ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-MYTHOI

7 Μ?θοι για το SEO

Περιεχ?μενα

Ακολουθ?στε τε? και σκοτ?στε το site σα? απ? τη Google ? απλ?? στην καλ?τερη δεν θα π?τε πουθεν?. Πω? το SEO απ? εξειδικευμ?νη επιστ?μη ?χει μετατραπε? σε αστικ? θρ?λο, αν?λογο του Λ?σταρχου Νταβ?λη.

Γεια σα? φ?λοι μου, εθνικ? επ?τειο? σ?μερα και σκ?φτηκα να ολοκληρ?σω αυτ? το ?ρθρο για το SEO και του? μ?θου? του SEO. Ζο?με σε μια εποχ? που παραμυθιαζ?μαστε συνεχ?? και παρ?λληλα η παραπληροφ?ρηση ? η ?λλειψη υπε?θυνη? πληροφ?ρηση? στο SEO ε?ναι εκπληκτικ?.

Καθημεριν? δεχ?μαστε καταιγισμ? πληροφορι?ν απ? δ?θεν ειδικο?? και απ? μη ειδικο?? σχετικ? με τη Google, την κατασκευ? ιστοσελ?δων, το Facebook, τι? ηλεκτρονικ?? αγορ?? και πολλ? ?λλα θ?ματα. Μ?λιστα οι πιο πολλο? απ? αυτο?? ?χουν γν?μη χωρ?? να ?χουν πραγματικ? γν?ση.

Επ?ση?, ?χω παρατηρ?σει ?τι ?σο μεγαλ?τερη ?γνοια ?χει κ?ποιο?, τ?σο και πιο ισχυρογν?μων ε?ναι ανεξαρτ?τω? σε ποια επαγγελματικ? φ?ση βρ?σκεται. Για παρ?δειγμα ε?ναι επαγγελματ?α? του SEO, ε?ναι ιδιοκτ?τη? e-shop ? φοιτητ?? πληροφορικ??.

Ο κ?θε ?να? σ?μερα ?χει ?δη μια διαμορφωμ?νη ?ποψη για το SEO

Κακ? τα ψ?ματα, ?λοι πριν ψ?ξουν στη Google και πριν με π?ρουν τηλ?φωνο ?χουν ?δη μια διαμορφωμ?νη ?ποψη για το τι ε?ναι SEO και πω? γ?νεται. Π?ντω? ξ?ρουν ? υποψι?ζονται για την σημαντικ?τητα του και σκ?φτονται πω? θα γ?νει ανα?μακτα να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? τουλ?χιστον στην πρ?τη θ?ση για σιγουρι?.

Ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? ε?ναι και λ?γο αφελ?? γιατ? ερεθ?ζεται στην ?ποψη ?τι υπ?ρχει ?να μαγικ? τρυκ για να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google και θα το κ?νει κ?ποιο? ταχυδακτυλουργ??.

Αυτ? ε?ναι η α?σθηση ?τι το SEO ?χει μια δ?ση τζ?γου και ?μα βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σαν να κ?ρδισε? το τζ?κερ.

SEO Μ?θο? 1. Πατ?? ?να κουμπ? και βγα?νει μια χοντρ?

Α? π?με ?μω? στον πρ?το μεγ?λο μ?θο γ?ρω απ? το SEO. Πολλο? πελ?τε? μου νομ?ζουν ?τι το μ?νο που χρει?ζεται να κ?νω ε?ναι να πατ?σω ?να κουμπ? -συν?θω? μαγικ?- για να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?τσι του? φα?νεται απ?στευτο ?μα χρε?σω 400€ για τι? υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χω.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι ?μα ?τανε τ?σο ε?κολο και τ?σο απλ?, τ?τε θα ε?χα γ?νει εκατομμυριο?χο? μ?σα σε μια ν?χτα και θα μ?ζευα 400?ρια απ? ?λο τον κ?σμο. Δεν θα καθ?μουνα να γρ?φω 300 ?ρθρα σε αυτ? το blog, ο?τε να ανεβ?ζω 166 β?ντεο στο YouTube.

?μω? το SEO ?πω? το ξ?ρω εγ? τουλ?χιστον ε?ναι πολ?πλοκο και θα πρ?πει να κ?νει? πολλ? πρ?γματα μαζ? για να μπορ?σει? να νικ?σει? τον ανταγωνισμ?. Μην ξεχν?τε πω? αναφ?ρομαι στο μακροπρ?θεσμο και το διαχρονικ? SEO ?που βασ?ζεσαι στη δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου και στο να καλ?ψουμε τι? αν?γκε? του αγοραστικο? μα? κοινο?.

SEO Μ?θο? 2. Πληρ?νει? και βγα?νει? πρ?το? στη Google

?μα πιστε?ετε ?τι απλ? πληρ?νει? στη Google για να βγει? πρ?το? τ?τε ε?στε γελασμ?νοι. Η Google ?χει χωρ?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? σε πληρωμ?να και οργανικ?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: Πω? Δουλε?ει η Google.

Τα πληρωμ?να αποτελ?σματα εμφαν?ζονται π?νω, κ?τω και δεξι? απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα με τη μορφ? διαφημ?σεων. Για να διαφημιστε?τε στη Google και να πληρ?σετε με το κλικ για μια θ?ση στα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε τα Google Adwords.

Δεν τα συνιστ? ιδια?τερα για δ?ο λ?γου?:

  1. Επειδ? ?μα ασχοληθε?τε με τα Google Adwords δεν θα ?χετε το χρ?νο και τα χρ?ματα να κ?νετε πραγματικ? SEO στην ιστοσελ?δα σα? σχεδ?ν ποτ?. ?χουν δηλαδ? τα Adwords εναλλακτικ? κ?στο? σε χρ?νο και χρ?μα.

  2. Το κ?στο? ε?ναι τερ?στιο και τα αποτελ?σματα του? προσωριν?. ?μα θα βασιζ?μουν στα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? Google για να μαζ?ψω κ?σμο στο site μου και να βρω πελ?τε?, θα ?πρεπε να πληρ?σω 2.500 με 3.000 ευρ? το μ?να, με αμφιλεγ?μενα αποτελ?σματα. Τ?σο κοστ?ζει η οργανικ? μου επισκεψιμ?τητα ?μα την πλ?ρωνα με το κλικ στη Google. Δηλαδ? θα χρειαζ?μουνα 30.000 το χρ?νο κατ? ελ?χιστο για να λειτουργ?σω το site μου.

Ενδιαφ?ρεστε ακ?μα για να πληρ?σετε στη Google για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα;

SEO Μ?θο? 3. Απλ? καταχωρε?? ποιε? λ?ξει? θ?λει? στη Google και μετ? βγα?νει? πρ?το?

Η απ?ντηση μου ε?ναι: Π?? γ?νεται αυτ?; ΟΕΟ! ?μα το βρε?τε με ποιον τρ?πο γ?νεται, θα ?θελα να το πε?τε και σε μ?να.

Απ? κατασκευ?? του ο αλγ?ριθμο? τη? Google προσμετρ? π?νω απ? 200 παρ?γοντε?. Ε?ναι λ?γο δ?σκολο να πι?σει ?να site απ? την κατασκευ? του και του? 200 παρ?γοντε? με μια απλ? καταχ?ριση ειδικ? ?ταν θα πρ?πει να συνδυ?σει τ?σα πρ?γματα ταυτ?χρονα.

SEO Μ?θο? 4. Αγορ?ζει? μερικ? backlinks για να αν?βει το site σου

Πολ? καλ? σκ?ψη. Αγορ?στε μερικ? backlinks λοιπ?ν. ?μω? θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι η αγορ? των backlink ε?ναι black hat SEO και κινδυνε?ετε να τιμωρηθε?τε απ? τη Google.

?λα τα backlinks δεν ε?ναι ?δια και θα πρ?πει να προσ?ξετε απ? που προ?ρχονται τα backlinks που αγορ?ζετε. Ε?ναι σχετικ? και ποιοτικ? με την ιστοσελ?δα σα? ? ε?ναι εντελ?? ?σχετα; Μ?πω? τα ?σχετα backlinks βλ?ψουν το site σα?;

Τα backlinks προσμετρ?νται π?ρα πολ? απ? τη Google και ?ντω? το ευκολ?τερο πρ?γμα για να ανεβ?σει? ?να site στη Google ε?ναι να χτ?σει? ?σα ποιο πολλ? και ποιο ποιοτικ? backlinks γ?νεται. ?μω? απ? μ?να του? τα backlinks δεν θα σα? βοηθ?σουν αν δεν ?χετε προσθ?σει περιεχ?μενο στο site σα?.

SEO Μ?θο? 5. Δεν χρει?ζεται να κ?νει? κ?τι, σιγ? σιγ? θα αν?βει?

Αυτ? η λα?κ? δοξασ?α ?χει κ?ποια β?ση. Πρ?γματι τα παλαι?τερα sites τα π?νε καλ?τερα στο SEO σε σ?γκριση με τα νε?τερα sites. Σε αυτ? πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο και η παλαι?τητα του domain name.

Στο εξωτερικ? υπ?ρχει μια πολ? μεγ?λη αγορ? για τα παλαιωμ?να domain names τα οπο?α μεταφ?ρουν ποιοτικ? pagerank. Για ?σου? ξεχ?σατε τι ε?ναι το pagerank, τ?τε μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα: Google PageRank Τι ε?ναι;

Υπ?ρχει ?μω? πραγματικ? ν?ημα στο να μην κ?νουμε τ?ποτα αρκε? να περιμ?νουμε για να αν?βει μ?νο του το site μα? στη Google;

Μ?πω? το να κ?νουμε συνεχ?? πρ?γματα γ?ρω απ? το SEO και να βελτι?νουμε συνεχ?? το site μα? ε?ναι μ?ταιο;

Αυτ? ε?ναι δ?ο κα?ρια ερωτ?ματα που θα πρ?πει να απαντηθο?ν.

?χι το SEO, δεν ε?ναι μ?ταιο ?μα γ?νει με τον σωστ? τρ?πο και ?χει πολλαπλ?σια και μ?νιμα αποτελ?σματα συγκριτικ? με το κ?στο? του. Για παρ?δειγμα μια απλ? ιστοσελ?δα των 500 ευρ? βελτιωμ?νη σωστ? με το SEO τη?, μπορε? να φ?ρει πελ?τε? στα επ?μενα χρ?νια αξ?α? 5.000, 10.000 και πολλ?ν ?λλων χιλι?δων ευρ? αντ?στοιχα.

Το 2002 ε?χα φτι?ξει ?να e-shop που στο?χισε στον πελ?τη 800 ευρ? περ?που τ?τε. Μ?σα σε δ?ο χρ?νια του ?φερε πωλ?σει? αξ?α? 150.000 ευρ?. Αυτ? ?τανε μια απ? τι? πιο πετυχημ?νε? ιστορ?ε? στο SEO και στην καρι?ρα μου.

Σ?γουρα θα αν?βετε αργ?τερα, αρκε? να ?χετε σχεδι?σει σωστ? απ? την αρχ? το site σα?.

SEO Μ?θο? 6. Το SEO ?χει να κ?νει μ?νο με ?να πρ?γμα

Ναι ?ντω?, το SEO ?χει να κ?νει με ?να μ?νο πρ?γμα. Το να δ?σετε στον κ?σμο σα? αυτ? που πραγματικ? θ?λει και ψ?χνει να βρει στο ?ντερνετ. Αυτ? ε?ναι η βασικ? φιλοσοφ?α τη? λειτουργ?α? τη? Google.

Να επιστρ?ψει τα καλ?τερα δυνατ? αποτελ?σματα με β?ση τη σχετικ?τητα και την ποι?τητα. ?ρα το μ?νο που χρει?ζεται να κ?νετε για να ?χετε καλ? SEO στο site σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? μαγαζ? που να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο καλ? και πιο κοντ? σε αυτ? που ψ?χνει να βρει ο πελ?τη?.

Β?βαια για να το κ?νετε αυτ? θα πρ?πει να κ?νετε χιλι?δε? ?λλα πρ?γματα. Σωστ?? εικ?νε?, responsive design, ?μορφα γραφικ?, γρ?γορη ταχ?τητα φ?ρτωση?, απλ? γλ?σσα, β?ντεο, ε?κολη πλο?γηση, ανανε?σει?, προσφορ??, κτλ. Μην ξεχν?τε ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design.

SEO Μ?θο? 7. ?λλο social media και ?λλο SEO

Τοχ! Μην πω Ζονγκ! Μην μπερδε?εστε. Σ?μερα τα social media ε?ναι ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε backlinks προ? το site σα? αλλ? και να φ?ρετε φρ?σκου? επισκ?πτε? απ? το ?ντερνετ.

Τα social media ε?ναι μια καλ? στρατηγικ? για να ανεβε?τε στη Google.

H SEO Πρ?τη Σελ?δα Social Media στρατηγικ? ?χει να κ?νει με το πω? μπορε? κ?ποιο? μ?σω των κοινωνικ?ν μ?σων να αν?ρθει στι? πρ?τε? γραμμ?? των αποτελεσμ?των τη? google.

Φα?νεται ?τι κ?θε μ?ρα οι υφιστ?μενε? ιστοσελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? γ?νονται ?λο και μεγαλ?τερε? και ν?ε? αναφ?ονται σαν φυτ? σε ?λο τον κ?σμο. Αυτ? η δημοτικ?τητα οδηγε?ται απ? την φ?ση του λεγ?μενου ιο? των social media. Μπορε?τε να προσκαλ?σετε του? φ?λου? σα?, και προτο? να το ξ?ρετε, ?λο? ο κ?σμο? να ε?ναι συνδεδεμ?νο?.

Σ?μερα τα αποτελ?σματα του facebook καθ?? και πολλ?ν ?λλων πολλ?ν social media ταξινομο?νται απ? τη Google. Επ?ση?, τα σημαντικ?τερα social media και ειδικ? το Facebook συμμετ?χουν στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Προσωπικ? δεν θα μπορο?σα σ?μερα να διαχωρ?σω το ρ?λο των social media απ? την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα σα? στη Google. Θα πρ?πει να καταρρ?ψετε αυτ? τον μ?θο ?τι το Facebook και τα social media ε?ναι ανταγωνιστικ? τη? Google και να εκτεθε?τε σε αυτ? προσκαλ?ντα? φ?λου? και γνωστο?? να γ?νουν και αυτο? μ?λη σε ?λα τα γνωστ? social media. Δε?τε περισσ?τερα στο εκπληκτικ? ?ρθρο: Πω? να ανεβε?τε στη Google κ?νοντα? φ?λου? στο Facebook.

Τελικ? τι θα πρ?πει να κ?νω για να μ?θω περισσ?τερα για το SEO;

Η λ?ση ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και ξεκιν?ει με την εκπα?δευση και την καταν?ηση πρ?τα των βασικ?τερων εννοι?ν στο SEO. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα κατεβ?ζοντα? τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και βλ?ποντα? τα β?ντεο και τα podcasts.

Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387. θα χαρ? να σα? ακο?σω!

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, απλ? τ?ρα δεν θα προλ?βω να το καλ?ψω γιατ? θα πρ?πει να π?ω στην παρ?λαση ?που θα ?χει π?ρα πολ? κ?σμο. ?μω? για μ?να η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? και θα ?θελα να την ακο?σω.

Θα ?θελα να αφ?σετε ?να μ?νυμα κ?τω στα σχ?λια και να καλ?σετε του? φ?λου? σα? να δο?νε αυτ? το post κ?νοντα? το like και share στο facebook ? ?που αλλο? θ?λετε. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και του μ?θου? γ?ρω απ? αυτ?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍