ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB-DESIGN-TIPS

7 Tips για SEO Web Design

7 μοναδικ?? συμβουλ?? για το πω? να σχεδι?σετε το site σα? για να βγει πρ?το στη Google!

SEO Web Design Tip1: Επιλ?ξτε ?να SEO WordPress Theme

Τα θ?ματα απ? το themeforest ?χουν λ?βει διαστ?σει? επιδημ?α?! θα το ξαναπ? μαι ακ?μη φορ?, ?να θ?μα WordPress ?σον καν?να, επιλ?ξτε εταιρε?ε? με πακ?τα θεμ?των για WordPress που ε?ναι δοκιμασμ?να για το SEO του?.

Αυτ? το μ?να μ?νο 5 ?τομα με π?ραν τηλ?φωνο αφο? αγ?ρασαν ?να θ?μα πατ?τα απ? το Themeforest! Οι πιο πολλο? απ? αυτο?? δεν με ?κουσαν και μετ? ? ψαχν?ντουσαν ? ζητο?σαν τα ρ?στα.

Δεν θ?λω να σα? αποκαρδι?σω, αλλ? δεν γ?νεται με ?να θ?μα που δεν το ξ?ρει? και που πρ?τη φορ? το βλ?πει? να πα? μπροστ?.

Τ?τοια θ?ματα WordPress που προτε?νω γιατ? τα ?χω δοκιμ?σει ε?ναι των εταιρει?ν:

Οι παραπ?νω εταιρε?ε? ?χουνε τα καλ?τερα SEO θ?ματα τα οπο?α ε?ναι δοκιμασμ?να και για τα οπο?α εγγυ?μαι εγ? προσωπικ? για την αποτελεσματικ?τητα του?. Εγγυ?μαι ?τι ?μα τα δουλ?ψετε σωστ? θα ε?στε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αργ? ? γρ?γορα!

Επιλ?ξτε ?να ελληνικ? hosting στο GRIX με ελληνικ? IP

?λα τα web hosting δεν ε?ναι τα ?δια. Ο?τε το cloud hosting σ?ζει την κατ?σταση. Το hosting ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google, ?τσι ε?ναι σημαντικ? για την ελληνικ? αγορ? να ?χετε ελληνικ? web hosting στην Αθ?να. Για την ξ?νη αγορ? ο server πρ?πει να ε?ναι ?σο πιο κοντ? στην τοποθεσ?α που ε?ναι η αγορ? σα?.

Προτειν?μενο web hosting η TopHost.

Χρησιμοποι?στε για κ?θε σελ?δα ? post μια καθαρ? φωτογραφ?α

Μπορε?τε να βρε?τε φωτογραφ?ε? στο imagebank ? να βγ?λετε τι? δικ?? σα? φωτογραφ?ε?. Αποθηκε?στε τι? με τη λ?ξη κλειδ? και χρησιμοποι?στε το alt text ω? πεδ?ο με τη λ?ξη κλειδ? επ?ση?. Αν ε?ναι να β?λετε image link ? ?χετε μενο? πλο?γηση? με εικ?νε?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε και μενο? με λ?ξει? κλειδι? και link κειμ?νου. Υποχρεωτικ?, αλλι?? δεν θα διαβ?ζει η Google τα εσωτερικ? ? τα εξωτερικ? σα? link σωστ?.

Μη χρησιμοποιε?τε φωτογραφ?ε? μεγ?λων διαστ?σεων ? μεγ?λου μεγ?θου?. Διαστ?σει? ?νω του 1024 x 768 pixels τιμωρο?νται με ποιν? απ? την Google.

Επ?ση?, το δ?κτυο κινητ?ν συσκευ?ν και τα smartphones δεν μπορο?ν αν δουν τι? εικ?νε? σωστ? γιατ? φα?νονται τερ?στιε?.

Χρησιμοποι?στε λευκ? φ?ντο background

Τα site με λευκ? φ?ντο σαν τη? εφημερ?δα? ε?ναι τα πιο ξεκο?ραστα και δεν αποσπο?ν τον χρ?στη. Το λευκ? και απλ? φ?ντο ε?ναι το ιδανικ? για να προβ?λετε το ποιοτικ? μοναδικ? σα? περιεχ?μενο.

Αποφ?γετε τα πολλ? χρ?ματα και τα χρωματιστ? background. ?πω? λ?νε και οι ξ?νοι KISS Keep It Simple, Stupid! Κρατ?στε τα π?ντα βλακωδ?? απλ?. ?μα ?χετε κ?τι να πε?τε, πε?τε το με ?να επαναστατικ? προ??ν, μια μοναδικ? φωτογραφ?α ? ?να εκπληκτικ? β?ντεο!

Κρατ?στε την αρχικ? σελ?δα κ?τω απ? το 1Megabyte!

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? παρ?γοντε? SEO που ελ?γχει πολ? καλ? η Google. Μην το παραβλ?πετε. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? πρ?πει να ε?ναι λιγ?τερο απ? 4 δευτερ?λεπτα και το site σα? να ε?ναι ελαφρ? και λιγ?τερο απ? 1ΜΒ στην αρχικ? του σελ?δα!

Μην το φορτ?νεται με ?χρηστα πρ?γματα ? πολλ? ?ρθρα. Τα πιο δημοφιλ? site στο internet ?χουν πολ? απλ? δομ?, δε?τε τη Google και το facebook που ?χουν αρχικ?? σελ?δε? λ?γων kilobyte και ?μω? ε?ναι πρ?τα στι? καρδι?? των χρηστ?ν και των επισκεπτ?ν. Εκατομμ?ρια επισκ?ψει? παγκοσμ?ω?, μιλ?με για τερ?στιο web traffic!

Κρατ?στε το site ?σο πιο απλ? γ?νεται

Τοποθετ?στε τα σημαντικ?τερα πρ?γματα πρ?τα – παραβλ?ψτε ?λα τα ?λλα. ?σο πιο απλ? και περιεκτικ? ε?ναι το site σα?, τ?σο πιο ποιοτικ? και τ?σο πιο καλ? αξιολ?γηση θα π?ρει απ? την Google και θα ?χει καλ?τερο SEO γενικ?τερα.

Εγκαταστ?στε το WordPress SEO by Yoast Plugin και συμβουλευτε?τε το ?ταν δημιουργε?τε ?να ?ρθρο ? μια σελ?δα

Φαντ?ζομαι ?τι ?σοι ασχολε?στε με WordPress θα ξ?ρετε το WordPress SEO by Yoast, το καλ?τερο SEO Plugin παγκοσμ?ω?. Αν ?χι, καιρ?? ε?ναι να το μ?θετε αν θ?λετε να σχεδι?σετε ?να SEO site που θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google απ? σ?μερα και για π?ντα.

Το WordPress SEO by Yoast ?χει ?λα τα χαρακτηριστικ? που θα σα? βοηθ?σουν να βγ?λετε το ?ρθρο ? τη σελ?δα απ? το site σα? στην πρ?τη θ?ση τη? Google. ?χει τη δικ? του SEO Page Analysis για να σα? βοηθ?σει να ελ?γξετε του? βασικ?τερου? απ? του? on site SEO παρ?γοντε? που θα σα? ανεβ?σουν ψηλ? στην Google.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍