ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-SEARCH-SCORE-1

Google Search Organic Quality Score: Υπ?ρχει στα αλ?θεια;

Εκτ?? απ? το Google Adwords Quality Score, κ?κλοι στο SEO στην Αμερικ? που ε?ναι πιο κοντ? στι? εξελ?ξει? του αλγορ?θμου τη? Google λ?νε ?τι υπ?ρχει και η οργανικ? εκδοχ? τη? Google για το Quality Score, για την ποι?τητα δηλαδ? μια? ιστοσελ?δα? η οπο?α ονομ?ζεται Google Search Organic Quality Score.

Εκτ?? λοιπ?ν απ? του? 200 παρ?γοντε? αναζ?τηση? οι οπο?οι υπ?ρχουν, κ?ποιοι υπερτερο?ν στην κατ?ταξη απ? ?λου? αυτο??. Αυτ? ?λλωστε προσπαθο?σε και η SEMrush να δε?ξει με την ?ρευνα τη?: Οι τοπ 17 ranking factors απ? το SEMrush 2017.

Προσπαθο?σε να αναδε?ξει του? κορυφα?ου? 17 παρ?γοντε? που υπερτερο?ν ?ναντι των 200 και πλ?ον παραγ?ντων κατ?ταξη? ?στε να ?χουμε ?ναν πιο διαχειρ?σιμο μπο?σουλα αντ? για το τερ?στιο αρχε?ο με του? 200 παρ?γοντε?.

Απ? τι επηρε?ζει το Google Organic Quality Score;

Γενικ? μιλ?ντα?, η Google μετρ?ει ? βγ?ζει συμπ?ρασμα για το Quality Score απ? την ιστοσελ?δα σα? αφο? ρ?ξει μια ματι? στα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?πω? το π?σοι επισκ?πτε? ?χουν παραμε?νει μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?, π?σοι κ?νανε share και like, π?σοι συμπληρ?σαν φ?ρμε? εγγραφ?? και ο?τε καθεξ??.

Μερικο? βασικο? παρ?γοντε? που μετρ?ει η Google στη διαμ?ρφωση του Organic Quality Score ε?ναι:

 • Ο αριθμ?? των ανθρ?πων που εγκαταλε?πουν την ιστοσελ?δα σα? και επιστρ?φουν στην αναζ?τηση τη? Google γιατ? απλ?? και μ?νο δεν ?χουν βρει αυτ? που ?ψαχναν. Κατ? συν?πεια δεν ?χουμε καλ?ψει τι? αν?γκε? αναζ?τηση? του? με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μα? και αυτ? ε?ναι πολ? κακ? για την κατ?ταξη μα?.
 • Μ?σο? χρ?νο? παραμον?? του χρ?στη στην ιστοσελ?δα? μα?
 • Bounce rate ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?
 • Π?σα επ?πεδα β?θο? πηγα?νουν οι χρ?στε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?
 • Το οργανικ? click through rate
 • Τα απευθε?α? κλικ (direct traffic)
 • Λοιπ? ποιοτικ? κριτ?ρια ?πω? το brand, γεωγραφ?κ? θ?ση, τοπικ? SEO, προσωποποιημ?να αποτελ?σματα.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι η Google ?χει γ?νει πολ? ?ξυπνη και συνεχ?? συλλ?γει δεδομ?να για την ποι?τητα μια? ιστοσελ?δα? για να σα? δ?σει ?να τελικ? ποιοτικ? σκορ κατ?ταξη? το Google Organic Quality Score.

Π?? μπορε?τε να αυξ?σετε το Organic Quality Score;

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι π?? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε το Google Organic Quality Score κατακ?ρυφα ?στε να κερδ?σετε θ?σει? απ? του? ανταγωνιστ?? σα?.

Για αυτ? θα σα? δ?σω τρει? συμβουλ?? για να βελτι?σετε με τον λιγ?τερο κ?πο την κατ?ταξη σα? στη Google.

1 Δημιουργ?στε περιεχ?μενο που πα?ρνει πολ? οργανικ? επισκεψιμ?τητα

Δε?τε μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? ποιο περιεχ?μενο, ποιε? σελ?δε? προορισμο? δηλαδ? ?χουν πολ? οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google και μ?λλον καταλαμβ?νουν καλ?? θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Μελετ?στε αυτ? το ε?δο? περιεχομ?νου και προσπαθ?στε να χτ?σετε παρ?μοιο περιεχ?μενο για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε. Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αυξ?σετε το ποιοτικ? σα? σκορ στη Google ε?ναι να αντιγρ?ψετε τι? πετυχημ?νε? σελ?δε? απ? το site σα? που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? που πα?ρνουν πολ? κ?σμο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

2 Μει?στε το bounce rate

Το bounce rate ε?ναι το φιλ? του θαν?του για την ιστοσελ?δα σα?. Θα πρ?πει να κ?νετε ?τι περν?ει απ? το χ?ρι σα? για να ελαχιστοποι?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ε?τε αυτ? οφε?λετε σε κακ? σχεδιασμ?, ε?τε στην ταχ?τητα φ?ρτωση?, ε?τε σε κ?τι ?λλο που ενοχλε? τον επισκ?πτη που μπα?νει στην ιστοσελ?δα σα? για πρ?τη φορ? και την εγκαταλε?πει.

?σω? να μην αρ?σει στου? επισκ?πτε? σα? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ? να μην βρ?σκουν αυτ? που θ?λουν. Το μυστικ? εδ? ε?ναι να προσθ?σετε εκπληκτικ? περιεχ?μενο που θα καθηλ?σει του? επισκ?πτε? σα? και θα του? κ?νει να επιστρ?φουν κ?θε τρει? και π?ντε στο site σα? και να ζητ?νε και ?λλο.

3 Αναδιαμορφ?στε το περιεχ?μενο που δεν σα? αρ?σει ? δεν φ?ρνει κ?σμο απ? τη Google

Σ?μφωνα με την αρχ? του Paretto, μ?νο το 20% του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα? θα ε?ναι πραγματικ? πετυχημ?νο και θα κ?νει τον κ?σμο να μπει και να με?νει στην ιστοσελ?δα σα?.

Ε?τε πρ?κειται για eshop, ε?τε πρ?κειται για forum ? για ?να εταιρικ? site, η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι καταλυτικ?. Φροντ?στε το περιεχ?μενο που ?χει απαρχαιωθε? να το ανανε?σετε χωρ?? να αλλ?ξετε τα slugs και τα permalinks.

?να μικρ? lifting του περιεχομ?νου σα? ε?ναι απαρα?τητο ?μα κ?ποια πρ?γματα φα?νεται να μην αρ?σουν στο κοιν? σα?.

Η προσθ?κη περισσ?τερων γραφικ?ν, β?ντεο ? και ινφογραφικ?ν ?σω? να κ?νει του? επισκ?πτε? να με?νουν περισσ?τερο μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και να αγαπ?σουν το ν?ο ? αναδιαμορφωμ?νο περιεχ?μενο που ?χετε προσθ?σει.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε στο νου σα? ?τι για να ανεβε?τε στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το περιεχ?μενο που ?χετε μ?σα στο site σα? θα πρ?πει να απευθ?νεται πρ?τα στου? επισκ?πτε? και υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και μετ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Search Organic Quality Score:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • ?χω ενα σαιτ με 25.000 followers, στο facebook ε?δα ?τι το τελευταιο μηνα η απηχηση των δημοσιευσεων εχει πεσει 80 % παροτι δεν αλλαξα κατι , και οχι μονο αυτο το πιο σημαντικο ειναι οτι το ποσοστο απο τα ατομα referers απο το facebook εχει πεσει και αυτο 80 % δεν καταλαβαινω γιατι , σθνεβη και σε αλλα σαιτ το τελευταιο διαστημα ?

  Απ?ντηση
  • Γενικ? η απ?χηση στο Facebook κ?θε μ?να π?φτει επειδ? εμφαν?ζονται συν?χεια ν?ε? σελ?δε? και ν?ε? διαφημ?σει?, ?τσι μοιρ?ζεται συν?χεια ο κ?σμο? και η π?τα. Τ?ρα σχετικ? με τα τελευτα?α update του facebook δεν ?χω κ?ποια ενημ?ρωση, μπορε?? ?μω? να ψ?ξει? στην Google.

   Απ?ντηση
 • Συγχαρητηρια Γιαννη για την πολυ καλη δουλεια σου! Να ρωτησω κατι.. οταν φτιαχνω τι? σελιδε? στο wordpress (π.χ. ειδησει?), θα πρεπει να βαλω και περιγραφη (ποσε? λεξει? ειναι το ιδανικο); Και τι ειναι οι κοκκινε?/κιτρινε? και πρασινε? κουκιδε? κατω απο το κειμενο στο Analysis; Ρωταω για να μαθω ποσο σημαντικο ρολο παιζουν στο SEO.

  Απ?ντηση
  • Οι περιγραφ??, τα meta description πι?νονται αυτ?ματα, γιατ? το Yoast SEO πα?ρνει του? πρ?του? 160 χαρακτ?ρε? απ? το σ?μα κειμ?νου. Σε περ?πτωση που θ?λει? να κ?νει? πιο ελκυστικ? την περιγραφ? θα πρ?πει να γρ?ψει? διαφορετικ? απ? αυτ?ν που πι?νει μ?νο του.

   Τα χρ?ματα ?χουν να κ?νουν με την λ?ξη κλειδ?, τη focus keyword, αλλ? στα ελληνικ? υπ?ρχει πρ?βλημα στου? χαρακτ?ρε?, στου? τ?νου? και στι? πτ?σει?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍