ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 Tρ?ποι για κερδοφ?ρο e-shop

7 Τρ?ποι για κερδοφ?ρο e-shop

Το e-commerce εκρηγν?εται και κ?θε χρ?νο παρουσι?ζει α?ξηση στην Ελλ?δα 20%. Τα e-shop ξεφυτρ?νουν σαν τα μανιτ?ρια και ο ανταγωνισμ?? γ?νεται κ?θε μ?ρα ?λο και πιο σοβαρ??. ?μα ?χετε ξεκιν?σει? τ?ρα το δικ? σα? e-shop στο ?ντερνετ και αισθ?νεστε ?τι χρει?ζεστε βο?θεια, τ?τε δεν ?χετε παρ? να ακολουθ?σετε του? παρακ?τω 7 τρ?που? για να κ?νετε το e-shop σα? απ? ακατο?κητο σε κερδοφ?ρο!

Η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ?? και για να μην χ?σετε το μπο?σουλα στη συν?χεια θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ?λα τα β?ματα που χρει?ζεται για να φτι?ξετε ?να πετυχημ?νο, κερδοφ?ρο e-shop στο ?ντερνετ.

1. Κατεβ?στε τον οδηγ? βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ

και αφο? τον μελετ?σετε κ?ντε την ?ρευνα αγορ?? σα? για να βρε?τε τι ζητ?ει η αγορ? στ?χο? σα? ? ποια θα ε?ναι τελικ? η αγορ? στ?χο? σα?. Ε?ν ?δη ξ?ρετε τι ζητ?ει η αγορ? σα? και ?χετε ?δη γν?ση τ?τε προχωρ?στε στο 2.

Πριν προχωρ?σετε ?μω? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε απ? πριν τι? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα? και συγκεκριμ?να τα λεγ?μενα money keywords. Ποιε? λ?ξει? κλειδι? δηλαδ? ε?ναι αυτ?? οι οπο?ε? πουλ?νε και δεν ?χουν ανταγωνισμ? στην αγορ? σα?. Γ?ρω απ? αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? θα χτ?σετε το e-shop σα?, το περιεχ?μεν? σα? και τα προ??ντα σα?.

2. Καλ?ψτε μια αν?γκη στην οπο?α υπ?ρχει π?νο?

απ? την ?λλειψ? τη? στην αγορ?. ?μα το e-shop σα? απευθ?νεται σε μια αν?παρκτη αγορ? ? τα προ??ντα σα? δεν ε?ναι τελικ? ? τελειοποιημ?να, του? λε?πει η συσκευασ?α, το marketing, το branding, η διαφ?μιση ? κ?ποιο συστατικ?, τ?τε χρει?ζεται να ξανασχεδι?σετε τα προ??ντα σα? με β?ση τι ζητ?ει ο κ?σμο?.

 

3. Φροντ?στε π?ντα να υπ?ρχει ?να? καλ?? λ?γο? για να επισκεφτε? κ?ποιο? το e-shop σα?

επειδ? η σελ?δα σα? ε?ναι καλ? για σα? δεν σημα?νει ?τι ε?ναι και για το κοιν? σα?. Ο κ?σμο? δεν ?χει χρ?νο για χ?σιμο και ?λοι επιζητο?με την ευκολ?α. Δημιουργ?στε πραγματικ? αξ?α για να θ?λουν ?λοι να επισκεφτο?ν το e-shop σα?.

Σε αυτ? θα πρ?πει να υπολογ?σετε:

  1. Προσφορ?? που θα ?χετε στο e-shop σα? κ?θε μ?να
  2. Τα ?ρθρα στο blog που θα β?ζετε κ?θε βδομ?δα στο e-shop σα?
  3. Τα δωρε?ν ?ξοδα αποστολ?? ? οποιοδ?ποτε ?λλο κ?νητρο που θα δ?σετε σε κ?ποιον για να επισκεφτε? το e-shop σα?
  4. Τα μοναδικ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που παρ?χεται και ε?ναι εκπληκτικ?? ποι?τητα?

Παραδε?γματα απ? τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ε?ναι το Mashable.com ? το Skroutz στα ελληνικ?.

Φροντ?στε π?ντα να υπ?ρχει ?να? καλ?? λ?γο? για να επισκεφτε? κ?ποιο? το e-shop σα?

4. Δημιουργ?στε μ?νοι σα? το δικ? σα? περιεχ?μενο

και φροντ?στε το περιεχ?μεν? σα? να ε?ναι μοναδικ?, κλασικ? και εκπληκτικ? χρ?σιμο. Γρ?ψτε μ?νοι σα? τα ?ρθρα σα?, δημιουργ?στε μ?νοι σα? τα β?ντεο, χρησιμοποιε?στε καλ?? και επαγγελματικ?? φωτογραφ?ε? για τα προ??ντα στο e-shop σα?.

?μα θ?λετε οι πελ?τε? σα? να σα? θυμο?νται, πρ?πει το e-shop σα? να ε?ναι επαγγελματικ? και να φα?νεται επαγγελματικ?. Μπορε?τε β?βαια να αναθ?σετε σε κ?ποιον τρ?το τη δημιουργ?α περιεχομ?νου αλλ? για την πρ?τη φ?ση καλ? ε?ναι να αρχ?σετε μ?νοι σα? και μετ? αφο? αποκτ?σετε κ?ποιο κοιν? τ?τε να προσλ?βετε συνεργ?τε? ? βοηθο??.

5. Προβ?λετε το e-shop σα? παντο?

δεν ε?ναι μ?νο η διαφ?μιση το παν,? αλλ? το traffic. H πληρωμ?νη διαφ?μιση στη Google δεν αποτελε? π?ντα τη λ?ση. Το Google Adwords ποτ? δεν θα σα? κ?νει πλο?σιο μια και θα σα? πα?ρνει π?ντα τη μερ?δα του λ?οντο?.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? δεν ε?ναι να κ?νετε μ?νο ?να πρ?γμα και αυτ? στην αρχ? μοι?ζει? πιο ε?κολο να ε?ναι η διαφ?μιση στη Google. Πρ?πει να ε?στε παντο? και το e-shop σα? να ε?ναι πρ?το στη Google, να ?χει δηλαδ? SEO, να ε?ναι σε ?λα τα social media, facebook, twitter, google plus, pinterest, αλλ? και σε ?λου? του? καταλ?γου? και στι? συμμετοχικ?? αγορ??!

Κοιτ?ξτε το affiliate marketing, το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? σχεδι?στε το δικ? σα? προ??ν ?μα ακ?μα δεν ?χετε!

6. Βελτιστοποι?στε το e-shop σα? μ?χρι αυτ? να βγ?ζει λεφτ? στον αυτ?ματο πιλ?το

το διαμ?ντι πρ?πει να συντριβε? για να γυαλ?σει και να χτυπηθε? στα ?γκατα τη γη? μ?χρι να γ?νει διαμ?ντι. Δοκιμ?στε τα π?ντα στο ?ντερνετ και συγκεκριμ?να στο e-shop σα? και στο e-commerce. Συνεχ?στε να πι?νετε πρ?γματα και βασικ? μην τα παρατ?τε! Το 99% των πραγμ?των που δοκιμ?ζετε στο e-shop ε?ναι αποτυχημ?νο απ? την αρχ?! Μ?νο το 1% θα ευδοκιμ?σει και θα αποδ?σει σαν τον σπ?ρο των δ?ντρων.

Η βελτιστοπο?ηση του e-shop σα? ε?ναι μια διαδικασ?α α?ναη και ?χει να κ?νει με τη φιλοσοφ?α τη? ποι?τητα?, του ISO και τη? ολο?να βελτ?ωση? τη? ποι?τητα? σα? απ?ναντι στον ανταγωνισμ?!

 

7. Χρησιμοποι?στε τα σωστ? εργαλε?α και του? σωστο?? συνεργ?τε?

και αποφ?γετε σαν τρελο? του? αποτυχημ?νου? και του? κακο?? επαγγελματ?ε?.

Μετ? απ? 14 χρ?νια στο ?ντερνετ, στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στο SEO , προτιμ? να κ?νω solo καρι?ρα και ?χω σταματ?σει να συγκινο?με απ? μεγ?λε? επιχειρ?σει? και απ? γυαλιστερο?? ανθρ?που?. Κοιτ?ζω π?ντα την πραγματικ? αξ?α των πραγμ?των και φροντ?ζω να παρ?γω πραγματικ? αξ?α για του? πελ?τε? μου και τον κ?σμο.

?μα ?χετε οποιαδ?ποτε απορ?α, μια δοκιμ? θα σα? πε?σει. Μπορε?τε να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 για να δημιουργ?σουμε ? να βελτι?σουμε το e-shop σα?!

Πηγ?? για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? κερδοφ?ρο e-shop

  1. Απλ?? Συμβουλ?? Επιβ?ωση? Στο Ηλεκτρονικ? Επιχειρε?ν
  2. Π?? να πουλ?σετε οτιδ?ποτε απ? το ?ντερνετ

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍