ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB PROMOTION

7 Πρ?γματα που πρ?πει να προσ?ξετε στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει δ?ο βασικ? σκ?λη. Την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σε ?λλα site που ?χουν πολ? κ?σμο ?πω? τα social media, facebook, twitter, μεγ?λα ειδησεογραφικ? sites κτλ.

Για να μ?θετε ακριβ?? τι περιλαμβ?νει ο σωστ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να επισε?εται ο κ?νδυνο? τη? τιμωρ?α? απ? την Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

1 Επιλ?ξτε τα σωστ? καν?λια προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

?πω? καταλ?βατε την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?σω πληρωμ?νη? διαφ?μιση? θα την αφ?σουμε απ?ξω εκτ?? απ? μερικ?? εξαιρ?σει? ?πω? στην περ?πτωση του skroutz.gr

Σ?γουρα ?μω? θα αφ?σουμε ?ξω απ? την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? την πληρωμ?νη διαφ?μιση στη Google με τα Google Adwords, τη διαφ?μιση στο Facebook και γενικ? τη διαφ?μιση σε ?λα τα διαφημιστικ? δ?κτυα διανομ?? ?σο δελεαστικ? και ?μα ε?ναι ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ?? που ε?ναι πολ? εμπεριστατωμ?νο? και καλοστημ?νο?.

?μω? λ?γεται χρυσ?? γιατ? ?χει χρυσ?σει του ιδιοκτ?τε? του με χρ?ματα επειδ? η σωστ? διαφημιστικ? προβολ? με backlink ξεκιν?ει απ? 250€ το χρ?νο. Για ?να authority site 250 ευρ? δεν ε?ναι και πολ? μεγ?λο κ?στο? ω? απ?λυτο νο?μερο.

Ωστ?σο το κ?στο? ε?ναι δυσβ?στακτο ?ταν το κοιτ?με υπ? το πρ?σμα του εναλλακτικο? κ?στου?. Δηλαδ? τι θα μπορο?σαμε να κ?νουμε με τα ?δια χρ?ματα για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα μα? και εννοε?τε ?τι με 250€ δεν φτι?χνουμε μ?νο 1 authority backlink ?πω? στην περ?πτωση του χρυσο? οδηγο? αλλ? π?νω απ? 100.

Δεν ?χω κ?τι προσωπικ? με τον Χρυσ? Οδηγ? που ?ντω? ε?ναι αξιοθα?μαστο? αλλ? ?ταν υπ?ρχει στεν?τητα χρημ?των δεν επενδ?ουμε σε ακριβ? πρ?γματα. Σε περ?πτωση που ε?στε μεγ?λη εταιρε?α και ?χετε μερικ?? χιλι?δε? ευρ? διαφημιστικ? budget κ?θε μ?να, τ?τε εννοε?ται ?τι θα πρ?πει να ε?στε παντο? και φυσικ? ?χι μ?νο στον Χρυσ? Οδηγ? αλλ? σε ?λα τα επαγγελματικ? site και τα site επαγγελματικ?ν οδηγ?ν.

2 Καταγρ?ψτε την υπ?ρχουσα κατ?σταση

?μα δεν ?χετε κ?ποιον στ?χο σ?γουρα δεν θα ξ?ρετε που θ?λετε να π?τε. Για να θ?σετε του? στ?χου? σα? θα πρ?πει να ?χετε και την απαρα?τητη πληροφ?ρηση απ? τον ανταγωνισμ?, απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σ?γουρα θα πρ?πει να ξ?ρετε την σημεριν? σα? κατ?ταξη.

?να πολ? καλ? πρ?γραμμα για να μετρ?σετε την κατ?ταξη σα? αντικειμενικ? και χωρ?? να ελ?γχεται τι? λ?ξει? κλειδι? με proxy ε?ναι το SEO PowerSuite.

SEO POWERSUITE REVIEW

Το SEO Powersuite ε?ναι μια σου?τα SEO δηλαδ? ?να σ?νολο 4 προγραμμ?των που το καθ?να επιτελε? διαφορετικ? σκοπ?. Το κλασσικ? εργαλε?ο μ?τρηση? τη? κατ?ταξη? τη? δικ?? σα? και των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι το Rank Tracker και ε?ναι σχετικ? ε?κολο και ε?χρηστο.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε δ?ο βασικ? πρ?γματα για να μετρ?σετε την κατ?ταξη σα? και την διαφορ? των θ?σεων που κερδ?ζετε ? χ?νετε:

 • Τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα? και
 • Του? κ?ριου? ανταγωνιστ?? σα?

Αφο? τα ?χετε ?λα αυτ?, τ?τε μπορε?τε να προχωρ?σετε παρακ?τω. Να δε?τε σε ποιε? θ?σει? βρ?σκεστε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και να σχεδι?σετε τι πρ?πει να κ?νετε για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

3 Προτιμ?στε μ?νο WordPress για την ιστοσελ?δα σα? και woocommerce για το eshop σα?

?μα ?χετε ?δη ιστοσελ?δα σε WordPress τ?τε συγχαρητ?ρια γιατ? ?χετε πολ? περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Σε περ?πτωση που ?χετε eshop, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο Woocommerce που μετατρ?πει την ιστοσελ?δα σα? σε eshop και μ?λιστα με σωστ? SEO.

Τ?ρα ξ?ρω σα? ?καψα -ειδικ? ?λου? εσ?? που δεν ?χετε site σε WordPress, αλλ? δεν μπορ? να σα? χα?δ?ψω τα αυτι? τη στιγμ? που ο ανταγωνισμ?? μα?νεται και γιγαντ?νεται κι εσε?? ασχολε?στε με β?τα κατηγορ?ε? εφαρμογ?? eshop ? CMS που αποδεδειγμ?να δεν ?χουν καμ?α τ?χη.

Δεν θ?λω να κατονομ?σω αλλ? θα το ξαναπ?, ?τι δεν ?χετε και πολλ?? πιθαν?τητε? να κερδ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με ιστοσελ?δε? και eshop που ?χουν πολλ? προβλ?ματα στην αρχιτεκτονικ? και στο SEO.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να μεταφ?ρετε το eshop σα? ? την ιστοσελ?δα σα? αν δεν θ?λετε σε WordPress αφο? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα να κατασκευ?σετε μια ν?α ιστοσελ?δα σε WordPress.

Ε?ναι κοιν? πρακτικ? στην προ?θηση των ιστοσελ?δων η δημιουργ?α πολλ?ν ?λλων θυγατρικ?ν ιστοσελ?δων σε εισαγωγικ? με σκοπ? την προ?θηση τη? μητρικ?? ιστοσελ?δα? ? του money site.

4 Σχεδι?στε ?να με?γμα προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Στο marketing, λ?γεται marketing mix επ?σημα, στο website promotion λ?γεται Promotion Mix ? SEO Promotion Mix.

Σε αυτ? το με?γμα των προωθητικ?ν ενεργει?ν θα πρ?πει να συνδυ?σουμε ?λα τα παρακ?τω μαζ? για να εξασφαλ?σουμε ?νοδο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με φυσικ? τρ?πο και χωρ?? να επισε?εται ο κ?νδυνο? Google Penalty.

Σε αυτ? το promotion mix θα πρ?πει να συμπεριλ?βουμε τα παρακ?τω:

 • Social Signals
 • Social Bookmarking
 • Δημιουργ?α social profiles
 • Καταχ?ριση σε business directories και site directories
 • Διανομ? δημοσιε?σεων τ?που (PR) σε PR sites
 • Blog comments
 • Guest Posts
 • Σχολιασμ?? σε forums
 • Δημιουργ?α WEB 2.0 sites ?πω? tumblr, blogger, wordpress.com, yola, wix κτλ.

Προσοχ? γιατ? θα πρ?πει να υπ?ρχει η κατ?λληλη διασπορ? των backlinks και η λελογισμ?νη ρ?γουλα στην δημιουργ?α του?. Μην αμολ?τε απ?τομα καλο?μπα. Προτιμ?στε την σταδιακ? αλλ? σταθερ? δημιουργ?α των backlinks με ?σο το δυνατ?ν φυσικ? και ανθρ?πινο τρ?πο και εννοε?τε ?τι θα πρ?πει να προτιμ?σετε τη δημιουργ?α των backlinks με το χ?ρι.

Να ε?ναι manual backlinks και ?χι προ??ντα ειδικο? λογισμικο? που κατατ?σσονται στην κατηγορ?α spam.

5 Πετ?χετε την κατ?λληλη διασπορ? των backlinks

Χρειαζ?μαστε την διασπορ? των backlinks:

 • σε εθνικ?? αγορ?? και διεθν?? -αποφ?γετε τα backlinks απ? κιν?ζικα sites και προτιμ?στε τα ευρωπα?κ? sites και τα ευρωπα?κ? backlinks
 • σε? nofollow και dofollow -η Google προσμετρ?ει και τα nofollow links σε ποσοστ? περ?που 50% σε σ?γκριση με τα dofollow- Ποιο? ηλ?θιο? διαδ?δει ?τι δεν τα μετρ?ει; αυτ? ?θελα να το πω εδ? και καιρ? αλλ? ?τσι ε?ναι
 • σε contextual backlinks και σε indexing με το domain name
 • στι? λ?ξει? κλειδι? και
 • στι? σελ?δε? προορισμο? – ?πω? ξ?ρετε δεν γ?νεται ?λα τα backlinks να δε?χνουν στην αρχικ? σελ?δα απ? το site σα?. Π?σε? λ?ξει? κλειδι? μπορε?τε να πι?σετε με την αρχικ? σελ?δα;

Η κατ?λληλη και ισορροπημ?νη διασπορ? των backlinks θα σα? δ?σει ?να πολ? φυσικ? link profile στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε την συνολικ? ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

6 Διατηρ?στε θετικ? ισοζ?γιο backlinks

ISOZYGIO_BACKLINKS

Το ισοζ?γιο των backlinks σα? θα πρ?πει να ε?ναι θετικ? δηλαδ? να δημιουργε?τε π?ντα λ?γα περισσ?τερα backlinks απ? ?σα χ?νεται και με σταθερο?? ρυθμο?? κ?θε μ?να. Αυτ? σημα?νει ?τι το SEO agency στο οπο?ο θα απευθυνθε?τε θα πρ?πει κ?θε μ?να να δημιουργε? επαρκ? ποσ? ποιοτικ?ν backlinks για να υπερκερ?σει το ποσ? των χαμ?νων backlinks.

Τα backlinks ε?ναι δυναμικ? και με τον καιρ? κ?ποια χ?νονται ε?τε γιατ? τα διαγρ?φουν οι διαχειριστ?? των ιστοσελ?δων ε?τε λ?γω φυσικ?ν αιτι?ν. (Το site ?πεσε, εγκαταλε?φθηκε ? ?κλεισε)

7 Αξιολογε?στε τι κ?νατε κ?θε μ?να

Τ?ρα φτ?νουμε στην κρ?σιμη ?ρα τη? αξιολ?γηση? ?λων των προσπαθει?ν μα? στο SEO και επομ?νω? τ?θεται το ερ?τημα:

Π?σα backlinks χρει?ζονται για να βγω πρ?το? στη Google; και π?σο κοστ?ζουν ?λα αυτ? τα backlinks.

Επ?ση? ?να ?λλο βασανιστικ? ερ?τημα ε?ναι π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να βγει η ιστοσελ?δα μου στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ναι ξ?χασα να σα? το πω ?τι ?τι κ?νουμε στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μα? ?χει και κ?ποιο? κ?στο?, ?πω? κ?στο? χρ?νου, χρημ?των και π?ρων. Αυτ? ?ρχεται να το απαντ?σει η αξιολ?γηση ?λων των ενεργει?ν που κ?ναμε στο Promotion Mix.

Αρχικ? θα πρ?πει να συμβουλευτο?με ξαν? στο τ?λο? τη? εκστρατε?α? SEO το SEO Powersuite για τι? θ?σει? που ?χουμε κερδ?σει ? χ?σει αντ?στοιχα. Κατ?πιν θα πρ?πει να δο?με ?μα ?τανε επαρκ? ?λα αυτ? που κ?ναμε για να ξεπερ?σουμε τον ανταγωνισμ?. ?μα ?χι τ?τε δεν θα πρ?πει να απογοητευ?μαστε.

Θα πρ?πει να προσαρμ?σουμε την εργασ?α μα? στο SEO αν?λογα με τι? απαιτ?σει? που ?χουμε. Για παρ?δειγμα, η ?νοδο? σε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σε σ?γκριση με τα backlinks που δημιουργο?με ε?ναι λογαριθμικ?.

Που σημα?νει ?τι ?μα κ?νω x backlinks θα αν?βω δ?ο θ?σει?, ?μα κ?νω 2x, τρει? θ?σει? κτλ.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να κ?νουμε διπλ?σια πρ?γματα στι? εκστρατε?ε? SEO και φυσικ? θα πρ?πει να διπλασι?σουμε ? να πολλαπλασι?σουμε τον προ?πολογισμ? μα?.

Ο μ?σο? χρ?νο? που χρει?ζεται ?να site για να κερδ?σει κ?ποιε? θ?σει? και να βγει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι απ? 3 ?ω? 6 μ?νε? συν?θω? εν? για ποιο ανταγωνιστικ?? αγορ?? και πιο δ?σκολε? λ?ξει? κλειδι? ?σω? χρειαστο?με και 12 μ?νε? ? και περισσ?τερο. Υπομον?!

Δε?τε περισσ?τερα για προ?θηση ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γιαννη
  Με το Alexa θελω μια βο?θεια.
  Ειχε? πει να ανοιξουμε μερικου? υπολογιστε? με ανοιχτο το toolbar alexa αλλ? δεν ειδα καμια διαφορ? περιπου για ?να μ?να.
  Οταν του? ?στειλα 9 δολλαρια για παροχ? πληροφορι?ν κλπ. απ? τι? 160.000 π?γε στι? 101.000,μ?λι? τελειωσε ο μ?να? αριχσε παλι να ανεβα?νει και ?φτασε τ?ρα στι? 185.000.

  Απ?ντηση
  • Το ?χω παρατηρ?σει και εγ? το ?διο και ?μα σε ενδιαφ?ρει τ?σο πολ? δοκ?μασε να β?λει? το alexa banner στην πρ?τη σελ?δα και μετ? να ανο?ξει? και μερικ? μηχαν?ματα να δε?χνουν στην αρχικ?. ?μα δεν πι?σει και αυτ? υπ?ρχουν προσαρμοσμ?να πακ?τα προ?θηση? για το Alexa ? καλ?τερα μπορε?? να πληρ?νει? την συνδρομ?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍