ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

learn-seo

60 SEO Resources για να κ?νετε το site σα? π?ραυλο!

να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να μ?θετε τα π?ντα για το SEO!

?πω? ξ?ρετε φ?λοι μου, ?λο και περισσ?τερα ν?α και ποιοτικ? sites ταξινομο?νται καθημεριν? απ? την Google και ο ανταγωνισμ?? για την πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι κ?τω απ? το τραπ?ζι και πολ? σκληρ??. Και επειδ? η Google αλλ?ζει τακτικ? τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? τακτικ?, το να με?νετε ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO ε?ναι πολ? σημαντικ?.

Στην πραγματικ?τητα ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει αλλ?ξει μ?χρι στιγμ?? π?νω απ? 500 φορ?? απ? τι στιγμ? τη? σ?λληψ?? του.

Θα προτιμο?σα την λ?ξη ?χει εξελιχθε? απ? τη λ?ξη ?χει αλλ?ξει.

Πρ?γματα που τα λ?γαμε και τα εφαρμ?ζαμε π?ρυσι στο SEO, φ?το? μοι?ζουν να μην λειτουργο?ν πια.

Μπορε? να ε?ναι για σα? πολ? δ?σκολο και πολ? τεχνικ? εργασ?α το να μ?νετε ενημερωμ?νοι για το SEO. ?μω? το SEO μα? αφορ? ?λου?, ?πω? και το AIDS.

Δεν ε?ναι πλ?ον κτ?μα το SEO μια? μικρ?? ομ?δα? τεχνικ?ν ? συγκεκριμ?νων εταιρει?ν υψηλ?? τεχνολογ?α?. Επ?ση? δεν ε?ναι το SEO πυρηνικ? φυσικ? και δεν χρει?ζεστε doctora για να καταλ?βετε πω? λειτουργε? το SEO και η Google.

Δεν ?χει σημασ?α ?μα ξεκιν?τε σ?μερα με το SEO ? ε?στε ?να? ειδικ?? σε αυτ?, σημασ?α ?χει ?τι μπορε?τε να μ?θετε SEO απ? το σπ?τι σα? αρκε? να ξ?ρετε αγγλικ? και να ?χετε ?ρεξη για μ?θηση.

Καλ? σα? επιτυχ?α!

Για σα? που ξεκιν?τε τ?ρα με το SEO

Ξεκιν?τε σ?μερα με το SEO ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων και δεν ?χετε ιδ?α απ? SEO; Καν?να πρ?βλημα, τα παρακ?τω ε?ναι αρκετ? ?μορφα και κατανοητ? sites, β?ντεο και ?ρθρα για να ξεκιν?σετε:

 1. How Google Crawls – Τα βασικ? για το πω? ευρετηρι?ζει και ταξινομε? ?να site η Google.
 2. How Google Works – Πω? δουλε?ει η Google.
 3. Getting the Basics –Μαθα?νοντα? τα βασικ?.
 4. PageRank – ?ρθρο απ? τη Wikipedia. Κλασικ? και διαχρονικ?.
 5. Quick Sprout’s Guide to SEO – ?να? εικονογραφημ?νο? οδηγ?? με εννι? κεφ?λαια για το SEO.
 6. Moz’s Guide to SEO –?να απ? τα αγαπημ?να μου SEO Blogs με πολλ? ?ρθρα και εργαλε?α για το SEO.
 7. SEO Starter Guide – Written by Google –Κατευθε?αν απ? την πηγ?.
 8. 8 First Step SEO Tips for Bloggers – ?μα θ?λετε να γ?νετε blogger ? να ξεκιν?σετε το δικ? σα? blog, μην ξεχ?σετε να δε?τε αυτ? το ?ρθρο.
 9. SEO Tips for Beginners –Βασικ?? συμβουλ?? SEO για σα? που ξεκιν?τε σ?μερα.

Δωρε?ν SEO Tools

Ποιοτικ?, δωρε?ν εργαλε?α που δουλε?ουν. Το τον?ζω αυτ? ?τι δουλε?ουν γιατ? μ?χρι στιγμ?? μου ?χουν στε?λει και με στ?λνουν πολλ? ?χρηστα εργαλε?α που μ?νο παραπληροφ?ρηση προκαλο?ν.

 1. Google Webmaster Tools – Πριν χρησιμοποι?σετε ?λλα αμφ?βολη? ποι?τητα? εργαλε?α SEO, ελ?γξτε τα εργαλε?α τη? Google. Μπορε?τε επ?ση? να ρ?ξετε και μια ματι? στα? Bing Webmaster Tools.
 2. Open Site Explorer –?να πολ?τιμο online εργαλε?ο για να μετρ?σετε τα backlinks σα?.
 3. Microsoft SEO Toolkit – Η Microsoft web team αν?πτυξε ?να μικρ? πακ?το λογισμικο? για να σα? βοηθ?σει να εξασκηθε?τε στο SEO
 4. Broken Link Finder – Το να ?χετε? broken links χαμηλ?νει την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και στ?λνετε αρνητικ? σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
 5. SEO Site Tools – Μια επ?κταση για τον Chrome που μετρ?ει το? page rank, meta description, εισερχ?μενα links, και πολλ? ?λλα για κ?θε ιστοσελ?δα που επισκ?πτεστε.
 6. Keyword Suggestion Tool – ?να δωρε?ν εργαλε?ο με δωρε?ν λογαριασμ? απ? το SEO Book. Σα? δε?χνει τον βασικ? ?γκο αναζ?τηση? των λ?ξεων κλειδι?ν ?πω? το Google Keyword Tool.
 7. Majestic SEO – ?να καλ? εργαλε?ο για να αναλ?σετε τα backlinks απ? το site σα?.
 8. Spider View Simulator – Δε?τε την ιστοσελ?δα σα? ?πω? τη βλ?πουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?.
 9. Spider Test Tool –?διο εργαλε?ο με το προηγο?μενο απ? το? SEO Book.
 10. Robots.txt Checker – Βρε?τε πιθαν? σφ?λματα στο αρχε?ο robots.txt που ?σω? να δημιουργ?σουν προβλ?ματα στα ρομπ?τ αν?χνευση? τη? Google.
 11. WordPress SEO Plugin – Το καλ?τερο και δημοφιλ?στερο πρ?σθετο για SEO στο WordPress απ? τον Yoast.
 12. Anchor Text Over Optimization – H Google τιμωρε? τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που ε?ναι υπερβελτιστoποιημ?νε? απ? ?ποψη anchor text. Μ?θετε αν αν?κετε σε αυτ?ν την κατηγορ?α.
 13. Test Page Speed – ?να εργαλε?ο για μ?τρηση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? απ? την Google.
 14. Tools.Pingdom.com? Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Π?σο γρ?γορα φορτ?νει; Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι παρ?γοντα? SEO και θα πρ?πει να ε?ναι μ?χρι 4 δευτερ?λεπτα το πολ?.

Βελτιστοπο?ηση? ? Website? Review & Optimization

Search-Engine-Optimization

Μ?θετε πω? να βελτιστοποι?σετε ?λο το website σα? απ? ?ποψη SEO.

 1. Anatomy of a Perfectly Optimized Web Page – Η ανατομ?α τη? τ?λεια βελτιστοποιημ?νη? σελ?δα?, ο τ?τλο? τα λ?ει ?λα.
 2. Webmaster Guidelines – Διαβ?στε τι? πολ? σημαντικ?? οδηγ?ε? για την ποι?τητα των ιστοσελ?δων απ? τη Google.
 3. Marketing Grader – To δημοφιλ?? εργαλε?ο αν?λυση? SEO και μ?ρκετινγκ απ? το HubSpot.

Μικρ?? Συμβουλ?? SEO

Αφο? λοιπ?ν ?χετε κ?νει κτ?μα σα? τα βασικ?, ε?ναι ευκαιρ?α να μ?θετε ποιο εξειδικευμ?να πρ?γματα γ?ρω απ? το SEO και το Search Εngine Optimization. Τσεκ?ρετε λοιπ?ν τι? παρακ?τω πηγ?? για να αντλ?σετε πολ?τιμε? συμβουλ?? για το SEO.

 1. Setting up an SEO Friendly WordPress Site – Το WordPress ε?ναι η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα για κατασκευ? ιστοσελ?δων. Το συγκεκριμ?νο ?ρθρο απευθ?νετε σε ?λου? εσ?? που ?χετε site σε WordPress.
 2. SEO for Blogs – Γενικ?? συμβουλ?? για blogs για WordPress blogs και ?χι μ?νο. Θ?λω να πιστε?ω ?τι οι περισσ?τεροι απ? εσ?? ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress. Αν ?χι, μπορε?τε να φτι?ξετε μ?α σ?μερα επιλ?γοντα? ?να πακ?το SEO Web Design.
 3. Patrick McKenzie’s SEO Tricks – O Patrick McKenzie σα? δε?χνει μερικ? SEO τρυκ?. ?χι ο Patrick δεν ε?ναι ο μ?γο? του SEO.
 4. Making Content Memorable – Πω? να κ?νετε το περιεχ?μενο σα? αξ?χαστο ? καλ?τερα επικ?. Πω? να μαζ?ψετε αμ?τρητα likes και tweets και πω? κ?νετε του? ?λλου? να θ?λουν να συνδεθο?ν μαζ? σα?.
 5. Strategic SEO for Startups – Περισσ?τερα μοναδικ?? SEO tips απ? τον Patrick McKenzie, εστιασμ?νε? στο? “Startup SEO.”
 6. Quick Wins in SEO – Σημει?στε τι? πρ?τε? σα? μικρ?? επιτυχ?ε? στο SEO και μετ? γιατ? ?χι και μεγ?λε?.
 7. SEO for Software Companies – Κ?θε εταιρε?α λογισμικο? θα πρ?πει να συλλ?γει στοχευμ?νη κ?νηση απ? το ?ντερνετ για να πουλ?σει τι? υπηρεσ?ε? τη?.
 8. SEO Tips from Gabriel Weinberg – ?χετε ακο?σει ποτ? για την μηχαν? αναζ?τηση? DuckDuckGo ; Ορ?στε μερικ?? συμβουλ?? απ? τον δημιουργ? αυτ?? τη? μηχαν?? αναζ?τηση?, Gabriel Weinberg.
 9. SEO for ecommerce – ?να μνημει?δη? ?ρθρο 8? σημε?ων που μα? μιλ?ει για το πω? να βελτιστοποι?σουμε ?να ecommerce site.
 10. Conducting a Competitive SEO Audit – Το HubSpot μα? δε?χνει επιγραμματικ? πω? να κ?νουμε μια σωστ? αξιολ?γηση SEO στο διεθν?? ανταγωνιστικ? περιβ?λλον.
 11. What Every Programmer Should Know – Ε?στε προγραμματιστ?? και ε?στε ακ?μα αβ?βαιο? για το? SEO; Αυτ? το ?ρθρο γραμμ?νο απ? κ?ποιον προγραμματιστ? απευθ?νεται αποκλειστικ? για προγραμματιστ?? και web? developers. Μιλ?ει στη γλ?σσα? σα? κατευθε?αν.
 12. Best SEO Tactics Post-Panda – Τον Φεβρου?ριο του 2011,? η Google ?βγαλε μια πολ? σημαντικ? αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη?. Το update ?μεινε γνωστ? στην ιστορ?α ω? το? Panda και κατακρ?μνισε στα τ?ρταρα π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε?. Αυτ?? οι απαντ?σει? απ? την Quora σα? δε?χνουν τον τρ?πο να επιβι?σετε και να ανακ?μψετε στην μετ? -Panda εποχ?.

SEO Blogs

Η προσωπικ? και βαθι? γν?ση του SEO δεν ?φτασε σαν επιφ?τηση του Αγ?ου Πνε?ματο? σε μια ν?χτα. Π?ρασα πολ? καιρ? μελετ?ντα? και διαβ?ζοντα? και ?λλε? πηγ?? μ?σω ?ντερνετ. Κυρ?ω? εστι?στηκα στα γνωστ? ποιοτικ? SEO blogs του εξωτερικο? επειδ? στην Ελλ?δα διαπ?στωσα τραγικ?? ελλε?ψει? και μεγ?λη παραφιλολογ?α προερχ?μενη απ? την ημιμ?θεια.

Ξεκιν?στε απ? το βασικ? SEO Blog το Google Webmaster Central και μετ? επεκταθε?τε στα κλασικ? και αναγνωρισμ?να blog του κλ?δου, ?πω? το MOZ Blog.

 1. Google Webmaster Central Blog – Το επ?σημο Google blog για ?λα ?σα συμβα?νουν στην μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω?. Φροντ?στε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? με το email σα?.
 2. Google Algorithm Changelog – Μια καλ?, ανεπ?σημη πηγ? με ?λε? τι? ανανε?σει? και αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google απ? τη στιγμ? τη? δημιουργ?α? του.
 3. Google Webmaster YouTube Channel – Σχεδ?ν εβδομαδια?ε? ενημερ?σει? με ερωτ?σει? και απαντ?σει? απ? τον υπε?θυνο τη? ομ?δα? antispam τη? Google Matt Cutts. ?σω? τα καλ?τερα και πιο γραφικ? SEO β?ντεο απ? τον πιο δι?σημο υπ?λληλο τη? Google!
 4. Moz Blog – Μια πολ? μεγ?λη ποικιλ?α θεμ?των γ?ρω απ? την βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Μεγ?λη συμμετοχ? και πακτωλ?? ?ρθρων απ? guest bloggers.
 5. KISSmetrics SEO posts – Μια μοναδικ? συλλογ? απ? SEO ?ρθρα δημοσιευμ?να στο KISSmetrics blog.
 6. Search Engine Land – Η αρχικ? σελ?δα ε?ναι φορτωμ?νη με πολλ? ?ρθρα για το SEO.
 7. Dave Naylor – Ο Dave Naylor ε?ναι πολ? γνωστ?? στην βιομηχαν?α του SEO industry.
 8. HubSpot SEO Posts –Μια μοναδικ? συλλογ? απ? τα καλ?τερα ?ρθρα του HubSpot σχετικ? με το SEO.
 9. SEO Book Blog – Ο Aaron Wall ε?ναι φ?ρμα στην παγκ?σμια κοιν?τητα του SEO community. Το blog του ε?ναι ?να μ?ρο? απ? το site του.
 10. Search Engine Journal –Σχολιασμ??, ν?α και ?ρθρα απ? την επικαιρ?τητα του SEO,
 11. SEO Roundtable – Παρ?χει μια πολ? καλ? σειρ? απ? SEO news και θρυλικ? παρασκευι?τικα β?ντεο φτιαγμ?να στο π?δι.
 12. YouMoz – ?ρθρα απ? την κοιν?τητα του Moz.
 13. Search Engine Guide – ?χει πολλ? διφορο?μενα ?ρθρα και ν?α για το θ?μα μα?.
 14. Alltop SEO – Μια συλλογ? τελευτα?ων ενημερ?σεων και δημοσιε?σεων απ? πολλ? SEO blogs.

Η βιομηχαν?α του SEO

Θα θ?λατε να μ?θετε περισσ?τερα για την αφρ?κρεμα τη? παγκ?σμια? βιομηχαν?α? του SEO;? Μ?πω? θα θ?λατε να κ?νετε καρι?ρα στο SEO; Δεν ?χετε παρ? να γνωριστε?τε καλ?τερα με του? κορυφα?ου? του SEO αν? τον κ?σμο.

 1. Webmaster Central Forum – ?να τερ?στιο φ?ρουμ με οικοδεσπ?τη τη Google ?που μπορε?τε να βρε?τε λ?σει? και στα πιο δ?σκολα θ?ματα SEO.
 2. Moz Community – Μια κοιν?τητα SEO απ? το site Moz που περιλαμβ?νει ερωτ?σει? και απαντ?σει?, webinars, και ?ρθρα και μελ?τε? τρ?των.
 3. SEO Subreddit – Μια SEO community στο Reddit. ?χει ?ρθρα, ερωτ?σει? και απαντ?σει? και περιπτωσιολογικ?? μελ?τε? (case studies). Μετ? απ? χρ?νια στο reddit, σ?μερα την ανακ?λυψα και γω.

Ρωτ?στε του? ειδικο??

Εκτ?? απ? τι? παραπ?νω τρει? δωρε?ν πηγ?? τη? βιομηχαν?α? του SEO, ρ?ξτε και μια ματι? στι? πληρωμ?νε? πηγ?? για του? πιο γαλαντ?μου?. Μην ξεχν?τε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α.

 1. Talk with an Expert – Θ?λετε να μιλ?σετε με κ?ποιον γκουρο? του SEO; Φυσικ? και μπορε?τε.
 2. SEO Book Community – Μια δημοφιλ?? κοιν?τητα SEO. Μια μικρ? συνδρομ? 300 δολαρ?ων ε?ναι αναγκα?α για τη συμμετοχ? σα?.
 3. Inbound – ?να site τ?που hacker με πολλ?? πιπερ?τε? συμβουλ?? και πολλο?? ειδικο?? για το SEO.

ParaMarketing Blog

?μα δεν παιν?ψει? το σπ?τι σου θα π?σει να σε πλακ?σει. Μερικ?? πολ?τιμε? πηγ?? και εργαλε?α εντ?? του ParaMarketing Blog που θα λατρ?ψετε.

59. Δωρε?ν Αξιολ?γηση SEO – Στε?λτε μα? τη σελ?δα σα? και εμε?? θα την αξιολογ?σουμε και θα την βαθμολογ?σουμε στα εργαστ?ρια του ParaMarketing SEO Design λαμβ?νοντα? υπ?ψιν 25 διαφορετικ?? παραμ?τρου? SEO. Ε?ναι μια τελε?ω? εξειδικευμ?νη υπηρεσ?α αξ?α? 29€ που δεν θα σα? στοιχ?σει τ?ποτε. Απλ?? εμπιστευτε?τε του? ειδικο??.

 1. Οδηγ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα – Βγε?τε στην Πρ?τη Σελ?δα τη? Google με μια σειρ? β?ντεο μαθημ?των.
 2. Οι 200 παρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? Google. Σα? την ?σκασα π?λι και ?βαλα 61 πηγ?? για να μ?θετε SEO. Αυτ? θα πει π?ντα να κ?νει? περισσ?τερα απ? ?σα λε?.

?Ξ?χασα τ?ποτα;

Ναι και ?να τελευτα?ο:

<

p class=”post-title entry-title”>62. The Ultimate Guide to Developing an Actionable SEO Audit

Ξ?χασα κ?τι ?λλο; Σ?γουρα. ?λοι ?νθρωποι ε?μαστε και π?ντα υπ?ρχει η περ?πτωση να ξεχ?σουμε κ?τι. Η γν?μη σα? μετρ?ει και αν θ?λετε να προσθ?σετε ? να ρωτ?σετε κ?τι, απλ?? αφ?στε ?να μ?νυμα στα σχ?λια.

Επ?ση? μπορε?τε να με βρε?τε στο facebook, twitter ? ?μα βι?ζεστε στο τηλ?φωνο 6972.364.387!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍