ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-PSEMATA

9 Ψ?ματα στο SEO που θα σα? καταστρ?ψουν

Μετ? απ? χρ?νια στον χ?ρο του SEO και τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων, και αφο? ?χω γρ?ψει ?ρε?, μ?νε? και πολλ? χιλι?μετρα κ?νοντα? πραγματικ? SEO, ?ρθε η ?ρα να σα? αποκαλ?ψω 9 ψ?ματα, ιδ?ε? ? θεωρ?ε? γ?ρω απ? το SEO που δυστυχ?? ?μα τι? πιστ?ψετε, μ?νο στην Google δεν θα καταφ?ρετε να ανεβε?τε.

Μπορε? τα περισσ?τερα απ? αυτ? τα ψ?ματα να τα αναμασ?νε οι ειδικο? κ?θε μ?ρα και να υπ?ρχουν παντο? για αυτ? ?λλωστε και π?φτει θ?μα του? ο κ?σμο?, ?μω? επειδ? αν?καθεν δεν ?δινα σημασ?α στο τι ?λεγε ο ?να? και ο ?λλο?, π?ντα ακολουθο?σα την προσωπικ? εμπειρ?α και ?νστικτο και ?τσι προχωρο?σα μπροστ?.

Για να μην π?σετε θ?μα τη? ?γνοια? και των fake news, διαβ?στε παρακ?τω.

1 Το site θα αν?βει μ?νο του

Αυτ? με τον Τοτ? το ξ?ρετε; Αλλ? α? τα π?ρουμε τα πρ?γματα με τη σειρ? και α? β?λουμε την κοιν? λογικ? να πρυτανε?σει. Εννοε?τε ?τι το site σα? θα αν?βει στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μω? το πρ?βλημα δεν ε?ναι αν θα αν?βει απ? τη θ?ση 65 στη θ?ση 43, γιατ? αυτ? ε?ναι ε?κολο να γ?νει μ?νο και μ?νο απ? το σωστ? περιεχ?μενο και την βελτ?ωση εντ?? σελ?δα?.

?μω? για να αν?βει απ? την 43 στη 13 και μετ? στην θ?ση 3 ε?ναι λ?γο δ?σκολο γιατ? ?δη οι θ?σει? ε?ναι πιασμ?νε? απ? ?λλα site που ?χουν κ?νει κ?τι περισσ?τερο απ? εσ??, απ? το δικ? σα? site.

?ρα μετ? απ? ?να σημε?ο θα καταλ?βετε ?τι τ?ποτα δεν ε?ναι τυχα?ο σε αυτ? τη ζω?, κανε?? δεν γενν?θηκε πετυχημ?νο? και ?σοι π?τυχαν δο?λεψαν σκληρ? για να τα καταφ?ρουν και να αν?βουν στην κορυφ?.

Π?? το ξ?ρω;

Γιατ? απλο?στατα ?σο πιο πολ? δουλε?ω, τ?σο πιο κωλ?φαρδο? γ?νομαι.

Και αυτ?? ο καν?να? ισχ?ει και στο SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων. Για αυτ? ?χω γρ?ψει π?νω απ? 1000 ?ρθρα μ?νο σε αυτ? εδ? το site και χιλι?δε? ?λλα σε τρ?τα sites.

2 Κ?ντε μ?νο White Hat SEO

GOOGLE-JAMES-BOND-PHILOSOPHY-1

Τι ε?ναι το White Hat SEO;

Το White Hat SEO ε?ναι ?λε? οι ορθ?? πρακτικ?? σ?μφωνα με τη Google για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Περιλαμβ?νει δημιουργ?α εκπληκτικο? περιεχομ?νου, χτ?σιμο backlinks με φυσικ? τρ?πο ?πω? επικοινων?α με υποψ?φιου? webmasters, ?ρθρα σε ακριβ? blogs και social media signals.

Το παρ?δοξο σε ?λα αυτ? ε?ναι ?τι δεν οδηγο?ν και πουθεν? γιατ? υπ?ρχει και ο ανταγωνισμ?? που δεν κ?νει μ?νο White Hat SEO.

Επομ?νω? θα πρ?πει να καταρρ?ψουμε και αυτ? το ψ?μα στο SEO, μαζ? με ?λα τα ?λλα που υπ?ρχουν.

Οι περισσ?τεροι ανταγωνιστ?? σα? ? κ?νουν White Hat SEO σε πολ? μεγ?λη κλ?μακα και για αυτ? βγα?νουν πιο ψηλ? απ? εσ??, ? κ?νουν Grey Hat SEO, συνδυασμ? Black Hat SEO και White Hat SEO.

?χουμε μπλ?ξει λ?γο τα καπ?λα μα?, με τ?σα HAT SEOs, αλλ? μην πιστε?ετε μ?νο ?σα βλ?πετε και ?σα διαβ?ζετε. Η πραγματικ?τητα απ?χει κατ? πολ? απ? αυτ? που λ?νε ?λοι.

Θα πρ?πει για να πετ?χετε στο SEO να κ?νετε ?τι κ?νει και ο James Bond, να δοκιμ?ζετε τα π?ντα, του? πιο ανορθ?δοξου? τρ?που? και τα πιο απ?στευτα σεν?ρια αρκε? και μ?νο να τα καταφ?ρετε και να περ?σετε του? ?λλου?.

3 Η Google θα σε τιμωρ?σει στο μ?λλον

Δεν σα? τιμ?ρησε ακ?μα;

Τ?ρα θα δε?τε τι θα π?θετε, επειδ? κ?νετε SEO και βγ?κατε και στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Πα?ζετε σ?γουρα επικ?νδυνα και τ?ρα θα ?ρθει και η ?ρα τη? τιμωρ?α? σα? απ? τη Google.

Τι κ?νατε ?μω? για να τιμωρηθε?τε; Εδ? γελ?με με ?να ακ?μα ψ?μα γιατ? ?μα δεν το γνωρ?ζετε, ο φ?βο? φιλ?ει τα ?ρμα.

Η Google ?χει δ?ο ε?δη ποιν?ν, τι? αλγοριθμικ?? και τι? χειρ?νακτε?.

Στι? αλγοριθμικ?? ποιν??, το site σα? π?φτει θ?μα των αλλαγ?ν του αλγορ?θμου τη? Google μαζ? με ?λα τα ?λλα sites. Σε κ?θε αλλαγ? υπ?ρχουν οι χαμ?νοι και οι κερδισμ?νοι. Και αυτ? συμβα?νει κ?θε μ?να ? σε κ?θε αλλαγ? του αλγορ?θμου.

Κατ? συν?πεια ?χετε τιμωρηθε? ? ευνοηθε? μ?χρι στιγμ?? χωρ?? να το ξ?ρετε απ? την ?δια τη Google και φυσικ? θα συνεχ?σετε να ευνοε?στε και να τιμωρε?στε απ? την ?δια τη Google.

?ρα το ψ?μα στο SEO ?τι θα τιμωρηθε?τε ?μα κ?νετε αυτ? ? ?μα κ?νετε εκε?νο, ε?ναι απλ?? ?να? φ?βο? που ε?ναι η καθημεριν? πραγματικ?τητα ?λων μα? ανεξαιρ?τω?.

Τι? χειρ?νακτε? ποιν?? η Google τι? κρατ?ει για του? λ?γου? εκλεκτο?? που ?ντω? ?χουν κ?νει κ?τι σοβαρ? που αντιβα?νει τι? ορθ?? πρακτικ?? τη? ?πω? ?χουν β?λει κ?ποιο αναδυ?μενο pop up για να κ?νουν χρηματοπο?ηση μ?σω διαφημ?σεων ? πουλ?νε backlinks κτλ.

20.000 Ινδο? και Πακιστανο? ε?ναι ?τοιμοι να εξαπολ?σουν π?νω σε ?λα αυτ? τα site ?λη την μ?νη τη? Google.

4 Δεν μπορο?με να κ?ψουμε το Google Adwords

Καλ? ναι. Γιατ? ?μω? δεν μπορε?τε; Θα αλλ?ξει κ?τι ?μα το κ?ψετε;

Και θα σα? απαντ?σω αμ?σω?. ?τι εξαρτ?στε ?μεσα απ? το Google Adwords ε?ναι ?να ακ?μα ψ?μα για το SEO. Εξαρτ?στε μ?νο σε περ?πτωση που δεν ?χετε ?λλα καν?λια πωλ?σεων ?πω? οι οργανικ?? αναζητ?σει? και η οργανικ? επισκεψιμ?τητα, τα social media, το newsletter marketing, το skroutz κτλ.

Αλλ? και ακ?μα και να εξαρτ?στε απ? το Google Adwords θα πρ?πει αυτ? να σα? συμφ?ρει οικονομικ? αλλι?? πω? θα το αντ?ξετε;

Κ?θε επιχε?ρηση ?χει ?σοδα και ?ξοδα και θα πρ?πει και εσε?? να βρε?τε τρ?που? να απαλλαγε?τε απ? το Google Adwords χωρ?? αυτ? να ?χει επιπτ?σει? στην επισκεψιμ?τητα που μετατρ?πετε σε πελ?τε?.

5 Θα κ?νω ?να μ?να SEO και θα βγω πρ?το?

Φυσικ? και μπορε?τε να κ?νετε μ?νο ?να μ?να SEO αλλ? συγγν?μη κι?λα? που σα? το λ?ω ?μω? με ?να μ?να SEO δεν θα προλ?βετε να κ?νετε κ?τι. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? και η Google θ?λουν να βλ?πουν ?τι κ?νετε το ?διο πρ?γμα κ?θε μ?να για πολλο?? μ?νε? ?στε να εκλ?βουν τα backlinks σα? και ?λα ?σα κ?νετε ω? σ?μα κατ?ταξη? και ?χι σαν κ?τι παροδικ?.

Ο βασικ?? λ?γο? που χρειαζ?μαστε ?λοι μα? SEO κ?θε μ?να και κ?θε μ?ρα ε?ναι ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? θ?λουν να βλ?πουν μια συν?πεια και μια συν?χεια σε αυτ? που γ?νονται στο site μα?.

Συν?θω? απαιτο?νται 3 με 12 μ?νε? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αν?λογα β?βαια με τον ανταγωνισμ?. Αλλ? ?σο ανταγωνισμ? και ?μα ?χετε, σε περ?πτωση που συνεχ?σετε να κ?νετε με σωστ? ?νταση και συν?πεια κ?θε μ?να ?λα αυτ? που κ?νετε στην εκστρατε?α SEO, τ?τε ?χετε ελπ?δε? να βγε?τε ?χι μ?νο στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?, αλλ? και στην πρ?τη θ?ση.

6 Αντ? να πληρ?νουμε τη Google πληρ?νουμε το SEO σε κ?ποια εταιρε?α

Το σκεπτικ? ε?ναι ?τι αντ? να πληρ?νουμε για Google Adwords κ?θε μ?να ?να κ?ρο λεφτ?, θα μπορο?σαμε να πληρ?σουμε κ?ποια ?λλη εταιρε?α SEO, που θα?μα? φ?ρει περισσ?τερα αποτελ?σματα ? τα ?δια με χαμηλ?τερο ?μω? κ?στο?.

Κανε?? ?μω? δεν αντιλαμβ?νεται ?τι μιλ?με για δ?ο διαφορετικ? καν?λια προ?θηση? που ?μω? αλληλοκαλ?πτονται και σε πολλ?? περιπτ?σει? το ?να βοηθ?ει το ?λλο.

?σε? πιο πολλ?? φορ?? σα? βλ?πει κ?ποιο? τ?σε? πιο πολλ?? πιθαν?τητε? υπ?ρχουν να αγορ?σει κ?τι απ? εσ??. Για να κατακτ?σετε ?να ν?ο γκομεν?κι θα πρ?πει να το δε?τε ? να σα? δει πολλ?? φορ?? για να σα? θεωρ?σει οικε?ο σα?.

Το ψ?μα ?τι θα χρησιμοποι?σουμε διαζευκτικ? ? τα Google Adwords ? το SEO δεν υπ?ρχει. Μπορε? σε προηγο?μενο ?ρθρο μου να ?κρουα τον κ?δωνα του κινδ?νου και να σα? ?δινα 7 καλο?? λ?γου? για να κ?ψετε το Adwords, αλλ? υπ?ρχουν και κ?ποιε? περιπτ?σει? που τα Google Adwords ?χουν κ?ποια χρησιμ?τητα.

Εκτ?? αυτο? καλ? θα ?ταν πριν κ?ψετε το Google Adwords ? ?ποια ?λλη διαφ?μιση κ?νετε σ?μερα, να ?χετε ?δη εξασφαλ?σει ?τι θα ?χετε επισκεψιμ?τητα και πωλ?σει? απ? κ?που αλλο? ?πω? απ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

7 Με 100€ SEO θα του? π?ρω και τα σ?βρακα

Η σκ?ψη σα? απ? επιχειρηματικ? ?ποψη και μ?νο ε?ναι φανταστικ?! Μπρ?βο που το σκεφτ?κατε γιατ? ?λε? οι επιχειρ?σει? ?χουν στο νου του? την καλ?τερη απ?δοση των κεφαλα?ων του? και την μεγιστοπο?ηση των κερδ?ν του?.

?μω? φανταστε?τε ?τι η Mercedes ?χει 40.000€. ?χετε δει καν?ναν να π?ει στην αντιπροσωπε?α με 1.000€ για να αγορ?σει αυτοκ?νητο και να διαπραγματε?εται κι?λα?;

?τσι ε?ναι και το SEO με τα 100€ το μ?να.

Προφαν?? ?μα πιστ?ψετε αυτ? το ψ?μα ?τι με 100€ θα καταφ?ρετε να βγε?τε π?νω απ? ?λου? και να νικ?σετε ?λα τα μεγ?λα sites που ξοδε?ουν χιλι?δε? ευρ? κ?θε μ?να για SEO, μ?λλον αυταπατ?στε και το μ?νο σ?γουρο ε?ναι ?τι θα πετ?τε 100€ κ?θε μ?να.

Πολλ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? και μια ιστοσελ?δα για να ?χει επαρκ? ?σοδα θα πρ?πει να βγα?νει στη Google για περισσ?τερε? απ? μια λ?ξει? κλειδι?, γεγον?? που απ? μ?νο του αυξ?νει το κ?στο?.

8 Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??

Ο κατ?λογο? με τα ψ?ματα στο SEO συνεχ?ζετε με την γνωστ? ρ?ση ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι η β?ση για να ελκ?σετε πελ?τε? και επισκ?πτε?, γιατ? χωρ?? αυτ? δεν θα υπ?ρχει τ?ποτα μ?σα στο site σα? για να δε?ξετε στον επισκ?πτη. Καμ?α σημαντικ? πληροφορ?α, τ?ποτα πρωτ?τυπο, καν?να προ??ν κτλ.

Αλλ? μ?νο με το περιεχ?μενο δεν κ?νετε κ?τι γιατ? θα πρ?πει το ?διο το περιεχ?μενο να το προωθ?σετε για να αποκτ?σει αναγν?στε?, πελ?τε?, μαθητ??, επισκ?πτε? κτλ.

Οπ?τε το περιεχ?μενο ε?ναι αναγκα?ο μ?νο ?ταν υπ?ρχει επισκεψιμ?τητα που συν?θω? ?ρχεται με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Το σωστ? ε?ναι να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου σα? για την παραγωγ? περιεχομ?νου και το 80% του χρ?νου σα? για την προ?θηση του μ?σω τη? δημιουργ?α? backlinks, των social media signals και πολλ?ν ?λλων τεχνικ?ν προ?θηση?.

Σε περ?πτωση τ?ρα που το site σα? ?χει ?δη πολ? περιεχ?μενο, τ?τε θα πρ?πει να αλλ?ξετε το ποσοστ? του χρ?νου για προ?θηση σε 90% εν? θα πρ?πει να αφιερ?νετε μ?νο το 10% για παραγωγ? καινο?ριου περιεχομ?νου.

Ωστ?σο, αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? καινο?ρια και δεν ?χει αρκετ? περιεχ?μενο, θα πρ?πει αυτ? η αναλογ?α να αλλ?ξει προ? ?φελο? του περιεχομ?νου και να π?ει στο 30% περιεχ?μενο και 70% προ?θηση ? και λιγ?τερη προ?θηση και περισσ?τερο περιεχ?μενο.

9 ?χω περισσ?τερα backlinks γιατ? δεν ε?μαι πρ?το?;

Ιδο? η απορ?α; ?χετε εξετ?σει το Search Console τη? Google και των ανταγωνιστ?ν σα? και ?χετε διαπιστ?σει με τα ?δια σα? τα μ?τια ?τι εσε?? ?χετε παραπ?νω backlinks απ? αυτο??.

Η αλ?θεια ε?ναι πω? ?χι, γιατ? δεν ?χετε πρ?σβαση στο Search Console των ανταγωνιστ?ν σα? επειδ? υπ?ρχει η προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων και επειδ? δεν ε?στε διαχειριστ?? (webmasters) τη? ιστοσελ?δα? των ανταγωνιστ?ν σα?.

Το ?τι τα περισσ?τερα backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα? αρκο?ν για να του? ξεπερ?σετε στην κατ?ταξη δεν ισχ?ει και ε?ναι μεγ?λο ψ?μα στο SEO.

Βλ?πετε, η Google μετρ?ει ?χι μ?νο την ποσ?τητα των backlinks, αλλ? και την ποι?τητα, την σχετικ?τητα καθ?? και την σχετικ?τητα του περιεχομ?νου τ?σο του ?διου του site σα? αλλ? και των ιστοσελ?δων των ανταγωνιστ?ν.

Και εκτ?? αυτο? με ποιον τρ?πο βλ?πετε ποια backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα? ?χει προσμετρ?σει η Google στην κατ?ταξη του?; Γιατ? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η Google δεν προσμετρ?ει ?λα τα backlinks αλλ? κ?ποια και κ?ποια ?λλα τα καταπ?νει.

Προσοχ? λοιπ?ν, τα περισσ?τερα backlinks που βοηθ?νε στην κατ?ταξη ε?ναι αφαν? και η ?δια η Google δεν τα εμφαν?ζει καν στο Google Search Console και αυτ? ε?ναι η αλ?θεια που ελ?χιστοι ? καν?να? δεν θα σα? την πει.

Αντ? επιλ?γου

Θα ?θελα να γρ?ψω πολλ? περισσ?τερα για τα κλασικ? ψ?ματα που υπ?ρχουν στο SEO και τι? λα?κ?? δοξασ?ε? που πρ?λαβαν και δημιουργ?θηκαν σε τ?σο σ?ντομο χρονικ? δι?στημα σχετικ? με το τ?ρα? των αναζητ?σεων που λ?γεται Google.

?μω? θα περιοριστο?με σ?μερα μ?νο σε αυτ? τα 9 και ?σω? να καλ?ψουμε περισσ?τερα σε επ?μενο επικ? ?ρθρο. Με?νετε συντονισμ?νοι και μην χ?νετε καμ?α σημαντικ? ενημ?ρωση. Γραφτε?τε τ?ρα στο SEO Newsletter!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? σωστ?? πρακτικ?? του επαγγελματικο? SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍