ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Analytics

7 WordPress Analytics σαν το Google Analytics

Απ? τ?τε που λανσαρ?στηκε για πρ?τη φορ? η υπηρεσ?α απ? τη Google το 2005, τα Google Analytics ε?ναι η πιο διαδεδομ?νη δωρε?ν υπηρεσ?α στατιστικ?ν για ?λα τα WordPress sites. Πρ?σφατα, ?να? φανατικ?? αναγν?στη? του Paramarketing Blog με ρ?τησε για εναλλακτικ?? επιλογ?? εκτ?? του Google Analytics.

Ναι καλ? διαβ?σατε, ?να? φανατικ?? αναγν?στη? του ParaMarketing Blog με ρ?τησε για εναλλακτικ? στατιστικ? πακ?τα του Google Analytics και αποφ?σισα να γρ?ψω το συγκεκριμ?νο ?ρθρο για να σα? δ?σω 7 ακ?μα επιλογ?? για εσ?? ?λου? του? χρ?στε? του WordPress ν?ου? και παλιο??.

Θ?λετε να υποβ?λετε και εσε?? το ερ?τημα σα?; Θ?λετε να καλ?ψουμε την ερ?τηση σα? σε ?να απ? τα επ?μενα ?ρθρα μου; Μπορε?τε πολ? απλ? να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να αφ?σετε ?να σχ?λιο στο τ?λο? αυτο? του ?ρθρου. Θα με χαροποιο?σε ιδια?τερα το γεγον?? αν αφ?νατε ?να σχ?λιο λ?γοντα? μου την ?ποψη σα? για το post.

Γιατ? χρει?ζεστε wordpress analytics στο site σα?;

Το να μ?θετε περισσ?τερα για το προφ?λ των χρηστ?ν σα? ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α για να μπορε?τε να διαχειριστε?τε την ιστοσελ?δα σα? και την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

Θα χρειαστε?τε wordpress analytics για να μπορ?σετε να συλλ?ξετε δεδομ?να για ?λου? του? χρ?στε? που επισκ?πτονται την ιστοσελ?δα σα?, απ? που προ?ρχονται και που π?νε για να βελτι?σετε το περιεχ?μενο και την επισκεψιμ?τητα σα?.

Τα στατιστικ? αναφ?ρουν τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?, το bounce rate, τι? λ?ξει? κλειδι? και ?να σωρ? ?λλε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε?. Βασικ? μ?τρο στην βελτ?ωση του SEO ε?ναι το traffic και τα analytics.

Google Analytics Ο βασιλι?? των στατιστικ?ν στο ?ντερνετ

Τα Google Analytics ε?ναι το πιο δημοφιλ?? πρ?γραμμα WordPress Analytics παγκοσμ?ω? και τα χρησιμοποι? στο ParaMarketing Blog μαζ? με το WP Statistics. Ε?ναι πολ? απλ? και ε?κολα στην εγκατ?στασ? του?. Για να μην μπε?τε στον κ?πο να γρ?φετε κ?δικα μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο Google Analytics for WordPress του Yoast.

Για να κ?νετε ολοκλ?ρωση με τον π?νακα ελ?γχου του WordPress και να μην χρει?ζετε να επισκεφτε?τε τον λογαριασμ? σα? στα Google Analytics μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο Google Analytics Dashboard.

Θετικ?

 • Τα Google Analytics ε?ναι διαθ?σιμα δωρε?ν.
 • Ε?ναι ε?κολο να εγκαταστ?σετε τα Google Analytics στο WordPress.
 • Ε?ναι πολ? ε?κολα στη χρ?ση του? ακ?μα και για τον πιο αρχ?ριο χρ?στη.
 • Μπορε?τε να? ελ?γχετε links, να κ?νετε A/B testing, να βλ?πετε σε πραγματικ? χρ?νο το traffic στην ιστοσελ?δα σα?.
 • Μπορε?τε να διαχειριστε?τε με τον ?διο λογαριασμ? και το ?διο κ?ντρο διαχε?ριση? πολλ?? διαφορετικ?? ιστοσελ?δε?.
 • Μπορε?τε να επιβεβαι?σετε ?τι ε?στε webmaster μια? ιστοσελ?δα? με τα Google Analytics στο Google Webmaster Tools και να υποβ?λετε το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?μεσα.
 • Ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO.

Αρνητικ?

 • Τα Google Analytics ε?ναι αρκετ? ε?κολο στην αρχ?, ?μω? θα χρειαστε? να μ?θετε πολλ? ν?α πρ?γματα για να μπορ?σετε να δε?τε αναφορ?? μετατροπ?ν, split testing και πολλ? ?λλα.
 • Με το να χρησιμοποι?τε τα? Google Analytics, μοιρ?ζεστε πολ?τιμε? πληροφορ?ε? με την Google. Ax αυτ? η Google θ?λει να ξ?ρει τα π?ντα!
 • Δεν μπορε?τε να π?ρετε τα δεδομ?να μαζ? σα?. Δεν ?χετε ιδιοκτησ?α αυτ?ν, ?λα τα δεδομ?να ε?ναι τη? Google και ?χετε υπογρ?ψει για αυτ? στου? ?ρου? χρ?ση?.
 • Δεν ?χει πλ?ον τι? αναζητ?σει? των λ?ξεων κλειδι?ν. Κρ?μα!

1. WP Statistics

wp-statistics

To WP Statistics ε?ναι ?να απ? τα δ?ο στατιστικ? plugins που χρησιμοποι? στο blog μου αυτ? τη στιγμ? καθ?? και σε ?λλα site που ?χω σχεδι?σει για του? πελ?τε? μου.

Ε?ναι ?να πολ? πρακτικ? και χρ?σιμο plugin και το χρησιμοποι? απ? τη στιγμ? που σταμ?τησε η Google να δ?νει τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? σα? βρ?καν οι επισκ?πτε? σα?. ?χει κατεβε? μ?χρι στιγμ?? π?νω απ? 588,211 φορ?? απ? την επ?σημη ιστοσελ?δα του WordPress και ε?ναι ?να απ? τα δημοφιλ?στερα ?ντω? πρ?σθετα.

Θετικ?

 • Σα? δ?νει με ε?κολο τρ?πο ποιοι χρ?στε? ε?ναι online στο site σα?
 • Σα? δε?χνει τα στοιχε?α και τι? λ?ξει? κλειδι? απ? ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Yandex και Baidu.
 • ?χει GeoIP location αν? χ?ρα.
 • Πολ? ε?κολο στη χρ?ση του για ?λου? του? χρ?στε?.
 • Δεν απαιτε?τε σχετικ? εγγραφ? στην υπηρεσ?α με λογαριασμ? χρ?στη.
 • Ε?ναι δωρε?ν για π?ντα.

Αρνητικ?

 • ?Ε?ναι μ?νο για WordPress και υπ?ρχει μ?νο ω? πρ?σθετο.
 • Δεν ?χει στατιστικ? για εξειδικευμ?νου? χρ?στε? ?πω? bounce rate, conversion goals, split testing και ?λλα.

2. Crazy Egg

Crazy Egg

Το Crazy Egg σα? δε?χνει σε ποιο σημε?ο κ?νουν οι χρ?στε? κλικ στην ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? η τεχνολογ?α λ?γεται heat-mapping, και σα? επιτρ?πει να δε?τε που εστι?ζουν την προσοχ? του? οι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?. Τα σ?νηθε? μοντ?λα ε?ναι τα F και τα Γ.

Θετικ?

 • Μπορε?τε να δε?τε κ?θε μ?ρα που ?χουν κ?νει κλικ οι περισσ?τεροι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?.
 • Το Crazy Egg σα? προσφ?ρει και ?να scroll map για να δε?τε π?σο κ?τω ?χουνε π?ει οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα σα?.
 • Μπορε?τε να δε?τε τον ακριβ? αριθμ? των κλικ αν? σημε?ο στην ιστοσελ?δα σα?.
 • Μπορε?τε να δε?τε και τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?, τι? λ?ξει? κλειδι? και ?λλα.

Αρνητικ?

 • Ε?ναι δωρε?ν για μια δοκιμαστικ? περ?οδο 60 ημερ?ν και μετ? θα πρ?πει να αγορ?σετε ?να μηνια?ο πακ?το.
 • Το δι?γραμμα των κλικ ε?ναι ιδανικ? μ?νο για στατικ?? και ?χι για δυναμικ?? σελ?δε? και δυναμικ? site που αλλ?ζουν συχν? περιεχ?μενο.
 • Ε?ναι αρκετ? δ?σκολο στην εφαρμογ? του. Η προσωπικ? μου εμπειρ?α ?τανε ξιν? αφο? ?να μικρ?? λ?θο? στον κ?δικα δεν μου ?δωσε καθ?λου στατιστικ? στο δ?μηνο τη? δοκιμαστικ?? περι?δου. ΖΟΝΓΚ!

3. KISSmetrics

KISSmetrics

Το KISSmetrics ε?ναι μια υπηρεσ?α analytics και conversion optimization, βελτιστοπο?ηση μετατροπ?ν στα ελληνικ?. Εν? τα Google Analytics σα? λ?νε τι ακριβ?? συμβα?νει στην ιστοσελ?δα σα?, τα KISSmetrics σα? λ?νε ποιο? κ?νει τι.

Θετικ?

 • Ε?κολη πλο?γηση στα στατιστικ?.
 • Πολ? καλ? στο να δε?τε ποιοι επισκ?πτε? δεν ?γιναν πελ?τε? και γιατ?.
 • Μπορε?τε να παρακολουθ?σετε τη διαδρομ? του καθεν?? επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα? για να εντοπ?σετε τι ακριβ?? ?κανε στην ιστοσελ?δα σα? και π?σο χρ?νο παρ?μεινε σε αυτ?ν.
 • Ε?κολη ολοκλ?ρωση με το WordPress μ?σω του αντ?στοιχου plugin.
 • Τα KissMetrics ε?ναι ιδανικ? εργαλε?ο για? eCommerce websites.

Αρνητικ?

 • Εν? τα KISSmetrics ε?ναι υπ?ροχο πρ?γραμμα για να αναγνωρ?ζει και να ακολουθε? τι? προσωπικ?? διαδρομ?? των επισκεπτ?ν, δεν ?χει τα βασικ? δεδομ?να που ?χουν τα Google Analytics.
 • Η τιμολογιακ? πολιτικ? βασ?ζετε στα γεγον?τα χρ?ση? και ?σω? να σα? φανε? λ?γο τσουχτερ?.

4. Mixpanel

Mixpanel Analytics

Το Mixpanel ε?ναι ?να εναλλακτικ? εργαλε?ο απ? το KISSmetrics. Προσφ?ρει αναλυτικ? σε ατομικ? επ?πεδο αν? χρ?στη και σε πραγματικ? χρ?νο. Ε?ναι ιδανικ? για τι? κινητ?? συσκευ?? και για τα smartphones.

Θετικ?

 • Σα? επιτρ?πει να δε?τε τι κ?νει κ?θε ?να? χρ?στη? και επισκ?πτη? τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 • Σα? βοηθ?ει να αυξ?σετε το ποσοστ? διακρ?τηση? πελατ?ν με το να σα? στ?λνει ειδοποι?σει? στου? χρ?στε? σα?.
 • Ε?κολο περιβ?λλον χρ?στη και πολ? ?μορφο στην εξοικε?ωση και στην πλο?γηση.
 • Σα? βοηθ?ει να βελτι?σετε τα καν?λια πωλ?σεων και τι? πωλ?σει? σα? στην ιστοσελ?δα σα?.

Αρνητικ?

 • Η τιμολογιακ? πολιτικ? βασ?ζετε στο τι ?καναν οι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? και μπορε? να σα? φανε? λ?γο περ?εργη και αλμυρ?.

5. Piwik

Piwik a hosted analytics solution for WordPress

Εντελ?? διαφορετικ? στη φιλοσοφ?α με ?λα τα ?λλα, το Piwik ε?ναι μια? self-hosted λ?ση για στατιστικ?. Ε?ναι επ?ση? απ? μ?νο του ?να? open source λογισμικ? ?πω? το? WordPress.

Θετικ?

 • Το Piwik ε?ναι ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα ?πω? τα Google Analytics.
 • Το Piwik ?χει πολ? καλ? στατιστικ? αν?λυση δεδομ?νων χρ?ση?.
 • Το Self hosted σημα?νει ?τι ?χετε ιδιοκτησ?α των στατιστικ?ν χρ?ση?.
 • ?χει ολοκλ?ρωση με την ιστοσελ?δα σα? μ?σω WordPress plugins.

Αρνητικ?

 • To self hosted σημα?νει ?τι ε?στε εσε?? αποκλειστικ? υπε?θυνο? για την εγκατ?σταση, παραμετροπο?ηση, αναβ?θμιση και ασφ?λεια του λογισμικο?.
 • Δεν ?χει ?λα τα ?δια χαρακτηριστικ? με το Google Analytics και το WP Statistics.

6. Woopra

Woopra web analytics solution for WordPress

Το Woopra ε?ναι ?να ακ?μα εργαλε?ο web analytics με π?ρα πολλ?? λειτουργ?ε?. Παρ?μοιο με το KISSmetrics και το Mixpanel, το Woopra σα? επιτρ?πει να ιχνηλατ?σετε μεμονωμ?νου? χρ?στε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Θετικ?

 • Ε?ναι πολ? καλ? για εξειδικευμ?νε? παρατηρ?σει? στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, ?πω? το να δε?τε τι σταματ?ει του? πελ?τε? σα? απ? το να αγορ?σουν κ?τι απ? σα?. Επ?ση? μπορε?τε να δε?τε που σταματ?νε οι πελ?τε? σα? στο καν?λι πωλ?σεων.
 • Μπορε?τε να δε?τε αναλυτικ? την πορε?α των επισκεπτ?ν και πω? αυτο? περιπλαν?νται μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.
 • Ε?κολη εγκατ?σταση στο WordPress με το αντ?στοιχο επ?σημο plugin.

Αρνητικ?

 • Το Woopra ?χει ?να περιορισμ?νο free plan, σε περ?πτωση που αναβαθμ?σετε στο? Small Business plan θα σα? βγει ο κο?κο? αηδ?νι.

7. WordPress.com Stats

WordPress.com Stats

Τα WordPress.com stats εμπερι?χονται σε ?λα τα jetpack plugins και παρ?χουν μερικ? παιδικ? στατιστικ? για την ιστοσελ?δα σα?.

Θετικ?

 • Πανε?κολο στην εγκατ?σταση και στη χρ?ση.
 • Ε?κολη πρ?σβαση. Τα στατιστικ? φα?νονται μ?σα στο κ?ντρο διαχε?ριση? στο WordPress Blog σα?.
 • Ε?ναι δωρε?ν και ε?ναι απ? την ?δια εταιρε?α που ?χει δημιουργ?σει το WordPress, την Automattic.

Αρνητικ?

 • Τα στατιστικ? ε?ναι ανεπαρκ? και αναξι?πιστα.
 • Θα χρειαστε?τε ?ναν λογαριασμ? στο? WordPress.com για να συνδ?σετε το site σα? με το jetpack και του? WordPress.com servers. Ευτυχ?? ε?ναι δωρε?ν.

WordPress Analytics πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍