ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

9 MEGALA GOOGLE UPDATES-1

9 Μεγ?λα Google updates και πω? να γλιτ?σετε!

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, με αφορμ? την τελευτα?α αναβ?θμιση που ?κανε η Google στον περιβ?ητο αλγ?ριθμο τη? στι? 8 Μαρτ?ου του 2017, ?σκ?φτηκα να γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο ?στε να σα? δ?σω κ?ποιε? συμβουλ?? σχετικ? με το τι θα πρ?πει να κ?νετε ?στε η σελ?δα σα? να ?χει ανοσ?α και να αντ?χει σε κ?θε ενδεχ?μενη αναβ?θμιση του αλγορ?θμου.

Μ?λιστα, ?μα ακολουθ?σετε τι? συμβουλ?? που σα? δ?νω παρακ?τω, η ιστοσελ?δα σα? προβλ?πεται να αν?βει στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? αντ? να π?σει και ?τσι π?ντα μακροπρ?θεσμα θα βλ?πετε μια α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? σα?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το τι θα πρ?πει να κ?νετε ακριβ??, διαβ?στε παρακ?τω.

Google Panda Update

Google-Panda-4.1-update

Λανσ?ρισμα:?24/02/2011
Αναν?ωση: ~μηνια?ω?
Αποστολ?:?Να αποταξινομ?σει ιστοσελ?δε? με?χαμηλ?? ποι?τητα περιεχ?μενο

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Διπλ? περιεχ?μενο
 • Αντιγραμμ?νο ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο
 • Λεπτ? περιεχ?μενο κ?τω απ? 300 λ?ξει?
 • User-generated spam
 • Παραφο?σκωμα με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Φτωχ? εμπειρ?α του χρ?στη

Το Google Panda Update λανσαρ?στηκε για πρ?τη φορ? επ?σημα απ? τη Google 24 Φεβρουαρ?ου του 2011 και ?χει μηνια?ο κ?κλο, πρ?γμα που σημα?νει ?τι κ?θε μ?να η Google αναβαθμ?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? στοχε?οντα? σε sites που ?χουν αποδεδειγμ?να χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο ? καθ?λου περιεχ?μενο.

Ποιο συγκεκριμ?να ο υπε?θυνο? ποι?τητα? και καταπολ?μηση? του σπαμ τη? Google, Ματτ Κ?τ? μα? ?δωσε πιο συγκεκριμ?νε? απαντ?σει? σχετικ? με το τι καλε?ται να κ?νει κ?θε μ?να το Google Panda, ?πω?:

 • Καταπολ?μηση του article marketing
 • Καταπολ?μηση των link network
 • Καλ?τερη αν?λυση των συνδ?σμων καθ?? και του περιεχομ?νου ?που βρ?σκονται.
 • Επισ?μανση των site που ?χουν χακαριστε? και επικοινων?α με του? ιδιοκτ?τε? του? καθ?? και καλ?τερο? εντοπισμ?? ιστοσελ?δων που ε?ναι χακαρισμ?νε?.
 • Προ?θηση των περισσ?τερο αξι?πιστων site στη? πρ?τε? θ?σει? στη? αναζητ?σει? και για περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? σχετικ?? με την δραστηρι?τητα του?.

Γενικ?τερα ?μω? ο λ?γο? ?παρξη? του Google Panda ε?ναι η καταπολ?μηση του Black Hat SEO και η επιβρ?βευση των ορθ?ν τεχνικ?ν του SEO και των ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το μ?νο? του Panda Update;

Τα β?ματα που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ε?ναι τα παρακ?τω και μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και ?να καλ? πρ?γραμμα για να εντοπ?σετε ?λα τα σφ?λματα ?πω? το SEO Powersuite:

Πρ?τον να αφαιρ?σετε το διπλ? περιεχ?μενο απ? ?λο το site σα? και ?που αυτ? υπ?ρχει να το αλλ?ξετε

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να αλλ?ξετε ?λε? τι? σελ?δε? προορισμο? και τα ?ρθρα που ?χουν διπλ? περιεχ?μενο με σελ?δε? και ?ρθρα που ?χουν μοναδικ? περιεχ?μενο, μοναδικ?? φωτογραφ?ε? και μοναδικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Θα πρ?πει να ελ?γξετε την ιστοσελ?δα σα? για αντιγραμμ?νο ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο με το εργαλε?ο που λ?γεται copyscape

Σε περ?πτωση που βρε?τε ?τι ?χετε π?σει θ?μα αντιγραφ??, καλ? θα ?ταν να ενημερ?σετε το site που αντ?γραψε εσ?? ? τη Google σε περ?πτωση που ?χετε κατοχυρωμ?να δικαι?ματα copyright. Σε περ?πτωση που αντιγρ?ψατε εσε??, καλ? θα ?ταν να κ?ψετε αυτ?ν την ?μορφη συν?θεια και να αρχ?σετε να γρ?φετε μ?νο? σα? τα κε?μενα σα?.

Το μοναδικ? περιεχ?μενο και το ποιοτικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? δ?σει ?θηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Εμπλουτ?στε ?λε? τι? σελ?δε? με λ?γο ? αν?παρκτο περιεχ?μενο

?λε? οι σελ?δε?, κατηγορ?ε? προ??ντων, ?ρθρα που ?χουν λιγ?τερε? απ? 3οο λ?ξει? και απ? μια φωτογραφ?α ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μπορ?σουν να αν?βουν στην Google κυρ?ω? για ?ναν βασικ? λ?γο που δεν ξ?ρω αν σα? ?χω αναφ?ρει ο οπο?ο? λ?γεται ανταγωνισμ??.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν καλ?τερα στημ?νε? και σχεδιασμ?νε? σελ?δε? προορισμο? με περισσ?τερα και καλ?τερα κε?μενα και πληροφορ?ε?, τ?τε θα πρ?πει να κ?νετε και εσε?? το ?διο και λ?γο καλ?τερα απ? αυτο??.

Ελ?γξτε ?λο το site σα? για παραφο?σκωμα λ?ξεων κλειδι?ν

Μια καλ? πυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι μεταξ? 1% ?ω? 3% πρ?γμα που σημα?νει ?τι δεν θα πρ?πει να ξεφε?γετε παραπ?νω και να κ?νετε υπερβολ??. ?λε? οι υπερβολ?? θα πρ?πει να αποφε?γονται και θα πρ?πει να χρησιμοποιε?ται λ?ξει? κλειδι? με παρ?γωγε? ?ννοιε? και σε ?σα κε?μενα ?χετε μεγαλ?τερη πυκν?τητα απ? την ιδανικ? θα ?ταν καλ?τερο αντ? να σβ?σετε λ?ξει? κλειδι?, να προσθ?σετε κε?μενα και ?τι το αντ?στροφο.

Για να βρε?τε την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο SEOquake για τον Firefox και να εξετ?σετε μ?α μ?α τι? σελ?δε? που υποπτε?εστε ?τι μ?λλον ?χουν υπερβολικ? μεγ?λη πυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν.

Κ?ντε την εμπειρ?α του χρ?στη μια μοναδικ? εμπειρ?α

Αν η εμπειρ?α του χρ?στη που εισ?ρχεται στο site σα? ε?ναι μ?λλον φτωχ? θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να την μετατρ?ψετε την επ?σκεψη του απ? μια τυπικ? διαδικασ?α που δεν θα του αφ?σει καμ?α εντ?πωση σε μια πολ? ηδονικ? εμπειρ?α που θα τον κ?νει να θ?λει να επιστρ?ψει για να ξαναδε? το site σα?.

Διορθ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?, βελτι?στε την πλο?γηση και μει?στε τι? διαφημ?σει? στο ελ?χιστο.

Ελαχιστοποι?στε το user generated spam

Εδ? η κατ?σταση ακολουθε? τον καν?να που λ?ει πω? ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει η μα?μο?, τ?σο πιο πολ? φα?νεται ο κ?λο? τη?. Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο πιο δημοφιλ?? θα γ?νεται το site σα? τ?σο πιο πολ?? κ?σμο? θα προσπαθ?σει να σα? κ?νει spam για να κερδ?σει ?να backlink.

Μ?γιστο μ?λημα σα? ε?ναι να το προστατ?ψετε τ?σο σε επ?πεδο hosting αλλ? και σε επ?πεδο εφαρμογ?? ?στε να μην ?χετε προβλ?ματα κατ?ταξη? στη Google. Δεν θα πρ?πει να ξεχν?τε ?τι οι ιστοσελ?δε? που ?χουν π?σει θ?μα spam ? hacking π?φτουν αλγοριθμικ? απ? τη Google.

Google Penguin Update

penguin-update-google-2016

Λανσ?ρισμα:?24/04/2012
Αναν?ωση:?25/05/2012, 05/10/2012, 22/05/2013, 04/10/2013, 22/05/2013, 04/10/2013, ?17/10/2014, 27/09/2016, Απ? τι? 06/10/2016 ?γινε?real-time
Αποστολ?:?Να αποταξινομ?σει sites με σπαμ περιεχ?μενο και black hat link profiles

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Backlinks που προ?ρχονται απ? χαμηλ?? ποι?τητα ιστοσελ?δε? που ε?ναι στο επ?πεδο spam
 • Backlinks που προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? που ?χουν δημιουργηθε? αποκλειστικ? για λ?γου? SEO και προ?ρχονται απ? PBNs (Private Blogging Networks)
 • Backlinks που προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? ?σχετε? με εσ??
 • Πληρωμ?να links
 • Backlinks που ?χουν μ?νο τη λ?ξη κλειδ?

Το Google Penguin Update ?χει ενσωματωθε? απ? τι? 06/10/2016 στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google. Την ημερομην?α μην την δ?νετε κ?μπο γιατ? υπ?ρχουν πολλ?? επ?σημε? και ανεπ?σημε? εκδοχ?? σχετικ? με το π?τε ανακοιν?θηκε η ενσωμ?τωση και π?τε εφαρμ?στηκε.

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, το Google Penguin Update προβλ?πεται να επηρε?σει το 3,1% των αναζητ?σεων στην Αγγλικ? γλ?σσα και περ?που το 3% των αναζητ?σεων σε σημαντικ?? γλ?σσε? ?πω? τα Γερμανικ?, Κιν?ζικα και Αραβικ? και ακ?μα μεγαλ?τερα ποσοστ? σε γλ?σσε? που παρατηρε?ται?υψηλ? ποσοστ? spam ?πω? Ινδικ? και Πορτογαλικ? τη? Βραζιλ?α?.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι κατ? π?σο επηρε?ζει τα ελληνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Σε αυτ? δεν υπ?ρχει σαφ?? απ?ντηση, καθ?? τα ελληνικ? spam sites και το ελληνικ? spamweb ε?ναι αρκετ? μικρ?τερο σε σ?γκριση με το Αγγλ?φωνο spamweb και το Ινδικ? ?που γ?νεται πραγματικ? τη? κακομο?ρα? με χιλι?δε? ιστοσελ?δε? να λειτουργο?ν ω? doorway pages, δηλαδ? ιστοσελ?δε? δι?δρομοι που οδηγο?ν σε ?λλε? σελ?δε? προορισμο?.

Οι doorway pages ?χουν απλ?? και μ?νο κατασκευαστε? για να πι?νουν θ?σει? αναζ?τηση? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν χρησιμε?ουν σε κ?τι ιδια?τερα.

Ωστ?σο, σ?μφωνα με τι? προσωπικ?? μου εκτιμ?σει?, ?να πολ? μεγ?λο μ?ρο? των ιστοσελ?δων που βασ?ζονται σε spam links απ? τι? χ?ρε? που ?χουν ?ντω? πληγε? απ? το Google Penguin Update προβλ?πεται και αυτ?? να σημει?σουν πτ?ση στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Μια ακ?μα σημαντικ? λεπτομ?ρεια ε?ναι ?τι το Google Penguin Update τιμωρε? αλγοριθμικ? τ?ρα επιμ?ρου? σελ?δε? αντ? να τιμωρ?σει ?λο το site.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το Penguin Update;

Θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να ελ?γχετε το link profile σα? κ?θε μ?να

?να καλ? εργαλε?ο για να ελ?γχετε τα backlinks σα? και το συνολικ? link profile σα? ε?ναι το?SEO Powersuite με το SEO spyglass ? το Ahrefs.

Δε?τε μ?πω? ?χετε π?σει θ?ματα black hat SEO ? μ?πω? η εταιρε?α που ?χει αναλ?βει την δημιουργ?α των backlink σα? χρησιμοποιε? αθ?μιτε? μεθ?δου? παραγωγ?? ν?ων συνδ?σμων.

Backlinks κακ?? ποι?τητα? ? backlinks απ? κακ?? γειτονι?? αυξ?νουν κατακ?ρυφα το ρ?σκο τη? τιμωρ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google.

Σε περ?πτωση που εντοπ?σετε κ?τι περ?εργο ? που ?χετε ?δη δημιουργ?σει πολλ? backlinks τα οπο?α δεν ε?ναι white hat και αγγ?ζουν τα ?ρια του spam, τ?τε δεν θα πρ?πει να πανικοβ?λεστε, αλλ? να προσπαθ?σετε να κερδ?σετε μερικ? backlinks με ορθ? τρ?πο για να βελτι?σετε το συνολικ? link profile σα?.

Μην ξεκιν?τε να ξεφορτ?νεστε τα αρνητικ? backlinks

Ε?ν ξεκιν?σετε να ξεφορτ?νεστε τα αρνητικ? backlinks μ?σω του disavow tool τη? Google, μ?λλον θα ?χετε δυσ?ρεστα αποτελ?σματα γιατ? θα δε?τε την συνολικ? σα? κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? να π?φτει δραματικ? μαζ? με το PageRank τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να δημιουργ?σετε μερικ? σωστ? backlinks για να αλλ?ξετε την ισορροπ?α των αρνητικ?ν και των θετικ?ν backlinks στην ιστοσελ?δα σα? παρ? να μπε?τε στην ατ?ρμονη και αβυσσαλ?α διαδικασ?α τη? ακ?ρωση? των backlinks που νομ?ζετε ?τι δεν ε?ναι σωστ?.

?λλωστε τα backlinks που βλ?πει η Google ω? αρνητικ?, τα ξ?ρει μ?νο η ?δια και δεν υπ?ρχει κ?ποιο? ?λλο? τρ?πο? για να τα μ?θετε εκτ?? και ?μα ?χετε πρ?σβαση μ?σα στον ?διο τον αλγ?ριθμο τη? Google.

Google Pirate Update

google-pirate-update-SEO

Λανσ?ρισμα: Α?γουστο? του 2012
Αναν?ωση: Οκτ?βριο? του 2014
Αποστολ?: Αποταξιν?μηση ιστοσελ?δων που παραβι?ζουν του? ν?μου? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Πειρατικ? περιεχ?μενο
 • Με πολλ?? αναφορ?? και καταγγελ?ε? για πειρατικ? περιεχ?μενο

To Google Pirate Update σχεδι?στηκε για να αποτρ?ψει ιστοσελ?δε? που ?χουν αποδεδειγμ?να πολλ?? παραβι?σει? και καταγγελ?ε? περιεχομ?νου με πνευματικ? δικαι?ματα απ? το να αν?βουν στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Οι ιστοσελ?δε? που επηρε?στηκαν απ? αυτ? το Update τη? Google ε?ναι κυρ?ω? μεγ?λα και ονομαστ? sites που αρ?σκονταν στο να αντιγρ?φουν και να διαν?μουν πειρατικ? περιεχ?μενο στου? χρ?στε? του? δωρε?ν ?πω? δι?φορα torrent sites με κ?ριο αντιπρ?σωπο το piratebay.

?μω? επειδ? και τα πειρατικ? sites πολλαπλασι?ζονται κ?θε μ?ρα με εκθετικ? ρυθμ? και συν?χεια βρ?σκουν ν?ε? τρ?πε? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google για να μπορ?σουν να αν?βουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, δεν ε?ναι δυνατ?ν με ?να update να τιμωρηθο?ν ?λα τα πειρατικ? sites.

Google Hummingbird

hummingbird-update-google-1

Λανσ?ρισμα: 22/08/ 2013
Αναν?ωση:
Αποστολ?: Να αποδ?σει πιο σχετικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? κατανο?ντα? το ν?ημα των αναζητ?σεων

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Exact-match domain name ? ?νομα χ?ρου με τη λ?ξη κλειδ? και μ?νο
 • Παραφο?σκωμα των λ?ξεων κλειδι?ν (Keyword stuffing)

Το Google Hummingbird Update ?ρθε να δ?σει λ?σει? σε διφορο?μενε? αναζητ?σει? και συγκεκριμ?να σε αναζητ?σει? που δεν ε?ναι ξεκ?θαρη η πρ?θεση του χρ?στη. Η Google βελτ?ωσε τον αλγ?ριθμο τη? για να μπορ?σει να επιστρ?ψει αποτελ?σματα αναζ?τηση? με β?ση τη σημασ?α του? και ?χι με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Και εν? οι λ?ξει? κλειδι? μ?σα στο πεδ?ο αναζ?τηση? ? στου? ?ρου? αναζ?τηση? ε?ναι ακ?μα πολ? σημαντικο?, το Hummingbird δ?νει μεγαλ?τερη βαρ?τητα στην σημασιολογικ? ?ννοια κ?θε αναζ?τηση? και ?χι τ?σο στην ξερ? ?ννοια τη? λ?ξη? κλειδ?. Με ?λλα λ?για με το Hummingbird η Google προσπ?θησε -χωρ?? μεγ?λη επιτυχ?α- να αντιγρ?ψει τον ανθρ?πινο τρ?πο σκ?ψη? στην αναζ?τηση λ?ξεων κλειδι?ν.

Αν και αυτ? στην πρ?ξη φα?νεται να μην συμβα?νει 100% τουλ?χιστον στη γλ?σσα μα?, πιστε?ουμε ?τι στο εγγ?? μ?λλον θα ?ρθουν και ?λλε? βελτι?σει? απ? τη Google.

Τι σα? συστ?νουμε να κ?νετε για να σωθε?τε απ? το Google Hummingbird;

Για την ακρ?βεια δεν χρει?ζεται να κ?νετε κ?τι ?μα ?χετε ?δη σωστ? στημ?νο το site σα? και τι? σελ?δε? προορισμο? σα?.

Αν ?μω? δεν ?χετε σωστ? στημ?νε? τι? ιστοσελ?δε? σα? και συγκεκριμ?να τι? λ?ξει? κλειδι?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να λ?βετε διορθωτικ? δρ?ση ?πω? να αυξ?σετε το ε?ρο? των παρ?γωγων λ?ξεων κλειδι?ν και των backlinks που ?χετε δημιουργ?σει.

Για παρ?δειγμα ?μα η λ?ξη κλειδ? σα? ε?ναι το Web Design, θα πρ?πει να προσθ?σετε μ?σα στο κε?μενο σα? και παρ?γωγε? ? συν?νυμε? λ?ξει? κλειδι? ?πω?:

 • Web design τιμ??
 • Web design προσφορ??
 • Web design εταιρε?ε?
 • Web design html
 • Web design προγραμματιστ?? κτλ

?να πολ? καλ? εργαλε?ο για να το κ?νετε αυτ? ε?ναι το ubersuggest ?που μπορε? να σα? δ?σει ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι? και παρ?γωγα.

Google Pigeon

google-pigeon-local-seo

Λανσ?ρισμα: 24/07/2014 (Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?)
Αναν?ωση: 22/12/2014 (Ηνωμ?νο Βασ?λειο, Αυστραλ?α και Καναδ??)
Αποστολ?: Να επιστρ?ψει στον χρ?ση σχετικ? τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? υψηλ?? ποι?τητα?

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Φτωχ? ? καθ?λου βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα?
 • Κακ? ρ?θμιση τη? σελ?δα? Google My Business
 • ?λλειψη συνοχ?? στο NAP
 • ?λλειψη ?λλων καταχωρ?σεων σε τοπικο?? οδηγο??

Το Google Pigeon που αυτ? τη στιγμ? επηρε?ζει μ?νο τι? αναζητ?σει? που γ?νονται στην αγγλικ? γλ?σσα, αλλ? ενδ?χεται και η Google να επεκταθε? και σε ?λε? τι? ?λλε? γλ?σσε? και τι? εθνικ?? αναζητ?σει? σ?ντομα ?χει αλλ?ξει το τοπ?ο των τοπικ?ν αναζητ?σεων.

Το Google Pigeon ενσωμ?τωσε στον βασικ? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google και στοιχε?α απ? τα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ?πω? η τοποθεσ?α του χρ?στη και η απ?σταση απ? την επιχε?ρηση που ε?ναι κ?τοχο? τη? ιστοσελ?δα?.

Οι τρει? μεγ?λε? ?μω? αλλαγ?? που ?φερε το Google Pigeon ε?ναι:

 • Με?ωση 50% των τοπικ?ν αναζητ?σεων απ? sites που δεν ?χουν σχ?ση με την τοπικ? αναζ?τηση
 • Α?ξησε την ορατ?τητα των τοπικ?ν οδηγ?ν και των οδηγ?ν π?λη? ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ??
 • Καλ?τερη σ?νδεση ?λων των οργανικ?ν αποτελεσμ?των του ?ντερνετ με το Google Map Search

Ειδικ? για το τρ?το θα πρ?πει να ?χετε ?δη προσ?ξει ?τι μερικ?? αναζητ?σει? μα? επιστρ?φουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τοπικ? αποτελ?σματα ? αποτελ?σματα απ? το Google Maps.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να εμφαν?ζεστε στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

4 ε?ναι τα βασικ? β?ματα που θα πρ?πει να κ?νετε για να εμφαν?ζεστε ψηλ? στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

 • Βελτιστοποι?στε τι? σελ?δε? σα? για τι? τοπικ?? αναζητ?σει?
 • Δημιουργ?στε μια σελ?δα Google My Business
 • Κρατ?στε το ?διο NAP σε ?σα σημε?α το αναφ?ρετε στην ιστοσελ?δα σα? ? και εκτ??
 • Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? τοπικο?? καταλ?γου? με το σωστ? NAP

Βελτιστοποι?στε τι? σελ?δε? σα? για τι? τοπικ?? αναζητ?σει?

?λε? οι σελ?δε? που στοχε?ουν στι? τοπικ?? αναζητ?σει? τη? Google θα πρ?πει να ?χουν υποχρεωτικ? -με ν?μο του κρ?του?- ?πω? λ?ω συχν? αστειευ?μενο? τι? λ?ξει? κλειδι? με την οπο?α σα? αναζητ?ει κ?ποιο? στη Google. Για παρ?δειγμα:

 • Προ?θηση ιστοσελ?δων Αθ?να
 • Προ?θηση ιστοσελ?δων Χολαργ??
 • Προ?θηση ιστοσελ?δων Πειραι??

κτλ.

Σε περ?πτωση που δεν ε?ναι σωστ? περασμ?νε? οι λ?ξει? κλειδι? μ?σα στο site μα?, τ?τε ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μα? βρο?νε στι? τοπικ?? αναζητ?σει? και στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Δημιουργ?στε μια σελ?δα Google My Business

Μπορε?τε να δημιουργ?σετε μ?νοι σα? ? με την βο?θεια κ?ποιου ειδικο? στην προ?θηση ιστοσελ?δων?μια καταχ?ρηση στο Google My Business που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν.

Προσοχ? γιατ? στην καταχ?ρηση σα? θα πρ?πει να ε?σαι πολ? συγκεκριμ?νοι στην καταχ?ρηση του NAP σα? που δεν ε?ναι ?λλο απ? το ακρων?μιο Name Address Phone?και σημα?νει στα ελληνικ? ?νομα, διε?θυνση και τηλ?φωνο.

Κρατ?στε το ?διο NAP σε ?σα σημε?α το αναφ?ρετε στην ιστοσελ?δα σα? ? και εκτ??

Το NAP στι? τοπικ?? αναζητ?σει? ?χει την ?δια ισχ? με το backlink?και ?τσι για να σα? το αναγνωρ?σει η Google θα πρ?πει να ?χετε μια συνοχ? στην καταχ?ριση του.

Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? τοπικο?? καταλ?γου? με το σωστ? NAP

Τ?λο? η καταχ?ρηση του NAP σα? σε ?λου? του? σωστο?? τοπικο?? καταλ?γου? με το σωστ? β?βαια NAP κ?θε φορ? θα σα? οδηγ?σει σε ?νοδο στι? τοπικ?? αναζητ?σει?.

Mobile Friendly Update

google-mobile-update-2

Λανσ?ρισμα: 21/04/2015
Αναν?ωση:
Αποστολ?: Να ανεβ?σει τι? ιστοσελ?δε? που ε?ναι mobile first και mobile friendly μια ?νοδο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των κινητ?ν τηλεφ?νων και να ρ?ξει τι? ιστοσελ?δε? που δεν ε?ναι φτιαγμ?νε? για κινητ? τηλ?φωνα και smartphones.

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • ?λλειψη ?κδοση? για κινητ? ? που δεν ε?ναι mobile friendly
 • Κακ? απ?δοση τη? ?κδοση? για κινητ?
 • Περιεχ?μενο που δεν διαβ?ζεται
 • Κινητ? ?κδοση με τη χρ?ση plugin (WordPress plugin)

Σχετικ? με το Mobile Friendly Update??χω γρ?ψει κατ? καιρο?? δι?φορα χρ?σιμα ?ρθρα και για αυτ? σα? προτε?νω μ?νο μ?α λ?ση, το να προτιμ?σετε το mobile first design για την ιστοσελ?δα σα?.

?μα ?χετε ?δη ιστοσελ?δα η οπο?α ε?ναι mobile friendly, τ?τε καν?να πρ?βλημα, δεν θα σα? επηρε?σει καθ?λου η αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google με στ?χο να δ?σει προτεραι?τητα σε ?λου? του? χρ?στε? που κ?νουν αναζητ?σει? στο ?ντερνετ απ? κινητ?.

Το αξιοσημε?ωτο στην υπ?θεση του?Google Mobile Friendly Update (? Mobilegeddon) ε?ναι ?τι λειτουργε? σε επ?πεδο σελ?δα? και ?χι σε επ?πεδο site. Αυτ? σημα?νει ?τι μπορε? το site σα? να τιμωρηθε? απ? τη Google αλγοριθμικ? και να χ?σει θ?σει? στα κινητ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, ?μω? ?σε? σελ?δε? ε?ναι mobile friendly ? συμβατ?? με τι? κινητ?? συσκευ?? να συνεχ?σουν να πα?ζουν κανονικ? ? και να αν?βουν στα κινητ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Τα κινητ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν ?χουν καμ?α σχ?ση με το Π?σχα που ε?ναι κινητ? εορτ? αλλ? ?χουν να κ?νουν με ?λε? εκε?νε? τι? αναζητ?σει? που γ?νονται απ? κινητ?? συσκευ??.

Τι θα πρ?πει λοιπ?ν να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το?Google Mobile Friendly Update;

Αρχικ? θα πρ?πει να διαπιστ?σετε ?μα το site σα? πα?ζει σωστ? σε κινητ? και ε?ναι mobile friendly. Για να το δε?τε αυτ? θα πρ?πει να κ?νετε ?ναν ?λεγχο συμβατ?τητα?.

?μα περ?σει η ιστοσελ?δα σα? το τεστ συμβατ?τητα? τη? Google, τ?τε καν?να πρ?βλημα. ?μα δεν το περ?σει που σημα?νει ?τι το site σα? δεν πα?ζει σωστ? στι? κινητ?? συσκευ??, ?χετε 2 επιλογ??:

1. Να δημιουργ?σετε μια ειδικ? ?κδοση για κινητ? και κινητ?? συσκευ?? για το site σα? του τ?που m.site.gr

2. Να ανασχεδι?σετε ?λο το site με ?να θ?μα σε WordPress που ε?ναι mobile friendly εξ αρχ??

Η δικ? μου ?ποψη ε?ναι να επιλ?ξετε την δε?τερη λ?ση η οπο?α ε?ναι και η καλ?τερη και να κ?νετε ?να site που θα ε?ναι mobile friendly απ? την αρχ? ? να ανασχεδι?σετε το ?δη υπ?ρχον. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? στο ?ρθρο:?Mobile first design

RankBrain

Google-Rank-Brain-seo-greece-1

Λανσ?ρισμα: 26/10/2015
Αναν?ωση:
Αποστολ?: Να δ?σει καλ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στον τελικ? χρ?στη που να βασ?ζονται στην σχετικ?τητα και στην τεχνητ? νοημοσ?νη (machine learning)

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • ?λλειψη σχετικ?τητα? με τη λ?ξη κλειδ?
 • Φτωχ? εμπειρ?α χρ?στη

Το RankBrain?ε?ναι ?να σ?στημα μηχανικ?? εκμ?θηση? ? τεχνητ?? νοημοσ?νη? (machine learning system) που βοηθ?ει τη Google να κατανο?σει το ν?ημα των αναζητ?σεων του χρ?στη και να αποδ?σει καλ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Το Rankbrain σ?μφωνα με τη Google θεωρ?θηκε ο τρ?το? πιο σημαντικ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? μετ? τα backlinks και το περιεχ?μενο και βασ?ζεται στην μηχανικ? καταν?ηση απ? τα Google bots τη? σχετικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των σελ?δων τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το Rankbrain;

Κατ? κ?ριο λ?γο 2 ε?ναι τα βασικ?τερα πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το Rankbrain τη? Google:

 • Να βελτι?στε δραματικ? την εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? και
 • Να βελτι?σετε την σχετικ?τητα του περιεχομ?νου με του? ?ρου? αναζ?τηση? ? τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε

Να βελτι?σετε δραματικ? την εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? και

Η εμπειρ?α του χρ?στη, στα αγγλικ? ονομ?ζεται User Experience ε?ναι μεγ?στη? σημασ?α? για να πετ?χετε καλ?τερη κατ?ταξη στην Google και να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? στην μετ? το Rankbrain εποχ?.

Η εμπειρ?α του χρ?στη ? user experience σε συντομογραφ?α UX ?χει να κ?νει με την συνολικ? λειτουργικ?τητα και ευχρηστ?α τη? ιστοσελ?δα? μα? και η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι ?σο πιο καλ? ε?ναι αυτ? η εμπειρ?α, τ?σο περισσ?τερο ανεβα?νει και η ιστοσελ?δα μα? στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μερικ?? μικρ?? συμβουλ?? επιτυχ?α? για να βελτι?σετε το UX ε?ναι:

 • Μη φορτ?νετε την ιστοσελ?δα σα?
 • Ελαχιστοποι?στε τι? διαφημ?σει?
 • Μην παραφορτ?νετε το μενο? σα?
 • Να βελτι?σετε την σχετικ?τητα του περιεχομ?νου με του? ?ρου? αναζ?τηση? ? τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε
 • Αποφ?γετε τα ?ρθρα με ρηχ? περιεχ?μενο
 • Αποφ?γετε ?λα τα περιττ? εκτ?? απ? αυτ? που πραγματικ? αναζητ? ο χρ?στη? να βρει μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?
 • Αποφ?γετε τα ενοχλητικ? pop-up
 • Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?
 • Περιορ?στε τα κουραστικ? γραφικ? και ?τι αποσπ? την προσοχ? του χρ?ση
 • Αφαιρ?στε ?λο το ?σχετο περιεχ?μενο ? το περιεχ?μενο που ε?ναι spam

Η σχετικ?τητα του περιεχομ?νου σα? με αυτ? που πραγματικ? αναζητ? ο χρ?στη? ε?ναι ?να μεγ?λο ερ?τημα που πρ?πει να καλ?ψετε για να βελτι?σετε και την εμπειρ?α του στην ιστοσελ?δα σα?. ?πω? επ?ση? και οι λ?ξει? κλειδι? που θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε θα πρ?πει να ε?ναι αντιπροσωπευτικ?? με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για να δε?τε περισσ?τερα για το θ?μα τη? σχετικ?τητα? του περιεχομ?νου αλλ? και των λ?ξεων κλειδι?ν μπορε?τε να δε?τε τα παρακ?τω ?ρθρα:

Για τυχ?ν απορ?ε? που σ?γουρα θα υπ?ρξουν στο στ?σιμο τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Google Possum Update

google-possum-update

Λανσ?ρισμα: 01/09/2016
Αναν?ωση:
Αποστολ?: Να αποδ?σει καλ?τερα αποτελ?σματα με μεγαλ?τερη διασπορ? βασισμ?να στην θ?ση του χρ?στη που κ?νει την αναζ?τηση? και την διε?θυνση τη? επιχε?ρηση? που ?χει το site.

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Που μοιρ?ζονται φυσικ? διε?θυνση με κ?ποια ?λλη παρ?μοια επιχε?ρηση
 • Ανταγωνιστ?? που η διε?θυνση του? ε?ναι εγγ?τερα με την θ?ση του χρ?στη που κ?νει την αναζ?τηση

Το Google?Possum Update ε?ναι το ?νομα που ?χει δ?σει η Google σε δι?φορε? αλλαγ?? που ?χει κ?νει στα φ?λτρα των τοπικ?ν αναζητ?σεων. Με το Possum, η Google ?ρχισε να δ?νει καλ?τερα αποτελ?σματα στι? τοπικ?? αναζητ?σει? σε σ?γκριση με τη θ?ση του χρ?στη που κ?νει την αναζ?τηση? και την φυσικ? θ?ση τη? ιστοσελ?δα? τη? επιχε?ρηση?.

?να? ?λλο? στ?χο? που ?ρθε να επιτ?χει το Possum ?τανε να συμπεριλ?βει στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? επιχειρ?σει? οι οπο?ε? ?τανε ?ξω απ? το κλειν?ν ?στυ, περιμετρικ? τη? π?λη?, εργοστ?σια κτλ που πριν δεν εμφαν?ζονταν στι? τοπικ?? αναζητ?σει?.

Παρ?λληλα ?να αρνητικ? του Possum ε?ναι ?τι επιχειρ?σει? με το ?διο αντικε?μενο που συστεγ?ζονται ? μοιρ?ζονται την ?δια φυσικ? διε?θυνση φα?νονται να χ?νουν θ?σει? στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Για παρ?δειγμα δ?ο δικηγορικ? γραφε?α που μοιρ?ζονται την ?δια διε?θυνση, μ?λλον θα ?χουν προβλ?ματα στην εμφ?νιση του? στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το?Google Possum Update;

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να επιβι?σετε μετ? το?Google Possum Update ε?ναι να επεκτε?νετε την λ?στα με τι? τοπικ?? σα? αναζητ?σει? και σε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που δεν ε?χατε συμπεριλ?βει στην ιστοσελ?δα σα? μ?χρι χθε?.

Για παρ?δειγμα ?μα ε?στε υδραυλικ?? στην Αθ?να, τ?τε θα πρ?πει εκτ?? απ? την βασικ? λ?ξη κλειδ? που ε?ναι Υδραυλικ?? Αθ?να, να προσθ?σετε ν?ε? περιοχ?? και ν?ε? υπηρεσ?ε? που παρ?χετε σε συνδυασμ?:

 • Υδραυλικ?? Αθ?να
 • Υδραυλικ?? Κολων?κι
 • Υδραυλικ?? Ψυρρ?
 • Υδραυλικ?? Μοναστηρ?κι και

 

 • Υδραυλικ?? εργασ?ε? Αθ?να
 • Υδραυλικ? Αθ?να
 • Αλλαγ? σωλην?σεων Αθ?να

Επ?ση? θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε ?λε? αυτ?? τι? ν?ε? λ?ξει? κλειδι? σωστ? στι? ?δη υπ?ρχουσε? σελ?δε? προορισμο? ? να δημιουργ?σετε ν?ε?.

Google Fred Update

google-fred-update

Λανσ?ρισμα: 08/03/2017
Αναν?ωση:
Αποστολ?: Να απομον?σει τι? σελ?δε? με λεπτ? περιεχ?μενο που ?χουν ω? μοναδικ? στ?χο να παρ?γουν διαφημ?σει? και πωλ?σει? affiliate προ??ντων

Κινδυνε?ουν οι ιστοσελ?δε? με:

 • Χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο και με διαφημιστικ? περιεχ?μενο
 • Λεπτ? περιεχ?μενο προσανατολισμ?νο αποκλειστικ? στην προ?θηση affiliate προγραμμ?των

Το τελευτα?ο μεγ?λο update του αλγορ?θμου τη? Google παρ?λο που ?χει αστε?ο ?νομα και λ?γεται?Google Fred Update ?ρχεται να τιμωρ?σει αλγοριθμικ? και να ρ?ξει σε κατ?ταξη ?λα εκε?να τα blogs που ?χουν λεπτ? περιεχ?μενο και που ?χουν ?ρθρα με μοναδικ? σκοπ? να προωθ?σουν το affiliate marketing. Δηλαδ? προ??ντα και υπηρεσ?ε? απ? εταιρε?ε? affiliate marketing.

Αν και η ?δια η Google αρνε?ται να αποκαλ?ψει λεπτομ?ρειε? για το τι περιλαμβ?νει το ν?ο Fred Update, ?λα τα στοιχε?α που ?χουμε αυτ? τη στιγμ? προ?ρχονται καθαρ? απ? μελ?τη στι? αλλαγ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? μετ? το λανσ?ρισμα του ν?ου update του αλγορ?θμου.

Τι να κ?νετε για να γλιτ?σετε απ? το?Google Fred Update;

Επ?σημα η Google δ?λωσε ?τι το Google Fred Update ?ρθε για να τιμωρ?σει ?λα εκε?να τα sites που κατ? κ?ρον παραβι?ζουν του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google. Οπ?τε σε αυτ?ν την περ?πτωση σα? δ?νω δ?ο μικρ?? συμβουλ??:

 • Πρ?τον να μελετ?σετε του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google?και
 • δε?τερον βελτι?στε ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα κτλ με λεπτ? περιεχ?μενο και που ?χουν πολ? μικρ? αναλογ?α κ?δικα με περιεχ?μενο.

Βλ?πουμε ?τι η Google κυνηγ?ει με δι?φορου? τρ?που? και με αμ?τρητα updates τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που φα?νεται να ?χουν πολ? λεπτ? ? καθ?λου περιεχ?μενο ? περιεχ?μενο σκουπ?δια που δεν προσφ?ρουν κ?τι στον χρ?στη.

Η γενικ?τερη λ?ση ε?ναι η στροφ? προ? την ποι?τητα που δυστυχ?? θ?λει δουλ?τσα. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το ποιοτικ? περιεχ?μενο στα παρακ?τω ?ρθρα:

Σα? ?ρεσε ? δεν σα? ?ρεσε το παραπ?νω ?ρθρο; Το βρ?κατε χρ?σιμο ? ?χι;

Απλ?? αφ?στε τα σχ?λια σα? παρακ?τω, η γν?μη σα? μετρ?ει.

Δε?τε περισσ?τερα για τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍