ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ GOOGLE SEO-1

8 Β?ματα για να βρε?τε, να αναλ?σετε και να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? στη Google!

Περιεχ?μενα

Μ?λλον για να σα? κ?νησε την περι?ργεια αυτ? το ?ρθρο ε?στε υποψιασμ?νοι επιχειρηματ?ε? και μπαρουτοκαπνισμ?νοι στη μ?χη σα? με τη Google και τον ανταγωνισμ? ?στε να καταλαβα?νετε ?τι ?σο πιο ψηλ? ε?στε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?, τ?σο πιο καλ? θα τα π?τε και στι? πωλ?σει? σα? απ? το ?ντερνετ.

?μω? δεν ε?ναι π?ντα προφαν?? και ε?κολο π?ντα να βρε?τε με ποιον τρ?πο θα ξεπερ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? στη Google και θα μπορ?σετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? πιο π?νω απ? αυτο??.

?τσι σκ?φτηκα να φτι?ξω ?ναν μικρ? μπο?σουλα με 8 β?ματα ?στε να δε?τε τι χρει?ζεται να κ?νετε για να μπορ?σετε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Για να μ?θετε τι χρει?ζεται να κ?νετε, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? πρ?πει να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? στη Google σ?μερα και για π?ντα

Μπορε? η αξ?α του νικημ?νου δ?νει αξ?α στον νικητ?, ?μω? στο SEO τα πρ?γματα ε?ναι λ?γο διαφορετικ? αφο? ?μα ε?στε π?ντα στη θ?ση του νικημ?νου δεν θα μπορ?σετε να επιβι?σετε και για πολ?. Δεν αρκε? λοιπ?ν μ?νο η δ?ξα αλλ? και η πραγματικ? αξ?α των πρ?των θ?σεων που δεν ε?ναι ?λλη απ? τα χρ?ματα που μπορε?τε να κερδ?σετε απ? το ?ντερνετ.

Η ιστοσελ?δα σα? για να ζ?σει χρει?ζεται ?να πρ?γμα και αυτ? δεν ε?ναι ?λλο απ? την επισκεψιμ?τητα. Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, το 70% των οργανικ?ν κλικ καταν?μονται στου? 3 πρ?του? που βρ?σκονται στη Google.

Φροντ?στε να ε?στε εσε?? αυτο? οι τρει? πρ?τοι αλλι?? κ?ποιο? ?λλο? κατ? π?σα πιθαν?τητα ανταγωνιστ?? σα? θα βρ?σκεται σε αυτ?ν την θ?ση.

1 Βρε?τε πρ?τα του? 5 μεγαλ?τερου? ανταγωνιστ?? σα? στη Google

Για να βρε?τε του? 5 μεγαλ?τερου? ανταγωνιστ?? σα? στη Google θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να γνωρ?ζετε τι? λ?ξει? κλειδι? τι? αγορ?? σα?. Η ε?ρεση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι μια σχετικ? απλ? διαδικασ?α απ? τη στιγμ? που γνωρ?ζετε ξεκ?θαρα την αγορ? στ?χο σα? γιατ? μια μικρ? ?ρευνα στη Google θα σα? δε?ξει με τι? 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε ποιο? βγα?νει πρ?το? και ποιο? ?πεται μετ?.

Αφο? λοιπ?ν υποθ?σουμε ?τι γνωρ?ζετε ποιο? ε?ναι ο πρ?το? και ποιοι αν?κουν στην πρ?τη πεντ?δα, τ?τε θα πρ?πει να προχωρ?σετε στο επ?μενο β?μα που ε?ναι η αν?λυση αυτ?ν των π?ντε πρ?των ανταγωνιστ?ν.

Θα ?θελα να επισημ?νω ?τι οι π?ντε πρ?τοι ανταγωνιστ?? θα πρ?πει να ε?ναι περ?που στο ?διο μ?γεθο? απ? ?ποψη επιχε?ρηση? με εσ??. Για παρ?δειγμα ?μα πουλ?τε κινητ? Samsung, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να κερδ?σετε ω? απλ? eshop την ?δια τη Samsung που ?σω? να βγα?νει πιο μπροστ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?μω? ?μα βγα?νει πιο π?νω στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?να ?λλο ανταγωνιστικ? eshop, τ?τε ?σω? και να μπορε?τε να το ξεπερ?σετε με μικρ? προσπ?θεια. Αυτ? που θ?λω να πω ε?ναι ?τι πρ?πει να βρε?τε του? ?μεσου? ανταγωνιστ?? στη Google και ?χι του? ?μμεσου?.

?μεσοι ανταγωνιστ?? ε?ναι αυτο? που πουλ?νε τα παρ?μοια προ??ντα ? υπηρεσ?ε? με εσ?? στι? λ?ξει? κλειδι? που ο χρ?στη? ?χει ξεκ?θαρη πρ?θεση αγορ?? ?ταν κ?νει μια αναζ?τηση.

2 Συλλ?ξτε στοιχε?α για του? ?μεσου? ανταγωνιστ?? σα??

?Και κ?ντε ?να συγκριτικ? test μεταξ? σα?. Το συγκριτικ? τεστ θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να περιλαμβ?νει τα εξ??:
 • Ηλικ?α του domain name
 • Page Rank απ? το domain name
 • Page Rank τη? σελ?δα? προορισμο?
 • Alexa rank
 • Τα συνολικ? backlinks απ? το domain
 • Τα?συνολικ? backlinks τη? σελ?δα? προορισμο?

Ο στ?χο? τη? συλλογ?? ?λων των παραπ?νω πληροφορι?ν ε?ναι απλ?? και μ?νο για να αξιολογ?σετε τον βαθμ? δυσκολ?α? που ?χετε για να ξεπερ?σετε κ?θε ανταγωνιστ? σα?.

Καλ? θα ?τανε να δημιουργ?σετε ?να φ?λλο εργασ?α? στο excel ?στε να μπορ?σετε να συλλ?ξετε ?λα τα παραπ?νω δεδομ?να συγκεντρωτικ? και να μπορ?σετε να αποκτ?σετε πλ?ρη και πραγματικ? εικ?να για το ποιο? ε?ναι ο ανταγωνισμ?? σα? και π?σο δυνατ?? ε?ναι.

Συν?θω? οι περισσ?τεροι επιχειρηματ?ε? βαδ?ζουν στη σκι? και δεν μελετ?νε ? δεν δ?νουν σημασ?α στο τι κ?νουν οι ?λλοι γιατ? δεν ?χουν πλ?ρη εικ?να και επ?ση? δεν ?χουν τον χρ?νο για να την αποκτ?σουν αλλ? και τη γν?ση για να το κ?νουν αυτ?.

?μω? ?πω? κ?θε σωστ?? μ?στορα? θα πρ?πει να ?χει τα επαγγελματικ? του εργαλε?α για να κατασκοπε?σει τον ανταγωνισμ? και μερικ? απ? αυτ? τα εργαλε?α ε?ναι τα παρακ?τω:

Προσωπικ? ?χω π?νω απ? 40 πληρωμ?να επαγγελματικ? εργαλε?α για το SEO που χρησιμοποι? κ?θε μ?να και ?πω? καταλαβα?νετε αξ?ζουν μια μικρ? περιουσ?α.

Στο τ?λο? θα πρ?πει να ταξινομ?σετε τον ανταγωνισμ? και τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? με β?ση τι? ε?κολε? λ?ξει? κλειδι? , τι? μεσα?ε? και τι? δ?σκολε? ? ακατ?ρθωτε? λ?ξει? κλειδι? που δεν θα μπορε?τε να πι?σετε.

Συν?θω? για αυτ? τον σκοπ? χρησιμοποι? το SEO Powersuite γιατ? ε?ναι ?ντω? το πιο ολοκληρωμ?νο εργαλε?ο για κ?θε επαγγελματ?α στο SEO αλλ? και για κ?θε επιχειρηματ?α του ?ντερνετ.

3 Ελ?γξτε την στρατηγικ? εντ?? σελ?δα?

Το SEO εντ?? σελ?δα? προηγε?ται απ? το SEO εκτ?? σελ?δα? και θα πρ?πει πριν δο?με τα backlinks των ανταγωνιστ?ν μα? να ?χουμε ανιχνε?σει και αναλ?σει τι? σελ?δε? προορισμο? του?.

Αυτ? περιλαμβ?νει γενικ? η μεγαλεπ?βολη φρ?ση?στρατηγικ? εντ?? σελ?δα?. Σε αυτ? θα πρ?πει να αναλ?σουμε το περιεχ?μενο των σελ?δων προορισμο? των ανταγωνιστ?ν μα? και να κοιτ?ξουμε τα παρακ?τω:

 • Τ?τλοι και meta descriptions
 • Λ?ξει? κλειδι? στο url
 • Β?θο? τη? σελ?δα? προορισμο? και url
 • meta keywords, meta tags
 • Κεφαλ?δε? H1 και κεφαλ?δε? H2
 • Ον?ματα εικ?νων και εναλλακτικ? κε?μενο εικ?νων
 • Κε?μενο συνδ?σμων
 • Μ?γεθο? κειμ?νου και ποι?τητα κειμ?νου
 • Ταχ?τητα φ?ρτωση?
 • UX ? χρηστικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?
 • Mobile friendly

?μα μπορε?τε ε?κολα να εντοπ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? σελ?δε? προορισμο? των ανταγωνιστ?ν σα?, μ?λλον ?χουν ?δη κ?νει κ?ποια προεργασ?α στο SEO ? κ?ποια ?ντονη εργασ?α βελτ?ωση? τη? ιστοσελ?δα? του?.

Μην σκ?φτεστε μ?νο τι? λ?ξει? κλειδι? και το στ?σιμο ?λων των σελ?δων προορισμο? των ανταγωνιστ?ν σα? απ? τεχνικ? σκοπι? μ?νο. Αλλ? θα πρ?πει να τι? βλ?πετε και απ? τη σκοπι? του μ?ρκετινγκ. Περν?νε κ?ποιο μ?νυμα στην αγορ?;

Κ?νουν τον τελικ? χρ?ση να κ?νει κλικ π?νω στη σελ?δα προορισμο?;

?μα το κε?μενο και η σελ?δε? προορισμο? των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι καλ?τερε? απ? τη δικ? σα?, μ?λλον θα πρ?πει να κ?νετε μια πιο σοβαρ? προσπ?θεια βελτ?ωση? αυτ?ν το ταχ?τερο δυνατ? για να μπορ?σετε να του? ξεπερ?σετε στον τομ?α περιεχ?μενο και ελκυστικ?τητα.

Θυμηθε?τε ?τι το SEO ?χει να κ?νει με το inbound marketing το οπο?ο βασ?ζεται στην ?λξη του πελ?τη και ?χι στην απ?θηση.

?μα ε?στε προχωρημ?νοι στο SEO κ?ντε πιο εκτεν? αν?λυση εντ?? σελ?δα?

Για του? ιδια?τερα προχωρημ?νου? στο SEO, καλ? θα ?τανε να κ?νουν μια πιο εκτεν? αν?λυση, η οπο?α θα πρ?πει να περιλαμβ?νει και τα παρακ?τω:

 • Να ελ?γξετε για προβλ?ματα indexing και crawling τη? σελ?δα? προορισμο? σα? και των ανταγωνιστ?ν σα?
 • Να ελ?γξετε για broken links
 • Να ελ?γξετε για ?λλα πιθαν? προβλ?ματα στον κ?δικα τη? σελ?δα?

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να το κ?νετε αυτ? ε?ναι για να διορθ?σετε πιθαν? προβλ?ματα στη σελ?δα σα? και να βρε?τε τι? αδυναμ?ε? των ανταγωνιστ?ν σα?.

4 Δε?τε πω? χτ?ζουν backlinks οι ανταγωνιστ?? σα?

Το τ?ταρτο β?μα ε?ναι μ?λλον ?να απ? τα σημαντικ?τερα στο SEO γιατ? αυτ? που μετρ?ει περισσ?τερο για να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? στη Google δεν ε?ναι ?λλο απ? τα backlinks. Ποια backlinks ?μω?;

Τα δικ? σα? και των ανταγωνιστ?ν σα?.

Με λ?γα λ?για θα πρ?πει να αναλ?σετε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα? και να δε?τε π?σα backlinks σα? χωρ?ζουν απ? τον πρ?το ανταγωνιστ? σα?. Αν ε?ναι 100.000 τ?τε μ?λλον θα κ?νετε χρ?νια για να τον ξεπερ?σετε και θα συναντ?σετε πολλ?? δυσκολ?ε? στο να δημιουργ?σετε 100.000 backlinks με το χ?ρι που να ε?ναι εξ?σου ποιοτικ? με αυτ? που ?χει ?δη ο ανταγωνιστ?? σα?.

Το επ?μενο β?μα ε?ναι να αναλ?σετε πω? αποκτ?θηκαν αυτ? τα backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα? και κατ? π?σο ε?ναι ποιοτικ? και ασφαλ? backlinks για να μπε?τε και εσε?? στην διαδικασ?α να τα αντιγρ?ψετε.

Στο κυν?γι λοιπ?ν των ποιοτικ?ν backlink μπορε?τε ε?τε με το SEO Powersuite ε?τε με το ahrefs ? κ?ποιο ?λλο εργαλε?ο να εντοπ?σετε τα καλ?τερα και τα πιο ε?κολα για να αποκτ?σετε backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα? και να κ?νετε μια λ?στα.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Π?? να βρε?τε τα Backlinks των Ανταγωνιστ?ν σα?.

Τι θα πρ?πει να κοιτ?ξετε στα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα?;

SEO COMPETITORS

Και τ?ρα θα μου πε?τε πω? ξεχωρ?ζετε την ?ρα απ? το σιτ?ρι στο φλ?γον θ?μα που απασχολε? ακ?μα και την κυβ?ρνηση Σ?ριζα που δεν ε?ναι ?λλο απ? τα backlinks. -Πλ?κα κ?νω αυτο? δεν ξ?ρουν καν γιατ? δεν εμφαν?ζονται στη Google.

Τ?σπα, α? π?με λοιπ?ν να π?σουμε με τα μο?τρα στο θ?μα backlinks των ανταγωνιστ?ν αλλ? και τα δικ? μα? backlinks. Τι θα πρ?πει να κ?νουμε επιγραμματικ?;

 • Ελ?γξτε π?σα backlinks ?χει κ?θε ανταγωνιστ??
 • Ελ?γξτε π?σα backlinks ?χει απ? μοναδικ? domains
 • Ελ?γξτε π?σα backlinks ?χει απ? μοναδικ? C class IPs.
 • Βρε?τε τι? σελ?δε? προορισμο? με τα περισσ?τερα backlinks
 • Αναλ?στε το ε?δο? των λ?ξεων κλειδι?ν που χρησιμοποιο?νται απ? του? ανταγωνιστ?? σα?
 • Ελ?γξτε την αναλογ?α nofollow με dofollow backlinks
 • Ελ?γξτε την αξ?α κ?θε backlink
 • Δε?τε σε ποια blogs ?χουν κ?νει post οι ανταγωνιστ?? σα?
 • Δε?τε ?μα κ?νουν guest posting?
 • Βρε?τε ?μα συμμετ?χουν σε forums
 • Δε?τε ?μα συμμετ?χουν σε εκθ?σει? ? συν?δρια ? ε?ναι σπ?νσορε? σε εκδηλ?σει? που πιθαν?ν του? ?χουν δ?σει backlinks
 • Τσεκ?ρετε ?μα ?χουν πληρωμ?να links
 • Δε?τε τι ε?δου? backlinks δημιουργο?ν οι ανταγωνιστ?? σα?, εικ?νε?, β?ντεο, ?ρθρα, podcasts, infographics κτλ.
 • Δε?τε ?μα διοργαν?νουν διαγωνισμο?? ?πω? ο διαγωνισμ?? FREE BAG
 • Δε?τε ?μα πα?ρνουν κριτικ?? προ??ντων ? κριτικ?? σε ?λλα sites κριτικ?ν ?πω? το skroutz, facebook, google for business κτλ

Τ?λο? θα πρ?πει να ε?στε τ?ρα σε θ?ση να αναλ?σετε π?σο χρ?νο και π?σου? π?ρου? θα πρ?πει να διαθ?σετε για να εκπον?σετε κ?ποια εκστρατε?α SEO καθ?? και ποια backlinks θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δημιουργ?σετε ? να αντιγρ?ψετε και ποια να αποφ?γετε.

5 Ελ?γξτε τα social media signals των ανταγωνιστ?ν σα?

Επιτ?λου?, για πρ?τη φορ? σα? αναφ?ρω μ?σα σε αυτ? το ?ρθρο να ελ?γξετε π?σα like ?χουν π?ρει οι ανταγωνιστ?? σα?. Το ξ?ρω ?τι μερικο?? σα? ανησυχ? και σα? τρομ?ζω γιατ? εν? ε?μαστε τ?σο βαθι? στο SEO δεν αναφ?ρω πουθεν? τη λ?ξη Facebook και Facebook like εν? αναφ?ρω συν?χεια τη λ?ξη backlink.

Υποψι?ζομαι ?τι το Facebook πιθαν?τατα θα ε?ναι ελ?σσονο? σημασ?α? για την κατ?ταξη σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε αντ?θεση με τα backlinks που ε?ναι με?ζονο? σημασ?α?.

Το Facebook ?χει ?ναν μικρ? ρ?λο στου? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google και ?τσι θα πρ?πει και εμε?? να αφιερ?σουμε λ?γο χρ?νο για αυτ?, αλλι?? θα εγκλωβιστο?με σε ?να ατ?ρμονο καθοδικ? καν?λι που θα μα? απομυζ?σει οικονομικ? και δεν θα μα? οδηγ?σει πουθεν?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Γιατ? ?κοψα τη διαφ?μιση στο facebook

Για να μην χ?σουμε ?μω? την εστ?αση μα? και να π?με κατευθε?αν στο ψητ? θα πρ?πει να κοιτ?ξετε του? παρακ?τω παρ?γοντε?:

 • Τον συνολικ? αριθμ? των social signals των ανταγωνιστ?ν σα? και τα δικ?
 • Τι? σελ?δε? και του? λογαριασμο?? των social media των ανταγωνιστ?ν σα? και τα δικ? σα? και
 • τα social mentions τα δικ? σα? αλλ? και των ανταγωνιστ?ν σα?

Τ?ρα πολλο? απ? εσ?? θα μου πε?τε ?τι τ?ρα καταλ?βατε γιατ? κ?ποιε? επιχειρ?σει? προσλαμβ?νουν social media managers.

Τα social media δεν επηρε?ζουν ?μεσα και μακροπρ?θεσμα την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?μω? επηρε?ζουν μεσοπρ?θεσμα -σα? θυμ?ζει κ?τι αυτ? η λ?ξη;- την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?, εν? το social media traffic ?σω? να φ?ρνει μετατροπ?? και κλικ στου? ανταγωνιστ?? σα?.

6 Αναλ?στε τι? διαφημιστικ?? καμπ?νιε? των ανταγωνιστ?ν σα?

?μεσα δεν σα? επηρε?ζει το γεγον?? ?τι κ?ποιο? ανταγωνιστ?? σα? κ?νει διαφ?μιση στο Adwords ? στο ?ντερνετ ? στο Facebook. Σα? βοηθ?ει ?μω? στο να βρε?τε τα διαφημιστικ? κε?μενα, τι? σελ?δε? προορισμο?, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που προωθε? καθ?? και τον τρ?πο που σκ?φτεται ? τι? προθ?σει? του.

?σω? κ?ποιο? που αναλ?νεται με το Adwords να μην επενδ?ει στο SEO του ? και το αντ?στροφο.

Γενικ? μιλ?ντα? η παρακολο?θηση του ανταγωνισμο? σα? βοηθ?ει για να βελτιωθε?τε εσε?? οι ?διοι.

7 Καταστρ?στε ?να σχ?διο για να του? κερδ?σετε

Και τ?ρα φτ?νουμε και στο τι πρ?πει να κ?νετε για να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

Δ?ο πρ?γματα θα ?κανα προσωπικ?:

 • Πρ?τον θα δημιουργο?σα το καλ?τερο προ??ν ? υπηρεσ?α και θα αν?γκαζα τον πελ?τη να με βρει και
 • δε?τερον θα γνωστοποιο?σα την παρουσ?α μου παντο?.

Γ?νετε οι καλ?τεροι ?στε να μην μπορε? καν?να? να σα? αγνο?σει, ο?τε και η γκ?μενα που μ?λι? σα? παρ?τησε γιατ? ?σασταν τ?σο τ?λειο?. Που θα γ?νετε καλ?τεροι;

Παντο?. Σε ?λου? του? τομε??. Ο στ?χο? σα? ε?ναι η ποι?τητα, η εξυπηρ?τηση, η διαθεσιμ?τητα και γενικ? η αριστε?α και ο πρωταθλητισμ?? ?ναντι των ?λλων. Β?λτε τον π?χη ψηλ? και εργαστε?τε σκληρ? για να τον ανεβ?σετε και ?λλο.

Στο δε?τερο, το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι η μαζικ? ?κθεση και το να μπε?τε παντο?, σε ?λα τα social media, σε ?λα τα sites, σε ?λου? του? οδηγο??, σε ?λα τα forums κτλ.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media

Καθ?? και να δημιουργ?σετε backlinks σε ?λα τα sites που μπορε?τε ξεκιν?ντα? απ? τα ποιοτικ?τερα και τα ευκολ?τερα στο να π?ρετε backlink.

Κρατ?στε στο νου σα? ?τι το σχ?διο για την εκστρατε?α SEO στο ?ντερνετ ε?ναι μαραθ?νιο? και θα πρ?πει να στοχε?σετε στο να κερδ?ζετε κ?θε μ?να λ?γο ?δαφο? ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα?.

Καλ? θα ?ταν να προγραμματ?σετε ?να πλ?νο για το SEO που να κρατ?ει απ? 6 ?ω? 12 μ?νε? περ?που και να στοχε?ει στην σταθερ? απ?κτηση backlinks, social media signals και στην βελτ?ωση των υπηρεσι?ν και των προ??ντων που παρ?χετε στο ?ντερνετ.

8 Παρακολουθ?στε στεν? του? στενο?? ανταγωνιστ?? στο SEO

Τ?λο?, το ?γδοο και τελευτα?ο β?μα ε?ναι ?τι θα πρ?πει να παρακολουθε?τε του? ?μεσου? ανταγωνιστ?? σα? στεν? και να ελ?γχετε ?λα τα ν?α του? backlinks.

Επ?ση? θα πρ?πει να εξετ?ζετε κ?θε φορ? τι επιπτ?σει? ?χει κ?θε Google Update στην ιστοσελ?δα σα? αλλ? και στι? ιστοσελ?δε? των ανταγωνιστ?ν σα?.

Το να παρακολουθε?τε τον ανταγωνισμ? αλλ? και τι? επιδ?σει? στο SEO τη? δικ?? σα? ιστοσελ?δα? ε?ναι μια α?ναη διαδικασ?α.

Τα βασικ? σημε?α που θα πρ?πει να προσ?χετε στου? ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι:

 • Οι θ?σει? του? και η κατ?ταξη του? στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google
 • Τα ν?α backlinks που ?χουν κερδ?σει
 • Την αν?πτυξη των site του? με ν?ε? σελ?δε? καθ?? και τον ρυθμ? αν?πτυξη? του?

Η διαδικασ?α του τυπικο? ελ?γχου SEO μ?σω των κατ?λληλων εργαλε?ων θα πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?να για να μπορε?τε να βλ?πετε την πορε?α σα? συγκριτικ? με του? ?μεσου? ανταγωνιστ?? σα?.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και φυσικ? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? στη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍