π?λι το ?ρθρο αυτ? θα σα? βοηθ?σει να βελτι?σετε τι? τεχνικ?? σα? στη δε?τερη περ?πτωση και να μπε?τε ?σο πιο γρ?γορα στο ν?ημα χωρ?? να χ?σετε τη μπ?λα ?μα ε?στε στην πρ?τη περ?πτωση.

Ο λ?γο? που ?γραψα αυτ? το ?ρθρο ε?ναι γιατ? μετ? απ? μια μικρ? ?ρευνα στο ?ντερνετ δεν ?μεινα αρκετ? ικανοποιημ?νο? απ? τι? πηγ?? που βρ?κα σχετικ? με το Affiliate SEO γιατ? οι περισσ?τερε? ?ταν κατ? πολ? μεγ?λο ποσοστ? ελλιπ?? και δεν ?ταν δυνατ?ν ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ ? ο μ?σο? επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ που θ?λει να ασχοληθε? σοβαρ? με το Affiliate marketing SEO να μπορ?σει να καταφ?ρει και πολλ? πρ?γματα με τ?σε? δι?σπαρτε? γν?σει? και μισ?λογα.

Ο?τε παζλ να ?ταν, γιατ? ακ?μα και στην περ?πτωση του παζλ ?χει? ?λα τα κομμ?τια εξαρχ??.

Πω? ξεκιν?ει κ?ποιο? με το Affiliate SEO;

Πριν προχωρ?σετε παρακ?τω, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube, ?που ανεβ?ζω κ?θε Δευτ?ρα ?να ν?ο β?ντεο σχετικ? με το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Επ?ση? μπορε?τε να γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν στο Newsletter του Paramarketing, ?που στ?λνουμε 2 ενημερωτικ? email τον μ?να με π?ρα πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο για το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ για να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ? και να κερδ?σετε πολλ?? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

0 Επιλ?ξτε την κατ?λληλη αγορ? στ?χο

Η επιλογ? τη? σωστ?? αγορ?? στ?χου ? market niche ? τμ?μα τη? αγορ?? που θα εξυπηρετ?σετε ε?ναι καθοριστικ?? παρ?γοντα? για την επιτυχ?α σα? και κατ? τη γν?μη μου, κατ? πολ? μεγ?λο ποσοστ?, που δεν μπορ? αυτ? τη στιγμ? να καθορ?σω με σαφ?νεια, η επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? εξαρτ?ται απ? την αγορ? σα?.

Γιατ? σ?μφωνα με τον Στρατηγ? Σουν Τσου, υπ?ρχουν π?λει? που δεν θα πρ?πει να πολιορκο?νται και υπ?ρχουν και μ?χε? που δεν θα πρ?πει να δ?νονται για τον απλ? λ?γο ?τι οι πιθαν?τητε? επιτυχ?α? ε?ναι ελ?χιστε? ? μηδαμιν??.

Το ?διο ισχ?ει και για το affiliate marketing. ?μα η αγορ? σα? ?χει υπερβολικ? μεγ?λο ανταγωνισμ?, τ?τε ?σο SEO και να κ?νετε, δεν θα μπορ?σετε να νικ?σετε τα θηρ?α που ?χετε για ανταγωνιστ??.

Επ?ση? προσοχ? μην μπλ?ξετε σε ?ναν ατ?ρμονο αγ?να SEO ? digital marketing γιατ? πολλ?? φορ?? το SEO μπορε? να καταντ?σει σαν κο?ρσα εξοπλισμ?ν ? στα αγγλικ? nucler war race.

?που το ?να μ?ρο? παρατ?σσει ?να καινο?ριο οπλικ? σ?στημα αξ?α? μερικ?ν δι?, στη συν?χεια το ανταγωνιστικ? site παρατ?σσει ?να ?λλο μεγαλ?τερο πυρηνικ? σ?στημα και φτ?νουμε στο σημε?ο, και τα δ?ο μ?ρη να ?χουν αναπτ?ξει ?να τερ?στιο πυρηνικ? οπλοστ?σιο που και επικ?νδυνο ε?ναι αλλ? και δεν μπορε? να συντηρηθε?.

Προσοχ? μην φτ?σετε λοιπ?ν στο σημε?ο ο προ?πολογισμ?? σα? για το SEO να ε?ναι τεραστ?ων διαστ?σεων και να μην σα? αποφ?ρει τ?ποτα ουσιαστικ? λ?γω ανταγωνισμο?.

Και για να μην ξεχνι?μαστε, επειδ? ο στ?χο? μα? ε?ναι να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα affiliate marketing με στ?χο να αποκτ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα, δηλαδ? εισοδ?ματα τα οπο?α θα ?ρχονται σε σα? με αυτ?ματο πιλ?το χωρ?? να χρει?ζεται να εργαστε?τε, η επιλογ? τη? σωστ?? αγορ?? στ?χου ε?ναι και αυτ? πολ? σημαντικ? για να δημιουργ?σετε ?να site παθητικο? εισοδ?ματο? που το SEO απ? μ?νο του θα ε?ναι ικαν? να σα? αποφ?ρει τα απαρα?τητα ?σοδα.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα β?ντεο και ?ρθρα σχετικ? με την ορθ? επιλογ? τη? αγορ?? σα? στ?χου:

1 Δημιουργ?στε το δικ? σα? affiliate site σε WordPress

Το πρ?το β?μα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι δημιουργ?σετε ?να affiliate site σε WordPress και να π?ρετε ?να σωστ? domain και ?να ακ?μα πιο κατ?λληλο hosting.

Περιττ? να σα? πω ?τι στον χ?ρο του affiliate marketing, σχεδ?ν το 100% χρησιμοποιε? το WordPress ω? πλατφ?ρμα σχεδιασμο? ιστοσελ?δων και ω? μ?σω να βγει στην κορυφ? τη? Google.

Μ?νο ?να ελ?χιστο ποσοστ? χρησιμοποιε? ?λλε? πλατφ?ρμε? για πιο εξειδικευμ?νου? λ?γου?.

2 Βρε?τε τα κατ?λληλα affiliate προ??ντα ? υπηρεσ?ε? απ? ?να αξι?πιστο affiliate network

Η ε?ρεση εν?? κατ?λληλου affiliate network ε?ναι πραγματικ? πονοκ?φαλο? ειδικ? ?μα ε?στε στο ξεκ?νημα σα?. Π?ρτε για παρ?δειγμα την Amazon που συν?χεια μει?νει τι? προμ?θειε? των συνεργατ?ν τη?.

amazon-affiliate-rates

Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που προβα?νει σε αυτ?ν την πρακτικ?, ωστ?σο ακ?μα και με μειωμ?νε? προμ?θειε? το Amazon Affiliates, παραμ?νει μια απ? τι? πιο ελκυστικ?? επιλογ?? απ? ?ποψη ποσοστο? μετατροπ?ν και απ? ?ποψη αξιοπιστ?α? στι? πληρωμ??.

Σ?μφωνα με το ?γκυρο site Inside Tech World, η Amazon πετσ?κοψε για ?λλη μια φορ? τι? προμ?θειε? προ? του? συνεργ?τε? τη? στι? 21 Απριλ?ου εν μ?σω κορονα?ο?.

Ωστ?σο με το ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? στο 20%, το μεγαλ?τερο τη? αγορ?? και την πιθαν?τητα να αγορ?σει ο μ?σο? επισκ?πτη? δεκ?δε? ?λλα προ??ντα εκτ?? απ? το δικ? σα? με μια μ?νο επισκ?πτη, καθιστ?νε ακ?μα και τ?ρα την Amazon τη νο?μερο ?να επιλογ? στο affiliate marketing.

Π?ρα απ? την Amazon, υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλε? εταιρε?ε? που αναζητ?νε συνεργ?τε? στο affiliate marketing ?πω?:

Και ο κατ?λογο? δεν σταματ?ει εδ?. Βρε?τε κ?ποιο δ?κτυο συνεργατ?ν που σα? καλ?πτει και χτ?στε μια καλ? σχ?ση μαζ? του.

3 Στοχε?στε απ? σχεδιασμο? σε δεκ?δε? φρ?σει? κλειδι?

Επειδ? το SEO ξεκιν?ει και αυτ? απ? το web design, θα πρ?πει να σχεδι?σετε ?τσι την ιστοσελ?δα σα? για να βγα?νει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google για δεκ?δε? φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords.

Πριν προχωρ?σετε παρακ?τω, θα πρ?πει να αντιληφθε?τε ?τι πολλ?? πολ? δυνατ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να τι? πι?σετε απ? την αρχ? με την ιστοσελ?δα σα? και ?τσι θα χρειαστε?τε περισσ?τερο χρ?νο ? καλ?τερα περισσ?τερε? επιλογ?? σε λ?ξει? κλειδι?.

Οι φρ?σει? κλειδι? ε?ναι μ?λλον η πιο σωστ? στρατηγικ? για μια ιστοσελ?δα που ξεκιν?ει σ?μερα στο affiliate marketing και θ?λει να κερδ?σει θ?σει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Για να βρε?τε τ?τοιου ε?δου? φρ?σει? κλειδι? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την μ?θοδο Google Alphabet.

Ε?μαι σ?γουρο? ?τι δεν θα ξεμε?νετε ποτ? απ? φρ?σει? κλειδι? και απ? θ?ματα για την ιστοσελ?δα σα?.

4 Δημιουργ?στε καλ?τερο ? διαφορετικ? περιεχ?μενο απ? του? ανταγωνιστ?? σα?

Το διαφορετικ? περιεχ?μενο ε?ναι καλ?τερο απ? το καλ?τερο περιεχ?μενο.

Ειδικ? για τι? περιπτ?σει? ?που οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν επενδ?σει πολλ? χρ?ματα για την δημιουργ?α περιεχομ?νου με β?ντεο, ινφογραφικ?, επαγγελματ?ε? κειμενογρ?φου?, μοναδικ?? εικ?νε? και πολλ? ?λλα τ?τοια καλο?δια, θα σα? π?σει λ?γο βαρ? στην αρχ? να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ?.

Σα? μ?νει ?μω? η ευκαιρ?α να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο διαφορετικ? απ? του? ?λλου? και να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? κ?τι εναλλακτικ? και ?χι την κοιν? πεπατημ?νη που υπ?ρχει στον κλ?δο σα?.

Η διαφοροπο?ηση σα? απ? τον ανταγωνισμ? τ?σο σε επ?πεδο branding, personal branding αλλ? και περιεχομ?νου και ιδε?ν ε?ναι αυτ? που θα σα? δ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και θα σα? κ?νει οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? να σα? θυμο?νται και να επιστρ?φουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? για να μ?θουν περισσ?τερα για το αντικε?μενο σα?.

5 Χρηματοποι?στε με διαφημ?σει? απ? την Ezoic

Τα παθητικ? εισοδ?ματα προ?ποθ?τουν ?τι εκτ?? απ? χρηματοπο?ηση μ?σω affiliate προγραμμ?των, θα τρ?χετε και διαφημ?σει? στην ιστοσελ?δα σα?.

Το καλ?τερο δ?κτυο διαφημ?σεων στην Ελλ?δα που τρ?χει διαφημ?σει? μ?σω του Google AdSende ε?ναι η Ezoic.

Μπορε?τε να κ?νετε δωρε?ν εγγραφ? τ?ρα.

Η Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα που κ?νει μεγιστοπο?ηση διαφημιστικ?ν εσ?δων του AdSense μ?σω τη? χρ?ση? τεχνητ?? νοημοσ?νη?. Σε πελ?τε? που ?χουν διαφημιστικ? και ενημερωτικ? sites, η α?ξηση των εσ?δων ?ταν απ? 60% ?ω? και 1200% σε πολλ?? περιπτ?σει?.

Και φυσικ? δεν χρει?ζεται να κ?νετε σχεδ?ν τ?ποτε, γιατ? τα διαφημιστικ? ?σοδα ε?ναι πραγματικ? παθητικ? ?σοδα.

Τι δεν δουλε?ει στο Affiliate SEO

Και για να μην π?σουμε με τα μο?τρα στη δρ?ση κ?νοντα? το ?να λ?θο? π?σω απ? το ?λλο, καλ? ε?ναι να επισημ?νουμε μερικ? ουσι?δη πρ?γματα που θα σα? βοηθ?σουν στο ξεκ?νημα σα? στο Affiliate SEO.

1 Μην στοχε?ετε στα featured snippets, δεν φ?ρνουν κ?σμο και πωλ?σει?

Ε?ναι αυτ? τη στιγμ? ?να ακ?μη SEO trend που θα ξεφουσκ?σει τα λεγ?μενα featured snippets, που δυστυχ?? δεν φ?ρνουν καν?να αποτ?λεσμα, αντ?θετα με την χρ?ση των featured snippets, θα δε?τε μαζικ? πτ?ση στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? αντ? κ?ποιο? να μπει στην ιστοσελ?δα σα? για να βρει αυτ? που ψ?χνει, θα το διαβ?σει στα featured snippets τη? Google. Θα βι?σετε ?να χαμηλ? CTR ( click through rate ) και θα αρχ?σετε να χ?νετε επισκεψιμ?τητα και ?σοδα.

2 Μην επιλ?γετε αγορ?? που ?δη ?χουν κορεστε?

?πω? σα? ε?πα και προηγουμ?νω?, το να επιλ?ξετε μια αγορ? ? ?ναν κλ?δο που ε?ναι ?δη κορεσμ?νο? ε?ναι ?τι χειρ?τερο μπορε?τε να κ?νετε, γιατ? δεν θα βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Τουλ?χιστον δεν θα βγ?λετε τα λεφτ? που μπορε?τε να βγ?λετε σε αγορ?? και market niches που ε?ναι παρθ?νε? ? αναπτυσσ?μενε? και δεν ?χουν σημ?δια κ?πωση? ? κορεσμο?.

?μα κ?νετε μια μικρ? αναζ?τηση στη Google στα trends με τι? αγορ?? που σα? ενδιαφ?ρουν ? τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν, τ?τε θα ανακαλ?ψετε σε ποια φ?ση βρ?σκεται η αγορ? στ?χο? που επιθυμε?τε να μπε?τε.

GOOGLE-TRENDS-SEO-1

Μια μικρ? ?ρευνα στο Google Trends με την λ?ξη κλειδ? SEO, μα? δε?χνει ?τι η παγκ?σμια τ?ση το τελευτα?ο ?το? ε?ναι αυξητικ? με την μεγαλ?τερη ζ?τηση να προ?ρχεται απ? τι? αγορ?? του Λ?ο? και του Βιετν?μ.

Μ?πω? να ανο?ξετε μια ιστοσελ?δα για το SEO στο Βιετν?μ;

3 Το τεχνικ? SEO απ? μ?νο του δεν θα σα? οδηγ?σει στην πρ?τη θ?ση τη? Google

Π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? μιλ?νε για το τεχνικ? SEO, τα σο?περ μαγικ? πρ?σθετα ?πω? το Yoast SEO, Rank Math, την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν και ?λλων τεχνικ?ν εργαλε?ων στο SEO, που πιστ?ψτε με δεν θα καταφ?ρουν απ? μ?να του? να κ?ψουν προ? τα π?νω.

Τα εργαλε?α του SEO ?πω? και το τεχνικ? SEO, δεν θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε την πρ?τη θ?ση τη? Google γιατ? ε?ναι απλ?? σαν το ποδ?λατο. ?σο καλ? και ?μα ε?ναι το ποδ?λατο σα?, ?μα δεν ε?στε ικαν?? αναβ?τη? και αθλητ?? δεν θα κερδ?σετε το Tour De France!

Μετρ?ει περισσ?τερο η ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και το περιεχ?μενο σα? και κατ? π?σο αυτ? μπορε? να φανε? χρ?σιμο στον τελικ? χρ?στη. ?μα δεν ε?ναι χρ?σιμο καθ?λου το περιεχ?μενο σα?, δεν ?χετε καμ?α τ?χη στο SEO αλλ? και στο affiliate marketing.

4 Το να μην κ?νετε τ?ποτα στο SEO

?να ακ?μα κοιν? λ?θο? ε?ναι να μην κ?νετε απολ?τω? τ?ποτα στο SEO, στην παραγωγ? περιεχομ?νου και απλ?? και μ?νο να περιμ?νετε η ιστοσελ?δα σα? να παλι?σει στη Google.

Η τεμπελι? και η ?λλειψη εβδομαδια?α? ενασχ?ληση? με την ιστοσελ?δα σα? ειδικ? στην αρχ?, ε?ναι δε?γμα ?τι η ιστοσελ?δα σα? θα πατ?σει και θα χ?σετε ?τι ?χετε κ?νει μ?χρι στιγμ??, ?μα ?χετε κ?νει ?δη και κ?τι.

Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι στο SEO μετρ?ει η συν?πεια και επειδ? το SEO ε?ναι μαραθ?νιο?, θα πρ?πει κ?θε εβδομ?δα να κ?νετε και κ?τι. Να προσθ?τετε ?να ν?ο ?ρθρο, να δημιουργε?τε ?να ν?ο β?ντεο, να φτι?χνετε ?να backlink.

Κ?τι θα πρ?πει να κ?νετε και καλ? θα ?ταν να ακολουθ?σετε ?να ετ?σιο πλ?νο για το SEO σα? για να ?χετε αποτελ?σματα μακροπρ?θεσμα. Χωρ?στε το ?το? σε 52 εβδομ?δε? και οργαν?στε τον χρ?νο σα? ?στε κ?θε εβδομ?δα να κ?νετε και κ?τι που να ε?ναι επαρκ?? για να κουνηθε? η ιστοσελ?δα σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google.

Το 96% των ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ δεν ?χουν καθ?λου επισκεψιμ?τητα, γιατ? απλ?? και μ?νο δημιουργ?θηκαν και εγκαταλε?φθηκαν απ? του? ιδιοκτ?τε? του?. Μην κ?νετε και σει? το ?διο στην δικ? σα? ιστοσελ?δα.

5 To φτωχ? ? outsourced περιεχ?μενο απλ?? θα σα? πατ?σει στη Google

Τ?λο?, το φτωχ? ? outsourced περιεχ?μενο ? διπλ? περιεχ?μενο ? ?χρηστο περιεχ?μενο θα σα? πατ?σει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα βαλτ?σει το User Experience, την εμπειρ?α του χρ?στη την οπο?α σταθμ?ζει κατ? πολ? η Google για να σα? ανεβ?σει ? κατεβ?σει θ?σει?.

Και η εμπειρ?α του χρ?στη εξαρτ?ται κυρ?ω? απ? το: Περιεχ?μενο.

Φροντ?στε την αρχ? να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα και συμβουλ?? απ? μ?νοι σα? πριν εκπαιδε?σετε ? αποτανθε?τε σε κειμενογρ?φου? ? copywriters.

Ειδικ? στην περ?πτωση που χρησιμοποι?σετε κ?ποια υπηρεσ?α copywriting απ? το ?ντερνετ, μην πιστ?ψετε λ?ξη σε αυτ? που θα σα? υποσχεθο?ν στην αρχ?.

?να? καλ?? κειμενογρ?φο? μπορε? να κοστ?σει ?ω? και 100€ αν? χ?λιε? λ?ξει? και μην νομ?ζεται ?τι θα βρε?τε ?ναν κειμενογρ?φο που να ξ?ρει το αντικε?μενο σα? τ?σο καλ? ?σο εσε??.

Υπηρεσ?ε? κειμενογρ?φων ?πω? το Iwritter, Fiverr, Upwork και ?λλε? δεν κ?νουν ο?τε για την εμποροπαν?γηρη Φαλ?νη?, μια και εκε? θα βρε?τε καλ?τερου? κειμενογρ?φου?!

Πω? το ξ?ρω; Τι να σα? πω, κ?τι ?κουσε το αυτ? μου να λ?νε τα αλ?νια του SEO για αυτ?. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι ?χω δοκιμ?σει ?λε? σχεδ?ν τι? υπηρεσ?ε? κειμενογρ?φων στο ?ντερνετ ει? μ?την.

Κατ?ληξα στο να μην γ?νει ποτ? η δουλει? μου και στο να εκπαιδε?σω με πολ? κ?πο και χρ?νο του? δικο?? μου copywritters.

Αυτ? τα λ?γα και βασικ? για σ?μερα φ?λοι μου, ?μα ξ?χασα κ?τι μπορε?τε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? ? να επικοινων?σετε μαζ? μου.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube, ?που ανεβ?ζω κ?θε Δευτ?ρα ?να ν?ο β?ντεο σχετικ? με το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍