ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE MYTHOI-PSEMATA

5 Μεγ?λα ψ?ματα στο SEO που η Google θ?λει να πιστ?ψετε

Περιεχ?μενα

?σο και να σα? φα?νεται απ?στευτο, ζο?με σε ?ναν κ?σμο ενηλ?κων που δυστυχ?? η εκμετ?λλευση και η χειραγ?γηση ε?ναι στοιχε?α που συμμετ?χουν στο μ?ρκετινγκ μια? σ?γχρονη? εταιρε?α? σ?μερα και η ?παρξη του? ε?ναι απαρα?τητη ?χι μ?νο για την βιωσιμ?τητα τη? αλλ? και για την μεγιστοπο?ηση των κερδ?ν.

?λοι σ?μερα λ?νε ψ?ματα ? σχεδ?ν ?λοι μικρ? και μεγ?λα, οι πολιτικο? λ?νε ψ?ματα για να εκλεγο?ν, οι σ?ζυγοι μεταξ? του? και οι μεγ?λε? εταιρε?ε? λ?νε στου? πελ?τε? του? μικρ? και μεγ?λα ψ?μματα.

?μα προσθ?σουμε σε αυτ? τα 5 ψ?μματα και μ?α δ?ση παραπληροφ?ρηση?, τ?τε κ?νουμε τα ψ?μματα αυτ? στο SEO να φα?νονται αληθιν?.

1 Τα backlinks δεν μετρ?νε πια

?χει ακουστε? πολλ?? φορ?? στου? κ?κλου? του SEO ?τι η δημιουργ?α backlinks ακ?μα και ποιοτικ?ν ? η?απ?κτηση backlinks?ε?ναι πλ?ον μ?ταιη ? αν?φελη διαδικασ?α, αφο? η Google σταμ?τησε να τα μετρ?ει πια.

Το ?χουμε ακο?σει δεκ?δε? φορ?? απ??το ?διο το στ?μα τη? Google ?τι ?σε? απ?πειρε? χειραγ?γηση? του PageRank με αφ?σικη δημιουργ?α backlinks, παραβι?ζει τα κριτ?ρια ποι?τητα? ? τα?quality guidelines?που ?χει θ?σει η ?δια η Google.

Και η αλ?θεια: Τα backlinks ε?ναι ο νο?μερο ?να? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σ?μερα

?μω? η αλ?θεια ε?ναι λ?γο διαφορετικ? γιατ? εντελ?? τυχα?α ?σο πιο ψηλ? ε?ναι στην κατ?ταξη κ?ποια sites τ?σο περισσ?τερα backlinks ?χουν και αυτ? μπορε?τε να το δε?τε μ?σω του ahrefs.com.

Για παρ?δειγμα, ?μα κ?νουμε μια αναζ?τηση με τη λ?ξη κλειδ? WEB DESIGN LONDON, θα δο?με ?τι το σχεδιαστικ? γραφε?ο ιστοσελ?δων που βγα?νει στο πρ?το αποτ?λεσμα τη? Google ?χει ?να ξεκ?θαρο link profile.

2017-03-30_WEB_DESIGN_LONDON

H ιστοσελ?δα που βγα?νει πρ?τη ε?ναι το thewebkitchen.co.uk και ?μα παρατηρ?σετε το προφ?λ τη? ω? προ? τα backlinks που ?χουν ε?ναι αξιοθα?μαστη, γιατ? κατ?φερε μ?σα σε 2 μ?νο μ?νε? να σκαρφαλ?σει στην πρ?τη θ?ση τη? Google σε μια αγορ? 20 εκατομμυρ?ων και ιδια?τερα ανταγωνιστικ?.

2017-03-30_WEB_DESIGN_BACKLINKS

Δεν ξ?ρω τι να πω για την Google, αλλ? μ?λλον τα backlinks ?χι μ?νο δεν μετρ?νε, αλλ? ζουν και βασιλε?ουν και χωρ?? αυτ?, δεν υπ?ρχει περ?πτωση να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks:

2 Τα κλικ δεν επηρε?ζουν την κατ?ταξη

?να? ?λλο? αστικ?? μ?θο? ε?ναι ?τι τα απευθε?α? κλικ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? προ? την ιστοσελ?δα σα? ? τα απευθε?α? κλικ μ?σα στο site δεν επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?. Σ?μφωνα με τη Google ? μ?λλον με ειδικο?? του SEO, η Google δεν μετρ?ει τα απευθε?α? κλικ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? γιατ? ε?κολα επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Κι ?μω? φ?λοι μου το συμβα?νει ακριβ?? το αντ?θετο. Και η πραγματικ? αιτ?α τη? δι?δοση? ?λων αυτ?ν των μ?θων ε?ναι απλ?? και μ?νο για να καλ?ψουν αυτ?? τι? τρ?πε? στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Ο λ?γο? που υπ?ρχει το πρ?σθετο Yoast SEO ε?ναι για να μπορ?σει κ?ποιο? να ρυθμ?σει το rich snippet τη? σελ?δα? προορισμο? ? του ?ρθρου που δημιουργε? για να εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google πιο ελκυστικ? και να αυξ?νει το CTR. (Click throurgh rate)

Με ?λλα λ?για, τα κλικ που λαμβ?νει η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? σα? βελτι?νουν την συνολικ? σα? κατ?ταξη στη Google. Τα κλικ δηλαδ? συμμετ?χουν στου? παρ?γοντε? του αλγ?ριθμου αναζ?τηση? τη? Google.

Και η αλ?θεια: Τα κλικ βελτι?νουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Μ?λιστα τα κλικ βελτι?νουν την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? σε πραγματικ? χρ?νο και με γρ?γορου? ρυθμο??. Οι θ?σει? μεταβ?λλονται μετ? απ? δεκ?δε? κλικ, συν?θω? απ? 10-500 χωρ?? αυτ? να ε?ναι σ?γουρο για ?λε? τι? αγορ?? και ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι?.

?ρα θα πρ?πει να σκεφτε?τε δ?ο φορ?? πριν κ?νετε κλικ στην ιστοσελ?δα του ανταγωνιστ? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google γιατ? μ?λλον συμμετ?χετε και εσε?? στην ?νοδο του στην πρ?τη θ?ση!

Επ?ση? μια χρ?σιμη συμβουλ? ε?ναι ?τι θα πρ?πει να προσ?ξετε και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, να την κ?νετε αρεστ? στο κοιν? και να ?χετε ελκυστικο?? τ?τλου? και ελκυστικ? rich snippets για να π?ρετε περισσ?τερα κλικ απ? του? ανταγωνιστ?? σα? ακ?μα και αν ε?στε στην π?μπτη ? ?γδοη θ?ση των μηχαν?ν αναζ?τηση? γιατ? αυτ? θα σα? ανεβ?σει ταχ?τερα στην πρ?τη θ?ση.

3 Οι λ?ξει? κλειδι? δεν ε?ναι πια σημαντικ??

Το 2013 η Google με το?Hummingbird update, μια αναν?ωση του αλγορ?θμου τη? ?δειχνε να ταρ?ζει τα νερ? και να αλλ?ζει τα π?ντα στο on page SEO?? στο εντ?? σελ?δα? SEO.

Εν μ?α νυκτ? η Google κατ?πληξε του? π?ντε? ανακοιν?νοντα? ?τι οι λ?ξει? κλειδι? αντικαθ?σταντε?τ?ρα απ? θ?ματα, ιδ?ε? και κατ? συν?πεια η στ?χευση με λ?ξει? κλειδι? δεν ε?χε πια αξ?α.

Σ?μφωνα λοιπ?ν με την Google, το?Hummingbird update??δινε τ?ρα περισσ?τερη αξ?α στην θ?ση κ?θε λ?ξη? μ?σα στην αναζ?τηση απ? σημασιολογικ? πλευρ?, παρ? την ?δια την λ?ξη κλειδ?!

Σε αυτ? ?ρθαν να προστεθο?ν ?λλα δ?ο μεγ?λα updates που ενσωματ?θηκαν αργ?τερα στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google:
 • To Google Knowledge Graph και
 • το RankBrain

Τι ε?ναι το rankbrain και το Knowledge Graph ?μω?;

Απ? τα εκατομμ?ρια των ερωτημ?των που δ?χεται κ?θε δευτερ?λεπτο η Google, περ?που το 15% απ? αυτ? ?ε?ναι εντελ?? καινο?ρια και ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι και διφορο?μενα. Μοι?ζουν δηλαδ? με τον χρησμ? του μαντε?ου των Δελφ?ν που ε?ναι του τ?που ?ξοι? αφ?ξοι?.

Το RankBrain βοηθ? τη μηχαν? αναζ?τηση? να κατανο?σει καλ?τερα αυτ?? τι? διφορο?μενε? ερωτ?σει?, ?πω? για παρ?δειγμα, ?Ποιο? ε?ναι ο κορυφα?ο? αντ?κλητο? για την υπηρεσ?α του στρατηγο? στι? ?νοπλε? Δυν?μει?? ?τσι ?στε να μπορε? να αναδε?ξει ?σο το δυνατ? πιο χρ?σιμα αποτελ?σματα.

Το RankBrain λειτουργε? με την ενσωμ?τωση του γραπτο? λ?γου σε μαθηματικ?? οντ?τητε? που η μηχαν? αναζ?τηση? μπορε? να καταλ?βει.

Μπορε? να ?υποθ?τει επ?ση? ποιε? λ?ξει? και φρ?σει? ε?ναι παρ?μοιε? ?ννοιε? μεταξ? του?, ?τσι ?στε να μπορε? να βοηθ?σει στην απλοπο?ηση των ερωτημ?των για την Google για αναζ?τηση.

Μετ? απ? αυτ? π?ρα πολλ? στελ?χη τη? Google, οι λεγ?μενοι Googlers ?καναν ανοιχτ? δηλ?σει? ?τι οι λ?ξει? κλειδι? δεν ε?ναι πλ?ον σημαντικ?? και ?τι η Google μπορε? πλ?ον με τι? ν?ε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? να αντιληφθε? την πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? τι? λ?ξει? κλειδι? και ω? εκ το?του να καταφ?ρει να καταργ?σει τι? λ?ξει? κλειδι? προ? χ?ριν των ιδε?ν, φιλοσοφι?ν και concepts του χρ?στη.

Και η αλ?θεια: η Google δ?νει μεγαλ?τερη αξ?α στι? λ?ξει? κλειδι? παρ? στην σημασ?α του??

MELITZANI-ANAZITISI-GOOGLE-1

Σε μια μικρ? αναζ?τηση που ?κανα στην Google, ψ?χνοντα? για το μελιτζαν?, που ?λοι ξ?ρουμε ?τι ε?ναι χρ?μα, το πρ?το αποτ?λεσμα που μα? επιστρ?φει η Google ε?ναι ?να αθλητικ? ρεπορτ?ζ με θ?μα ?Ο χαρο?μενο? μελιτζαν? Ομπρ?ντοβιτ? σε… GIF!

Μ?λλον κ?ποιο λ?θο? θα ?γινε γιατ? καμ?α σχ?ση το πρ?το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? με αυτ? που ψ?χναμε. ?μω? ο?τε το δε?τερο, ο?τε το τρ?το αλλ? καν?να αποτ?λεσμα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δεν ?χει μαντ?ψει την πρ?θεση μα? να μ?θουμε περισσ?τερα για το χρ?μα ω? μελιτζαν? και ?τσι μα? επ?στρεψε μ?νο ιστοσελ?δε? με τη λ?ξη κλειδ? μελιτζαν?.

Αν και στα αποτελ?σματα εικ?νων, η Google κατ?φερε λ?γο να πι?σει το ν?ημα του χρ?ματο?, δεν το πι?νει ακριβ?? π?λι ?μω?, καταφ?ρνει ?μω? να πι?σει τι? σχετικ?? αναζητ?σει? με Μελιτζαν? ω? χρ?μα.

Με ?λλα λ?για, ?ντω? η Google καταλαβα?νει ?τι το μελιτζαν? ω? ?ρο? αναζ?τηση? σχετ?ζεται με το χρ?μα, ?μω? δεν μπορε? να διαχωρ?σει ποιε? ιστοσελ?δε? στα ελληνικ? ε?ναι σχετικ?? με το χρ?μα μελιτζαν?.

Για αυτ? το λ?γο μα? επιστρ?φει στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? μ?νο τι? ιστοσελ?δε? και μ?λιστα αυτ?? με το υψηλ?τερο domain authority που σχετ?ζονται με το μελιτζαν? ω? λ?ξη κλειδ? και μ?νο.

Αυτ? σημα?νει ?τι μπορε?τε να βγα?νετε στην Google για χιλι?δε? ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?, ακ?μα και μπο?ρδε?, αρκε? η ιστοσελ?δα σα? να ?χει υψηλ? domain authority.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι?, μπορε?τε να δε?τε τα παρακ?τω ?ρθρα:

Προσοχ?, μην τα διαβ?σετε ?λα μαζ? γιατ? θα π?θετε λεξικλειδ?τιδα!

4 Τα social signals δεν μετρ?νε στην κατ?ταξη

?πω? και για τα click ? κλικ στα ελληνικ?, ?τσι και τα social media signals αποτελο?ν μ?λλον απ? του? πιο αμφιλεγ?μενου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? σε ισχ?.

Π?σω στο 2010 ο Matt Cutts, ο υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google ε?χε παραδεχθε? ?τι οι τα social media signals προσμετρο?νται απ? τη google, ?πω? μπορε?τε να δε?τε και στο παρακ?τω β?ντεο.

?μω? αργ?τερα απ? το 2014 και μετ? ?ρχισε να μην του? αρ?σει η ιδ?α αυτ? και εν? δεν ?λλαξε κ?τι στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google ω? προ? τα κοινωνικ? σ?ματα, τα ?δια τα στελ?χη τη? Google ?ρχισαν να θολ?νουν τα νερ? και να μην παραδ?χονται πραγματικ? ?τι συμμετ?χουν τα social media signals.

?πω? θα δε?τε στο παρακ?τω β?ντεο, η πολιτικ? τη? Google αλλ?ζει πλ?ον και το ψ?μα δεν ?χει τελειωμ? με τον ισχυρισμ? ?τι δεν συμμετ?χουν πλ?ον τα likes, shares, google plus και tweets στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη?.

Και η αλ?θεια: Τα social media signals συμμετ?χουν ενεργ? σ?μερα στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

Σε μια ?ρευνα απ? την ιστοσελ?δα Branded 3 αποδεικν?εται ξεκ?θαρα ?τι σχετ?ζονται ?μεσα ο αριθμ?? των tweets και retweets με την κατ?ταξη στη Google.

twitter-google-rankings

Σ?μφωνα λοιπ?ν με τα στοιχε?α τη? ?ρευνα? τα πορ?σματα ? συμπερ?σματα που εξ?γονται ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Τα urls των ιστοσελ?δων λαμβ?νουν σημαντικ? αλλαγ? και βελτ?ωση θ?σεων ?ταν διαμοιρ?ζονται στο Twitter
 • Φα?νεται ?τι τα αποτελ?σματα τη? θετικ?? προ?θηση? να αποκλιμακ?νονται περ?που στα 50 tweet. Τα αποτελ?σματα τη? προ?θηση? φα?νεται να ε?ναι ελ?χιστα απ? τα 50 ?ω? τα 5.000 tweets
 • Μετ? τα 5.000 tweets, ο μ?σο? ?ρο? τη? κατ?ταξη? κ?θε URL φα?νεται να βελτι?νεται αισθητ?
 • Τα URLS που ?χουν π?νω απ? 7.500 tweets, σχεδ?ν π?ντα βρ?σκονται στα κορυφα?α 5 αποτελ?σματα
 • Ο μ?σο? ?ρο? τη? κατ?ταξη? κ?θε URL ? σελ?δα? προορισμο? φα?νεται να ?χει ?μεση σχ?ση με τον συνολικ? αριθμ? των tweets

Τα παραπ?νω πορ?σματα ?χουν να κ?νουν μ?νο με το SEO απ? το Twitter ω? social signal. ?μα επεκταθο?με τ?ρα και στο Google Plus που ε?ναι τη? ?δια? τη? Google αλλ? και στο Facebook, θα δο?με και εκε? ?τι τα πρ?γματα ε?ναι αν?λογα με το Twitter.

5 Τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? δεν μετρ?νε

Μετ? το πρ?το κι?λα? Penguin Update το 2012 το οπο?ο ?τανε εστιασμ?νο να καταπολεμ?σει τα spam links, τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? και την σχετικ?τητα των backlinks, φ?με? σχετικ? με τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? ?ρχισαν να αιωρο?νται στον α?ρα.

Η ?δια η Google τον?ζει στου? Webmasters αλλ? και στου? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων ?τι τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? θα κ?νουν κακ? αντ? για καλ? στι? ιστοσελ?δε? του? και θα πρ?πει να τα αποφε?γουν.

Θεωρε? ?λα αυτ? τα backlinks ω? μη φυσικ? και κατ? συν?πεια ε?ναι επιλ?ψιμα τιμωρ?α?.

Και η αλ?θεια: Τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?

CLICK_HERE_BACKLINKS

?μα παρατηρ?σετε το ?κτο αποτ?λεσμα ε?ναι το Adobe Acrobat Reader DC Download, στα ελληνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? γιατ? απλ?? και μ?νο ?χει τη λ?ξη κλειδ? click here ω? backlink σε π?ρα πολλ? σημε?α εντ?? τη? ιστοσελ?δα? του? αλλ? και σε ?λλα site.

?μω? παρ?λο που η Google ισχυρ?ζεται ?τι τιμωρε? τα backlinks με την ?δια λ?ξη κλειδ? παντο?, φα?νεται ?τι εδ? δεν ?χει τιμωρ?σει την ιστοσελ?δα τη? Adobe.

Επ?ση? σε μια ?λλη π?λι??ρευνα??σχετικ? με το Penguin Update και την διασπορ? των λ?ξεων κλειδι?ν των backlinks φα?νεται ?τι τα site που ?χουν ποσοστ? συγκ?ντρωση? λ?ξεων κλειδι?ν ?νω του 75% κινδυνε?ουν ?ντω? να τιμωρηθο?ν απ? το Penguin Update και τη Google.

?μω? ?λλα site με ποσοστ? ?διου anchor text κοντ? στο 50% και 65% για πολ? ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? φα?νεται να παραμ?νουν ανεπηρ?αστα απ? αυτ?ν την εξ?λιξη.

BACKLINKS ANCHOR TEXT WEB DESIGN LONDON-1

?μα δε?τε για παρ?δειγμα στην π?νω εικ?να το anchor cloud, δηλαδ? τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? συνδ?εται το site που βγα?νει πρ?το για τον ?ρο αναζ?τηση? WEB DESIGN LONDON, θα δε?τε ?τι ?χει πυκν?τητα λ?ξη? κλειδ? στα backlinks γ?ρω στο 7%.

Αυτ? σημα?νει ?τι το εν λ?γω site ?χει 11.000 περ?που backlinks με την λ?ξη κλειδ??WEB DESIGN LONDON.

Μια προτειν?μενη και καλ? πυκν?τητα ε?ναι περ?που στο 4% για τα εισερχ?μενα backlinks για λ?γου? διασπορ?? των λ?ξεων κλειδι?ν.

?πω? π?ντα το ParaMarketing ε?ναι εδ? για να σα? φωτ?σει εσ?? και να σα? βοηθ?σει με επιχειρ?ματα και αποδε?ξει? να δε?τε τι δουλε?ει και τι ?χι σ?μερα στο ?ντερνετ, στην προ?θηση ιστοσελ?δων και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σα? ευχαριστο?με πολ?.

Μ?θετε ?λη την αλ?θεια για το SEO σ?μερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

12 Σχ?λια. Leave new

 • ενταξει φιλε μου… αρα δεν ειναι παραπλανητικο…. Τα στατιστικα που λε? μπορω να τα δω στην δικη μου σελιδα, οχι των αλλων. Εγω απλω? σχολιασα οτι το μοναδικοι επισκεπτε? σε εναν μηνα δεν ειναι μοναδικα φυσικα προσωπα. απλω? αυτο. Να εισαι καλα

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα! Διαβαζω πω? η lifo εχεει 3.800.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? σε διαστημα ενο? μηνα. Μου φαινεται εξωπραγματικο. Κανω λαθο?;

  Απ?ντηση
  • ?να? μοναδικ?? επισκ?πτη? ε?ναι ?να? επισκ?πτη? απ? μ?α μοναδικ? IP σε δι?στημα 24 ωρ?ν. ?ρα ?μα ?χουν 126.667 μοναδικο?? επισκ?πτε? την ημ?ρα τ?τε μπορο?ν να ?χουν 3.800.000 το μ?να.

   Απ?ντηση
   • ευχαριστω για την αμεση απαντηση. Αρα το εχω τοσα εκατομυρια μοναδικου? τον μηνα, δεν σημαινει ξεχωριστου?-μοναδικου? ανθρωπου?! Αν καποιο? μπαινει καθε μερα για 30 ημερε? αυτο στο τελο? θα καταμετρηθει σαν 30 μοναδικε? επισκεπτε?, ενω προκειται για ενα φυσικο προσωπο. Το καταλαβα καλα; Εαν ναι το θεωρω ω? και παραπλανητικο…

    Απ?ντηση
    • ?τσι ακριβ?? ε?ναι και επειδ? ?λοι ?χουμε και κινητ? και σταθερ? υπολογιστ? με διαφορετικ? σ?νδεση, ?σω? κ?ποια ?τομα να μπ?καν και δ?ο φορ?? με ?λλη IP την ?δια μ?ρα.

     Απ?ντηση
     • θε? μου σε τι κοσμο ζουμε! χαχαχαχ! Και μολι? σημερα τσακωνομουν με καποιον και του ελεγα πω? δεν μου κολαει με αυτο που ζω τ?σα εκ. να μπαινουν στο ενα η το αλλο σαιτ… Και υποστηριζε πω? μπαινει ο κοσμο? και δεν ξερω τι μου γινεται. Σερφαρισα μιση ωρα επεσα πανω σα? και με βοηθησατε πολυ! Το διαδ?κτυο το εκτιμω πολυ παντω?! Σα? ευχαριστ? πολ?!

    • Δηλ. ε?ν μια εφημερ?δα η περιοδικ? πουλ? 500.000 φ?λλα το μ?να θα πρ?πει να τα αγορ?ζουν 500.000
     “διαφορετικο?” αναγν?στε? για να μετρ?νε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Απ?ντηση
     • Επ?ση? ε?ν ε?χε? δει ποτ? στατιστικ? θα ?βλεπε? ?’τι ξεκ?θαρα αναφ?ρονται οι Returning Visitors απ? του? New Visitors, καν?να? δεν σε κορο?δε?ει………….

 • Πολλ? μετρ?νε στην σωστ? κατ?ταξη αλλ? το βασικ? ε?ναι το περιεχ?μενο……..

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη εαν κ?ποιο? π?ρει ?να backlink απ? ?να site, με anchor word (αν το λ?ω σωστ?) τη λ?ξη “link”, αυτ? ?χει κ?ποια αξ?α ?

  Απ?ντηση
  • Ναι ?λα τα backlinks ?χουν αξ?α, σταθμ?ζονται ?μω? διαφορετικ? απ? τη Google απ? ?ποψη σχετικ?τητα?, σημαντικ?τητα?, και δι?φορων ?λλων υποπαραγ?ντων που ε?ναι γ?ρω στου? 50 για κ?θε backlink για να βγει η αξ?α του.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍