ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ MHXANES ANAZHTHSHS SEO-1

7 Συν?θειε? που θα σα? ανεβ?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Γιατ? θα πρ?πει καθημεριν? να κ?νετε μικρ? πρ?γματα που θα σα? οδηγ?σουν αργ? και σταθερ? σε μεγ?λη επιτυχ?α

Γεια σα? φ?λοι μου, με το 99% των αναζητ?σεων τη? ελληνικ?? αγορ?? να προ?ρχεται αποκλειστικ? και μ?νο απ? τη Google, το ?ρθρο που διαβ?ζετε θα ?πρεπε να ε?χε ονομαστε?: Οι 7 Συν?θειε? που θα σα? ανεβ?σουν στη Google.

Ωστ?σο θα ?θελα να δ?σω και μια ευρ?τερη δι?σταση στο θ?μα γιατ? οι 7 συν?θειε? δεν θα σα? ανεβ?σουν μ?νο στη Google, αλλ? γενικ? θα δε?τε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? να απογει?νεται θεαματικ?!

Αν μ?χρι τ?ρα ε?χατε συνηθ?σει να ε?χατε παθητικ? στ?ση στο SEO και στο digital marketing, και βλ?πατε τα πρ?γματα ω? θεατ?? και μ?νο, ?ρθε η ?ρα να αντιστρ?ψετε του? ?ρου? και να π?ρετε τα πρ?γματα στα χ?ρια σα?, τ?ρα, σ?μερα.

Πω?; Διαβ?στε παρακ?τω προσεκτικ? τι? 7 συν?θειε? που θα σα? ανεβ?σουν εξαιρετικ? σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

1 – Γρ?ψτε ?να ?ρθρο τουλ?χιστον την εβδομ?δα στο blog σα?

an_den_piw_kafe_den_leitourgw

?ταν λ?με συν?θεια, εννοο?με κ?τι που το κ?νουμε καθημεριν?, ?πω? ο καφ?? τον οπο?ο π?νουμε καθημεριν? -τουλ?χιστον εγ? προσωπικ? και φυσικ? χωρ?? καφ?? δεν λειτουργ?. Εφ?σον λοιπ?ν δεν λειτουργο?με χωρ?? καφ?, π?? ε?ναι δυνατ?ν να λειτουργ?σει η ιστοσελ?δα? μα? χωρ?? SEO;

Και επειδ? το SEO ξεκιν?ει απ? το περιεχ?μενο, ε?ναι πολ? σωστ? να δημιουργο?με συχν?, πυκν?, μια φορ? την εβδομ?δα ?να ποιοτικ? και σωστ? ?ρθρο για να το δημοσιε?σουμε στο blog μα?.

Με το ?ρθρο μα? θα πρ?πει να επιτυγχ?νουμε κ?μποσου? στ?χου? ταυτ?χρονα:

 • Να στοχε?ουμε σε λ?ξει? κλειδι? που δεν ?χουμε ακ?μα καλ?ψει
 • Να στοχε?ουμε σε φρ?σει? κλειδι? που θα ?τανε αδ?νατο να στοχε?αμε με ?λλο τρ?πο
 • Να εκπαιδε?ουμε και να ενημερ?νουμε του? πελ?τε? μα?
 • Να του? παρακινο?με να αγορ?σουν κ?τι απ? εμ?? ? να εγγραφο?ν στη λ?στα μα?
 • Να δημιουργ?σουμε εσωτερικ? links
 • Να κερδ?σουμε εξωτερικ? backlinks απ? τι? κοινοποι?σει? στα social media
 • Να κατευθ?νουμε τον επισκ?πτη στο πυλωνικ? ?ρθρο

Και αυτ? ε?ναι μ?νο λ?γα απ? τα δεκ?δε? πρ?γματα που μπορε? να επιτελ?σει ?να απλ? και αθ?ο ?ρθρο στο blog μα?.

Γενικ? μιλ?ντα?, το digital marketing ε?ναι μια πολυσ?νθετη διαδικασ?α και δεν ε?ναι τρ?α δ?ο ?να.

Το ιδανικ? μ?γεθο? του ?ρθρου θα ?πρεπε να ε?ναι 2.000 λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με ελ?χιστο ?ριο τι? 300 λ?ξει?. Θα πρ?πει να το συνοδε?σουμε με φωτογραφ?ε? και να ?χουμε και μια ευαν?γνωστη μορφοπο?ηση με κεφαλ?δε? Η1, Η2, παραγρ?φου? και bullet points.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? διψ?νε -ανθρωπομορφικ? ?κφραση- για ν?ο περιεχ?μενο και αναζητ?νε τι? ιστοσελ?δε? ? τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα που ?χουν ν?ο και μοναδικ? περιεχ?μενο για να τα κατατ?ξουν ω? ποιοτικ?.

2 – Μαζ?ψτε κ?σμο στο newsletter σα?

Και τ?ρα θα μιλ?σουμε για το newsletter και τη λ?στα σα?, τη λ?στα υποψ?φιων πελατ?ν ? τη? λ?στα των ?δη υπαρχ?ντων πελατ?ν που του? στ?λνετε ενημερωτικ? newsletter κ?θε εβδομ?δα.

Συν?θω? στ?λνουμε το ?ρθρο που γρ?ψαμε στο blog μα? στη λ?στα μα? και για αυτ? ?λλωστε το γρ?φουμε γιατ? θα πρ?πει να το στε?λουμε στη λ?στα με τον κ?σμο μα?.

?μα δεν ?χετε ?δη μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, τ?τε θα πρ?πει να προσθ?σετε μια ?μεσα και να επικεντρωθε?τε στο να μαζ?ψετε κ?σμο σε αυτ?ν ε?τε με προωθητικ?? εν?ργειε? ε?τε με διαγωνισμο?? και προσφορ??, εκπτωτικ? κουπ?νια, δωρε?ν οδηγο??, βιβλ?α κτλ.

Ο λ?γο? που μαζε?ουμε κ?σμο στο newsletter μα? ε?ναι για να αντλ?σουμε πελ?τε? οι οπο?οι πιθαν?ν μπ?κανε στο site μα? και ?φυγαν χωρ?? να π?ρουν κ?τι απ? εμ??.

Θα πρ?πει να στ?λνετε ?να newsletter την εβδομ?δα που θα παραπ?μπει στο site σα? και κατ? προτ?μηση θα το στ?λνετε κ?θε Δευτ?ρα ? Τρ?τη.

Αν η υπηρεσ?α σα? ε?ναι τουριστικ? ? ?χει να κ?νει με διασκ?δαση, τ?τε θα μπορο?σατε να στ?λνετε το email κ?θε Π?μπτη ? Παρασκευ?.

3 – Γυρ?στε ?να προωθητικ? β?ντεο

Η δημιουργ?α εν?? προωθητικο? β?ντεο που φυσικ? θα εμπερι?χει και εσ?? μ?σα ε?ναι ?κρω? απαρα?τητη για να ανεβε?τε περισσ?τερο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Με τη χρ?ση του β?ντεο θα μπορ?σετε να πετ?χετε π?λι π?ρα πολλο?? στ?χου?:

 • Θα αποκτ?σετε backlinks απ? δεκ?δε? Social Media Video Channels
 • Θα κερδ?σετε το κοιν? που δεν μπορε? να διαβ?σει, αλλ? μπορε? να δει β?ντεο
 • Θα αποκτ?σετε personal branding
 • Θα γ?νετε γνωστ?? εσε?? και το προ??ν ? η υπηρεσ?α σα?

Το προωθητικ? β?ντεο θα πρ?πει να το ανεβ?σετε σε ?λα τα social media που ?χουν β?ντεο ?πω?, YouTube, Vimeo, Dailymotion καθ?? και στην ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει να ?χετε συμπεριλ?βει και την απομαγνητοφ?νηση του β?ντεο γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? λαμβ?νουν υπ?ψη το περιεχ?μενο του β?ντεο καλ?τερα ?ταν υπ?ρχει και η απομαγνητοφ?νηση.

4 – Δημιουργ?στε πυλωνικ? περιεχ?μενο

Ξ?ρω ?τι σα? σκοτ?νω, αλλ? το πυλωνικ? περιεχ?μενο ε?ναι η ακρογωνια?α λ?θο? για να θεμελι?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα πρ?πει να σα? γ?νει συν?θεια ?χι κ?θε εβδομ?δα, αλλ? μ?α φορ? τουλ?χιστον το χρ?νο να δημιουργε?τε κλασσικ? πυλωνικ? περιεχ?μενο.

Τα υπ?λοιπα ?ρθρα που ?χετε γρ?ψει μ?σα στο site σα? ε?ναι τα δευτερε?οντα ?ρθρα και ?χουν ω? στ?χο να αναδε?ξουν το πυλωνικ? σα? περιεχ?μενο.

Ακ?μα και ηλεκτρονικ? κατ?στημα να ε?στε, χρει?ζεστε το ?ρθρο πυλ?να? που να δ?νει ουσιαστικ?? συμβουλ?? αγορ?? για το προ??ν σα? και θα πρ?πει να ε?ναι του τ?που:

 • Πω? να βρε?τε το κατ?λληλο μ?γεθο? στα ρο?χα
 • Πω? να αγορ?σετε τη σωστ? ηλεκτρικ? συσκευ?
 • Πω? να βρε?τε φθην? mercedes diesel

Και οι συνδυασμο? ε?ναι ?πειροι.

Το μ?γεθο? του ?ρθρου πυλ?να? θα πρ?πει να ε?ναι μεγαλ?τερο των 2.000 λ?ξεων και θα πρ?πει να αποτελε? σταθμ? για την κατηγορ?α σα? ? την αγορ? στ?χο σα?. Θα κ?νει του? επισκ?πτε? σα? αλλ? και ?σου? το διαβ?ζουν να καταλ?βουν ?τι ε?στε σοβαρ?? πα?κτη? στην αγορ? σα? και ?ρθατε για να με?νετε.

5 – Δημιουργ?στε καθημεριν? τουλ?χιστον ?να ποιοτικ? backlink

Α? π?με π?λι π?σω στην καθημεριν? συν?θεια του καφ?. Καφ? σ?μερα ?πιατε; Ωρα?α, backlink για την ιστοσελ?δα σα? κ?νατε;

?τσι ακριβ?? π?ει. ?να backlink την ημ?ρα, την αναδουλει? την κ?νει π?ρα.

Δε?τε περισσ?τερα για τη δημιουργ?α backlink στα ?ρθρα:

Η καθημεριν? σα? ενασχ?ληση με το χτ?σιμο ποιοτικ?ν backlink ε?ναι αναπ?φευκτη τη στιγμ? που επιθυμε?τε να κυριαρχ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βγε?τε πιο π?νω απ? του? ανταγωνιστ?? σα?.

Καλ? θα ?τανε να μπορε?τε να ελ?γξετε αλλ? και να διαχειριστε?τε τα backlink που αποκτ?τε και χ?νετε κ?θε μ?να μ?σω τη? υπηρεσι?ν για backlink monitoring που προσφ?ρουν ιστοσελ?δε? ?πω? το ahrefs και το majesticseo.

Μα? ενδιαφ?ρει π?ντα το ισοζ?γιο των backlinks να ε?ναι κ?θε μ?να θετικ?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να κοιτ?με μ?νο τα backlinks ω? ποσοτικ? κριτ?ριο και μ?νο αλλ? και ω? ποιοτικ? κριτ?ριο για την ?νοδο τη? ιστοσελ?δα? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Υπ?ρχουν πολλ?? περιπτ?σει? που εν? εμε?? ?χουμε περισσ?τερα backlink σε αριθμ? απ? ?λου? του? ανταγωνιστ?? μα? για την ?δια λ?ξη κλειδ?, να ε?μαστε δε δειν?τερη θ?ση στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Ακ?μα και να συμβα?νει αυτ? μην το β?ζετε κ?τω γιατ? η επιμον? και η υπομον? σα? θα αποδ?σει καρπο?? ει? το διηνεκ??.

Μην ξεχν?τε ?τι με το να δημιουργε?τε ?να backlink την ημ?ρα σε ?να μ?να θα ?χετε δημιουργ?σει 30 εν? σε ?να χρ?νο 365!

6 – Καλλιεργ?στε τα social media

?να φεγγ?ρι που ?μουνα μεσ?τη? ακιν?των στη Remax, ?πρεπε να επιλ?ξω μια περιοχ? τη? π?λη? και να την καλλιεργ?σω σε εισαγωγικ?.

?χι δεν βγα?ναμε στο κ?ντρο τη? π?λη? ντυμ?νοι κηπουρο? με τσουγκρ?να και φτυ?ρι, η καλλι?ργεια περιοχ?? ε?χε να κ?νει με το χτ?σιμο σχ?σεων και την ανε?ρεση πιθαν?ν πελατ?ν.

Το ?διο πρ?γμα θα πρ?πει να κ?νετε στα social media. Δεν αρκε? μ?νο να κ?νετε πολλο?? φ?λου? ? πολλ?? δημοσιε?σει?, που θα πρ?πει να κ?νετε κ?θε μ?ρα, αλλ? να δημιουργ?σετε σχ?σει? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και να δημιουργ?σετε ?να κοιν?, μια δεξαμεν? με κ?σμο που του? ενδιαφ?ρει η αγορ? σα?.

Η εμπειρ?α μου ?χει δε?ξει ?τι οι απρ?σωποι λογαριασμο? δεν ακολουθο?νται και τ?σο. Καλ? θα ?τανε να κ?νετε προσωπικο?? λογαριασμο?? και εταιρικ?? σελ?δε? στο Facebook, Google Plus, LinkedIn, Xing κτλ.

Αναγκαστικ? χρει?ζεστε τον προσωπικ? λογαριασμ? για να ξ?ρει ο ?λλο? με ποιον μιλ?ει και τη σελ?δα σα? στο Facebook για να κ?νετε γνωστ? τη φ?ρμα σα?.

Η καθημεριν? δημοσ?ευση στα social media ε?ναι απαρα?τητη ω? σ?μα κατ?ταξη? για τι? μηχαν?? αλλ? και για το χτ?σιμο σχ?σεων.

Δε?τε περισσ?τερα για τα social media:

Τ?λο?, η ?βδομη συν?θεια η οπο?α ε?ναι και κατ? τη γν?μη μου και η σημαντικ?τερη για να ευδοκιμ?σετε στο ?ντερνετ και να αρχ?σει το αστ?ρι σα? να λ?μπει.

Ποια ε?ναι αυτ?; Δε?τε παρακ?τω.

7 – Μελετ?στε καθημεριν? για το SEO και το digital marketing

Καλ? ε?ναι η καθημεριν? ενασχ?ληση σα? με το SEO και το ψηφιακ? μ?ρκετινγκ αλλ? θα πρ?πει να ακον?ζετε και το πρι?νι σα? σ?μφωνα με τον Stephen Covey.

Στο βιβλ?ο του Οι επτ? συν?θειε? των εξαιρετικ? αποτελεσματικ?ν ανθρ?πων?ο Αμερικαν?? συγγραφ?α? μα? δ?νει ?ναν αν?λογο μπο?σουλα ?πω? και σε αυτ? εδ? το ?ρθρο για να πετ?χουμε στη ζω? μα?.

?τσι θα πρ?πει και εσε?? να β?λετε ?ναν στ?χο για να πετ?χετε στο digital marketing μακροπρ?θεσμα. Θα πρ?πει να ανανε?νεστε και να ξεκουρ?ζεστε καθημεριν? αλλ? και να επιμορφ?νεστε για να μην μ?νετε στ?σιμοι.

Το επ?πεδο των πρακτικ?ν και εφαρμοσμ?νων γν?σεων σα? ε?ναι αν?λογο με τα ?σοδα σα? απ? το ?ντερνετ. Γεγον?? που σημα?νει ?τι για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? απ? το ?ντερνετ θα πρ?πει να αυξ?σετε τι? γν?σει? για αυτ? και την αγορ? σα? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο.

Καλ? θα ε?ναι να μελετ?τε καθημεριν? ?στω και λ?γο, να βλ?πετε β?ντεο και να παρακολουθε?τε τι? εξελ?ξει? του SEO και την ν?α? τεχνολογ?α?.

Δεν θα πρ?πει να μ?νετε αποκομμ?νοι απ? την πρ?οδο και φυσικ? θα πρ?πει π?ντα να προσαρμ?ζεστε στα ν?α τεχνολογικ? προ??ντα.

Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε το android κινητ? σα? καθημεριν?, να μπα?νετε με wifi στο ?ντερνετ, να βγ?ζετε selfies και φυσικ? να κ?νετε αναβ?θμιση του? υπολογιστ?? σα? στα καινο?ρια Windows.

Οτιδ?ποτε ν?ο βγα?νει θα πρ?πει να το γνωρ?ζετε και να το αφομοι?νετε και να το κ?νετε εν τ?λει εργαλε?ο δουλει?? που θα σα? προσδ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα που χρει?ζεστε.

Θεωρ? ?τι ?μα δεν ?χετε κατανο?σει πω? λειτουργο?ν οι ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει?, το ?ντερνετ, τα κινητ? και ?λα αυτ? τα ν?α καλο?δια, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να καταφ?ρετε ?στω και να π?ρετε μια ηλεκτρονικ? παραγγελ?α.

Αυτ? για σ?μερα φ?λοι μου, θεωρ? πω? σα? ?δωσα λ?γο φω? στο θ?μα που ψ?χνετε. Καλ? σα? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍