ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

PETYXIMENOS SXEDIASMOS ISTOSELIDON-VIMATA-1

6 Β?ματα για πετυχημ?νο σχεδιασμ? ιστοσελ?δα?

Πω? να κ?νετε πετυχημ?νο web design και web development σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα

Κ?θε επιχε?ρηση χρει?ζεται το δικ? τη? στρατηγικ? πλ?νο που συν?θω? το λ?νε business plan ? marketing plan και ?χει να κ?νει με τα β?ματα και τι? εν?ργειε? που θα πρ?πει να ακολουθηθο?ν για να επιτευχθε? το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα.

Δε?τε το και σαν αρχιτεκτονικ? σχ?διο για την κατασκευ? εν?? σπιτιο?. Χωρ?? το σχ?διο του μηχανικο? δεν γ?νεται τ?ποτα γιατ? δεν υπ?ρχει πρ?βλεψη για υλικ?, χ?ρου?, παρ?δοση και φυσικ? δι?φορα ?λλα στοιχε?α ?πω? στατικ? μελ?τη και μελ?τη κ?στου?.

?να σωστ? σχεδιασμ?νο και στημ?νο site ε?ναι αυτ? που εκπληρ?νει ?λου? του? στ?χου? τη? κατασκευ?? του ?πω? να φ?ρει πωλ?σει?, να πετ?χει α?ξηση επισκεψιμ?τητα?, αναγνωρισιμ?τητα του brand name ? να ε?ναι μ?ρο? τη? συνολικ?? στρατηγικ?? μια? επιχε?ρηση?.

Επειδ? ασχολο?μαι χρ?νια με τον σχεδιασμ? και την κατασκευ? ιστοσελ?δων θα ?θελα να σα? δ?σω ?ναν μπο?σουλα, 6 απλ? β?ματα και μερικ?? συμβουλ?? για το τι χρει?ζεται να κ?νετε και που θα πρ?πει να εστιαστε?τε κ?θε φορ? για να πετ?χετε το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα στον λιγ?τερο χρ?νο και χωρ?? σπατ?λε?.

1. Αποκρυστ?λλωση τη? στρατηγικ?? του site

Μπορε? να ακο?γεται μεγαλεπ?βολο αλλ? ?σο πιο στρατηγικ? σχεδιασμ?νο ε?ναι το site σα? και ?σο πιο ξεκ?θαρο σχεδιαστικ?, τ?σο πιο πετυχημ?νο θα ε?ναι. Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει με την πρ?τη ματι? ο επισκ?πτη? να αντιλαμβ?νεται περ? τ?νο? πρ?κειται και τι πουλ?ει η ιστοσελ?δα σα?.

Η στρατηγικ? η οπο?α θα προωθε? η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να μεταλαμπαδε?ει την στρατηγικ? γενικ? τη? επιχε?ρηση? σα?, τον σκοπ? τη? και την φιλοσοφ?α τη?.

Π?ρα απ? αυτ? θα πρ?πει να απαντηθο?ν τα παρακ?τω ερωτ?ματα:

  • Ποιο? ο σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?;
  • Ποιο?? στ?χου? καλε?ται να εκπληρ?σει η κατασκευ? τη? ? η ανακατασκευ? τηε?;
  • Θα παρ?χεται υπηρεσ?ε? ? προ??ντα μ?σα απ? αυτ?;
  • Ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? στην οπο?α απευθ?νεστε;
  • Απευθ?νεστε στην τοπικ? αγορ?, στην εθνικ? αγορ? ? στην διεθν? αγορ?;

2. Στρατηγικ?? σχεδιασμ??- Συλλογ? πληροφορι?ν και υλικο?

Θα πρ?πει να ?χουμε κατ? νου ?τι το στ?διο 1 και 2 που ?χει να κ?νει με την προεργασ?α τη? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να καλ?πτει περ?που το 25% του χρ?νου και του? κ?στου? του συνολικο? ?ργου τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Επ?ση? το στ?διο 2 ε?ναι εξ?σου σημαντικ? με τα ?λλα στ?δια, γιατ? χωρ?? το κατ?λληλο υλικ?, δεν θα μπορ?σει να δημιουργηθε? το κατ?λληλο περιεχ?μενο και δεν θα μπορ?σει ο σχεδιαστ?? ιστοσελ?δων (web designer) να αποδ?σει σωστ? και συμβολικ? το αισθητικ? μ?ρο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Καλ? ε?ναι να δημιουργ?σετε ?να πρ?χειρο sitemap με τι? υποσελ?δε? και τη δομ? του site σα? καθ?? και ποια στοιχε?α θα β?λετε πρ?τα, δε?τερα κτλ.

Επ?ση?, καλ? θα ?ταν να επιλ?ξετε και ποιο WordPress Theme θα επιλ?ξετε για την ιστοσελ?δα σα?, μια και το WordPress ε?ναι το πιο δημοφιλ?? CMS που ?χει ?πειρε? δυνατ?τητε? σχεδιαστικ?.

Σε περ?πτωση που δεν επιθυμε?τε να δημιουργ?σετε ?να site με το WordPress και επιθυμε?τε κ?ποιο custom design, καλ? θα ?ταν να βρε?τε π?νω κ?τω πιο θα ε?ναι το template και οι σχεδιαστικ?? γραμμ?? που θα ακολουθ?σετε, ποιε? γλ?σσε? προγραμματισμο? κτλ.

Σε αυτ? το σημε?ο ειπησ?ρχεται και το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? αφο? το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και απ? το πρ?το στ?διο του σχεδιασμο?.

Συν?θω? σχεδι?ζουμε μια ιστοσελ?δα για να βγει πρ?τη στη Google αλλι?? μ?λλον χ?νουμε το χρ?νο μα?. Για να μην ε?μαι τ?σο μονολιθικ??, θα παρ?φραζα ?τι σχεδι?ζουμε μ?α ιστοσελ?δα για να ?χει χιλι?δε? οργανικ?? επισκ?ψει? και ?ρα χιλι?δε? οργανικ?? αναζητ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ποιο το ?φελο? να σχεδι?σουμε ?να site το οπο?ο δεν θα π?ρει καν?ναν επισκ?πτη απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να χρειαστε? να το ξανασχεδι?σω;

3. Σχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα?

Σε αυτ? το στ?διο θα πρ?πει να κ?νουμε την φαντασ?α πρ?ξη. Θα πρ?πει οι ιδ?ε? μα? να π?ρουν σ?ρκα και οστ? και να γ?νουν ιστοσελ?δα.

Θα πρ?πει να ?χουμε κ?ποιο προσχ?διο ? κ?ποια προσχ?δια στα οπο?α θα καταλ?ξουμε. Συν?θω? σχεδι?ζουμε στο χαρτ? ?ναν μπο?σουλα για το πω? θ?λουμε να ε?ναι το site μα? και με β?ση το αρχε?ο σχ?διο πα?ρνουμε 2 σχεδιαστικ?? προτ?σει? στο WordPress.

Θα πρ?πει να προσ?ξουμε τα παρακ?τω σημε?α:

  • Ο κ?δικα? να ε?ναι σωστ??, να ε?ναι ?γκυρο?, να ε?ναι ο ελ?χιστο? δυνατ?? και να τρ?χει και γρ?γορα.
  • Να ε?ναι σχεδιασμ?νο με την φιλοσοφ?α Mobile First Design, να πα?ζει πρ?τα δηλαδ? σε κινητ?? συσκευ?? και ?χι στι? σταθερ??, μια και οι περισσ?τεροι χρ?στε? του ?ντερνετ χρησιμοποιο?ν κ?ποιο ε?δου? smartphone ? tablet.
  • Να αποφε?γουμε τι? επαναλ?ψει? με β?ση την στρατηγικ? DRY (Don’t Repeat Yourself).

4. Αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα?, περιεχ?μενο και εφαρμογ??

Η αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα?, ? το web development στα ελληνικ? ε?ναι η προσθ?κη του περιεχομ?νου, η δημιουργ?α των εφαρμογ?ν, ο εμπλουτισμ?? τη? β?ση? με δεδομ?να, η δημιουργ?α τη? λ?στα? email και η σ?νδεση με τα social media.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να μπο?με σε μια διαδικασ?α των δοκιμ?ν και θα πρ?πει να εξετ?σετε ?λη την ιστοσελ?δα απ? κινητ? και απ? σταθερ? υπολογιστ? κ?νοντα? περι?γηση σε ?λε? τι? επιμ?ρου? σελ?δε? μ?α μ?α.

Θα πρ?πει να ελ?γξετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?, τη λειτουργικ?τητα, τα τυχ?ν ορθογραφικ? λ?θη ? λ?θη στον κ?δικα κτλ και να τα διορθ?σετε.

Οι πιο πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε? αν και φα?νονται απλ?? και λιτ??, συνδυ?ζουν με επιτυχ?α ?λα τα παραπ?νω χαρακτηριστικ?.

5. Λανσ?ρισμα του web site

?ταν υποτ?θετε ?τι ?λα ε?ναι σωστ? και τελειωμ?να, θα πρ?πει να παραδ?σετε το site στον πελ?τη σα? για να το δει. Συν?θω? δεν το παραδ?δουμε ?τσι, γιατ? ?δη το βλ?πει κατ? τη δι?ρκεια τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα?.

Η φ?ση ?μω? του λανσαρ?σματο? περιλαμβ?νει το τελικ? λανσ?ρισμα για το κοιν? ? με ?λλα λ?για το ?νοιγμα του καταστ?ματο? σα? στο ?ντερνετ.

Στο λανσ?ρισμα θα πρ?πει να δοκιμ?σετε τη ν?α σα? ιστοσελ?δα στο κοιν? και ?τσι θα χρειαστε?τε να φ?ρετε κ?ποια επισκεψιμ?τητα σε αυτ?. Θα πρ?πει να ξεκιν?σετε ?μεσα τα παρακ?τω πρ?γματα:

Η διαδικασ?α του λανσαρ?σματο? κρατ?ει απ? 15 ημ?ρε? ?ω? και 3 με 6 μ?νε? στου? οπο?ου? θα πρ?πει να κ?νετε διορθ?σει? και αναθεωρ?σει? με β?ση την εμπειρ?α του χρ?στη και με β?ση τι δουλε?ει στο site σα? και τι ?χι.

6. Συντ?ρηση, αναβ?θμιση και αναν?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Π?με τ?ρα στο After sales SEO, στο After sales service γενικ?τερα τη? ιστοσελ?δα? σα? και κατ? π?σο αυτ? θα σα? βοηθ?σει να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Το ?τι φτι?ξατε μια ιστοσελ?δα, ?σο ?μορφη και αν ε?ναι δεν σημα?νει κ?τι γιατ? το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι η αναν?ωση, η υποστ?ριξη, η βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?λα τα παρελκ?μενα που εν?χει το after sales support και service.

Σε περ?πτωση που ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, θα ?χετε παρατηρ?σει ?τι η τεχνολογ?α αλλ?ζει, και κ?θε μ?να το WordPress βγ?ζει καινο?ριε? εκδ?σει?. Παρ?λληλα απαιτε?ται και αναβ?θμιση των προσθ?των του WordPress σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα.

Η αναβ?θμιση του πυρ?να του WordPress, του θ?ματο? και των προσθ?των ε?ναι σημαντικ? για την ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα? και αναγκαστικ? θα ?λεγα.

Παρ?λληλα, κ?θε μ?να ? και νωρ?τερα θα πρ?πεει να προσθ?τετε ν?ο περιεχ?μενο στο site σα?, ν?ε? σελ?δε?, ν?α ?ρθρα στο blog, ν?α προ??ντα ? ν?ε? προσφορ??.

Γενικ?τερα η αναν?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι υποχρεωτικ? για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

  • Πρ?τον για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με δεκ?δε? λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι? και
  • Δε?τερον για να κρατ?σετε ζεστ? το ενδιαφ?ρον των πελατ?ν σα? για τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.
Τελει?νοντα? θα ?θελα να προσθ?σω ?τι μια ιστοσελ?δα δεν ε?ναι ?να? στατικ?? οργανισμ?? αλλ? κ?τι δυναμικ? που προσαρμ?ζεται στι? απαιτ?σει? τη? αγορ?? σα? αλλ? και στι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για σωστ? σχεδιασμ? ιστοσελ?δα?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

9 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍