ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

idees-gia-site

7 Επιχειρηματικ?? Ιδ?ε? Για Site

Συχν? πυκν? πολλο? φ?λοι με ρωτ?νε για δι?φορε? ιδ?ε? που ?χουν για το πω? να φτι?ξουν το δικ? του? site και αν ?χει ελπ?δε? να πετ?χει στο ?ντερνετ. ?χω ακο?σει δι?φορε? ιδ?ε? μ?χρι στιγμ??, ?λλε? καλ?? και ?λλε? καταδικασμ?νε? να πεθ?νουν εν τη γεν?σει του?.

Προχτ??, βλ?ποντα? το κ?κνειο ματ? ποδοσφα?ρου τη? Εθνικ?? στη Βραζιλ?α απ?ναντι στην Κ?στα Ρ?κα, ?να? φ?λο? που ασχολε?ται με το ηλεκτρονικ? στο?χημα με ε?πε την ιδ?α του για ?να portal αγροτικ?ν προ??ντων. ?κανε μια μικρ? ?ρευνα αγορ?? στην περιοχ? τη? Ελασσ?να? απ? ?που και κατ?γεται και ανακ?λυψε ?τι καν?να? αγρ?τη? δεν ε?χε σελ?δα στο ?ντερνετ.

?λοι του? οι αγρ?τε? ε?χαν προβλ?ματα δι?θεση? των προ??ντων του? και καν?να? δεν σκ?φτηκε να γ?νει επιχειρηματ?α?, παρ? να ε?ναι αγρ?τη?.

Η ιδ?α του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? με προ??ντα τρ?των δεν με συγκινε? ιδια?τερα για πολλο?? λ?γου?. ?μω? αποτ?λεσε η συζ?τηση αυτ? ?ναυσμα για να σα? προτε?νω 7 ιδ?ε? για επιχειρηματικ? site στο internet με το οπο?ο μπορε?τε πραγματικ? να βγ?λετε λεφτ? απ? το σπ?τι σα?.

?μα σα? συγκινο?σε π?ντα η ιδ?α το να αποκτ?σετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση και να κατακτ?σετε τι? διεθν?? αγορ??, τ?τε μια πολ? καλ? λ?ση ε?ναι να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο και να προχωρ?σετε με το πρ?το σα? επιχειρηματικ? site σε WordPress.

Φτι?ξτε το δικ? σα? προ??ν και πουλ?στε το απ? το δικ? σα? eshop

Η πιο ευνοημ?νη κατηγορ?α e-shop λ?γω αν?πτυξη? του ?ντερνετ ε?ναι η κατηγορ?α παραγωγ?ν κ?ποιο προ??ντο?, κατ? προτ?μηση αγροτικο?, γιατ? ?ντω? μπορο?ν να ξεφορτωθο?ν επιτ?λου? του? μεσ?ζοντε? απ? την αγορ? του?, ? να του? βρουν ευκολ?τερα ?μα του? θ?λουν!

Τα αγροτικ? προ??ντα ?πω? οι μαρμελ?δε?, κρασι?, τσ?πουρα, αρωματικ? φυτ?, υπερτροφ?? και ?λλα ευνοο?νται πολ? με το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο. Μπορε? κ?ποιο? να αγορ?σει τα π?ντα απ? το ?ντερνετ και να τα παραλ?βει στην π?ρτα του αν? π?σα ?ρα και στιγμ? σε παγκ?σμιο επ?πεδο.

Η ελληνικ? ?παιθρο? με την ιδια?τερη ποικιλομορφ?α και το πλ?θο? των μικρ?ν παραγωγ?ν μπορε? να συντηρ?σει χιλι?δε? μικρ? e-shop με πολλ? μοναδικ?? ποι?τητα? προ??ντα σπιτικ? και μη.

Το Ελληνικ? μικροκλ?μα και οι συνθ?κε? βγ?ζουν τα καλ?τερα προ??ντα απ? ?ποψη? γε?ση?. Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι το καλ?τερο ροδ?κινο, το καλ?τερο κρασ?, φ?τα, μοσχαρ?σιο κρ?α?, κατσικ?σιο γ?λα και ?λλα. Μπορε? να μην ?χουμε τη μ?γιστη παραγωγ? ?πω? ?λλε? χ?ρε?, ?μω? ?χουμε τη μ?γιστη ποι?τητα και σε αυτ? μπορε?τε να το καταλ?βετε ?μα π?τε μια β?λτα στο χωρι? σα?.

Το e-shop μπορε? να γ?νει σε WordPress με το πρ?σθετο Woocommerce και να δεχθε? ηλεκτρονικ?? πληρωμ?? και παραπ?νω απ? μ?α γλ?σσε?.

Η ?παρξη του δικο? σα? προ??ντο? ε?ναι ο παρ?γοντα? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ και το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και μπορε? να συνδυαστε? με το personal branding π?ρα πολ? ?μορφα.

Blogging Network

Η μεγαλ?τερη ζ?τηση για υπηρεσ?ε? SEO σ?μερα οδηγε? πολ? κ?σμο στο να εφε?ρει πολλ?? μεθ?δου? για να αποκτ?σει traffic στο ?ντερνετ και να μαζ?ψει καινο?ριου? επισκ?πτε?.

Μια πολ? καλ? ιδ?α ε?ναι η δημιουργ?α εν?? blogging network με διαφορετικ? sites με ποικ?λο περιεχ?μενο, διαφορετικ? domain names και διαφορετικο?? hosting providers τα οπο?α θα παρ?χουν υπηρεσ?ε? backlink και περιεχομ?νου σε τρ?τα sites.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αναδειχθε?τε στη Google και να φτ?σετε στην πρ?τη σελ?δα τη? ε?ναι να σα? προτε?νουν δι?φορα ?λλα authority sites και authority blogs στο ?ντερνετ. ?ταν λ?ω να σα? προτε?νουν εννο? να σα? συστ?σουν μ?σω εν?? συνδ?σμου που να δε?χνει στο site σα?.

Δεδομ?νου ?τι πολλ?? αγορ?? στο ?ντερνετ ε?ναι πολ? ανταγωνιστικ?? με τι? λ?ξει? κλειδι? να κοστ?ζουν ακ?μα και 2 ευρ? το κλικ στο AdWords, καταλαβα?νεται π?σο σημαντικ? ε?ναι να βγα?νετε πρ?το? στη Google. Χιλι?δε? επισκ?ψει? θα πα?ρνετε απ? το ?ντερνετ και θα κ?νετε χιλι?δε? ευρ? σε πωλ?σει? κ?θε μ?να μ?σα απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Με το blogging network στην ουσ?α παρ?χετε υπηρεσ?ε? προ?θηση? κ?ποιων ιστοσελ?δων κ?θε μ?να ?ναντι αμοιβ??. Μπορε?τε ?μα σα? αρ?σει το γρ?ψιμο και η δημοσιογραφ?α γενικ? να φτι?ξετε μερικ? τ?τοια blog ε?τε ενημερωτικ? ε?τε προσωπικ?. Πιστε?ω ?τι ο ικανοποιητικ?? αριθμ?? των blog που μπορε?τε να ?χετε ε?ναι 10 και π?νω για να ?χετε ?να αποτελεσματικ? δ?κτυο στα οπο?α θα πρ?πει να γρ?φετε τουλ?χιστον ?να ?ρθρο την εβδομ?δα 300 λ?ξεων τουλ?χιστον. Θα χρειαστε?τε να γρ?φετε 500 ?ρθρα το χρ?νο, ?μω? πιστε?ω ?τι αξ?ζει τον κ?πο, γιατ? με 10 πελ?τε? το μ?να θα μπορε?τε να βγ?ζετε ?να μηνι?τικο απ? το σπ?τι σα?.

Επ?ση? αυτ? το επιχειρηματικ? μοντ?λο, μπορε? να λειτουργ?σει και σε μεγ?λη κλ?μακα και με περισσ?τερα απ? 10 blogs και περισσ?τερου? και απ? 10 πελ?τε?. Στην τελικ? αν?λυση μπορε?τε να προσλ?βετε και ψηφιακο?? βοηθο?? για να σα? υποστηρ?ζουν στο ?ργο σα?. Ο virtual assistant ε?ναι τη? μ?δα? σ?μερα και οι συνθ?κε? το ε?νουν.

Πο? μπορε?τε να βρε?τε του? πρ?του? σα? πελ?τε?; Μπορε?τε να ξεκιν?σετε με το fiverr στον τομ?α SEO ? στα backlinks και να προχωρ?σετε και σε ?λλε? παρ?μοιε? υπηρεσ?ε?.

Υπηρεσ?ε? αναν?ωση? site και δημιουργ?α? περιεχομ?νου

Π?λι το επιχειρηματικ? σα? δαιμ?νιο ?μα θ?λετε να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ δεν θα σα? εγκαταλε?ψει ποτ?! Πολλ? site στο ?ντερνετ κυρ?ω? εταιρικ? ?χουνε blog το οπο?ο δεν χρησιμοποιο?νε. Η αναν?ωση του site για πολλο?? επιχειρηματ?ε? μοι?ζει με πονοκ?φαλο ειδικ? αν δεν διαθ?τουν τι? τεχνικ?? ικαν?τητε? και το χρ?νο για να μπο?νε στη διαδικασ?α τη? παραγωγ?? περιεχ?μενου και τη? αναν?ωση?.

Μπορε?τε να το κ?νετε εσε?? αυτ? αντ? για αυτο??. Μπορε?τε να ανανε?νετε φωτογραφ?ε? και κε?μενα, να ανεβ?ζετε ν?ε? φωτογραφ?ε? στα e-shop και να γρ?φετε ν?α ?ρθρα και δημοσιε?σει? τ?που στο blog.

Π?λι μπορε?τε να βρε?τε υποψ?φιου? πελ?τε? στο fiverr, στο Odesk και σε ?λλα παρ?μοια sites.

?μα ?χετε και κ?ποιε? βασικ?? γν?σει? προγραμματισμο? ακ?μα καλ?τερα γιατ? μπορε?τε να προσφ?ρετε και περισσ?τερε? υπηρεσ?ε? ?πω? για παρ?δειγμα, εγκατ?σταση και παραμετροπο?ηση e-shop, εγκατ?σταση wordpress και ?λλα.

To ?ντερνετ ε?ναι γεμ?το κ?σμο σ?μερα και μπορε?τε να προσφ?ρετε τι? υπηρεσ?ε? σα? σε ?λο τον κ?σμο σε μια αγορ? μεγαλ?τερη του 1 δι? που ε?ναι η αγγλ?φωνη αγορ? του ?ντερνετ.

Γρ?ψτε το δικ? σα? e-book

Αν π?ντα θ?λατε να γρ?ψετε το δικ? σα? best seller που να μεταφραστε? σε ?λε? τι? γλ?σσε? και να διαβαστε? απ? χιλι?δε? ?τομα παγκοσμ?ω?, η πιθαν?τητε? να λ?μψει το αστ?ρι σα? σ?μερα ε?ναι μεγαλ?τερε? απ? ποτ?. Γρ?ψτε το πρ?το σα? ηλεκτρονικ? βιβλ?ο και δημοσιε?στε το με το amazon kindle ? μ?νοι σα? απ? το δικ? σα? site. Με τιμ?? που ξεκιν?νε και απ? 7€, το e-book σα? μπορε? να γ?νει αν?ρπαστο και να βγ?λετε μια μικρ? περιουσ?α ?μα το υποστηρ?ξετε και το προωθ?σετε σωστ? στο ?ντερνετ.

Αν το γρ?ψετε και στα αγγλικ?, ?χετε ?να πολ? μεγαλ?τερο κοιν? να απευθυνθε?τε και πολ? περισσ?τερε? επιλογ??. Υπ?ρχουν στο Amazon πολλ?? ιστορ?ε? επιτυχ?α? ν?ων συγγραφ?ων που π?τυχαν με τα ebook του? να γ?νουν γνωστο? και δι?σημοι σε μικρ? ηλικ?α. Δε?τε περισσ?τερα: Kindle Success Stories: How Average People Like You Are Earning a Fortune Self-Publishing Kindle Ebooks (Kindle Bible)?[Kindle Edition]

Ξεκιν?στε το δικ? σα? Κλαδικ? Forum ? κλαδικ? blog

Παλι?τερα υπ?ρχαν τα κλαδικ? περιοδικ?, σ?μερα υπ?ρχουν τα κλαδικ? blog ? τα κλαδικ? forum. Απλ?? πρ?κειται για την ?δια φιλοσοφ?α ντυμ?νη με ?λλο ?νδυμα. Θα προτιμο?σα κλαδικ? blog με forum μαζ?.

Ποιο θα ε?ναι το θ?μα; Απ? εσ?? εξαρτ?ται. Μπορε?τε και απ? το forum να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, αρκε? να ε?στε καλ?? σε κ?τι και να σα? αρ?σει η ενασχ?ληση μαζ? του.

Κ?ντε το χ?μπυ σα? επ?γγελμα. Απ? την μελισσοκομ?α μ?χρι το αεραθλητισμ?, υπ?ρχει πολ?? χ?ρο? για σα? για να εξασκ?σετε τα ενδιαφ?ροντα σα? και να βρε?τε ?λλου? ανθρ?που? που να ενδιαφ?ρονται και αυτο? για το ?διο πρ?γμα με σα?.

Η βασικ? ιδ?α ε?ναι να φτι?ξετε ?να site σε WordPress και να προσθ?σετε και ?να forum σε αυτ? για να μπορε? ο καθ?να? να συμμετ?χει και να κ?νει την ερ?τηση του ? να υποβ?λλει την ?ποψη του για το θ?μα σα?.

?σο το περισσ?τερο καταφ?ρετε να κεντρ?σετε το ενδιαφ?ρον του κοινο? σα? για το forum σα?, τ?σο περισσ?τερο? κ?σμο? θα συμμετ?σχει στη συζ?τηση μαζ? σα? και θα συμπαρασ?ρει και ?λλο κ?σμο.

?σο πιο ποιοτικ? forum φτι?ξετε τ?σο πιο πολ? κ?σμο θα ελκ?σετε και θα ?χετε μεγαλ?τερη απ?χηση παντο?, στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, σε ?λλα forums και σε ?λλα sites.

Π?? μπορε?τε να χρηματοποι?σετε το forum σα?;

Υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ??, ξεκιν?ντα? με τι? δωρε??, του? χορηγο?? για διαφημ?σει?, το adsense και τ?λο? προωθ?ντα? τι? δικ?? σα? υπηρεσ?ε? ? προ??ντα. Το Forum ε?ναι ?να καλ? site για να συμμετ?σχει στο blogging network που προαναφ?ραμε.

Προσ?ξτε ωστ?σο να κρατ?σετε τα επ?πεδα spam ?σο το δυνατ?ν χαμηλ?τερα γ?νεται. Το spam μπορε? να διαλ?σει το forum σα?.

Φτι?ξτε ?να site με κριτικ?? προ??ντων

Τα καλ? και πετυχημ?να site με συγκριτικ? τιμ?ν και κριτικ?? προ??ντων μαζ? σπαν?ζουν, εν? υπ?ρχει πληθωρισμ?? απ? ?χρηστα site που δεν παρ?χουν μια πραγματικ? υπηρεσ?α και προ??ν.

Οι κριτικ?? προ??ντων ε?ναι ?να θ?μα που π?ντα θα απασχολε? τον κ?σμο και π?ντα θα ?χει πολλ?? μηνια?ε? αναζητ?σει? το μ?να στη Google. Το γνωρ?ζω γιατ? πολ?? κ?σμο? ψ?χνει πριν αγορ?σει κ?τι περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για αυτ? που σκ?φτεται να αγορ?σει. Τον προηγο?μενο μ?να αγ?ρασα το πρ?το μου Smartphone, το Galaxy S4 απ? το skroutz.

Πριν το αγορ?σω, ξ?δεψα αρκετ? χρ?νο για να μελετ?σω τι να αγορ?σω. ?χι να αποφασ?σω, αλλ? να μελετ?σω. ?ψαξα αρκετ? στο ?ντερνετ για να επιλ?ξω ποιο απ? τα δυο λειτουργικ? θα ε?ναι καλ?τερο απ? ?ποψη SEO για Smartphones, τα Windows Mobile ? το Android τη? Google;

Πιστε?ω ?τι καταλ?βατε γιατ? κατ?ληξα στο Android τη? Google. Ωστ?σο, η απ?φαση μου δεν ?ταν ε?κολη λ?γω ?λλειψη? τη? σωστ?? πληροφ?ρηση?. Δεν υπ?ρχαν site που να μου εξηγο?ν για ποιο λ?γο θα πρ?πει να π?ρω το Android απ? την οπτικ? του SEO και τη? λειτουργικ?τητα? κ?θε λογισμικο? στον τελικ? χρ?στη. Για αυτ? ?γραψα και το ?ρθρο Mobile SEO ακριβ?? μετ? την αγορ? του Smarthphone για να ενημερ?σω τον μ?σο κ?τοχο ιστοσελ?δα? για το τι πρ?πει να ξ?ρει πριν αγορ?σει smartphone.

Αφο? ρ?τησα αρκετ? ?τομα που ε?χανε ?δη smartphones και αφο? ?κανα μεγ?λη ερε?να αγορ? στο Facebook, στη Google και σε μεγ?λα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?πω? το Πλα?σιο, το E-shop και ?λλα, κατ?φερα να αποφασ?σω σωστ?.

Η σωστ? πληροφορ?α στο ?ντερνετ ε?ναι ανεκτ?μητη, εν? η παραπληροφ?ρηση μπορε? να ε?ναι τερ?στια. Οι αληθιν?? εμπειρ?ε? χρηστ?ν που μπορο?ν να γ?νουν κριτικ?? προ??ντων ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να ενημερ?σετε του? υποψ?φιου? αγοραστ?? για το τι θα αγορ?σουν στο ?ντερνετ. Εκμεταλλευτε?τε το σωστ? και δεν θα χ?σετε!

Ξεκιν?στε μια επιχε?ρηση affiliate marketing

Πολλ? ακο?γονται για το affiliate marketing ?πω? και για το network marketing. Και εδ? η παραπληροφ?ρηση σπ?ει κ?καλα. Ε?ναι σχεδ?ν πολ? δ?σκολο να βρει? σ?μερα μια αξι?λογη πρ?ταση για να βγ?λει? χρ?ματα στο ?ντερνετ με σωστ? και επαγγελματικ? τρ?πο.

Πετ?ντα? και φιλτρ?ροντα? το 97% τη? σαβο?ρα? που βρ?σκει κανε?? με δι?φορα θ?ματα για παρ?νομε? πυραμ?δε?, για ?χρηστα προ??ντα και αν?παρκτε? η τραγικ?? υπηρεσ?ε?, μπορε? να καταλ?ξει σε κ?ποια επιχειρηματικ? πρ?ταση που ?χει κ?ποιο β?θο?.

Το Affiliate marketing ε?ναι η χρ?ση μια ιστοσελ?δα? που πουλ?ει προ??ντα ? υπηρεσ?ε? απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ονομ?ζονται affiliates ? συνεργ?τε? για να την βοηθ?σει να προωθ?σει τα προ??ντα τη?.

Διαφορετικ? λ?γεται και online marketing ? internet marketing ? performance marketing. To performance marketing ε?ναι μια μ?θοδο? μ?ρκετινγκ ?που ?λλε? συνεργαζ?μενε? ιστοσελ?δε? πουλ?νε ηλεκτρονικ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? που παρ?χει?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το affiliate marketing στο ?ρθρο: Super Affiliate Marketing 202

Εκτ?? απ? αυτ? την πρ?ταση για να ξεκιν?σει κ?ποιο? με το affiliate marketing και τα ελληνικ? δεδομ?να, υπ?ρχουν και ?λλε? που μπορ? να προτε?νω σε κ?ποιον, ?πω?:

 

Δε?τε περισσ?τερα για Επιχειρηματικ?? Ιδ?ε? Για Site στο ?ντερνετ:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍