ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ptosi-google

7 Κοινο? λ?γοι που π?σατε στη Google και πω? να ανακ?μψετε

Η πτ?ση μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κ?τι συνηθισμ?νο αφο? οι ?διε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? συνεχ?? προσαρμ?ζουν τον αλγ?ριθμο του? στα ν?α δεδομ?να τη? αγορ??, εν? καθημεριν? ν?α sites εισ?ρχονται στον κλ?δο σα?.

Ποιοι ?μω? ε?ναι οι πιο κοινο? λ?γοι που οδηγο?ν σε πτ?ση μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Οι λ?γοι ε?ναι πολλο? και π?ντα υπ?ρχει ο κ?νδυνο? μ?πω? ?χετε φ?ει κ?ποια ποιν? απ? τη Google.

Για να δε?τε τι πραγματικ? συμβα?νει θα πρ?πει να διαβ?στε παρακ?τω ?λη την αλ?θεια.

1 Χειροκ?νητη ποιν? ? αλγοριθμικ? Google Penalty

Αν και ε?ναι πολ? σπ?νιο η Google να ασχοληθε? με την ιστοσελ?δα σα? προσωπικ? ειδικ? αν ε?ναι πολ? μικρ?, μπορε? να σα? συμβε? και πιστ?ψτε με, ?χει συμβε? και στα καλ?τερα τα σπ?τια και στα μεγαλ?τερα και διασημ?τερα sites παγκοσμ?ω?.

Αν λοιπ?ν παρατηρ?σετε μια σημαντικ? πτ?ση 10-20 θ?σει? ? και περισσ?τερε? σε μια μεγ?λη γκ?μα λ?ξεων κλειδι?ν, μ?λλον ?σω? να ?χετε φ?ει κ?ποια ποιν? απ? τη?Google.

Για να διαπιστ?σετε ?μα ?ντω? ?γινε κ?τι τ?τοιο θα πρ?πει να συνδεθε?τε στο κ?ντρο διαχε?ριση? στο?Google Webmaster Tools και να δε?τε στα μην?ματα ?μα ?χετε λ?βει κ?ποια ειδοπο?ηση απ? την ?δια τη Google σχετικ? με την ιστοσελ?δα σα?.

google-manual-penalty

Επ?ση? θα πρ?πει να κοιτ?ξετε στο πεδ?ο Επισκεψιμ?τητα Αναζ?τηση? (Search Traffic) και στο υπομενο? Μη αυτ?ματε? εν?ργειε? (Manual Actions) για να δε?τε αν ?χετε ?ντω? τιμωρηθε? απ? τη Google.

Αφο? διαπιστ?σετε ?μα ?ντω? υπ?ρχει κ?ποια ποιν? στο site σα? απ? την Google, θα πρ?πει να βρε?τε τα α?τια αυτ?? τη? ποιν??.

Θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε ?λο σα? το περιεχ?μενο και τα backlinks σα? και συγκεκριμ?να τα εισερχ?μενα backlinks.

?σω? μερικ? απ? αυτ? τα backlinks να ε?ναι τοξικ?, δηλαδ? να ?χουν θεωρηθε? spam απ? την Google και θα πρ?πει να τα αφαιρ?σετε για να ανεβε?τε και π?λι στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με το disavow tool.

Προσοχ? ?μω? γιατ? αυτ? το εργαλε?ο δεν ε?ναι για παιχν?δια γιατ? απ? τη στιγμ? που κ?νετε κ?ποια backlinks disavow, αυτ? δεν επαναφ?ρονται και θα πρ?πει να τα χτ?σετε απ? την αρχ?.

Στην περ?πτωση του περιεχομ?νου, θα πρ?πει να εξετ?σετε το site σα? ?μα ?ντω? ?χει διπλ? περιεχ?μενο ? κ?ποιο ?λλο περιεχ?μενο που ?θησε την Google στο να σα? τιμωρ?σει τ?σο σκληρ? και β?ναυσα.

Σε ?λε? τι? περιπτ?σει?, αφο? διορθ?σετε το λ?θο?, θα πρ?πει να επικοινων?σετε με τη Google και να ζητ?σετε να αναθεωρ?σει την απ?φαση τη? για την ποιν? και να ξανακατατ?ξει το site σα?.

?μα τα βρε?τε λ?γο δ?σκολα στο να τα κ?νετε ?λα αυτ?, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

2 Σα? π?ρασαν οι ανταγωνιστ?? σα?

?μα λοιπ?ν με την ?τοπο απαγωγ? ?χετε αποκλε?σει το πρ?το ενδεχ?μενο, τ?τε συν?βει το αδιαν?ητο: Απλ?? σα? π?ρασαν οι ανταγωνιστ?? σα?!

?μα νομ?ζατε ?τι ε?χατε κ?νει τα π?ντα και ?τι ε?χατε το καλ?τερο site τη? αγορ?? σα?, μ?λλον ?ρθε η ?ρα να προσγειωθε?τε στην σκληρ? πραγματικ?τητα.

Κ?ποιο? ποιο ?ξυπνο?, πιο εργατικ?? ? ποιο ?μορφο? απ? εσ??, σα? π?ρασε σε μερικ?? λ?ξει? κλειδι? στην Google, και ?τσι ?χετε χ?σει θ?σει? στην κατ?ταξη με αποτ?λεσμα να χ?σετε και οργανικ?? επισκ?ψει?.

Ακ?μα και αν ?γινε αυτ?, δεν ?ρθε το τ?λο? του κ?σμου. Υπ?ρχουν π?ντα δεκ?δε? πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε για να βελτι?σετε την κατ?ταξη σα? ε?τε μ?νοι σα? ε?τε ?μα απευθυνθε?τε σε μια εταιρε?α που ασχολε?ται επαγγελματικ? με το SEO.

Τα 4 βασικ? πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε σε πρ?τη φ?ση ε?ναι:

 • Δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α ν?ου περιεχομ?νου με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α social signals
 • Βελτ?ωση του τεχνικο? SEO

Και η λ?στα δεν τελει?νει εδ?, αλλ? για λ?γου? οικονομ?α? θα πρ?πει να προχωρ?σουμε στον επ?μενο λ?γο που κ?ποια ιστοσελ?δα ?σω? π?σει στην κατ?ταξη τη? Google.

?μα ?μω? θ?λετε να δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε αλλ? και τι μπορε?τε να κ?νετε για να ανακ?μψετε και να ανεβε?τε ξαν? στην Google, μπορε?τε?να εγγραφε?τε και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.

3?Η ιστοσελ?δα σα? υποβαθμ?στηκε λ?γω σφαλμ?των

lathoi-onpage-seo

Τα πολλ? redirects, τα 404 errors, ?ταν η ιστοσελ?δα σα? δεν ανακατευθ?νει σωστ? μετ? την χρ?ση εν?? πιστοποιητικο? SSL ?και πολλ? ?λλα σφ?λματα στην αν?χνευση αναζ?τηση? αποτελο?ν παρ?γοντε? που θα σα? ρ?ξουν στι? μηχαν??.

Θα πρ?πει να ρ?ξετε μια ματι? και π?λι στα Google Webmaster Tools και να δε?τε στα crawling errors ? στα σφ?λματα αν?χνευση? αν υπ?ρχουν κ?ποια σημαντικ? σφ?λματα.

Ακ?μα και να βρε?τε μερικ? σφ?λματα δεν θα πρ?πει να πανικοβληθε?τε, σφ?λματα αν?χνευση? συμβα?νει να ?χουν ακ?μα και τα πιο μεγ?λα και γνωστ? sites ?πω? το Facebook και τα ?δια τα sites τη? Google.

Μερικ? μ?νο σφ?λματα αν?χνευση? δεν ε?ναι αρκετ? για να υποβαθμ?σουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αφο? η ?δια η Google καταπ?νει τα περισσ?τερα σφ?λματα που μπορε? να υπ?ρχουν στον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μω? αυτ? που θα πρ?πει να σα? ανησυχε? ε?ναι αν??χετε ολο?να και αυξαν?μενο αριθμ? σφαλμ?των αν?χνευση?. Αυτ? κρο?ει τον κ?δωνα του κινδ?νου και θα πρ?πει να αναλ?βετε ?μεσα δρ?ση μαζ? με τον προγραμματιστ? σα?.

4.?Η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει γιατ? απλ?? χ?νετε?backlinks

xamena_backlinks

Η ιστοσελ?δα σα? κερδ?ζει και χ?νει backlinks καθημεριν?. Για ποιο λ?γο ?μω? χ?νονται τα backlinks που ?χετε δημιουργ?σει;

Τα backlinks ε?ναι δυναμικ?, δηλαδ? ε?ναι σ?νδεσμοι απ? ?λλα sites που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?. Ε?τε γιατ? τα ?λλα sites ?παψαν να υφ?στανται, ? ?λλαξαν περιεχ?μενο ? κ?ποιο ανθρ?πινο χ?ρι δι?γραψε ? ?κανε disavow αυτ? τα backlinks ε?τε για ?λλου? λ?γου?, τα backlinks χ?θηκαν.

?τσι θα πρ?πει για να διατηρ?σετε κ?θε μ?να τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να διατηρ?σετε και τα backlinks που ?χετε ? να αντικαταστ?σετε αυτ? που ?χετε χ?σει με καινο?ρια.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να δημιουργ?σετε ποιοτικ? backlinks με το χ?ρι σε authority sites για να αυξ?σετε την κατ?ταξη σα? στη Google και να διατηρ?σετε τι? ?δη υφιστ?μενε? θ?σει? σα?.

Αν δεν ξ?ρετε πω? να κ?νετε ποιοτικ? backlinks ? δεν ?χετε χρ?νο, μπορε?τε να ζητ?σετε τη?συνδρομ? μια? εταιρε?α? SEO.

5. Το site σα? π?φτει γιατ? απλ?? δεν ανανε?νετε το περιεχ?μενο

Η Google ευνοε? τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν φρ?σκο περιεχ?μενο και που διατηρο?ν ?να blog το οπο?ο ανανε?νουν συχν? και σε εβδομαδια?α β?ση τουλ?χιστον.

Το ?διο ισχ?ει και γενικ? για το ν?ο περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? ε?τε αυτ? πρ?κειται για σελ?δε?, προ??ντα στο eshop σα?, ?ρθρα στο blog ? κατηγορ?ε?.

Επ?ση? τα σχ?λια ταξινομο?νται απ? τη Google ω? ν?ο περιεχ?μενο και η ?δια αντιστοιχ?α υπ?ρχει στα forums, ?που απαντ?σει? σε θ?ματα λαμβ?νονται ω? ν?ο φρ?σκο περιεχ?μενο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?σο πιο συχν? ανανε?νετε το site σα? με φρ?σκο, μοναδικ? περιεχ?μενο, τ?σο πιο συχν? στ?λνει η Google τα googlebots τη? στην ιστοσελ?δα σα? για να ταξινομ?σουν αυτ? το περιεχ?μενο.

6. Η Google αναβ?θμισε τον Αλγ?ριθμο τη??

ptosi-google

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που η Google κρ?βει μικρ?? εκπλ?ξει? με συνεχιζ?μενε? αναβαθμ?σει? στον αλγ?ριθμο τη? με σκοπ? την καταπολ?μηση του spam και την αν?δειξη των πιο ποιοτικ?ν και σχετικ?ν αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Με ?λλα λ?για, πιθαν?ν ?μα αντικρ?σετε την παραπ?νω εικ?να στα Google Analytics?με μεγ?λη πτ?ση στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα σα?, μ?λλον η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα τη? επ?μενη? αναν?ωση? του αλγορ?θμου τη? Google.

O αλγ?ριθμο? τη? Google ανανε?νεται σχεδ?ν καθημεριν? με μικρ?? μικρ?? αναβαθμ?σει? εν? κ?θε εβδομ?δα και κ?θε τρ?μηνο αναμ?νονται πιο δραματικ?? αναβαθμ?σει? ?πω? αυτ? που ?γινε στι? 24 Σεπτεμβρ?ου του 2016 με το λεγ?μενο Google Penguin Update το οπο?ο ενσωματ?θηκε στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο site ΜΟΖ για τι? ανανε?σει? του αλγορ?θμου τη? Google απ? την αρχ? τη? δημιουργ?α? του.

Κ?θε φορ? που παρατηρε?τε κ?ποια αλλαγ? στον αλγ?ριθμο τη? Google ε?ναι φυσικ? να σημει?νονται κ?ποιε? ανακατατ?ξει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? (SERPS). Ε?ναι λογικ? κ?ποια sites να ευνοο?νται εν? κ?ποια ?λλα sites να καταποντ?ζονται σε θ?σει? και κ?ποια ?λλα να μ?νουν εντελ?? ανεπηρ?αστα.

?μα ?χετε δει κ?ποια ουσι?δη πτ?ση στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, μ?λλον ε?ναι καιρ?? για να ξεκιν?σετε μια σωστ? και ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO.

7. Google Flux

google-flux

Η ?βδομη περ?πτωση η οπο?α ε?ναι η πιο σπ?νια και ?μω? ?χει συμβε? κ?μποσε? φορ?? ε?ναι το διαβ?ητο Google Flux???Google SERP Flux.

Το Google Flux ε?ναι μια σ?ντομη περ?εργη κατ?σταση ?που καν?να website δεν διατηρε? τα αποτελ?σματα κατ?ταξη? του στη Google γιατ? αυτ? διακυμα?νονται συνεχ?? μ?σω του φ?λτρου των προσωποποιημ?νων αποτελεσμ?των που μα? δ?νει η Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? κ?βονται στα μ?τρα και τα σταθμ? του χρ?στη που κ?νει την αναζ?τηση και καν?να? χρ?στη? δεν βλ?πει τα ?δια αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Συν?θω? το Google Flux επ?ρχεται μετ? απ? μεγ?λε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο τη? Google που προκαλο?ν ανακατατ?ξει? και αναστ?τωση.

?μα το Google Flux κρατ?σει για λ?γο δι?στημα, δεν ?χετε κ?ποιο ιδια?τερο πρ?βλημα στην ιστοσελ?δα σα?, αν ?μω? διατηρηθε? για περισσ?τερο καιρ?, τ?τε μ?λλον κ?τι ?λλο θα φτα?ει και ?χετε τ?τοια πτ?ση στι? οργανικ?? αναζητ?σει?.

Στην δε?τερη περ?πτωση θα πρ?πει να λ?βετε τα μ?τρα σα? με μια πιο επιθετικ? καμπ?νια SEO με στ?χο την ποι?τητα και την βελτ?ωση τη? συνολικ?? εμπειρ?α? του χρ?στη.

Αντ? επιλ?γου

Υπ?ρχουν και ?λλοι λ?γοι εκτ?? απ? του? 7 παραπ?νω για να π?σει μια ιστοσελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Φυσικ? και υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλοι που ?μω? ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να του? καλ?ψουμε σε αυτ? εδ? το ?ρθρο.

Για να με?νετε π?ντα συντονισμ?νοι με τι? ν?ε? τ?σει? στο SEO και για να μην διατρ?χετε κ?ποιον κ?νδυνο ποιν?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, μπορε?τε να εγγραφε?τε στο SEO Newsletter και να λαμβ?νετε κ?θε εβδομ?δα πολ?τιμε? συμβουλ?? στο email σα?.

Σε κ?θε περ?πτωση για να ?χετε π?ντα τα καλ?τερα αποτελ?σματα θα πρ?πει να μην χ?νετε την ψυχραιμ?α σα? και να ζητ?τε την συνδρομ? εν?? επαγγελματ?α στον χ?ρο του SEO που ?χει τα κατ?λληλα εργαλε?α, το σθ?νο? αλλ? και την εμπειρ?α να αντιμετωπ?σει ?λε? τι? περιπτ?σει? με αν?λογη δρ?ση.

Δε?τε περισσ?τερα για την Google και το SEO:

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη

  ?χω ?να marketplace που αυτ? τη στιγμ? ?χει 2 εκατομ. items.
  Εν? ?χουν υποβληθε? 2.016.671 Διευθ?νσει?, ?χουν ευρετηριστε?
  254.911. ν?α αντικε?μενα μπα?νουν σχεδ?ν κ?θε μ?ρα.

  Κ?ποια στιγμ? ε?χαν ευρετηριαστε? 360 χιλ items αλλ? ο αριθμ?? ?πεσε κατ? 100 χιλι?δε? μ?σα σε 2 εβδομ?δε?.

  Που μπορε? να οφε?λεται αυτ??

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Γι?ννη, οι λ?γοι ε?ναι αρκετο? και ξεκιν?με αρχικ? απ? το xml.

   ΘΑ πρ?πει να ?χει? καταχωρ?σει ξεχωριστ? στη Google κ?θε xml με διαφορετικ? ταξονομ?α ?πω? κατηγορ?α, ?ρθρο, σελ?δα και προ??ν.
   Κατ?πιν θα πρ?πει να κοιτ?ξει? το αρχε?ο robots.txt ?μα σου επιτρ?πει την ταξιν?μηση ?λων των σελ?δων, κατηγορι?ν κτλ.
   Και τ?λο? θα πρ?πει να δει? για dead ends. Δηλαδ? για το αν υπ?ρχουν για εισερχ?μενοι και εξερχ?μενοι σ?νδεσμοι στο site σε ?λε? τι? σελ?δε? για να μπορο?ν ?τσι ?λε? οι σελ?δε? να προσπελαστο?ν απ? τα google bots και να ταξινομηθο?ν.

   Απ?ντηση
   • Ευχαριστ? πολυ Γι?ννη για την απ?ντηση.

    Δηλαδ? τεχνικ? υπ?ρχει δυνατ?τητα να ευρετηριαστο?ν ?λε? οι σελ?δε?, ? ?να ποσοστ? θα ε?ναι π?ντα “αθ?ατο”?

    Ρωτ?ω γιατ? ?χω δει πω? ?σε? πιο πολλ?? σελ?δε? ε?ναι ευετηριασμ?νε?, τ?σο πιο πολλ? ε?ναι και τα οργανικ? μου αποτελ?σματα, οπ?τε ε?ναι κ?τι που με απασχολε? αρκετ?.

    Και π?λι ευχαριστ?

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍