ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΥΞΗΣΗ TRAFFIC-ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-10

7 λ?γοι που η α?ξηση του traffic στο site σα? δεν φ?ρνει πωλ?σει?

Η α?ξηση των μετατροπ?ν ? η α?ξηση των πωλ?σεων τη? ιστοσελ?δα? σα? ?μα διατηρε?τε eshop ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? για την βιωσιμ?τητα σα? στο ?ντερνετ.

?μω? πολλ?? φορ?? και το ?χουμε δει κατ? κ?ρον, η α?ξηση του traffic τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν οδηγε? σε αυτ?ματη α?ξηση των πωλ?σεων.

Με ?λλα λ?για ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? εν?? eshop ? μια? ιστοσελ?δα? δεν ε?ναι αν?λογε? του traffic.

?μα και εσε?? αν?κετε σε αυτ?ν την κατηγορ?α που εν? το site σα? δ?χεται δεκ?δε? επισκ?ψει? δεν κ?βει φρ?γκο, ? γενικ? δεν ?χει μετατροπ?? ? οι μετατροπ?? ε?ναι ιδια?τερα χαμηλ??, θα πρ?πει να διαβ?σετε σ?γουρα αυτ? το ?ρθρο.

Π?τε το ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι ικανοποιητικ?;

Κ?θε αγορ? στο ?ντερνετ ?χει και τα δικ? του ιδια?τερα χαρακτηριστικ? και κατ? συν?πεια διαφορετικ? ποσοστ? μετατροπ?ν. Π?ντω? το βασικ? ποσοστ? μετατροπ?ν σα? θα πρ?πει να ε?ναι κατ? ελ?χιστο 1%.

?χι ?τι το ποσοστ? 1% ε?ναι καλ? αλλ? κρ?νεται βι?σιμο και ικανοποιητικ?. ?μα το ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι κ?τω του 1% τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να αναζητ?σετε ν?ε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? ? να βελτι?σετε το site σα? ?στε να το αυξ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο.

?μα το ποσοστ? σα? ε?ναι κατ? πολ? μεγαλ?τερο απ? το 1%, τ?τε θα πρ?πει να αισθ?νεστε ?τι το traffic που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το σωστ? και βρ?σκεστε απ? ?ποψη τουλ?χιστον traffic στον σωστ? δρ?μο.

Το λ?ω με επιφυλ?ξει? γιατ? μπορε? να ?χετε το σωστ? traffic αλλ? μπορε? το κ?στο? απ? το traffic να ε?ναι εξαιρετικ? μεγ?λο που να κ?νει το κ?στο? των πωλ?σεων δυσβ?σταχο. Τ?τοιε? περιπτ?σει? υπ?ρχουν καθημεριν? στι? καμπ?νιε? Google Adwords ? γενικ?τερα στα CPC (Cost Per Click) δ?κτυα.

Τι θα πει κλιμ?κωση του traffic;

Για να απομυθοποι?σουμε ακ?μα ?ναν ?λλο μ?θο αυτ? τη? κλιμ?κωση? του web traffic. Στα αγγλικ? σημα?νει traffic scalability. Το ?τι δηλαδ? ?μα 100 επισκ?πτε? μα? φ?ρνουν μια π?ληση, τ?τε για να ?χουμε τρει? πωλ?σει? θα πρ?πει να ?χουμε 300 επισκ?πτε?.

Αυτ? η εντ?πωση ε?ναι εσφαλμ?νη και συν?θω? οι πωλ?σει? δεν ε?ναι αν?λογε? του traffic γιατ? το traffic δεν ε?ναι σταθερ?? ποι?τητα?. Μπορε? να ε?ναι και καλ?τερη? ποι?τητα? αλλ? μπορε? να ε?ναι και κατ?τερη? ποι?τητα?.

Π?με ?μω? να δο?με του? 7 συνηθ?στερου? λ?γου? που η α?ξηση του traffic στο site σα? δεν φ?ρνει πωλ?σει?.

1 Λ?θο? αγορ?? στ?χου

Η λ?θο? στ?χευση ? η αδυναμ?α αναγν?ριση? και στ?χευση? του σωστο? μα? κοινο? ?χει ω? αποτ?λεσμα την ?λλειψη των αναμεν?μενων πωλ?σεων. Θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα? για το ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? σα? και να βρε?τε το κατ?λληλο τμ?μα τη? αγορ?? που σα? αντιπροσωπε?ει.

?σω? να ε?χατε κ?ποιο τμ?μα τη? αγορ?? στο παρελθ?ν το οπο?ο σ?μερα ?χει εκλε?ψει ? ?χουν αλλ?ξει οι καταναλωτικ?? του συν?θειε?.

2 Ακατ?λληλο traffic

Το traffic δεν σημα?νει ?τι ε?ναι και το σωστ? ? ?τι ε?ναι ανθρ?πινο π?ντα. Το 25% τη? επισκεψιμ?τητα? πολλ?? φορ?? οφε?λεται σε bots και σε spam ? σε επισκ?πτε? που ?χουν ξανα?ρθει στο site μα? και απλ? θ?λουν να συγκρ?νουν μια τιμ? ? να ξαναδο?ν κ?τι.

Επ?ση? πολλ?? φορ?? η συμμετοχ? σε δι?φορα σχ?ματα για α?ξηση του traffic δεν φ?ρνει την σωστ? επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?.

Η ?ρευση του κατ?λληλου traffic και η συνεχ?? δοκιμ? με ν?α καν?λια επισκεψιμ?τητα? ?πω? το Adwords, το ?νοιγμα των λ?ξεων κλειδι?ν, το blogging κτλ ε?ναι αναγκα?α για να βρε?τε το κατ?λληλο, ποιοτικ? traffic που θα φ?ρει πωλ?σει?.

3 ?λλειψη ποιοτικο? SEO

Το ποιοτικ? SEO ε?ναι αυτ? που βασ?ζεται στο χτ?σιμο πραγματικ?ν backlinks με τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? που ?ντω? ε?ναι αυτ?? που κρ?βουν π?σω του? πρ?θεση αγορ??. Δεν φ?ρνουν πωλ?σει? ?λε? οι λ?ξει? κλειδι?, παρ? μ?νο μερικ?? που ?σοι τι? χρησιμοποιο?ν στι? αναζητ?σει? του? θ?λουν και να αγορ?σουν κ?ποιο απ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? μα?.

Η σωστ? ?ρευση και χρ?ση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι μ?λημα σα? σαν επιχειρηματ?α του ?ντερνετ ? webmaster και θα πρ?πει να γ?νεται σε συνεργασ?α με του? ειδικο?? στο SEO.

4 Μη αναγνωρ?σιμο brand

Τη μεγαλ?τερη ισχ? σ?μερα σε αναγνωρισιμ?τητα και πωλ?σει? ? μετατροπ?? την ?χουν τα brands. ?σο πιο γνωστ? ε?ναι η φ?ρμα σα?, η επωνυμ?α σα? δηλαδ?, τ?σο πιο ε?κολα θα κ?νετε και πωλ?σει?. Θα αγορ?ζατε ποτ? ?να αυτοκ?νητο no name;

Φυσικ? και ?χι, και ?λοι οι υποψ?φιοι αγοραστ?? θ?λουν ?να αυτοκ?νητο απ? τι? πιο καταξιωμ?νε? εταιρε?ε? στον χ?ρο που προσδ?δει πρεστ?ζ και ?χι μ?νο ?νεση και ασφ?λεια στι? μετακιν?σει? του?.

Το ?διο συμβα?νει και με ?λα τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που πωλο?νται στο ?ντερνετ. ?λοι θ?λουν να αγορ?σουν απ? μια γνωστ? επωνυμ?α.

Η αναγνωρισιμ?τητα του brand σα? μπορε? να ε?ναι σε δ?ο επ?πεδα:

  • Σε επ?πεδο site, ?χετε κ?ποιο γνωστ? site λιανικ?? ?πω? το amazon.com και πουλ?τε δεκ?δε? προ??ντα
  • Σε επ?πεδο προ??ντο?, ?χετε ?γνωστο eshop ? site αλλ? πουλ?τε επ?νυμα προ??ντα και υπηρεσ?ε? μ?σω ?ντερνετ.

Πολλ?? φορ?? μπορε? να συμβα?νουν και τα 2 παραπ?νω, να ?χετε επ?νυμο site και να πουλ?τε επ?νυμα προ??ντα.

Στην περ?πτωση που ?χετε καινο?ριο site και το λανσ?ρετε ω? brand name στην αγορ?, θα πρ?πει να φροντ?σετε να κ?νετε γνωστ? το ?νομα σα? πρ?τα και μετ? να αρχ?σετε να πουλ?τε. ?τσι θα πρ?πει να ακολουθ?σετε μια στρατηγικ? brand awareness ? μια στρατηγικ? market penetration διε?σδυση? δηλαδ? στην αγορ? στ?χο σα?.

5 Κακ? positioning

Το positioning ε?ναι η τοποθ?τηση του προ??ντο? ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στα τελικ? μ?τια του καταναλωτ? ω? ειδικο? σε κ?τι. Για παρ?δειγμα ειδικο? στι? τσ?ντε?, ? ειδικο? στα διαζ?για κτλ.

?μα η διαδικασ?α τη? στρατηγικ?? τοποθ?τηση? δεν γ?νει σωστ? ? ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν συν?δει με το μ?νυμα που θ?λετε να περ?σετε στην αγορ?, τ?τε προφαν?? ?χετε κ?νει κ?τι λ?θο? και θα πρ?πει να ξανατοποθετηθε?τε ?μα θ?λετε να πουλ?σετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

6 Αργ? ταχ?τητα φ?ρτωση? ιστοσελ?δα?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι καταλυτικ? στο να μπορ?σει ?να? επισκ?πτη? να πλοηγηθε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα με ?νεση και σε ελ?χιστο χρ?νο να βρε? αυτ? που θ?λει και να γεμ?σει το καλ?θι αγορ?ν.

Εκτ?? απ? παρ?γοντα κατ?ταξη? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ικαν? να αυξ?σει ? να μει?σει τι? πωλ?σει? σα?.

Σ?μφωνα με στατιστικ??, για κ?θε ?να δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? στην ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, υπ?ρχει α?ξηση τη? εγκατ?λειψη? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατ? 10%.

?πω? βλ?πετε θα πρ?πει να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και να την κρατ?σετε κ?τω απ? τα 2 δευτερ?λεπτα με β?λτιστο το ?να δευτερ?λεπτο ?στε να ?χετε ?σο το δυνατ?ν υψηλ?τερε? μετατροπ??.

7 Ακατ?λληλα προ??ντα ? υπηρεσ?ε?

Ο ?βδομο? λ?γο? αν και ε?ναι αυτον?ητο?, π?ρα πολλο? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ και ιδιοκτ?τε? eshop δεν θ?λουν να τον καταλ?βουν και ?χει να κ?νει με τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? μα? που μπορε? να ε?ναι ακατ?λληλα.

Το ?ντερνετ και τα μαγαζι? σ?μερα ε?ναι φορτωμ?να ?χρηστα προ??ντα και υπηρεσ?ε? που δεν τα θ?λει καν?να?, αυτ? συν?θω? γ?νονται στοκ και μετ? σκοτ?νονται για λ?γα ευρ?.

Φροντ?στε να μην ε?ναι και τα δικ? σα? σε αυτ?ν την κατηγορ?α και να τα ?χετε δοκιμ?σει πρ?τα, πριν αρχ?σετε να στοκ?ρετε για να τα πουλ?σετε.

Μικρ?? αλλαγ?? στην γκ?μα των προ??ντων σα? μπορε? να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? σα? και να κ?νουν και του? παλιο?? σα? πελ?τε? να ξανααγορ?σουν. Σκεφτε?τε το λ?γο.

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελεσματικ? Web Design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

https://www.smokypixel.gr/2015/01/6-logoi-pou-auksisi-traffic-site-den-odigei-se-conversions/

ΑΥΞΗΣΗ TRAFFIC, ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ CONVERTION RATE, ΑΥΞΗΣΗ CRO, CRO, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍